MIETINTÖ ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi kolmansien maiden ammattilaisten kanssa toteutettavan audiovisuaalialan MEDIA Mundus yhteistyöohjelman perustamisesta

8.4.2009 - (KOM(2008)0892 – C6‑0011/2009 – 2008/0258(COD)) - ***I

Kulttuuri- ja koulutusvaliokunta
Esittelijä: Ruth Hieronymi

Menettely : 2008/0258(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari :  
A6-0260/2009
Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
A6-0260/2009
Hyväksytyt tekstit :

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi kolmansien maiden ammattilaisten kanssa toteutettavan audiovisuaalialan MEDIA Mundus yhteistyöohjelman perustamisesta

(KOM(2008)0892 – C6‑0011/2009 – 2008/0258(COD))

(Yhteispäätösmenettely: ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle (KOM(2008)0892),

–   ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen 251 artiklan 2 kohdan, 150 artiklan 4 kohdan ja 157 artiklan 3 kohdan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan parlamentille (C6‑0011/2009),

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 51 artiklan,

–   ottaa huomioon kulttuuri- ja koulutusvaliokunnan mietinnön (A6‑0260/2009),

1.  hyväksyy komission ehdotuksen sellaisena kuin se on tarkistettuna;

2.  pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se aikoo tehdä tähän ehdotukseen huomattavia muutoksia tai korvata sen toisella ehdotuksella;

3.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle.

Tarkistus  1

Ehdotus päätökseksi

Johdanto-osan 2 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(2) Euroopan parlamentti on toistuvasti korostanut, että audiovisuaaliala antaa tärkeän panoksen Euroopan luovaan ja osaamispohjaiseen talouteen ja sillä on keskeinen rooli kulttuurisen monimuotoisuuden ja moniarvoisuuden vaalimisessa.

(2) Euroopan parlamentti on toistuvasti korostanut, että audiovisuaaliala antaa tärkeän panoksen Euroopan luovaan ja osaamispohjaiseen talouteen ja sillä on keskeinen rooli kulttuurisen monimuotoisuuden ja moniarvoisuuden vaalimisessa ja se on myös tärkeä perusta sananvapaudelle.

Tarkistus  2

Ehdotus päätökseksi

Johdanto-osan 4 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(4) Neuvosto katsoi Euroopan unionin kulttuuria koskevasta toimintasuunnitelmasta 16 päivänä marraskuuta 2007 antamassaan päätöslauselmassa 2007/C 287, että kulttuuri kuuluu olennaisena osana kansainvälisiin suhteisiin ja korosti, että kulttuurin asemaa EU:n ulkosuhteissa ja kehityspolitiikassa olisi tehostettava.

(4) Neuvosto katsoi Euroopan unionin kulttuuria koskevasta toimintasuunnitelmasta 16 päivänä marraskuuta 2007 antamassaan päätöslauselmassa 2007/C 287, että kulttuuri kuuluu olennaisena osana kansainvälisiin suhteisiin ja korosti, että kulttuurin asemaa EU:n ulkosuhteissa ja kehityspolitiikassa olisi tehostettava. Myös Euroopan parlamentti on korostanut kulttuuria kansainvälistyvässä maailmassa koskevasta Euroopan toimintasuunnitelmasta 10. huhtikuuta 2008 antamassaan päätöslauselmassa1 kulttuuri-ilmaisujen moninaisuuden suojelemista ja edistämistä koskevan Unescon yleissopimuksen osalta, että on tärkeää sisällyttää kulttuuriulottuvuus kaikkiin politiikkoihin ja ohjelmiin, ulkoiset politiikat ja kehitysyhteistyö mukaan lukien.

 

___________

1 P6_TA(2008)0124.

Tarkistus  3

Ehdotus päätökseksi

Johdanto-osan 7 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(7) Audiovisuaalialalle annettavassa yhteisön tuessa otetaan huomioon perustamissopimuksen 151 artikla, jonka mukaan yhteisö ja jäsenvaltiot suosivat yhteistyötä kolmansien maiden sekä toimivaltaisten kansainvälisten järjestöjen kanssa kulttuurin alalla.

(7) Audiovisuaalialalle annettavassa yhteisön tuessa otetaan huomioon perustamissopimuksen 151 artikla, jonka mukaan yhteisö ja jäsenvaltiot suosivat yhteistyötä kolmansien maiden sekä toimivaltaisten kansainvälisten järjestöjen kanssa kulttuurin alalla, ja toisaalta korostavat eri kulttuurien kunnioittamisen merkitystä kulttuurien monimuotoisuuden edistämiseksi.

Tarkistus  4

Ehdotus päätökseksi

Johdanto-osan 10 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(10) Audiovisuaalialan kansainvälinen toimintaympäristö on muuttunut merkittävästi kahden viimeksi kuluneen vuosikymmenen aikana, lähinnä teknologian kehittymisen vuoksi, josta esimerkkejä ovat elokuvateatterien digitalisoituminen, tilausvideopalvelut ja monikanavainen digitaalitelevisio. Tämä on synnyttänyt mittavaa taloudellista kasvua ja lupaavia investointeja, mikä puolestaan on tuottanut vahvaa ja jatkuvasti kasvavaa lisäkysyntää audiovisuaaliselle sisällölle tarjoten yrityksille lukuisia mahdollisuuksia. Vastaavasti on olemassa vahvaa ja kasvavaa mielenkiintoa erilaisiin digitaalisovelluksiin liittyvien hankkeiden kehittämistä kohtaan. Lisäksi kansainvälisellä hankeyhteistyöllä on vahva kytkös Euroopan kykyyn edistää audiovisuaalialan kysymysten eurooppalaisen sääntelymallin leviämistä maailmassa ja audiovisuaalialan ja sähköisen viestinnän keskinäistä lähentymistä.

