SPRAWOZDANIE w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającej program w zakresie współpracy audiowizualnej ze specjalistami z krajów trzecich MEDIA Mundus

8.4.2009 - (COM(2008)0892 – C6‑0011/2009 – 2008/0258(COD)) - ***I

Komisja Kultury i Edukacji
Sprawozdawca: Ruth Hieronymi

Procedura : 2008/0258(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury :  
A6-0260/2009

PROJEKT REZOLUCJI LEGISLACYJNEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającej program w zakresie współpracy audiowizualnej ze specjalistami z krajów trzecich MEDIA Mundus

(COM(2008)0892 – C6‑0011/2009 – 2008/0258(COD))

(Procedura współdecyzji: pierwsze czytanie)

Parlament Europejski,

–   uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2008)0892),

–   uwzględniając art. 251 ust. 2 oraz art. 150 ust. 4 i art. 157 ust. 3 Traktatu WE, zgodnie z którymi wniosek został przedstawiony Parlamentowi przez Komisję (C6-0011/2009),

–   uwzględniając art. 51 Regulaminu,

–   uwzględniając sprawozdanie Komisji Kultury i Edukacji (A6-0260/2009),

1.  zatwierdza po poprawkach wniosek Komisji;

2.  zwraca się do Komisji o ponowne przekazanie mu sprawy, jeśli uzna ona za stosowne wprowadzenie znaczących zmian do swojego wniosku lub zastąpienie go innym tekstem;

3.  zobowiązuje swojego Przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji.

Poprawka  1

Wniosek dotyczący decyzji

Punkt 2 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(2) Parlament Europejski stale podkreśla, że sektor audiowizualny zapewnia znaczący wkład w gospodarkę europejską opartą na kreatywności i wiedzy oraz odgrywa centralną rolę w promowaniu różnorodności kulturowej i pluralizmu.

(2) Parlament Europejski stale podkreśla, że sektor audiowizualny zapewnia znaczący wkład w gospodarkę europejską opartą na kreatywności i wiedzy oraz odgrywa centralną rolę w promowaniu różnorodności kulturowej i pluralizmu, a ponadto jest ważną platformą swobody wypowiedzi.

Poprawka  2

Wniosek dotyczący decyzji

Punkt 4 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(4) W rezolucji z dnia 16 listopada 2007 r. dotyczącej europejskiego planu działań na rzecz kultury (2007/C 287/01) Rada uznała, że kultura jest istotnym elementem stosunków międzynarodowych i podkreśliła potrzebę wzmocnienia jej roli w stosunkach międzynarodowych UE i w jej polityce rozwojowej.

(4) W rezolucji z dnia 16 listopada 2007 r. dotyczącej europejskiego planu działań na rzecz kultury (2007/C 287/01) Rada uznała, że kultura jest istotnym elementem stosunków międzynarodowych i podkreśliła potrzebę wzmocnienia jej roli w stosunkach międzynarodowych UE i w jej polityce rozwojowej. W swojej rezolucji z dnia 10 kwietnia 2008 r. w sprawie europejskiej agendy kultury w dobie globalizacji1 Parlament Europejski podkreślił również - odnosząc się do konwencji UNESCO w sprawie ochrony i promowania różnorodności form wyrazu kulturowego - znaczenie włączenia wymiaru kulturowego we wszystkich programach i obszarach polityki, w tym w polityce zewnętrznej i polityce rozwoju.

 

___________

1 P6_TA(2008)0124.

Poprawka  3

Wniosek dotyczący decyzji

Punkt 7 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(7) Wsparcie udzielane przez Wspólnotę w sektorze audiowizualnym uwzględnia art. 151 Traktatu, który stanowi, że Wspólnota i państwa członkowskie sprzyjają współpracy z krajami trzecimi oraz z kompetentnymi organizacjami międzynarodowymi w dziedzinie kultury.

(7) Wsparcie udzielane przez Wspólnotę w sektorze audiowizualnym uwzględnia art. 151 Traktatu, który stanowi, że Wspólnota i państwa członkowskie sprzyjają współpracy z krajami trzecimi oraz z kompetentnymi organizacjami międzynarodowymi w dziedzinie kultury, a zarazem podkreśla znaczenie poszanowania różnych kultur dla wspierania ich różnorodności.

Poprawka  4

Wniosek dotyczący decyzji

Punkt 10 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(10) W ciągu ostatnich dwudziestu lat międzynarodowy sektor audiowizualny znacznie się zmienił, zwłaszcza wskutek rozwoju technicznego, np. kina cyfrowego, technologii „wideo na życzenie” (VOD) czy wielokanałowej telewizji cyfrowej. Wskutek tych zmian doszło do znacznego rozwoju finansowego sektora i obiecujących inwestycji, a co za tym idzie – do dużego i rosnącego popytu na treści audiowizualne, stwarzającego liczne możliwości dla przedsiębiorstw. W związku z tym istnieje duże i rosnące zainteresowanie opracowywaniem projektów dotyczących różnorodnych zastosowań cyfrowych. Istnieje ponadto silny związek między współpracą międzynarodową przy projektach a zdolnością Europy do promowania na świecie europejskiego modelu regulacyjnego w zakresie zagadnień audiowizualnych i konwergencji między obszarem audiowizualnym a łącznością elektroniczną.

