JELENTÉS a harmadik országokbeli audiovizuális szakemberekkel folytatott együttműködés programjának (MEDIA Mundus) létrehozásáról szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról

8.4.2009 - (COM(2008)0892 – C6-0011/2009 – 2008/0258(COD)) - ***I

Kulturális és Oktatási Bizottság
Előadó: Ruth Hieronymi

Eljárás : 2008/0258(COD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot :  
A6-0260/2009
Előterjesztett szövegek :
A6-0260/2009
Elfogadott szövegek :

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a harmadik országokbeli audiovizuális szakemberekkel folytatott együttműködés programjának (MEDIA Mundus) létrehozásáról szóló határozatára irányuló javaslatról

(COM(2008)0892 – C6-0011/2009 – 2008/0258(COD))

(Együttdöntési eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

–   tekintettel a Bizottságnak az Európai Parlamenthez és a Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2008)0892),

–   tekintettel az EK-Szerzõdés 251. cikkének (2) bekezdésére, 150. cikkének (4) bekezdésére és 157. cikkének (3) bekezdésére, amelyek alapján a Bizottság benyújtotta javaslatát a Parlamenthez (C6-0011/2009),

–   tekintettel eljárási szabályzata 51. cikkére,

–   tekintettel a Kulturális és Oktatási Bizottság jelentésére (A6-0260/2009),

1.  jóváhagyja a Bizottság javaslatát, annak módosított formájában;

2.  felhívja a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez abban az esetben, ha javaslatát lényegesen módosítani kívánja, vagy helyébe másik szöveget szándékozik léptetni;

3.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak.

Módosítás  1

Határozatra irányuló javaslat

2 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2) Az Európai Parlament több ízben kiemelte, hogy az audiovizuális ágazat jelentős mértékben hozzájárul a kreatív és tudásalapú gazdaság kialakulásához Európában, és központi szerepet tölt be a kulturális sokszínűség és pluralizmus előmozdításában.

(2) Az Európai Parlament több ízben kiemelte, hogy az audiovizuális ágazat jelentős mértékben hozzájárul a kreatív és tudásalapú gazdaság kialakulásához Európában, és központi szerepet tölt be a kulturális sokszínűség és pluralizmus előmozdításában, ugyanakkor a szólásszabadság jelentős platformja.

Módosítás  2

Határozatra irányuló javaslat

4 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4) Az európai kulturális menetrenddel kapcsolatos 2007. november 16-i állásfoglalásában (2007/C 287.) a Tanács kifejtette azon álláspontját, miszerint a kultúra kérdése elhanyagolhatatlan részét képezi a nemzetközi kapcsolatoknak, és hangsúlyozta, hogy a kultúrának az EU külkapcsolataiban és fejlesztési politikáján belül betöltött szerepét meg kell erősíteni.

(4) Az európai kulturális menetrenddel kapcsolatos 2007. november 16-i állásfoglalásában (2007/C 287.) a Tanács kifejtette azon álláspontját, miszerint a kultúra kérdése elhanyagolhatatlan részét képezi a nemzetközi kapcsolatoknak, és hangsúlyozta, hogy a kultúrának az EU külkapcsolataiban és fejlesztési politikáján belül betöltött szerepét meg kell erősíteni. „Az európai kulturális programról a globalizálódó világban” című, 2008. április 10-i állásfoglalásában1 az Európai Parlament – tekintettel a kulturális kifejezések sokszínűségének védelméről és előmozdításáról szóló UNESCO-egyezményre – szintén hangsúlyozta a kulturális dimenziónak az összes szakpolitikába és programba – így a külpolitikába és a fejlesztésbe – való integrálásának fontosságát.

 

___________

1(P6_TA(2008)0124).

Módosítás  3

Határozatra irányuló javaslat

7 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(7) Az audiovizuális ágazatot célzó közösségi támogatás figyelembe veszi a Szerződés 151. cikkét, amely kimondja, hogy a Közösség és a tagállamok erősítik az együttműködést a harmadik országokkal és a kultúra területén hatáskörrel rendelkező nemzetközi szervezetekkel.

(7) Az audiovizuális ágazatot célzó közösségi támogatás figyelembe veszi a Szerződés 151. cikkét, amely kimondja, hogy a Közösség és a tagállamok erősítik az együttműködést a harmadik országokkal és a kultúra területén hatáskörrel rendelkező nemzetközi szervezetekkel, hangsúlyozva ezzel egyidejűleg a különféle kulturák tiszteletben tartásának jelentőségét, sokféleségük népszerűsítése érdekében.