(10) Audiovisuaalialan kansainvälinen toimintaympäristö on muuttunut merkittävästi kahden viimeksi kuluneen vuosikymmenen aikana, lähinnä teknologian kehittymisen vuoksi, ja joutuu vastaamaan uusiin haasteisiin, josta esimerkkejä ovat elokuvateatterien digitalisoituminen, tilausvideopalvelut (VOD) ja monikanavainen digitaalitelevisio IPTV:n tai verkkotelevision välityksellä. Tämä on synnyttänyt mittavaa taloudellista kasvua ja lupaavia investointeja, mikä puolestaan on tuottanut vahvaa ja jatkuvasti kasvavaa lisäkysyntää audiovisuaaliselle sisällölle tarjoten yrityksille lukuisia mahdollisuuksia. Vastaavasti on olemassa vahvaa ja kasvavaa mielenkiintoa erilaisiin digitaalisovelluksiin liittyvien hankkeiden kehittämistä kohtaan. Lisäksi kansainvälisellä hankeyhteistyöllä on vahva kytkös Euroopan kykyyn edistää audiovisuaalialan kysymysten eurooppalaisen sääntelymallin leviämistä maailmassa ja audiovisuaalialan ja sähköisen viestinnän keskinäistä lähentymistä.

Tarkistus  5

Ehdotus päätökseksi

Johdanto-osan 16 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(16) Jakelusektori määrittää tarjottavien audiovisuaalisten teosten monimuotoisuuden ja kuluttajien valinnanvaran. Eurooppalaiset jakelijat ovat pieniä yhtiöitä, joilla on markkinoiden rakenteen ja pirstaloituneisuuden takia vähäiset mahdollisuudet päästä kansainvälisille markkinoille toisin kuin niiden suurilla, vertikaalisesti integroituneilla kilpailijoilla. Lisäksi alalle on tullut uusia toimijoita ja jakelualustoja, jotka tuottavat tai edellyttävät lisää audiovisuaalista sisältöä. Siksi on tarpeen toimia audiovisuaalisten teosten jakelun, levityksen ja esittämisen parantamiseksi.

(16) Jakelusektori määrittää tarjottavien audiovisuaalisten teosten monimuotoisuuden ja kuluttajien valinnanvaran. Eurooppalaiset jakelijat ovat pieniä yhtiöitä, joilla on markkinoiden rakenteen ja pirstaloituneisuuden takia vähäiset mahdollisuudet päästä kansainvälisille markkinoille toisin kuin niiden suurilla, vertikaalisesti integroituneilla kilpailijoilla. Lisäksi alalle on tullut uusia toimijoita ja jakelualustoja, jotka tuottavat tai edellyttävät lisää audiovisuaalista sisältöä. Siksi on tarpeen toimia eurooppalaisten audiovisuaalisten teosten jakelun, levityksen ja esittämisen parantamiseksi kolmansissa maissa ja kolmansien maiden teosten jakelun, levityksen ja esittämisen parantamiseksi Euroopassa.

Tarkistus  6

Ehdotus päätökseksi

Johdanto-osan 19 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(19) Olisi toteutettava tarvittavat toimenpiteet väärinkäytösten ja petosten torjumiseksi ja menetettyjen tai aiheettomasti maksettujen tai käytettyjen varojen perimiseksi takaisin.

(19) Olisi laadittava ja toteutettava tarvittavat toimenpiteet väärinkäytösten ja petosten torjumiseksi ja menetettyjen tai aiheettomasti maksettujen tai käytettyjen varojen perimiseksi takaisin.

Tarkistus  7

Ehdotus päätökseksi

1 luku – otsikko

Komission teksti

Tarkistus

1 luku: Ohjelman perustaminen, laajuus ja tavoitteet

1 luku: Ohjelman perustaminen, yleiset tavoitteet ja laajuus

Tarkistus  8

Ehdotus päätökseksi

1 artikla – otsikko

Komission teksti

Tarkistus

Ohjelman perustaminen

Ohjelman perustaminen ja yleiset tavoitteet

Tarkistus  9

Ehdotus päätökseksi

1 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1. Perustetaan MEDIA Mundus -ohjelma (jäljempänä "ohjelma") audiovisuaalialalla kolmansien maiden ammattilaisten kanssa toteutettavien kansainvälisten yhteistyöhankkeiden rahoittamista varten.

1. Tällä päätöksellä perustetaan MEDIA Mundus -ohjelma (jäljempänä "ohjelma") ajanjaksolle 1 päivä tammikuuta 2011 – 31 päivä joulukuuta 2013 audiovisuaalialalla kolmansien maiden ammattilaisten kanssa toteutettavien kansainvälisten yhteistyöhankkeiden rahoittamista varten.

Tarkistus  10

Ehdotus päätökseksi

1 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2. Ohjelma toteutetaan 1 päivän tammikuuta 2011 ja 31 päivän joulukuuta 2013 välisenä aikana.

Poistetaan.