(10) W ciągu ostatnich dwudziestu lat międzynarodowy sektor audiowizualny znacznie się zmienił i stoi obecnie przed nowymi wyzwaniami, zwłaszcza wskutek rozwoju technicznego, np. kina cyfrowego, technologii „wideo na życzenie” (VOD) czy wielokanałowej telewizji cyfrowej dzięki technologii przesyłania sygnału telewizyjnego w oparciu o protokół IP (IPTV) lub telewizji internetowej (Web TV). Wskutek tych zmian doszło do znacznego rozwoju finansowego sektora i obiecujących inwestycji, a co za tym idzie – do dużego i rosnącego popytu na treści audiowizualne, stwarzającego liczne możliwości dla przedsiębiorstw. W związku z tym istnieje duże i rosnące zainteresowanie opracowywaniem projektów dotyczących różnorodnych zastosowań cyfrowych. Istnieje ponadto silny związek między współpracą międzynarodową przy projektach a zdolnością Europy do promowania na świecie europejskiego modelu regulacyjnego w zakresie zagadnień audiowizualnych i konwergencji między obszarem audiowizualnym a łącznością elektroniczną.

Poprawka  5

Wniosek dotyczący decyzji

Punkt 16 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(16) Sektor dystrybucji decyduje o tym, jak różnorodna jest oferta utworów audiowizualnych i wybór dla konsumentów. Europejscy dystrybutorzy to niewielkie przedsiębiorstwa, które – w przeciwieństwie do swoich dużych konkurentów o pionowej strukturze organizacyjnej – ze względu na strukturę i fragmentaryzację rynku mają utrudniony dostęp do rynków międzynarodowych. Ponadto na rynku pojawili się nowi uczestnicy i nowe platformy dystrybucyjne, którzy zwiększyli produkcję treści audiowizualnych lub wymagają jej zwiększenia. Należy zatem podjąć działania mające na celu poprawę dystrybucji, obiegu i pokazów utworów audiowizualnych.

(16) Sektor dystrybucji decyduje o tym, jak różnorodna jest oferta utworów audiowizualnych i wybór dla konsumentów. Europejscy dystrybutorzy to niewielkie przedsiębiorstwa, które – w przeciwieństwie do swoich dużych konkurentów o pionowej strukturze organizacyjnej – ze względu na strukturę i fragmentaryzację rynku mają utrudniony dostęp do rynków międzynarodowych. Ponadto na rynku pojawili się nowi uczestnicy i nowe platformy dystrybucyjne, którzy zwiększyli produkcję treści audiowizualnych lub wymagają jej zwiększenia. Należy zatem podjąć działania mające na celu poprawę dystrybucji, obiegu i pokazów europejskich utworów audiowizualnych w krajach trzecich i utworów z krajów trzecich w Europie.

Poprawka  6

Wniosek dotyczący decyzji

Punkt 19 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(19) Powinny zostać wprowadzone w życie odpowiednie środki zapobiegające nieprawidłowościom oraz nadużyciom finansowym, a także pozwalające odzyskać środki utracone lub w niewłaściwy sposób przekazane albo wykorzystane.

(19) Powinny zostać opracowane i wprowadzone w życie odpowiednie środki zapobiegające nieprawidłowościom oraz nadużyciom finansowym, a także pozwalające odzyskać środki utracone lub w niewłaściwy sposób przekazane albo wykorzystane.

Poprawka  7

Wniosek dotyczący decyzji

Rozdział 1 – tytuł

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

ROZDZIAŁ 1: USTANOWIENIE PROGRAMU, JEGO ZAKRES I CELE

ROZDZIAŁ 1: USTANOWIENIE PROGRAMU, JEGO ZAKRES I CELE OGÓLNE

Poprawka  8

Wniosek dotyczący decyzji

Artykuł 1 – tytuł

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Ustanowienie programu

Ustanowienie programu i jego ogólne cele

Poprawka  9

Wniosek dotyczący decyzji

Artykuł 1 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1. Niniejszym ustanawia się program MEDIA Mundus (zwany dalej „programem”) w celu finansowania projektów współpracy międzynarodowej ze specjalistami w krajach trzecich w sektorze audiowizualnym.

1. Niniejsza decyzja ustanawia program MEDIA Mundus (zwany dalej „programem”) w celu finansowania projektów współpracy międzynarodowej ze specjalistami w krajach trzecich w sektorze audiowizualnym na okres od dnia 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2013 r.