Módosítás  4

Határozatra irányuló javaslat

10 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(10) Az elmúlt két évtizedben jelentősen megváltozott a nemzetközi audiovizuális piac, elsősorban az olyan technológiák fejlődésének következtében, mint a digitális filmvetítés, a lekérhető videofilmek és a többcsatornás digitális televízióadás. Ez jelentős pénzügyi növekedéshez és ígéretes befektetésekhez, következésképpen a további audiovizuális tartalmak iránti jelentős és egyre növekvő kereslet kialakulásához vezetett, ami számos lehetőséget kínált a vállalatok számára. Ennek megfelelően jelentős és egyre növekszik a különféle digitális alkalmazásokkal kapcsolatos projektek kialakítása iránti érdeklődés is. Továbbá szoros kapcsolat áll fenn a projektek keretében megvalósuló nemzetközi együttműködés és az EU azon képessége között, hogy az európai audiovizuális szabályozás modelljét terjeszthesse a világban, valamint hogy az audiovizuális ágazat és az elektronikus hírközlés közeledését előmozdíthassa.

(10) Az elmúlt két évtizedben jelentősen megváltozott a nemzetközi audiovizuális piac, amely jelenleg új kihívásokkal néz szembe, elsősorban az olyan technológiák fejlődésének következtében, mint a digitális filmvetítés, a lekérhető videofilmek (VOD), illetve az internet protokoll televíziózáson (IPTV) vagy web tévén keresztüli a többcsatornás digitális televízióadás. Ez jelentős pénzügyi növekedéshez és ígéretes befektetésekhez, következésképpen a további audiovizuális tartalmak iránti jelentős és egyre növekvő kereslet kialakulásához vezetett, ami számos lehetőséget kínált a vállalatok számára. Ennek megfelelően jelentős és egyre növekszik a különféle digitális alkalmazásokkal kapcsolatos projektek kialakítása iránti érdeklődés is. Továbbá szoros kapcsolat áll fenn a projektek keretében megvalósuló nemzetközi együttműködés és az EU azon képessége között, hogy az európai audiovizuális szabályozás modelljét terjeszthesse a világban, valamint hogy az audiovizuális ágazat és az elektronikus hírközlés közeledését előmozdíthassa.

Módosítás  5

Határozatra irányuló javaslat

16 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(16) Az audiovizuális alkotások kínálatának sokszínűségét és a fogyasztók rendelkezésére álló választékot a terjesztési ágazat döntően befolyásolja. Az európai forgalmazók jellemzően kisvállalatok, amelyek a piac szerkezete és széttagozódottsága miatt – nagy, vertikálisan integrált versenytársaikkal szemben – nem rendelkeznek a nemzetközi piacra való belépéshez szükséges eszközökkel. Ezenkívül megjelentek új szereplők és terjesztési csatornák is, amelyek egyre több audiovizuális tartalom létrejöttét ösztönzik vagy teszik szükségessé. Ezért helyénvaló olyan intézkedéseket hozni, amelyekkel javítható az audiovizuális alkotások forgalmazása, terjesztése és bemutatása.

(16) Az audiovizuális alkotások kínálatának sokszínűségét és a fogyasztók rendelkezésére álló választékot a terjesztési ágazat döntően befolyásolja. Az európai forgalmazók jellemzően kisvállalatok, amelyek a piac szerkezete és széttagozódottsága miatt – nagy, vertikálisan integrált versenytársaikkal szemben – nem rendelkeznek a nemzetközi piacra való belépéshez szükséges eszközökkel. Ezenkívül megjelentek új szereplők és terjesztési csatornák is, amelyek egyre több audiovizuális tartalom létrejöttét ösztönzik vagy teszik szükségessé. Ezért helyénvaló olyan intézkedéseket hozni, amelyekkel javítható az európai audiovizuális alkotások harmadik országokban, illetve a harmadik országbeli audiovizuális alkotások Európában történő forgalmazása, terjesztése és bemutatása.

Módosítás  6

Határozatra irányuló javaslat

19 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(19) Megfelelő intézkedéseket indokolt végrehajtani a szabálytalanságok és a csalások megelőzése, valamint az elveszett, illetve szabálytalanul átutalt vagy felhasznált pénzeszközök visszatérítése érdekében.

(19) Megfelelő intézkedéseket indokolt kidolgozni és végrehajtani a szabálytalanságok és a csalások megelőzése, valamint az elveszett, illetve szabálytalanul átutalt vagy felhasznált pénzeszközök visszatérítése érdekében.

Módosítás  7

Határozatra irányuló javaslat

1 fejezet - cím

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

1. FEJEZET: A PROGRAM LÉTREHOZÁSA, ALKALMAZÁSI KÖRE ÉS CÉLKITŰZÉSEI

1. FEJEZET: A PROGRAM LÉTREHOZÁSA, ÁLTALÁNOS CÉLKITŰZÉSEI ÉS ALKALMAZÁSI KÖRE

Módosítás  8

Határozatra irányuló javaslat

1 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A program létrehozása

A program létrehozása és általános célkitűzései

Módosítás  9

Határozatra irányuló javaslat

1 cikk – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

1. Az audiovizuális ágazatban a harmadik országokbeli szakemberekkel létrehozott nemzetközi együttműködési projektek finanszírozására létrejön a MEDIA Mundus program (a továbbiakban: a program).