Tarkistus  11

Ehdotus päätökseksi

1 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

2 a. Ohjelman yleisinä tavoitteina on parantaa Euroopan audiovisuaalialan kilpailukykyä, jotta Eurooppa voi täyttää kulttuurisen ja poliittisen vastuunsa maailmassa entistä tuloksellisemmin, sekä lisätä kuluttajien valinnanvaraa ja kulttuurista monimuotoisuutta.

Perustelu

Komission ehdotuksen 5 artiklassa esitetyt ohjelman yleiset tavoitteet on johdonmukaisuuden lisäämiseksi sisällytetty 1 artiklaan.

Tarkistus  12

Ehdotus päätökseksi

4 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2. Hankkeessa on oltava vähintään kolme kumppania ja siinä on pyrittävä edistämään kansainvälistä verkostoitumista.

2. Hankkeessa on oltava vähintään kolme kumppania ja siinä on pyrittävä edistämään kansainvälistä verkostoitumista.

Tarkistus  13

Ehdotus päätökseksi

5 artikla

Komission teksti

Tarkistus

5 artikla

Ohjelman tavoitteet

Poistetaan.

1. Ohjelman yleisinä tavoitteina on parantaa Euroopan audiovisuaalialan kilpailukykyä, auttaa Eurooppaa hoitamaan kulttuurista ja poliittista rooliaan maailmassa entistä tuloksellisemmin ja lisätä kuluttajien valinnanvaraa ja kulttuurista monimuotoisuutta.

 

2. Ohjelman erityistavoitteita ovat seuraavat:

 

(a) lisätään tiedonvaihtoa ja helpotetaan, erityisesti koulutuksen ja apurahojen avulla, ylikansallista verkostoitumista ammattilaisten kesken, jotta voitaisiin parantaa pääsyä kolmansien maiden markkinoille ja rakentaa luottamusta ja pitkän aikavälin kaupallisia suhteita;

 

(b) parannetaan audiovisuaalisten teosten kilpailukykyä ja ylikansallista jakelua maailmanlaajuisesti;

 

(c) parannetaan audiovisuaalisten teosten levitystä ja näkyvyyttä maailmanlaajuisesti ja lisätään kulttuurisesti monimuotoisen audiovisuaalisen sisällön yleistä kysyntää (erityisesti nuoren yleisön piirissä).

 

3. Erityistä huomiota kiinnitetään siihen, että ohjelma on johdonmukainen suhteessa muihin asiaan liittyviin yhteisön politiikkoihin, välineisiin ja toimiin ja että se täydentää niitä; tämä koskee erityisesti koordinointia MEDIA 2007 -ohjelman kanssa ja sen toteuttamista sekä kolmansien maiden kanssa toteutettavia audiovisuaali- ja kulttuurialojen ulkoisen yhteistyön ohjelmia.

 

Perustelu

Ohjelman yleisiä ja erityisiä tavoitteita käsittelevä 5 artikla poistetaan. Ohjelman yleiset tavoitteet on johdonmukaisuuden lisäämiseksi sisällytetty 1 artiklaan (tarkistus 10) ja ohjelman kolme erityistä tavoitetta on sisällytetty 6, 7 ja 8 artiklaan (tarkistukset 15, 17 ja 19).

Tarkistus  14

Ehdotus päätökseksi

2 luku – otsikko

Komission teksti

Tarkistus

2 luku: Ohjelman toimintatavoitteet

2 luku: OHJELMAN ERITYISET TAVOITTEET

Tarkistus  15

Ehdotus päätökseksi

6 artikla – otsikko

Komission teksti

Tarkistus

Tiedonvaihto, koulutus ja markkinatuntemus

Erityistavoite 1: Tiedonvaihto, koulutus ja markkinatuntemus

Tarkistus  16

Ehdotus päätökseksi

6 artikla – johdantokappale

Komission teksti

Tarkistus

Tiedonvaihdon ja koulutuksen alueella ohjelman toimintatavoitteet ovat seuraavat:

Ohjelmalla pyritään lisäämään tiedonvaihtoa ja helpottamaan erityisesti koulutuksen ja apurahojen avulla ylikansallista verkostoitumista ammattilaisten kesken, jotta voitaisiin parantaa pääsyä kolmansien maiden markkinoille ja rakentaa luottamusta ja pitkän aikavälin kaupallisia suhteita. Tämän erityistavoitteen saavuttamiseksi ohjelman toimintatavoitteet ovat seuraavat:

Perustelu

Katso tarkistuksen 12 perustelu.

Tarkistus  17

Ehdotus päätökseksi

6 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1. syvennetään eurooppalaisten ammattilaisten ja 2 artiklan 4 kohdassa tarkoitettujen maiden ammattilaisten osaamista, jotta lisättäisiin heidän tietämystään erityisesti toistensa audiovisuaalimarkkinoiden toimintaedellytyksistä, oikeudellisista puitteista, rahoitusjärjestelmistä ja yhteistyömahdollisuuksista ja helpotettaisiin näin, erityisesti apurahojen avulla, verkostoitumista ja pitkän aikavälin kaupallisten suhteiden muodostumista sekä parannettaisiin audiovisuaalimarkkinoita koskevaa tietämystasoa, jotta voitaisiin turvata audiovisuaalialan ammattilaisten välinen yhteistyö ja helpottaa sitä;

