RAPORT referitor la propunerea de decizie a Parlamentului European şi a Consiliului de instituire a unui program de cooperare în domeniul audiovizualului cu profesionişti din ţări terţe MEDIA Mundus

8.4.2009 - (COM(2008)0892 – C6‑0011/2009 – 2008/0258(COD)) - ***I

Comisia pentru cultură şi educaţie
Raportoare: Ruth Hieronymi

Procedură : 2008/0258(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului :  
A6-0260/2009

PROIECT DE REZOLUŢIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la propunerea de decizie a Parlamentului European şi a Consiliului de instituire a unui program de cooperare în domeniul audiovizualului cu profesionişti din ţări terţe MEDIA Mundus

(COM(2008)0892 – C6‑0011/2009 – 2008/0258(COD))

(Procedura de codecizie: prima lectură)

Parlamentul European,

–   având în vedere propunerea Comisiei înaintată Parlamentului European şi Consiliului (COM(2008)0892),

–   având în vedere articolul 251 alineatul (2), articolul 150 alineatul (4) şi articolul 157 alineatul (3) din Tratatul CE, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către Comisie (C6-0011/2009),

–   având în vedere articolul 51 din Regulamentul său de procedură,

–   având în vedere raportul Comisiei pentru cultură şi educaţie (A6-0260/2009),

1.  aprobă propunerea Comisiei astfel cum a fost modificată;

2.  solicită Comisiei să îl sesizeze din nou, în cazul în care intenţionează să modifice în mod substanţial această propunere sau să o înlocuiască cu un alt text;

3.  încredinţează Preşedintelui sarcina de a transmite Consiliului şi Comisiei poziţia Parlamentului.

Amendamentul  1

Propunere de decizie

Considerentul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2) Parlamentul European a subliniat în mod constant faptul că sectorul audiovizual are un aport important la economia europeană creativă şi a cunoaşterii şi joacă un rol central în promovarea diversităţii culturale şi pluralismului.

(2) Parlamentul European a subliniat în mod constant faptul că sectorul audiovizual are un aport important la economia europeană creativă şi a cunoaşterii, joacă un rol central în promovarea diversităţii culturale şi pluralismului şi constituie o platformă importantă pentru libertatea de exprimare.

Amendamentul  2

Propunere de decizie

Considerentul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(4) În Rezoluţia sa 2007/C 287 din 16 noiembrie 2007 privind o agendă europeană pentru cultură, Consiliul considera cultura un element vital al relaţiilor internaţionale şi a subliniat necesitatea de a-i spori rolul în relaţiile externe şi politica de dezvoltare a Uniunii Europene.

(4) În Rezoluţia sa 2007/C 287 din 16 noiembrie 2007 privind o agendă europeană pentru cultură, Consiliul considera cultura un element vital al relaţiilor internaţionale şi a subliniat necesitatea de a-i spori rolul în relaţiile externe şi politica de dezvoltare a Uniunii Europene.

În rezoluţia sa din 10 aprilie 2008 privind o agendă europeană pentru cultură într-o lume în curs de globalizare1, Parlamentul European a subliniat, de asemenea, în ceea ce priveşte Convenţia UNESCO privind protecţia şi promovarea diversităţii expresiilor culturale, importanţa integrării dimensiunii culturale în toate politicile şi programele, inclusiv politicile externe şi dezvoltarea.

 

 

___________

1 P6_TA(2008)0124.

Amendamentul  3

Propunere de decizie

Considerentul 7

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(7) Sprijinul Comunităţii pentru sectorul audiovizual se bazează pe articolul 151 din Tratat, potrivit căruia Comunitatea şi statele membre încurajează cooperarea cu ţări terţe şi cu organizaţiile internaţionale competente din sfera culturii.

(7) Sprijinul Comunităţii pentru sectorul audiovizual se bazează pe articolul 151 din Tratat, potrivit căruia Comunitatea şi statele membre încurajează cooperarea cu ţări terţe şi cu organizaţiile internaţionale competente din sfera culturii, subliniind în paralel importanţa respectării diferitelor culturi în vederea promovării diversităţii acestora.