Poprawka  10

Wniosek dotyczący decyzji

Artykuł 1 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2. Program jest realizowany w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2013 r.

skreślony

Poprawka  11

Wniosek dotyczący decyzji

Artykuł 1 – ustęp 2a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2a. Ogólnymi celami programu są: zwiększenie konkurencyjności europejskiej branży audiowizualnej, aby umożliwić Europie skuteczniejsze wypełnianie jej roli w zakresie kultury i polityki na świecie, a także zwiększenie możliwości wyboru dla konsumentów i różnorodności kulturowej.

Uzasadnienie

W celu zachowania większej spójności ogólne cele programu zawarte w art. 5 wniosku Komisji zostały włączone do art. 1.

Poprawka  12

Wniosek dotyczący decyzji

Artykuł 4 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2. W każdym projekcie uczestniczy co najmniej trzech partnerów i służy on promowaniu międzynarodowej sieci współpracy.

Poprawka nie dotyczy polskiej wersji językowej

Poprawka  13

Wniosek dotyczący decyzji

Artykuł 5

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Artykuł 5

Cele programu

skreślony

1. Ogólnymi celami programu są poprawa konkurencyjności europejskiej branży audiowizualnej, umożliwienie Europie skuteczniejszego odgrywania swojej roli kulturalnej i politycznej na świecie oraz zwiększenie wyboru dla konsumentów i zwiększenie różnorodności kulturowej.

 

2. Szczegółowymi celami programu są:

 

(a) zwiększenie wymiany informacji oraz – w szczególności poprzez działania szkoleniowe i stypendia – ułatwianie tworzenia transnarodowych sieci specjalistów, aby poprawić dostęp do rynków krajów trzecich oraz budować zaufanie i długotrwałe stosunki handlowe;

 

(b) poprawa konkurencyjności i transnarodowej dystrybucji utworów audiowizualnych na całym świecie;

 

(c) poprawa obiegu i rozpowszechniania utworów audiowizualnych na całym świecie oraz zwiększenie zapotrzebowania na zróżnicowane kulturowo treści audiowizualne wśród widzów (w szczególności wśród młodej publiczności).

 

3. Należy zwrócić szczególną uwagę na spójność i komplementarność programu z innymi istotnymi obszarami polityki, instrumentami i działaniami Wspólnoty, zwłaszcza na koordynację z programem MEDIA 2007 i z zewnętrznymi programami współpracy w sektorze audiowizualnym i kulturalnym z krajami trzecimi oraz na wdrażanie tych programów.

 

Uzasadnienie

Skreśla się art. 5, który dotyczy ogólnych i szczegółowych celów programu. W celu zachowania większej spójności ogólne cele programu zostały włączone do art. 1 (popr. 10), a trzy cele szczegółowe programu zostały włączone odpowiednio do art. 6, art. 7 i art. 8 (popr. 15, popr. 17 i popr. 19).

Poprawka  14

Wniosek dotyczący decyzji

Rozdział 2 – tytuł

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

ROZDZIAŁ 2: CELE OPERACYJNE PROGRAMU

ROZDZIAŁ 2: CELE SZCZEGÓŁOWE PROGRAMU

Poprawka  15

Wniosek dotyczący decyzji

Artykuł 6 – tytuł

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Wymiana informacji, szkolenie i wiedza o rynku

Cel szczegółowy 1: wymiana informacji, szkolenie i wiedza o rynku

Poprawka  16

Wniosek dotyczący decyzji

Artykuł 6 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

W obszarze wymiany informacji i szkoleń program ma następujące cele operacyjne.

Celem programu jest zwiększenie wymiany informacji oraz – w szczególności poprzez działania szkoleniowe i stypendia – ułatwianie tworzenia transnarodowych sieci specjalistów, aby poprawić dostęp do rynków krajów trzecich oraz budować zaufanie i długotrwałe stosunki handlowe. Aby osiągnąć ten szczegółowy cel, program ma następujące cele operacyjne:

Uzasadnienie

Uzasadnienie identyczne jak w przypadku poprawki 12.

Poprawka  17

Wniosek dotyczący decyzji

Artykuł 6 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1. Wzmocnienie umiejętności europejskich specjalistów i innych specjalistów z krajów, o których mowa w art. 2 ust. 4, aby pomóc im lepiej zrozumieć przede wszystkim takie kwestie jak warunki działalności, ramy prawne, systemy finansowania i możliwości współpracy na ich rynkach audiowizualnych oraz dzięki temu ułatwić – zwłaszcza poprzez stypendia – tworzenie sieci kontaktów i powstawanie długotrwałych stosunków handlowych, a także poprawić poziom informacji i wiedzy o rynkach audiowizualnych celem zabezpieczenia i ułatwienia współpracy audiowizualnej między specjalistami.