1. syvennetään eurooppalaisten ammattilaisten ja 2 artiklan 4 kohdassa tarkoitettujen maiden ammattilaisten osaamista, jotta lisättäisiin heidän tietämystään erityisesti toistensa audiovisuaalimarkkinoiden toimintaedellytyksistä, oikeudellisista puitteista, tekijänoikeudet mukaan lukien, rahoitusjärjestelmistä ja yhteistyömahdollisuuksista ja helpotettaisiin näin, erityisesti apurahojen avulla, verkostoitumista ja pitkän aikavälin kaupallisten suhteiden muodostumista sekä parannettaisiin audiovisuaalimarkkinoita koskevaa tietämystasoa, jotta voitaisiin turvata audiovisuaalialan ammattilaisten välinen yhteistyö ja helpottaa sitä;

Tarkistus  18

Ehdotus päätökseksi

7 artikla – otsikko

Komission teksti

Tarkistus

Kilpailukyky ja jakelu

Erityistavoite 2: Kilpailukyky ja jakelu

Tarkistus  19

Ehdotus päätökseksi

7 artikla – johdantokappale

Komission teksti

Tarkistus

Audiovisuaalisten teosten kilpailukyvyn ja jakelun parantamiseen ulkomaanmarkkinoilla liittyvät ohjelman toimintatavoitteet ovat:

Ohjelmalla pyritään parantamaan audiovisuaalisten teosten kilpailukykyä ja ylikansallista jakelua ulkomaanmarkkinoilla. Tämän erityistavoitteen saavuttamiseksi ohjelman toimintatavoitteet ovat:

Perustelu

Katso tarkistuksen 12 perustelu.

Tarkistus  20

Ehdotus päätökseksi

8 artikla – otsikko

Komission teksti

Tarkistus

Levitys

Erityistavoite 3: Levitys

Tarkistus  21

Ehdotus päätökseksi

8 artikla – johdantokappale

Komission teksti

Tarkistus

Levityksen alueella ohjelman toimintatavoitteet ovat seuraavat:

Ohjelmalla pyritään parantamaan audiovisuaalisten teosten levitystä ja näkyvyyttä maailmanlaajuisesti ja lisäämään kulttuurisesti monimuotoisen audiovisuaalisen sisällön yleistä kysyntää (erityisesti nuoren yleisön piirissä). Tämän erityistavoitteen saavuttamiseksi ohjelman toimintatavoitteet ovat seuraavat:

Perustelu

Katso tarkistuksen 12 perustelu.

Tarkistus  22

Ehdotus päätökseksi

9 artikla

Komission teksti

Tarkistus

9 artikla

Toimintatavoitteiden toteuttaminen

Poistetaan.

1. Komissio pyrkii varmistamaan, että 6–8 artiklassa tarkoitettujen toimintatavoitteiden saavuttamiseksi tuettavat toimet täydentävät toisiaan.

 

2. Edellä 6–8 artiklassa säädetyt toimenpiteet toteutetaan liitteessä olevien säännösten mukaisesti.

 

Perustelu

"Toimintatavoitteiden toteuttamista" koskeva 9 artikla poistetaan johdonmukaisuuden lisäämiseksi ja se liitetään "päätöksen täytäntöönpanoa" koskevaan 11 artiklaan (tarkistus 21).

Tarkistus  23

Ehdotus päätökseksi

11 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1. Komissio vastaa ohjelman täytäntöönpanosta liitteessä esitettyjen järjestelyjen mukaisesti.

1. Komissio vastaa ohjelman ja sen tavoitteiden täytäntöönpanosta liitteessä vahvistettujen säännösten mukaisesti. Komissio pyrkii varmistamaan, että 6‑8 artiklassa tarkoitettujen toimintatavoitteiden saavuttamiseksi tuettavat toimet täydentävät toisiaan.

Tarkistus  24

Ehdotus päätökseksi

11 artikla – 2 kohta – d alakohta

Komission teksti

Tarkistus

(d) ehdotuspyyntöjen sisältö sekä hankkeiden valintaperusteiden ja -menettelyjen määrittely;

(d) ehdotuspyyntöjen sisältö sekä hankkeiden valintamenettelyt;

Tarkistus  25

Ehdotus päätökseksi

11 artikla – 2 kohta – e alakohta

Komission teksti

Tarkistus

(e) niiden ehdotusten valinta, jotka saavat yhteisön rahoitusta yli 400 000 euroa tuensaajaa ja vuotta kohti.

(e) niiden ehdotusten valinta, jotka saavat yhteisön rahoitusta yli

 

200 000 euroa tuensaajaa kohti vuodessa, kun kyseessä on 6 artiklassa määritelty erityistavoite 1;

 

300 000 euroa tuensaajaa kohti vuodessa, kun kyseessä on 7 artiklassa määritelty erityistavoite 2;

 

300 000 euroa tuensaajaa kohti vuodessa, kun kyseessä on 8 artiklassa määritelty erityistavoite 3;

Tarkistus  26

Ehdotus päätökseksi

11 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

3. Komissio hyväksyy muut toimet ja tekee päätökset muiden kuin 2 kohdan e kohdassa lueteltujen avustusten myöntämisestä. Komissio toimittaa komitealle ja Euroopan parlamentille kaikki merkitykselliset tiedot, kuten tiedot tämän kohdan mukaisesti tehdyistä valintapäätöksistä, kahden arkipäivän kuluessa päätösten tekemisestä.

3. Komissio tekee valintapäätökset muiden kuin 2 kohdan e kohdassa lueteltujen avustusten myöntämisestä. Komissio toimittaa komitealle ja Euroopan parlamentille kaikki merkitykselliset tiedot, kuten tiedot tämän kohdan mukaisesti tehdyistä valintapäätöksistä, kahden arkipäivän kuluessa päätösten tekemisestä.