1. Ez a határozat létrehozza az audiovizuális ágazatban a harmadik országokbeli szakemberekkel létrehozott nemzetközi együttműködési projektek finanszírozására a MEDIA Mundus programot (a továbbiakban: a program) a 2011. január 1. és 2013. december 31. közötti időszakra.

Módosítás  10

Határozatra irányuló javaslat

1 cikk – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

2. A programot 2011. január 1-jétől 2013. december 31-ig kell végrehajtani.

törölve

Módosítás  11

Határozatra irányuló javaslat

1 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

2a. A program általános célja az európai audiovizuális ipar versenyképességének növelése annak érdekében, hogy Európa világszinten érvényesíteni tudja kulturális és politikai szerepét; valamint a fogyasztók rendelkezésére álló választék és a kulturális sokféleség gyarapítása.

Indokolás

A nagyobb koherencia érdekében a bizottsági javaslat 5. cikkében szereplő program általános céljait belefoglalták az 1. cikkbe.

Módosítás  12

Határozatra irányuló javaslat

4 cikk – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

2. Minden projekt legalább három partner részvételével működik, és célja nemzetközi kapcsolathálózati hatás gyarapítása.

2. Minden projekt legalább három partner részvételével működik, és célja a nemzetközi kapcsolathálózat gyarapítása.

Módosítás  13

Határozatra irányuló javaslat

5 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

5 cikk

A program célkitűzései

törölve

1. A program általános célja az európai audiovizuális ipar versenyképességének növelése annak érdekében, hogy Európa világszinten érvényesíteni tudja kulturális és politikai szerepét, valamint a fogyasztók rendelkezésére álló választék és a kulturális sokszínűség növelése.

 

2. A program konkrét céljai a következők:

 

(a) az információcsere serkentése és – különösen képzési tevékenységek és ösztöndíjak révén – a különböző nemzetek szakemberei közötti kapcsolatépítés elősegítése a harmadik országok piacára való bekerülés, valamint a kölcsönös bizalom és a tartós kereskedelmi kapcsolatok megteremtése érdekében;

 

(b) az európai audiovizuális alkotások versenyképességének és nemzetek közötti terjesztésének javítása;

 

(c) Az európai audiovizuális alkotások világszintű terjesztésének és bemutatásának, valamint a kulturális szempontból sokszínű audiovizuális tartalom iránti közigény (elsősorban a fiatal közönség körében történő) előmozdítása.

 

3. Különös figyelmet kell fordítani arra, hogy a program és más érintett közösségi politikák, eszközök és intézkedések összhangban legyenek egymással és kiegészítsék egymást; ez különösen érvényes a MEDIA 2007 program és az audiovizuális és kulturális ágazatokon belüli, harmadik országokkal létrehozott külső együttműködési programok végrehajtására és az azokkal kapcsolatos egyeztetésre.

 

Indokolás

Törlésre kerül a program általános és konkrét céljaival foglalkozó 5. cikk. A nagyobb koherencia érdekében a program általános céljait az 1. cikk részévé tették (10. módosítás), a program három különös célkitűzését pedig a 6., 7. és 8. cikkbe illesztették (15., 17. és 19. módosítás).

Módosítás  14

Határozatra irányuló javaslat

2 fejezet - cím

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

2. FEJEZET: A PROGRAM OPERATÍV CÉLKITŰZÉSEI

2. FEJEZET: A PROGRAM KONKRÉT CÉLKITŰZÉSEI

Módosítás  15

Határozatra irányuló javaslat

6 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

információcsere, képzés és piackutatás

1. konkrét célkitűzés: információcsere, képzés és piackutatás

Módosítás  16

Határozatra irányuló javaslat

6 cikk – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Az információcsere és a szakképzés tekintetében a program operatív célkitűzései a következők:

A program célja az információcsere serkentése és – különösen képzési tevékenységek és ösztöndíjak révén – a különböző nemzetek szakemberei közötti kapcsolatépítés elősegítése a harmadik országok piacára való bekerülés, valamint a kölcsönös bizalom és a tartós kereskedelmi kapcsolatok megteremtése érdekében; Ezen konkrét célkitűzés elérése érdekében a program operatív célkitűzései a következők:

Indokolás

A 12. módosításéval megegyező indokolás.