1. Wzmocnienie umiejętności europejskich specjalistów i innych specjalistów z krajów, o których mowa w art. 2 ust. 4, aby pomóc im lepiej zrozumieć przede wszystkim takie kwestie jak warunki działalności, ramy prawne, w tym prawo autorskie, systemy finansowania i możliwości współpracy na ich rynkach audiowizualnych oraz dzięki temu ułatwić – zwłaszcza poprzez stypendia – tworzenie sieci kontaktów i powstawanie długotrwałych stosunków handlowych, a także poprawić poziom informacji i wiedzy o rynkach audiowizualnych celem zabezpieczenia i ułatwienia współpracy audiowizualnej między specjalistami.

Poprawka  18

Wniosek dotyczący decyzji

Artykuł 7 – tytuł

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Konkurencyjność i dystrybucja

Cel szczegółowy 2: konkurencyjność i dystrybucja

Poprawka  19

Wniosek dotyczący decyzji

Artykuł 7 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

W obszarze poprawy konkurencyjności i dystrybucji utworów audiowizualnych na rynkach zagranicznych program ma następujące cele operacyjne.

Celem programu jest poprawa konkurencyjności i transnarodowej dystrybucji utworów audiowizualnych na rynkach zagranicznych. Aby osiągnąć ten szczegółowy cel, program ma następujące cele operacyjne:

Uzasadnienie

Uzasadnienie identyczne jak w przypadku poprawki 12.

Poprawka  20

Wniosek dotyczący decyzji

Artykuł 8 – tytuł

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Obieg

Cel szczegółowy 3: obieg

Poprawka  21

Wniosek dotyczący decyzji

Artykuł 8 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

W obszarze obiegu celami operacyjnymi programu:

Celem programu jest poprawa obiegu i rozpowszechniania utworów audiowizualnych na całym świecie oraz zwiększenie zapotrzebowania na zróżnicowane kulturowo treści audiowizualne wśród widzów (w szczególności wśród młodej publiczności). Aby osiągnąć ten szczegółowy cel, program ma następujące cele operacyjne:

Uzasadnienie

Uzasadnienie identyczne jak w przypadku poprawki 12.

Poprawka  22

Wniosek dotyczący decyzji

Artykuł 9

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Artykuł 9

Realizacja celów operacyjnych

skreślony

1. Komisja czuwa nad tym, aby działania wspierane w ramach celów operacyjnych, o których mowa w art. 6–8, wzajemnie się uzupełniały.

 

2. Środki określone w art. 6–8 są wprowadzane w życie zgodnie z przepisami zawartymi w załączniku.

 

Uzasadnienie

W celu zachowania większej spójności skreśla się art. 9, który dotyczy „realizacji celów operacyjnych”, a jego treść włącza się do art. 11, zatytułowanego „Wykonanie niniejszej decyzji” (popr. 21).

Poprawka  23

Wniosek dotyczący decyzji

Artykuł 11 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1. Komisja jest odpowiedzialna za realizację programu zgodnie z warunkami określonymi w załączniku.

1. Komisja jest odpowiedzialna za realizację programu i jego celów zgodnie z przepisami określonymi w załączniku. Komisja czuwa nad tym, aby działania wspierane w ramach celów operacyjnych, o których mowa w art. 6–8, wzajemnie się uzupełniały.

Poprawka  24

Wniosek dotyczący decyzji

Artykuł 11 – ustęp 2 – litera (d)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(d) treść zaproszeń do składania wniosków, określenie kryteriów oraz procedur dotyczących selekcji projektów;

(d) treść zaproszeń do składania wniosków oraz procedury dotyczące selekcji projektów;

Poprawka  25

Wniosek dotyczący decyzji

Artykuł 11 – ustęp 2 – litera (e)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(e) wybór wniosków o przyznanie funduszy wspólnotowych w wysokości przekraczającej 400 000 EUR na jednego beneficjenta w roku;

(e) wybór wniosków o przyznanie funduszy wspólnotowych w wysokości przekraczającej:

 

200 000 EUR na jednego beneficjenta w roku, w przypadku celu szczegółowego 1, określonego w art. 6;

 

300 000 EUR na jednego beneficjenta w roku, w przypadku celu szczegółowego 2, określonego w art. 7;

 

300 000 EUR na jednego beneficjenta w roku, w przypadku celu szczegółowego 3, określonego w art. 8;

Poprawka  26

Wniosek dotyczący decyzji

Artykuł 11 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3. Komisja przyjmuje inne środki i decyzje w sprawie przyznania dotacji innych niż te wymienione w ust. 2 lit. e). Komisja przekazuje komitetowi i Parlamentowi Europejskiemu wszystkie istotne informacje, w tym decyzje w sprawie wyboru wniosków podjęte zgodnie z niniejszym ustępem, w ciągu dwóch dni roboczych od podjęcia tych decyzji.