Tarkistus  27

Ehdotus päätökseksi

13 a artikla (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

13 a artikla

Johdonmukaisuus ja täydentävyys

 

Pannessaan ohjelmaa täytäntöön komissio varmistaa tiivistä yhteistyötä jäsenvaltioiden kanssa tehden, että ohjelma on johdonmukainen suhteessa muihin asiaan liittyviin yhteisön politiikkoihin, välineisiin ja toimiin ja että se täydentää niitä; tämä koskee erityisesti koordinointia MEDIA 2007 -ohjelman kanssa ja sen toteuttamista sekä kolmansien maiden kanssa toteutettavia audiovisuaali- ja kulttuurialojen ulkoisen yhteistyön ohjelmia.

Perustelu

Johdonmukaisuutta ja täydentävyyttä koskeva 5 artiklan 3 kohta on selkeyden lisäämiseksi pantu erilliseen kohtaan.

Tarkistus  28

Ehdotus päätökseksi

13 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

3. edistämällä tietoisuutta siitä, miten tärkeää on kulttuurinen monimuotoisuus ja monikulttuurisuus maailmassa;

3. edistämällä tietoisuutta siitä, miten tärkeitä kulttuurinen monimuotoisuus, yhteiset arvot, kulttuurienvälinen vuoropuhelu ja monikielisyys ovat maailmassa;

Tarkistus  29

Ehdotus päätökseksi

14 artikla – 3 kohta – a alakohta

Komission teksti

Tarkistus

(a) tiedonannon ohjelman jatkamisesta viimeistään 30 päivänä kesäkuuta 2012;

(a) tiedonannon ohjelman jatkamisesta viimeistään 31 päivänä tammikuuta 2012;

Tarkistus  30

Ehdotus päätökseksi

Liite – 1 osa – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Syvennetään eurooppalaisten ja kolmansien maiden ammattilaisten osaamista, jotta lisättäisiin heidän tietämystään erityisesti toistensa audiovisuaalimarkkinoiden toimintaedellytyksistä, oikeudellisista puitteista, rahoitusjärjestelmistä ja yhteistyömahdollisuuksista ja helpotettaisiin näin verkostoitumista ja pitkän aikavälin kaupallisten suhteiden muodostumista. Parannetaan audiovisuaalimarkkinoita koskevaa tietotasoa, jotta voitaisiin turvata eurooppalaisten ja kolmansien maiden audiovisuaalialan ammattilaisten välinen yhteistyö ja helpottaa sitä.

Syvennetään eurooppalaisten ja kolmansien maiden ammattilaisten osaamista, jotta lisättäisiin heidän tietämystään erityisesti toistensa audiovisuaalimarkkinoiden toimintaedellytyksistä, oikeudellisista puitteista, tekijänoikeudet mukaan luettuina, rahoitusjärjestelmistä ja yhteistyömahdollisuuksista ja helpotettaisiin näin verkostoitumista ja pitkän aikavälin kaupallisten suhteiden muodostumista. Parannetaan audiovisuaalimarkkinoita koskevaa tietotasoa, jotta voitaisiin turvata eurooppalaisten ja kolmansien maiden audiovisuaalialan ammattilaisten välinen yhteistyö ja helpottaa sitä.

Tarkistus  31

Ehdotus päätökseksi

Liite – 1 osa – 1 kohta – 1 luetelmakohta

Komission teksti

Tarkistus

- tuetaan sellaisten koulutusmoduulien kehittämistä ja täytäntöönpanoa, joissa on mukana koulutettavia ja kouluttajia Euroopasta ja kolmansista maista;

- tuetaan sellaisten koulutusmoduulien kehittämistä ja täytäntöönpanoa, joissa on mukana koulutettavia ja kouluttajia Euroopasta ja kolmansista maista:

pääpaino on audiovisuaalisten teosten tuotannon, yhteistuotannon, jakelun, esittämisen ja levittämisen olosuhteissa kulloisillakin kansainvälisillä markkinoilla.

(a) pääpaino on audiovisuaalisten teosten tuotannon, yhteistuotannon, jakelun, esittämisen ja levittämisen olosuhteissa kulloisillakin kansainvälisillä markkinoilla;

 

(b) pääpaino on uusien teknologioiden hyödyntäminen audiovisuaalisten teosten tuotannossa, jälkituotannossa, jakelussa (mukaan luettuina uudet jakelualustat, kuten VOD, IPTV ja verkkotelevisio), markkinoinnissa ja arkistoinnissa.

Tarkistus  32

Ehdotus päätökseksi

Liite – 1 osa – 1 kohta – 2 luetelmakohta

Komission teksti

Tarkistus

- tuetaan sellaisten koulutusmoduulien kehittämistä ja täytäntöönpanoa, joissa on mukana koulutettavia ja kouluttajia Euroopasta ja kolmansista maista; aiheena on uusien teknologioiden hyödyntäminen audiovisuaalisten teosten tuotannossa, jälkituotannossa, jakelussa (mukaan luettuina uudet jakelualustat, kuten VOD, IPTV ja Web TV), markkinoinnissa ja arkistoinnissa.

Poistetaan.

Tarkistus  33

Ehdotus päätökseksi

Liite – 1 osa – 1 kohta – 4 luetelmakohta

Komission teksti

Tarkistus

- Osallistutaan kouluttajakoulutukseen.