Módosítás  17

Határozatra irányuló javaslat

6 cikk – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

1. Az európai szakemberek és a 2. cikk (4) bekezdésében említett más országokban honos szakemberek készségeinek fejlesztése, hogy jobban megértsék különösképpen a saját audiovizuális piacuk működési feltételeit, jogi szabályozási keretét, pénzügyi rendszerét és az ott kínálkozó együttműködési lehetőségeket; elsősorban ösztöndíjak nyújtásával a kapcsolatépítés elősegítése és tartós kereskedelmi kapcsolatok teremtése; az audiovizuális piacokról való tájékozottság és tudásanyag színvonalának emelése az audiovizuális területen tevékenykedő szakemberek közötti együttműködés megkönnyítése és biztosítása érdekében.

1. Az európai szakemberek és a 2. cikk (4) bekezdésében említett más országokban honos szakemberek készségeinek fejlesztése, hogy jobban megértsék különösképpen a saját audiovizuális piacuk működési feltételeit, a jogi szabályozási keretét – ideértve a szerzői jogokat is –, pénzügyi rendszerét és az ott kínálkozó együttműködési lehetőségeket; elsősorban ösztöndíjak nyújtásával a kapcsolatépítés elősegítése és tartós kereskedelmi kapcsolatok teremtése; az audiovizuális piacokról való tájékozottság és tudásanyag színvonalának emelése az audiovizuális területen tevékenykedő szakemberek közötti együttműködés megkönnyítése és biztosítása érdekében.

Módosítás  18

Határozatra irányuló javaslat

7 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

versenyképesség és forgalmazás

2. konkrét célkitűzés: versenyképesség és forgalmazás

Módosítás  19

Határozatra irányuló javaslat

7 cikk – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Az audiovizuális alkotások versenyképességének és forgalmazásának javítása tekintetében a program operatív célkitűzései a következők:

A program célja az audiovizuális alkotások versenyképességének és transznacionális forgalmazásának javítása a külföldi piacokon. Ezen konkrét célkitűzés elérése érdekében a program operatív célkitűzései a következők:

Indokolás

A 12. módosításéval megegyező indokolás.

Módosítás  20

Határozatra irányuló javaslat

8 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

terjesztés

3. konkrét célkitűzés: terjesztés

Módosítás  21

Határozatra irányuló javaslat

8 cikk - bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A terjesztés tekintetében a program operatív célkitűzései a következők:

A program célja az európai audiovizuális alkotások világszerte történő terjesztésének és bemutatásának, valamint a kulturálisan sokféle audiovizuális tartalom iránti közigény (elsősorban a fiatal közönség körében történő) előmozdítása. Ezen konkrét célkitűzés elérése érdekében a program operatív célkitűzései a következők:

Indokolás

A 12. módosításéval megegyező indokolás.

Módosítás  22

Határozatra irányuló javaslat

9 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

9 cikk

Az operatív célkitűzések megvalósítása

törölve

1. A Bizottság gondoskodik róla, hogy a 6–8. cikkben említett operatív célkitűzések keretében támogatott tevékenységek kiegészítsék egymást.

 

2. Az 6–8. cikkben meghatározott intézkedéseket a mellékletben szereplő rendelkezések szerint kell megvalósítani.

 

Indokolás

A nagyobb koherencia érdekében törlésre kerül a "műveleti célkitűzések végrehajtásával" foglalkozó 9. cikk, és összeolvad a "határozat végrehajtásáról" szóló 11. cikkel (21. módosítás).

Módosítás  23

Határozatra irányuló javaslat

11 cikk – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

1. A programnak a mellékletben megállapított rendelkezésekkel összhangban történő végrehajtásáért a Bizottság felel.

1. A programnak és célkitűzéseinek a mellékletben megállapított rendelkezésekkel összhangban történő végrehajtásáért a Bizottság felel. A Bizottság gondoskodik róla, hogy a 6–8. cikkben említett operatív célkitűzések keretében támogatott tevékenységek kiegészítsék egymást.

Módosítás  24

Határozatra irányuló javaslat

11. cikk – (2) bekezdés – d) pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(d) az ajánlattételi felhívások tartalma, a projektek kiválasztásához szükséges kritériumok és eljárások meghatározása;

(d) a pályázati felhívások tartalma és a projektek kiválasztásakor alkalmazott eljárások;

Módosítás  25

Határozatra irányuló javaslat

11 cikk – 2 bekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(e) a kedvezményezettenként és évenként 400 000 EUR-t meghaladó bizottsági pénzeszközök kiutalására vonatkozó ajánlatok kiválasztása;

(e) az alábbi összeget meghaladó közösségi pénzeszközök kiutalására vonatkozó ajánlatok kiválasztása:

 

kedvezményezettenként 200 000 EUR évenként, a 6. cikkben meghatározott 1. konkrét célkitűzés esetén,

 

kedvezményezettenként 300 000 EUR évenként, a 7. cikkben meghatározott 2. konkrét célkitűzés esetén,

 

kedvezményezettenként 300 000 EUR évenként, a 8. cikkben meghatározott 3. konkrét célkitűzés esetén,

Módosítás  26

Határozatra irányuló javaslat

11 cikk – 3 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

3. A Bizottság a (2) bekezdés e) pontjában említettektől eltérő támogatások odaítéléséről egyéb intézkedéseket és határozatokat fogad el. A Bizottság az e bekezdés alapján hozott kiválasztási határozatokkal együtt minden lényeges információt a határozatok elfogadását követő két munkanapon belül a bizottság és az Európai Parlament tudomására hoz.