3. Komisja przyjmuje inne decyzje dotyczące selekcji niż te wymienione w ust. 2 lit. e). Komisja przekazuje komitetowi i Parlamentowi Europejskiemu wszystkie istotne informacje, w tym decyzje w sprawie wyboru wniosków podjęte zgodnie z niniejszym ustępem, w ciągu dwóch dni roboczych od podjęcia tych decyzji.

Poprawka  27

Wniosek dotyczący decyzji

Artykuł 13a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Artykuł 13a

Spójność i komplementarność

 

Przy realizacji programu Komisja w ścisłej współpracy z państwami członkowskimi gwarantuje ogólną spójność i komplementarność programu z innymi istotnymi obszarami polityki, programami i działaniami Wspólnoty, w szczególności koordynację z programem MEDIA 2007 i z zewnętrznymi programami współpracy w sektorze audiowizualnym i kulturalnym z krajami trzecimi.

Uzasadnienie

W celu zachowania większej spójności art. 5 ust. 3, który dotyczy spójności i komplementarności, zostaje przeniesiony do odrębnego ustępu.

Poprawka  28

Wniosek dotyczący decyzji

Artykuł 13 — punkt 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3. podnoszenie świadomości dużego znaczenia różnorodności kulturowej i wielokulturowości w świecie;

3. podnoszenie świadomości dużego znaczenia różnorodności kulturowej, wspólnych wartości, dialogu międzykulturowego i wielokulturowości w świecie;

Poprawka  29

Wniosek dotyczący decyzji

Artykuł 14 – ustęp 3 – litera (a)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(a) komunikat w sprawie kontynuacji niniejszego programu, najpóźniej do 30 czerwca 2012 r.;

(a) komunikat w sprawie kontynuacji niniejszego programu, najpóźniej do 31 stycznia 2012 r.;

Poprawka  30

Wniosek dotyczący decyzji

Załącznik – część I – punkt 1 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Wzmocnienie umiejętności specjalistów europejskich i specjalistów z krajów trzecich, aby pomóc im lepiej zrozumieć przede wszystkim takie kwestie jak warunki działalności, ramy prawne, systemy finansowania i możliwości współpracy na ich rynkach audiowizualnych oraz dzięki temu ułatwić tworzenie sieci kontaktów i powstawanie długotrwałych stosunków handlowych. Poprawa poziomu informacji i wiedzy na temat rynków audiowizualnych celem zabezpieczenia i ułatwienia współpracy audiowizualnej między europejskimi specjalistami i specjalistami z krajów trzecich.

Podnoszenie umiejętności specjalistów europejskich i specjalistów z krajów trzecich, aby pomóc im lepiej zrozumieć przede wszystkim takie kwestie, jak warunki działalności, ramy prawne, w tym prawa autorskie, systemy finansowania i możliwości współpracy na ich rynkach audiowizualnych, oraz dzięki temu ułatwić tworzenie sieci kontaktów i powstawanie długotrwałych stosunków handlowych. Poprawa poziomu informacji i wiedzy na temat rynków audiowizualnych celem zabezpieczenia i ułatwienia współpracy audiowizualnej między europejskimi specjalistami i specjalistami z krajów trzecich.

Poprawka  31

Wniosek dotyczący decyzji

Załącznik – część I – punkt 1 – tiret pierwsze

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

– Wspieranie opracowywania i wdrażania modułów szkoleniowych z udziałem uczestników i wykładowców z Europy oraz z krajów trzecich,

– Wspieranie opracowywania i wdrażania modułów szkoleniowych z udziałem uczestników i wykładowców z Europy oraz z krajów trzecich – ukierunkowanych na:

ukierunkowanych na warunki produkcji, koprodukcji, dystrybucji, pokazów i rozpowszechniania utworów audiowizualnych na odnośnych rynkach międzynarodowych.

(a) warunki produkcji, koprodukcji, dystrybucji, pokazów i rozpowszechniania utworów audiowizualnych na odnośnych rynkach międzynarodowych;

 

(b) włączenie nowych technologii produkcji, postprodukcji, dystrybucji (w tym nowych platform dystrybucyjnych, takich jak VOD, IPTV, Web TV), marketingu i archiwizowania utworów audiowizualnych.

Poprawka  32

Wniosek dotyczący decyzji

Załącznik – część I – punkt 1 – tiret drugie

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

– Wspieranie opracowywania i wdrażania modułów szkoleniowych z udziałem uczestników i wykładowców z Europy oraz z krajów trzecich, dotyczących włączenia nowych technologii produkcji, postprodukcji, dystrybucji (w tym nowych platform dystrybucyjnych takich jak VOD, IPTV, Web TV), marketingu i archiwizowania utworów audiowizualnych.

skreślony

Poprawka  33

Wniosek dotyczący decyzji

Załącznik – część I – punkt 1 – tiret czwarte

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

– Wkład w kształcenie wykładowców.