– Osallistutaan kouluttajakoulutukseen syventämällä esimerkiksi harjoituskurssien tai yhteisten koulutustoimenpiteiden avulla tietämystä audiovisuaalimarkkinoiden toimintaedellytyksistä, oikeudellisista puitteista ja rahoitusjärjestelmistä kaikissa osallistuvissa maissa.

Perustelu

Tarkistuksessa esitetään selvyyden vuoksi esimerkkejä toimenpiteistä "kouluttajien kouluttamiseksi".

PERUSTELUT

Audiovisuaalialan kansainvälinen toimintaympäristö on muuttunut kahdenkymmenen viimeksi kuluneen vuoden aikana, lähinnä teknologian kehittymisen vuoksi: uutuuksia ovat esimerkiksi monikanavainen digitaalitelevisio, IPTV, verkkotelevisio, elokuvien digitaalinen projisointi ja tilausvideopalvelut (VOD). Joillakin ulkomaan markkinoilla tämä on synnyttänyt mittavaa taloudellista kasvua ja lupaavia investointeja, mikä puolestaan on tuottanut jatkuvasti kasvavaa lisäkysyntää audiovisuaaliselle sisällölle. Rakenteelliset heikkoudet haittaavat kuitenkin eurooppalaisten teosten levitystä ulkomaanmarkkinoilla, ja eurooppalaisten audiovisuaaliyhtiöiden rahoitus on huonoissa kantimissa. Nämä tekijät estävät Euroopan audiovisuaalialaa täysin hyödyntämästä kansainvälisen laajentumisen uusia mahdollisuuksia.

Euroopan audiovisuaaliala on kasvanut ja kehittynyt sangen merkittävästi viime vuosien aikana samalla kun se on joutunut kohtaamaan lukuisia uusia, digitaalisen ympäristön esiinmarssiin liittyviä haasteita ja muutoksia. Eurooppalaisten audiovisuaalisten teosten levitys kansainvälisillä markkinoilla on kuitenkin edelleen vähäistä. Kolmansien maiden audiovisuaalisilla teoksilla – Hollywood-elokuvia lukuun ottamatta – on samanlainen ongelma eli levityksen rajallisuus Euroopan markkinoilla, vaikka monipuolisemmalla audiovisuaalisisällöllä onkin kysyntää.

On käynyt selväksi, että ensisijaisesti olisi parannettava EU:n audiovisuaalialan kilpailukykyä kansainvälisillä markkinoilla sekä lisättävä kuluttajien valinnanvaraa ja kulttuurin monimuotoisuutta eurooppalaisilla ja kansainvälisillä markkinoilla, etenkin kun digitaalisten ja verkkoteknologioiden nykyisin tarjoamat mahdollisuudet vaikuttavat olevan rajoittamattomat.

MEDIA 2007

Edellisen sukupolven Media-ohjelmien tavoin keskitytään Media 2007 -ohjelmassa tuotannon valmistelutoimiin ja tuotannon jälkeisiin toimiin, etenkin levitykseen ja myynninedistämiseen. Ohjelmalla pyritään sen seitsenvuotisen (2007–2013) ja 755 miljoonan euron suuruisen budjetin turvin tukemaan Euroopan audiovisuaalialaa samalla kun se sopeutuu uusiin haasteisiin. Media 2007 -ohjelmaa on siksi mukautettu, jotta siinä voidaan ottaa huomioon digitaalisesta vallankumouksesta ja EU:n laajentumisesta johtuvat uusimmat kehityskulut teknologian alalla ja EU:n markkinoilla, ja ohjelmassa on näin ollen tartuttu digitoinnin seurauksiin ja siinä käsitellään audiovisuaalialan ammattilaisten erityisiä ongelmia uusissa jäsenvaltioissa.

Sen tavoitteet, joita ovat eurooppalaisen kulttuurin moninaisuuden ja perinnön säilyttäminen, eurooppalaisten audiovisuaalisten teosten levityksen laajentaminen ja Euroopan audiovisuaalialan kilpailukyvyn lujittaminen, ollaan saavuttamassa ja tämän ohjelman tukemat elokuvat ovat nauttineet huomattavasta menestyksestä[1]. Audiovisuaalisten teosten levittämisen tukemiseen liittyvä kansainvälinen ulottuvuus ei kuitenkaan sisältynyt ohjelman soveltamisalaan.

Euroopan parlamentti hyväksyi Euroopan audiovisuaalialaa koskevien, markkinoiden kansainvälistymisestä johtuvien uusien ongelmien ja haasteiden selvittämiseksi 13. joulukuuta 2007 vuoden 2008 talousarviossa MEDIA International -nimisen valmistelutoimen, jonka pääpaino on EU:n ja kolmansien maiden audiovisuaalimarkkinoiden suhteiden kehittämisellä kolmansien maiden välittömien tarpeiden tyydyttämiseksi ja Media 2007 -ohjelman yleisen suorituskyvyn parantamiseksi. Tämä toimenpide oli tarpeen, sillä Media 2007:n oikeusperusta ei mahdollistanut yhteistyössä kolmansien maiden kanssa toteutettavien toimien panemista täytäntöön.