3. A Bizottság a (2) bekezdés e) pontjában felsoroltaktól eltérő kiválasztási határozatokat fogad el. A Bizottság az e bekezdés alapján hozott kiválasztási határozatokkal együtt minden lényeges információt a határozatok elfogadását követő két munkanapon belül a bizottság és az Európai Parlament tudomására hoz.

Módosítás  27

Határozatra irányuló javaslat

13 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

13a. cikk

Összhang és egymást kiegészítő jelleg

 

A program végrehajtása során a Bizottság a tagállamokkal szorosan együttműködve biztosítja a más érintett közösségi politikákkal, programokkal és intézkedésekkel az általános összhangot és hogy azok kiegészítsék egymást, különösen a MEDIA 2007 program és az audiovizuális és kulturális ágazatokon belüli, harmadik országokkal létrehozott külső együttműködési programok végrehajtásával kapcsolatban folytatott koordinációt és annak végrehajtását.

Indokolás

A nagyobb koherencia érdekében külön bekezdésbe kerül a következetességgel és kiegészítő jelleggel foglalkozó 5. cikk (3) bekezdése.

Módosítás  28

Határozatra irányuló javaslat

13 cikk – 3 pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

3. a kulturális sokszínűség és a kultúrák közötti párbeszéd fontosságának tudatosításával;

3. a kulturális sokszínűség, a közös értékek, a kultúrák közötti párbeszéd és a soknyelvűség fontosságának tudatosításával;

Módosítás  29

Határozatra irányuló javaslat

14. cikk – (3) bekezdés – a) pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(a) a program folytatásáról szóló közleményt legkésőbb 2012. június 30-ig;

(a) a program folytatásáról szóló közleményt legkésőbb 2012. január 31-ig;

Módosítás  30

Határozatra irányuló javaslat

V melléklet – 1 rész – 1 pont – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Az európai és a harmadik országokban honos szakemberek készségeinek fejlesztése, hogy jobban megértsék különösképpen a saját audiovizuális piacuk működési feltételeit, jogi szabályozási keretét, pénzügyi rendszerét és az ott kínálkozó együttműködési lehetőségeket, elősegítve ezzel a kapcsolatépítést és a tartós kereskedelmi kapcsolatok kialakulását. Az audiovizuális piacokról való tájékozottság és tudásanyag színvonalának emelése az audiovizuális területen tevékenykedő európai és harmadik országokban honos szakemberek közötti együttműködés megkönnyítése és biztosítása érdekében.

Az európai és a harmadik országokban honos szakemberek készségeinek fejlesztése, hogy jobban megértsék különösképpen a saját audiovizuális piacuk működési feltételeit, jogi szabályozási keretét – ideértve a szerzői jogokat is –, pénzügyi rendszerét és az ott kínálkozó együttműködési lehetőségeket, elősegítve ezzel a kapcsolatépítést és a tartós kereskedelmi kapcsolatok kialakulását. Az audiovizuális piacokról való tájékozottság és tudásanyag színvonalának emelése az audiovizuális területen tevékenykedő európai és harmadik országokban honos szakemberek közötti együttműködés megkönnyítése és biztosítása érdekében.

Módosítás  31

Határozatra irányuló javaslat

Melléklet – 1 cím – 1 pont – 1 francia bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

- Az európai és harmadik országokból érkező hallgatók és oktatók részvételével zajló képzési modulok fejlesztésének támogatása;

Az európai és harmadik országokból érkező hallgatók és oktatók részvételével zajló képzési modulok fejlesztésének támogatása;

melyek témája az audiovizuális alkotásoknak az érintett nemzetközi piacokon történő gyártása, koprodukciója, forgalmazása, bemutatása és terjesztése, és ezek feltételei.

(a) melyek témája az audiovizuális alkotásoknak az érintett nemzetközi piacokon történő gyártása, koprodukciója, forgalmazása, bemutatása és terjesztése, és ezek feltételei.

 

(b) hangsúllyal a gyártásában, a gyártás utáni szakaszban, a forgalmazásban (ideértve az olyan új terjesztési csatornákat is, mint a videofilm-lekérés, az internetprotokoll-alapú televíziózás [IPTV] és a webtévé), az értékesítésben és az archiválásban megjelent új technológiák bevonására.