– wkład w kształcenie wykładowców poprzez pogłębianie – na przykład dzięki kursom szkoleniowym lub wspólnym działaniom szkoleniowym – wiedzy na temat warunków pracy, ram prawnych oraz systemów finansowania rynków audiowizualnych we wszystkich uczestniczących krajach.

Uzasadnienie

Przykłady działań związanych z „kształceniem wykładowców” służą wyjaśnieniu.

UZASADNIENIE

W ciągu ostatnich dwudziestu lat międzynarodowy sektor audiowizualny przeszedł transformację, zwłaszcza wskutek rozwoju technicznego, np. wielokanałowej telewizji cyfrowej, technologii przesyłania sygnału telewizyjnego w oparciu o protokół IP (IPTV), telewizji internetowej (Web TV), kina cyfrowego oraz technologii „wideo na życzenie” (VOD). Zmiany te spowodowały, że na niektórych rynkach zagranicznych doszło do znacznego rozwoju finansowego tego sektora i obiecujących inwestycji, a co za tym idzie – do rosnącego popytu na treści audiowizualne. Niemniej jednak słabości strukturalne wpływające na obieg utworów europejskich na rynkach krajów trzecich oraz niewystarczające finansowanie europejskich przedsiębiorstw audiowizualnych nie pozwalają tej branży w pełni korzystać z możliwości otwierających się przed nią na arenie międzynarodowej.

Sytuacja europejskiej branży audiowizualnej uległa w ostatnich latach znacznej poprawie, stawiając czoła wielu nowym wyzwaniom i zmianom związanym z pojawieniem się środowiska cyfrowego. Niemniej jednak obieg europejskich utworów audiowizualnych na rynku międzynarodowym pozostaje nadal ograniczony. Utwory audiowizualne z krajów trzecich – o ile nie są produkowane w studiach Hollywood – borykają się z podobnymi problemami związanymi z ograniczonym obiegiem na rynkach europejskich, chociaż istnieje popyt na bardziej zróżnicowane treści audiowizualne.

Dlatego jasne stało się, że priorytetowo należy traktować zwiększenie konkurencyjności sektora audiowizualnego UE na rynku światowym, a także zwiększenie wyboru dla konsumentów oraz różnorodności kulturowej na rynku europejskim i międzynarodowym, w szczególności w świetle możliwości, jakie oferują obecnie technologie cyfrowe i internetowe, które wydają się być nieograniczone.

MEDIA 2007

Podobnie jak poprzednia generacja programów MEDIA program MEDIA 2007 koncentruje się na preprodukcji i postprodukcji, w szczególności dystrybucji i promocji. Budżet programu wynosi 755 mln euro na okres siedmiu lat (2007-2013), a jego celem jest wsparcie europejskiego sektora audiowizualnego, aby mógł on sprostać nowym wyzwaniom. Z tego względu program MEDIA 2007 został tak dostosowany, aby uwzględniał najnowsze osiągnięcia technologiczne oraz zmiany na rynku UE wynikające z rewolucji cyfrowej i rozszerzeń UE, uwzględniając tym samym skutki cyfryzacji i zajmując się konkretnymi problemami specjalistów branży audiowizualnej w nowych państwach członkowskich.

Cele programu, czyli zachowanie europejskiej różnorodności kulturowej i dziedzictwa kulturowego, poprawa obiegu europejskich utworów audiowizualnych oraz wzrost konkurencyjności europejskiego sektora audiowizualnego, zostały osiągnięte, a filmy wspierane przez ten program osiągnęły ogromny sukces[1]. Jednak międzynarodowy wymiar wsparcia dystrybucji utworów audiowizualnych nie był objęty zakresem tego programu.

Aby stawić czoła nowym problemom i wyzwaniom wynikającym z internacjonalizacji rynków mających wpływ na europejski sektor audiowizualny, Parlament Europejski przyjął 13 grudnia 2007 r. w budżecie na 2008 działanie przygotowawcze MEDIA International, ukierunkowane na rozwój stosunków UE z rynkami audiowizualnymi krajów trzecich w celu zaspokojenia bezpośrednich potrzeb krajów trzecich oraz poprawy ogólnej skuteczności programu MEDIA 2007. Było to konieczne, ponieważ podstawa prawna programu MEDIA 2007 nie pozwalała na realizację działań we współpracy z krajami trzecimi.