MEDIA International -valmistelutoimi

Media International -valmistelutoimella, jolle oli budjetoitu 2 miljoonaa euroa vuonna 2008 toteutettavia toimia varten, on tarkoitus kartoittaa enintään kolmen vuoden ajan tehokkaita keinoja rakentaa ja lujittaa EU:n ja kolmansien maiden audiovisuaalialan ammattilaisten välisiä suhteita ja verkostoja alan eurooppalaisten edustajien ja asianomaisten kolmansien maiden molemminpuoliseksi hyödyksi. Tämä valmistelutoimi kuuluu Unescon kulttuurin monimuotoisuutta koskevan yleissopimuksen, Media 2007 -ohjelman sekä vapaakauppasopimusten ja muiden voimassaolevien tai parhaillaan neuvotteluiden kohteina olevien sopimusten kulttuuriyhteistyötä koskevien säännösten soveltamisalan piiriin. Kansainvälisen yhteistyön toteuttamiseksi audiovisuaalialalla kaavailtuihin, vastavuoroisuuteen perustuviin toimiin sisältyy jatkuvaa koulutusta, elokuvateosten edistämistä rohkaisemalla elokuvateosten vastavuoroista levittämistä sekä kansainvälisten elokuvateatteriverkostojen tukemista.

Ensimmäinen hanke-ehdotusten pyyntömenettely käynnistettiin keväällä 2008. Kahdeksantoista hanketta on valittu. Valittujen hankkeiden joukkoon kuuluu muun muassa "Cartoon Connection" -niminen hanke, jossa järjestetään EU:n, Latinalaisen Amerikan ja Kanadan ammattilaisille yhteistä koulutusta kansainvälisinä yhteistuotantoina toteutettavien piirrettyjen elokuvien suunnittelemisesta ja rahoittamisesta, sekä "Eurooppalaisten tuottajien kerho" -hanke (European Producers' Club), jolla tuetaan audiovisuaalisten teosten edistämistä ja levittämistä auttamalla yhtiöitä saamaan rahoitusta ulkomailta.

Euroopan parlamentti hyväksyi 18. joulukuuta 2008 5 miljoonan euron suuruisen budjetin MEDIA International (2009) -valmistelutoimen toiselle toimintavuodelle. Ehdotuspyynnöt julkistettiin helmikuussa 2009 ja ne kattavat eri aloja, joilla pyritään tukemaan koulutusta ja elokuvateosten edistämistä ja levittämistä eurooppalaisten ja Euroopan ulkopuolisten ammattilaisten välisen pitkän aikavälin yhteistyön avulla, elokuvateosten esittämistä elokuvateattereissa ja audiovisuaalisten/elokuvateosten potentiaalisten yleisömäärien lisäämistä.

Tällä valmistelutoimella on raivattu tietä EU:n laajemmalle audiovisuaalialan yleismaailmallista yhteistyötä koskevalle tukiohjelmalle ja sen tuloksena komissio hyväksyi tammikuussa 2009 ehdotuksen MEDIA Mundus -ohjelman perustamisesta. MEDIA International -valmistelutoimen alkuvaiheen menestys on itse asiassa osoittanut Euroopan elokuvateollisuuden kanssa tehtävää yhteistyötä koskevan suuren kysynnän merkityksen. Ehdotetun ohjelman rakenne vastaa pitkälti tämän valmistelutoimen rakennetta.

MEDIA Mundus -ohjelman perustamista koskeva ehdotus

Pitäen mielessä audiovisuaalisten palveluiden globalisoituminen kasvaa audiovisuaalipolitiikan ulkoisen ulottuvuuden merkitys jatkuvasti. Komission ehdotus Media Mundus -ohjelman perustamiseksi muodostaa näin ollen todellisen sitoumuksen pyrkiä tehokkaaseen monenvälisyyteen audiovisuaalialalla ja saada EU:n ammattilaiset toimimaan yhdessä kansainvälisten kumppaneiden kanssa audiovisuaalialojen molemminpuolisen hyödyn varmistamiseksi. Vaihtojen ja yhteistyön tiivistyminen Euroopan ulkopuolisten kolmansien maiden kanssa vahvistaa Euroopan audiovisuaalialan kilpailukykyä ja kehittää enemmän lisäarvoa kolmansissa maissa tapahtuvan eurooppalaisten teosten edistämisen, markkinoille pääsyn, levittämisen, jakelun ja esittämisen myötä. Ehdotus edustaa myös merkittävää edistysaskelta Unescon kulttuurin monimuotoisuutta koskevan yleissopimuksen kannalta, sillä se on ensimmäinen kansainvälisen tason ohjelma, jolla Unescon yleissopimus kulttuuri-ilmaisujen moninaisuuden suojelemisesta ja edistämisestä pannaan suoraan täytäntöön.

Ohjelmalla, jonka 15 miljoonan euron suuruisella budjetilla rahoitetaan vuosina 2011–2013 eurooppalaisten ja kolmansien maiden audiovisuaalialan ammattilaisten ehdottamia hankkeita, tarjotaan uusia mahdollisuuksia tehdä kansainvälistä audiovisuaalialan yhteistyötä ja lisätään kuluttajien valinnanmahdollisuuksia tuomalla kulttuurisesti monipuolisempia tuotteita eurooppalaisille ja kansainvälisille markkinoille. Yhteistyöllä kolmansien maiden kanssa voidaan auttaa erityisesti eräitä kehitysmaiden kulttuurialoja ja ammattilaisia, joilla on vaikeuksia kohentaa levittämis-, markkinointi-, edistämis- ja esittämisjärjestelmiä koskevaa tietämystään ja niitä koskevia rakenteitaan, kun kulttuuriteosten ja -palveluiden rajoitettu jakelu estää kulttuurialojen markkinoiden kehittymisen asianomaisissa maissa.