Módosítás  32

Határozatra irányuló javaslat

Melléklet – 1 cím – 1 pont – 2 francia bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

- Az európai és harmadik országokból érkező hallgatók és oktatók részvételével zajló képzési modulok fejlesztésének támogatása; melyek témája a gyártásában, a gyártás utáni szakaszában, a forgalmazásban (ideértve az olyan új terjesztési csatornákat is, mint a videofilm-lekérés, az internetprotokoll-alapú televíziózás [IPTV] és a webtévé), az értékesítésben és az archiválásban megjelent új technológiák bevonása.

törölve

Módosítás  33

Határozatra irányuló javaslat

Melléklet – 1 cím – 1 pont – 4 francia bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Az oktatók képzéséhez való hozzájárulás.

Az oktatók képzéséhez való hozzájárulás többek között képzési tanfolyamok vagy közös képzési intézkedések révén a műveleti feltételek, a valamennyi résztvevő ország audiovizuális piacai finanszírozási rendszereinek és jogi keretének felépítése révén mélyebb megértésének felépítésével.

Indokolás

Az "oktatók képzésével" kapcsolatos intézkedésekre példák pontosítás céljából.

INDOKOLÁS

Az elmúlt húsz évben jelentősen megváltozott a nemzetközi audiovizuális piac, elsősorban az olyan technológiák fejlődésének következtében, mint a többcsatornás digitális televízióadás, az internet protokoll televíziózás (IPTV) vagy web tévé, a digitális filmvetítés és a lekérhető videofilmek (VOD). Egyes külföldi piacokon ez jelentős pénzügyi növekedéshez, ígéretes befektetésekhez, következésképpen a további audiovizuális tartalmak iránti egyre növekvő kereslet kialakulásához vezetett. Az európai alkotások külpiacokon való terjedését érintő szerkezeti gyengeségek, valamint az európai audiovizuális cégek nem megfelelő finanszírozása megakadályozza, hogy az iparág maradéktalanul profitáljon a globális lehetőségek ezen kiszélesedéséből.

Az európai audiovizuális ipar meglehetősen jelentősen nőtt és fejlődött az elmúlt években, miközben új kihívásokkal és változásokkal szembesült a digitális környezet feltörekvése kapcsán. Az európai audiovizuális alkotások nemzetközi piacon történő terjesztése azonban továbbra is korlátozott. Azon audiovizuális alkotások, amelyek harmadik országokból származnak és nem hollywoodi stúdiókban készülnek, a korlátozott terjesztés hasonló problémájával szembesülnek az európai piacokon, noha van kereslet egy sokrétűbb audiovizuális tartalomra.

Világossá vált, hogy ezért prioritást kell kapnia az uniós audiovizuális ipar versenyképessége növelésének a globális piacon, illetve annak, hogy nőjön a fogyasztók választási szabadsága, valamint a kulturális sokszínűség az európai és nemzetközi piacokon különösen a korlátlannak tűnő digitális és internetes technológiák által kínált jelenlegi lehetőségek révén.

MEDIA 2007

A MEDIA programok előző generációihoz hasonlóan a MEDIA 2007 program a gyártás előtti és utáni tevékenységekre koncentrál, különösen a forgalmazásra és a reklámra. Az ezen, hét év alatt (2007-2013) 755 millió eurós költségvetéssel rendelkező program célja, hogy támogassa az európai audiovizuális ágazatot, miközben alkalmazkodik az új kihívásokhoz. A MEDIA 2007 programot ezért kiigazították úgy, hogy figyelembe vegye a legújabb fejlesztéseket a technológia terén és az EU piacán, amelyek a digitális forradalom és az uniós bővítések eredménye, és ezáltal tükrözi a digitalizálás következményeit, illetve foglalkozik az audiovizuális szakemberek sajátos problémáival az új tagállamokban.

Figyelemreméltó sikert könyvelhettek el az e program által támogatott filmek, miközben célkitűzései sorra valósulnak meg, úgy mint az európai kulturális sokszínűség és örökség megőrzése, az európai audiovizuális alkotások terjesztésének növelése, valamint az európai audiovizuális ágazat versenyképességének erősítése[1] . Nem terjedt azonban ki az audiovizuális alkotások forgalmazása támogatásának dimenziójára.

A piacok európai audiovizuális ágazatot érintő nemzetközivé válásából eredő új problémák és kihívások leküzdése érdekében az Európai Parlament 2007. december 13-án a 2008-as költségvetéshez egy MEDIA International előkészítő intézkedést fogadott el, amely az Európai Unió kapcsolatait fejleszti harmadik országokbeli audiovizuális piacokkal a harmadik országok sürgős igényeinek kielégítésére, valamint a MEDIA 2007 átfogó hatékonyságának javítására. Erre azért volt szükség, mert a MEDAI 2007 jogi alapja nem tette lehetővé a harmadik országokkal folytatott együttműködés során végzett intézkedések végrehajtását.