Działanie przygotowawcze MEDIA International

Budżet MEDIA International na działalność w roku 2008 r. wynosił 2 mln euro, a samo działanie przygotowawcze zostało zaplanowane na maksymalnie trzy lata; jego celem jest zbadanie skutecznych sposobów ustrukturyzowania i wzmocnienia stosunków i sieci współpracy między specjalistami z branży audiowizualnej w UE i w krajach trzecich, co przyniesie obopólne korzyści branży europejskiej oraz zainteresowanym krajom trzecim. To działanie przygotowawcze prowadzone jest w ramach programu MEDIA 2007 zgodnie z konwencją UNESCO w sprawie różnorodności kulturowej oraz postanowieniami dotyczącymi współpracy kulturalnej w ramach umów o wolnym handlu oraz innych istniejących lub obecnie negocjowanych porozumień. Przewidziane działania opierają się na zasadzie wzajemności, mają służyć realizacji międzynarodowej współpracy w sektorze audiowizualnym i obejmują stałe szkolenia, promocję utworów audiowizualnych poprzez zachęcanie do wzajemnego rozpowszechniania utworów kinematograficznych oraz wspieranie międzynarodowych sieci kinowych.

Pierwsze zaproszenie do składania wniosków zostało ogłoszone wiosną 2008 r. Wybrano osiemnaście projektów. Wśród nich znajduje się na przykład projekt „Cartoon Connection”, w ramach którego organizowane jest wspólne szkolenie na temat tworzenia i finansowania filmów animowanych w koprodukcji międzynarodowej dla specjalistów z UE, Ameryki Łacińskiej i Kanady, oraz projekt „European Producers' Club”, którego zadaniem jest wspieranie promocji i dystrybucji utworów audiowizualnych poprzez pomoc firmom w dostępie do finansowania z zagranicy.

W dniu 18 grudnia 2008 r. Parlament Europejski zatwierdził budżet w wysokości 5 mln euro na drugi rok funkcjonowania działania przygotowawczego MEDIA International (2009). Zaproszenia do składania wniosków ogłoszone w lutym 2009 r. obejmują różne obszary mające na celu wsparcie szkoleń, promocji i dystrybucji utworów kinematograficznych poprzez długofalową współpracę między specjalistami z Europy i spoza Europy, wyświetlanie utworów kinematograficznych w kinach i zwiększenie liczby potencjalnych odbiorców utworów audiowizualnych/kinematograficznych.

Działanie przygotowawcze utorowało drogę dla szerszego programu wsparcia UE na rzecz globalnej współpracy w branży audiowizualnej i doprowadziło do przyjęcia przez Komisję w styczniu 2009 r. wniosku dotyczącego ustanowienia programu MEDIA Mundus. Początkowy sukces działania przygotowawczego MEDIA International pokazał ponadto, jak duża jest chęć współpracy z europejską branżą filmową na świecie. Struktura proponowanego programu jest dość podobna do struktury działania przygotowawczego.

Wniosek dotyczący ustanowienia programu MEDIA Mundus

W kontekście globalizacji usług audiowizualnych coraz większe znaczenie ma zewnętrzny wymiar polityki audiowizualnej. Dlatego wniosek Komisji dotyczący ustanowienia programu Media Mundus stanowi rzeczywiste zobowiązanie do skutecznego multilateralizmu w sektorze audiowizualnym oraz do zachęcenia specjalistów UE do współpracy z partnerami międzynarodowymi, z obopólną korzyścią dla sektorów audiowizualnych. Intensywniejsza wymiana i współpraca z pozaeuropejskimi krajami trzecimi zwiększy konkurencyjność europejskiego sektora audiowizualnego i przyniesie dodatkową wartość dodaną w zakresie promocji, dostępu do rynku, dystrybucji, rozpowszechniania i pokazywania utworów europejskich w krajach trzecich. Przedmiotowy wniosek stanowi również duży krok w kontekście konwencji UNESCO w sprawie różnorodności kulturowej, ponieważ MEDIA Mundus będzie pierwszym programem na szczeblu międzynarodowym, który bezpośrednio wdraża konwencję w sprawie ochrony i promowania różnorodności form wyrazu kulturowego.

Budżet programu na lata 2011-2013, przeznaczony na finansowanie projektów przedstawionych przez specjalistów z sektora audiowizualnego z Europy i krajów trzecich, wynosić będzie 15 mln euro, dzięki czemu program stworzy nowe możliwości współpracy międzynarodowej w branży audiowizualnej oraz zwiększy wybór dla konsumenta, powodując napływ bardziej różnorodnych pod względem kulturowym produktów na rynek europejski i międzynarodowy. Współpraca z krajami trzecimi może pomóc niektórym branżom i specjalistom z zakresu kultury w krajach rozwijających się, które borykają się z trudnościami w zakresie poszerzenia wiedzy i poprawy infrastruktury związanej z narzędziami dystrybucji, marketingu, promocji i prezentacji w sytuacji, gdy ograniczony obieg utworów i usług kulturalnych utrudnia rozwój rynków dla branży kulturalnej w tych krajach.