Ohjelma on avoin hankkeille, jotka perustuvat vähintään kolmen kumppanin muodostamalle kumppanuudelle: kutakin kumppanuutta koordinoi EU:n ammattilainen ja siinä on oltava vähintään yksi kumppani jostain EU:n ulkopuolisesta maasta (2–4 artikla). Ohjelman tavoitteina on parantaa Euroopan audiovisuaalialan kilpailukykyä, auttaa Eurooppaa hoitamaan kulttuurista ja poliittista rooliaan maailmassa ja lisätä kuluttajien valinnanvaraa ja kulttuurista monimuotoisuutta (5 artikla). Tässä tarkoituksessa ehdotuksessa kuvataan ohjelman kolmea erityistavoitetta, joita ovat tiedonvaihdon, koulutuksen ja markkinatutkimuksen lisääminen tarkoituksena parantaa sekä kilpailukykyä ja jakelua että levitystä. Nämä kolme tavoitetta puolestaan saavat tukea ohjelman toimintatavoitteilta (esitetty 6-8 artiklassa) ja toteutettavilta toimilta (esitetty liitteessä).

Esittelijän kanta

Esittelijä on toistuvasti ilmaissut tukensa kyseisenlaisen ohjelman toteuttamiselle ja on aina tuonut esille halukkuutensa varmistaa audiovisuaalialan kansainvälisen yhteistyön säännönmukainen rahoitus. Esittelijä suhtautuu näin ollen myönteisesti komission ehdotukseen, sillä se saattaa tarjota asianmukaisen kulttuuripohjaisen vastauksen audiovisuaalialojen erityisiin tarpeisiin sekä maailmanlaajuisiin teknologisiin haasteisiin samalla kun ehdotus toimii tienraivaajana kulttuurista monimuotoisuutta koskevan Unescon yleissopimuksen tehokkaammalle täytäntöönpanolle.

Eräät kohdat on kuitenkin yhä tarkennettava. Tekstin tekemiseksi johdonmukaisemmaksi esittelijä ehdottaa tarkistuksia, joilla pyritään parantamaan ehdotuksen yleistä rakennetta, jotta ehdotuksesta tulisi selkeämpi ja tarkoituksenmukaisempi.

Ohjelman yleisiä ja erityisiä tavoitteita käsittelevä 5 artikla on esimerkiksi poistettu (tarkistus 12). Ohjelman yleiset tavoitteet on johdonmukaisuuden lisäämiseksi sisällytetty 1 artiklaan (tarkistus 10) ja ohjelman kolme erityistä tavoitetta on sisällytetty 6, 7 ja 8 artiklaan (tarkistukset 15, 17 ja 19).

Toimintatavoitteiden täytäntöönpanoa koskeva 9 artikla on samoin poistettu (tarkistus 20) ja liitetty "Päätöksen täytäntöönpanoa" koskevaan 11 artiklaan (tarkistus 21) johdonmukaisuuden lisäämiseksi.

Eräät käsitteet on määritelty (tarkistus 2). Esittelijän kielelliset valinnat global/general (tarkistus 11) ja international networking/international networking effect (tarkistus 12) eivät koske suomenkielistä versiota.

Ellei säädöksessä asiaa ole selvennetty ja määritetty tarkemmin olisi 11 artiklan 2 kohdan c ja d alakohdassa mainitut yleiset suuntaviivat ja valintakriteerit, joiden tarkoituksena on muuttaa tämän päätöksen muita kuin keskeisiä osia, hyväksyttävä päätöksen 1999/468/EY 5 a artiklassa säädettyä valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen (tarkistukset 3, 4, 22, 23, 24 ja 28).

  • [1]  Esimerkiksi elokuvat “Entre Les Murs” ja “Gomorra” palkittiin Kultainen palmu -palkinnolla ja Grand Prix ‑palkinnolla vuoden 2008 Cannesin elokuvafestivaaleilla.

ASIAN KÄSITTELY

Otsikko

Kolmansien maiden ammattilaisten kanssa toteutettava audiovisuaalialan MEDIA Mundus -yhteistyöohjelma

Viiteasiakirjat

KOM(2008)0892 – C6-0011/2009 – 2008/0258(COD)

Annettu EP:lle (pvä)

9.1.2009

Asiasta vastaava valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

CULT

15.1.2009

Valiokunnat, joilta on pyydetty lausunto

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

AFET

15.1.2009

DEVE

15.1.2009

BUDG

15.1.2009

 

Valiokunnat, jotka eivät antaneet lausuntoa

       Päätös tehty (pvä)

AFET

12.2.2009

DEVE

21.1.2009

BUDG

4.2.2009

 

Esittelijä(t)

       Nimitetty (pvä)

Ruth Hieronymi

21.1.2009

 

 

Valiokuntakäsittely

9.3.2009

 

 

 

Hyväksytty (pvä)

2.4.2009

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

13

1

0

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Věra Flasarová, Lissy Gröner, Ruth Hieronymi, Adrian Manole, Manolis Mavrommatis, Ljudmila Novak, Doris Pack, Zdzisław Zbigniew Podkański, Pál Schmitt, Hannu Takkula, Thomas Wise

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Erna Hennicot-Schoepges, Ewa Tomaszewska, Cornelis Visser

Jätetty käsiteltäväksi (pvä)

8.4.2009