MEDIA International előkészítő intézkedés

2008-ra 2 millió eurós költségvetéssel a MEDIA Internationalt arra tervezték, hogy legfeljebb három évig működjön az európai uniós és harmadik országokbeli, az audiovizuális ágazatban dolgozó szakemberek közötti kapcsolatok és hálózatok strukturálása és megerősítése céljából, az európai ágazat és az érintett harmadik országok közös előnyére. Ez az előkészítő intézkedés a kulturális sokszínűségről szóló UNESCO Egyezmény, a MEDIA 2007 program, valamint a szabadkereskedelmi és egyéb jelenlegi vagy jelenleg tárgyalás alatt álló megállapodásokban foglalt kulturális együttműködésről szóló rendelkezések égisze alá tartozik. Az audiovizuális ágazatban nemzetközi együttműködés megvalósítására tervezett intézkedések a kölcsönösség elvén alapuló működésükkel magukban foglalják a folyamatos képzést, a filmművészeti alkotások elősegítését a filmművészeti alkotások kölcsönös terjesztésének ösztönzésével, valamint a nemzetközi mozihálózatok támogatását.

A projektre vonatkozó első pályázati felhívást 2008 tavaszán írták ki. Tizennyolc projektet választottak ki. Ezen kiválasztott projektek között szerepel a "Rajzfilm kapcsolat" projekt, amely közös képzést szervez az EU-ból, Latin-Amerikából és Kanadából származó szakemberek számára a közösen gyártott nemzetközi rajzfilmek fejlesztéséhez és finanszírozásához, illetve az "Európai gyártók klubja", amely támogatja az audiovizuális alkotások reklámját és forgalmazását, illetve cégeknek nyújt segítséget a külföldi finanszírozáshoz való hozzáféréshez.

2008. december 18-án az Európai Parlament 5 millió eurós költségvetést hagyott jóvá a MEDIA International (2009) előkészítő intézkedés tevékenységének második évére. A 2009. februárjában kiírt pályázati felhívások a filmművészeti alkotások filmszínházakban történő vetítését, az audiovizuális/filmművészeti alkotások potenciális közönségének növelését, valamint a filmművészeti alkotásokkal kapcsolatos képzés, reklám és forgalmazás támogatását célzó különböző területekre terjed ki az európai és nem európai szakemberek közötti hosszú távú együttműködésen keresztül.

Ez az előkészítő intézkedés lerakta az alapokat egy szélesebb, az audiovizuális ágazaton belüli globális együttműködésre vonatkozó uniós támogatási programhoz, és a Bizottság által 2009. januárban a MEDIA Mundus program létrehozására vonatkozó javaslat elfogadásához vezet. A MEDIA International előkészítő intézkedés kezdeti sikere valójában megmutatta az európai filmiparral folytatott együttműködésre vonatkozó erőteljes igény világszerte jelenlévő fontosságát. A javasolt program szerkezete meglehetősen hasonló ezen előkészítő intézkedéshez.

A MEDIA Mundus program létrehozásáról szóló javaslat

Az audiovizuális szolgáltatások globalizációjának összefüggésében az audiovizuális politika külső dimenziója egyre nagyobb fontossággal bír. A Bizottságnak a Media Mundus program létrehozására irányuló javaslata ezért valódi elkötelezettséget testesít meg az audiovizuális ágazatban a hatékony multilateralizmus irányában, valamint nemzetközi partnerekkel rendelkező uniós szakemberek bevonására, az audiovizuális ágazatok kölcsönös előnyére. A nem európai harmadik országokkal folytatott fokozott cserekapcsolatok és együttműködés erősíteni fogja az európai audiovizuális ágazat versenyképességét, és további hozzáadott értéket teremt az európai alkotások reklámja, piaci hozzáférése, forgalmazása, terjesztése terén harmadik országokban. Ez a javaslat jelentős lépést képez a kulturális sokszínűségről szóló UNESCO Egyezmény összefüggésében, mivel ez lesz az első nemzetközi szintű program, amely közvetlenül végrehajtja a kulturális kifejezések sokszínűségének védelméről és előmozdításáról szóló UNESCO-egyezményt.

A program a 2011-2013-as időszakra 15 millió eurós költségvetéssel rendelkezik az európai és harmadik országokbeli szakemberek által benyújtott projektekre, és új lehetőségeket kínál az audiovizuális ágazatban a nemzetközi együttműködésre, illetve növelni fogja a fogyasztók választási lehetőségét azáltal, hogy kulturálisan sokszínűbb termékeket hoz az európai és nemzetközi piacokra. A harmadik országokkal folytatott együttműködés különösen segíthet a fejlődő országok egyes kulturális iparágainak és szakembereinek, amely országok nehézségekkel küzdenek a forgalmazási, marketing, reklám és kiállítási létesítmények terén tudásuk és infrastruktúrájuk szélesítése terén, miközben a kulturális alkotások és szolgáltatások korlátozott terjesztése megakadályozzák ezen országokban a kulturális iparágak piacainak fejlesztését.