Program otwarty jest na projekty oparte na współpracy co najmniej trzech partnerów, przy czym każdą taką grupę koordynuje specjalista z UE, a co najmniej jeden partner pochodzi spoza UE (art. 2-4). Celem programu jest poprawa konkurencyjności europejskiej branży audiowizualnej, zwiększenie wyboru dla konsumentów, zwiększenie różnorodności kulturowej oraz umożliwienie Europie odgrywania swojej roli kulturalnej i politycznej na świecie (art. 5). W związku z tym wniosek opisuje trzy cele szczegółowe programu, tj. poprawa wymiany informacji, szkoleń i informacji rynkowych, poprawa konkurencji i dystrybucji oraz poprawa obiegu utworów audiowizualnych. Te trzy cele wspierane są przez cele operacyjne (opisane w art. 6-8) oraz działania do zrealizowania (opisane w załączniku).

Stanowisko sprawozdawczyni

Sprawozdawczyni zawsze opowiadała się za wdrożeniem takiego programu i stale wyrażała wolę zagwarantowania regularnego finansowania dla tego rodzaju współpracy międzynarodowej w sektorze audiowizualnym. Dlatego przyjmuje ona z zadowoleniem wniosek Komisji, ponieważ może on stanowić właściwą odpowiedź w obszarze kultury na konkretne potrzeby branży audiowizualnej, a także na globalne wyzwania technologiczne, torując jednocześnie drogę ku bardziej skutecznemu wdrożeniu konwencji UNESCO w sprawie różnorodności kulturowej.

Niemniej jednak kilka punktów wymaga dalszych wyjaśnień. Aby nadać tekstowi wniosku większą spójność, sprawozdawczyni proponuje szereg poprawek, których celem jest poprawa ogólnej struktury wniosku, aby stał się on bardziej zrozumiały i skuteczny.

Na przykład skreślono artykuł 5 dotyczący ogólnych i szczegółowych celów programu (popr. 12). W celu zachowania większej spójności ogólne cele programu zostały włączone do art. 1 (popr. 10), a trzy cele szczegółowe programu zostały włączone odpowiednio do art. 6, art. 7 i art. 8 (popr. 15, popr. 17 i popr. 19).

Skreślono również artykuł 9 dotyczący realizacji celów operacyjnych, a z uwagi na spójność jego treść połączono z treścią art. 11, zatytułowanego „Wykonanie niniejszej decyzji” (popr. 21).

Uściślono niektóre terminy (popr. 2). W wersji angielskiej tekstu sprawozdawczyni zamienia określenie „global objectives” na „general objectives”, uznając to drugie za bardziej odpowiednie (popr. 10), a także zamienia termin „international networking effect” na „international networking” (popr. 11).

Jeżeli akt legislacyjny nie zawiera dalszych szczegółowych wyjaśnień, ogólne wytyczne oraz kryteria selekcji, o których mowa w art. 11 ust. 2 lit. c) i d) wniosku Komisji, mające na celu zmianę innych niż istotne elementów niniejszej decyzji, należy przyjmować zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą, określoną w art. 5a decyzji 1999/468/WE (popr. 3, popr. 4, popr. 22, popr. 23, popr. 24 i popr. 28).

  • [1]  Na przykład filmy „Klasa” i „Gomorra” otrzymały odpowiednio Złotą Palmę i Grand Prix na festiwalu w Cannes w 2008 r.

PROCEDURA

Tytuł

Program w zakresie współpracy audiowizualnej ze specjalistami z krajów trzecich MEDIA Mundus

Odsyłacze

COM(2008)0892 – C6-0011/2009 – 2008/0258(COD)

Data przedstawienia w PE

9.1.2009

Komisja przedmiotowo właściwa

Data ogłoszenia na posiedzeniu

CULT

15.1.2009

Komisja(e) wyznaczona(e) do wydania opinii

Data ogłoszenia na posiedzeniu

AFET

15.1.2009

DEVE

15.1.2009

BUDG

15.1.2009

 

Opinia niewydana

Data decyzji

AFET

12.2.2009

DEVE

21.1.2009

BUDG

4.2.2009

 

Sprawozdawca(y)

Data powołania

Ruth Hieronymi

21.1.2009

 

 

Rozpatrzenie w komisji

9.3.2009

 

 

 

Data przyjęcia

2.4.2009

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

13

1

0

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Věra Flasarová, Lissy Gröner, Ruth Hieronymi, Adrian Manole, Manolis Mavrommatis, Ljudmila Novak, Doris Pack, Zdzisław Zbigniew Podkański, Pál Schmitt, Hannu Takkula, Thomas Wise

Zastępca(y) obecny(i) podczas głosowania końcowego

Erna Hennicot-Schoepges, Ewa Tomaszewska, Cornelis Visser

Data złożenia

8.4.2009