A program nyitott a legalább három partnerből álló partnerségeken alapuló projektekre, ahol minden partnerséget egy uniós szakember koordinál, és legalább egy nem uniós partner vesz benne részt (2-4. cikk). A program célja az európai audiovizuális ipar versenyképességének növelése, a fogyasztók rendelkezésére álló választék és a kulturális sokféleség gyarapítása, valamint hogy Európa világszinten érvényesíteni tudja kulturális és politikai szerepét (5. cikk). E tekintetben a javaslat három konkrét célkitűzést ír le a programhoz, mégpedig az információcsere, a képzési és piaci intelligencia növelését, egyrészt a verseny és forgalmazás másrészt a terjesztés javítását. Ezt a három célkitűzést magát támogatják a (6-8. cikkben leírt) műveleti célkitűzések, valamint (a mellékletben leírt) végrehajtandó intézkedések.

Az előadó álláspontja

Az előadó folyamatosan támogatásáról biztosított egy ilyen program végrehajtása kapcsán, és mindig is kifejezésre juttatta hajlandóságát arra, hogy rendszeres finanszírozást biztosítson ezen nemzetközi együttműködésre az audiovizuális ágazatban. Az előadó ezért üdvözli a bizottsági javaslatot, mivel az a szükséges kulturális válasszal szolgálhat az audiovizuális iparágak konkrét igényeire, valamint a globális technológiai kihívásokra, miközben a kulturális sokszínűségről szóló UNESCO-egyezmény hatékonyabb végrehajtásához vezető utat is előkészíti.

Számos pont azonban továbbra is további egyértelműsítést követel. A szöveg koherensebbé és következetesebbé tétele érdekében az előadó egy sor olyan módosítást javasol, amelyek célja a javaslat átfogó struktúrájának javítása annak világosabbá és hatékonyabbá tétele céljából.

Törölték például a program általános és konkrét célkitűzéseivel foglalkozó 5. cikket (12. módosítás). A nagyobb következetesség érdekében a program általános céljait az 1. cikk részévé tették (10. módosítás), a program három különös célkitűzését pedig a 6., 7. és 8. cikkbe illesztették (15., 17. és 19. módosítás).

A nagyobb koherencia érdekében törlésre kerül a "műveleti célkitűzések végrehajtásával" foglalkozó 9. cikk, és összeolvad a "határozat végrehajtásáról" szóló 11. cikkel (21. módosítás).

Egyes fogalmak meghatározásra kerültek (2. módosítás). Az előadó az "általános" célkitűzések fogalmát részesíti előnyben a "globális" célkitűzések helyett, ami relevánsabb (10. módosítás), valamint a "nemzetközi kapcsolathálózat" fogalmát a "nemzetközi kapcsolathálózati hatással" szemben (11. módosítás).

Ha a jogszabály nem ad egyértelműbb vagy részletesebb szabályozást, az általános iránymutatásokat és az e határozat nem alapvető elemeinek módosítására szolgáló, a 11. cikk, (2) bekezdésének c) és d) pontjában említett kiválasztási kritériumokat kell elfogadni az 1999/468/EK határozat 5a cikkében szabályozott, ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban (3., 4., 22., 23., 24. és 28. módosítás).

  • [1]  Például az "Entre Les murs" vagy a "Gomorra" a 2008-as Cannes-i Filmfesztiválon megkapta az Aranypálma díjat, illetve a Nagydíjat.

ELJÁRÁS

Cím

A harmadik országokbeli audiovizuális szakemberekkel folytatott együttműködés programja (MEDIA Mundus)

Hivatkozások

COM(2008)0892 – C6-0011/2009 – 2008/0258(COD)

Az Európai Parlamentnek történő benyújtás dátuma

9.1.2009

Illetékes bizottság

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

CULT

15.1.2009

Véleménynyilvánításra felkért bizottság(ok)

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

AFET

15.1.2009

DEVE

15.1.2009

BUDG

15.1.2009

 

Nem nyilvánított véleményt

       A határozat dátuma

AFET

12.2.2009

DEVE

21.1.2009

BUDG

4.2.2009

 

Előadó(k)

       A kijelölés dátuma

Ruth Hieronymi

21.1.2009

 

 

Vizsgálat a bizottságban

9.3.2009

 

 

 

Az elfogadás dátuma

2.4.2009

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

13

1

0

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Věra Flasarová, Lissy Gröner, Ruth Hieronymi, Adrian Manole, Manolis Mavrommatis, Ljudmila Novak, Doris Pack, Zdzisław Zbigniew Podkański, Pál Schmitt, Hannu Takkula, Thomas Wise

A zárószavazáson jelen lévő póttag(ok)

Erna Hennicot-Schoepges, Ewa Tomaszewska, Cornelis Visser

Benyújtás dátuma

8.4.2009