Amendamentul  4

Propunere de decizie

Considerentul 10

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(10) Peisajul audiovizual internaţional a înregistrat transformări semnificative în ultimele două decenii, în special datorită impactului dezvoltărilor tehnologice, cum ar fi proiecţia cinematografică digitală, televiziunea cu platformă video la cerere sau televiziunea digitală cu mai multe canale. Acest lucru a generat o creştere financiară puternică şi investiţii promiţătoare şi, prin urmare, o cerere din ce în ce mai mare de conţinut audiovizual mai vast, oferind societăţilor numeroase oportunităţi. În consecinţă, există un interes ferm şi în creştere pentru dezvoltarea de proiecte legate de diferitele aplicaţii digitale. În plus, există o puternică legătură între cooperarea internaţională în cadrul proiectelor şi capacitatea noastră de a promova în lume modelul de reglementare al Europei privind problemele din domeniul audiovizualului şi convergenţa dintre comunicaţiile electronice şi audiovizuale.

(10) Peisajul audiovizual internaţional a înregistrat transformări semnificative în ultimele două decenii, şi, în prezent, se confruntă cu noi provocări, în special datorită impactului dezvoltărilor tehnologice, cum ar fi proiecţia cinematografică digitală, televiziunea cu platformă video la cerere (VOD) sau televiziunea digitală cu mai multe canale bazată pe protocolul internet (IPTV) sau Web TV. Acest lucru a generat o creştere financiară puternică şi investiţii promiţătoare şi, prin urmare, o cerere din ce în ce mai mare de conţinut audiovizual mai vast, oferind societăţilor numeroase oportunităţi. În consecinţă, există un interes ferm şi în creştere pentru dezvoltarea de proiecte legate de diferitele aplicaţii digitale. În plus, există o puternică legătură între cooperarea internaţională în cadrul proiectelor şi capacitatea noastră de a promova în lume modelul de reglementare al Europei privind problemele din domeniul audiovizualului şi convergenţa dintre comunicaţiile electronice şi audiovizuale.

Amendamentul  5

Propunere de decizie

Considerentul 16

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(16) Sectorul de distribuţie determină diversitatea operelor audiovizuale oferite şi posibilităţile de alegere ale consumatorului. Distribuitorii europeni sunt societăţi mici şi, din cauza structurii de piaţă şi fragmentării pieţei, aceştia sunt, spre deosebire de concurenţii lor mari integraţi pe verticală, slab dotaţi pentru a obţine accesul pe pieţele internaţionale. De asemenea, au apărut noi actori şi platforme de distribuţie, care stimulează sau necesită un conţinut audiovizual mai vast. Prin urmare, este indicat să se adopte măsuri pentru îmbunătăţirea distribuţiei, circulaţiei şi prezentării operelor audiovizuale.

(16) Sectorul de distribuţie determină diversitatea operelor audiovizuale oferite şi posibilităţile de alegere ale consumatorului. Distribuitorii europeni sunt societăţi mici şi, din cauza structurii de piaţă şi fragmentării pieţei, aceştia sunt, spre deosebire de concurenţii lor mari integraţi pe verticală, slab dotaţi pentru a obţine accesul pe pieţele internaţionale. De asemenea, au apărut noi actori şi platforme de distribuţie, care stimulează sau necesită un conţinut audiovizual mai vast. Prin urmare, este indicat să se adopte măsuri pentru îmbunătăţirea distribuţiei, circulaţiei şi prezentării operelor audiovizuale europene în ţări terţe şi a operelor din ţări terţe în Europa.

Amendamentul  6

Propunere de decizie

Considerentul 19

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(19) Trebuie implementate măsuri corespunzătoare pentru prevenirea neregulilor şi fraudei şi pentru recuperarea fondurilor care au fost pierdute sau transferate sau utilizate inadecvat.

(19) Trebuie elaborate şi implementate măsuri corespunzătoare pentru prevenirea neregulilor şi fraudei şi pentru recuperarea fondurilor care au fost pierdute sau transferate sau utilizate inadecvat.

Amendamentul  7

Propunere de decizie

Capitolul 1 – titlu

Textul propus de Comisie

Amendamentul

CAPITOLUL 1: INSTITUIREA, OBIECTIVELE GENERALE ŞI SFERA DE APLICARE A PROGRAMULUI

CAPITOLUL 1: INSTITUIREA, OBIECTIVELE GENERALE ŞI SFERA DE APLICARE A PROGRAMULUI

Amendamentul  8

Propunere de decizie

Articolul 1 – titlu

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Instituirea programului

Instituirea şi obiectivele generale ale programului

Amendamentul  9

Propunere de decizie

Articolul 1 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1. Se instituie programul MEDIA Mundus (denumit în continuare „programul”) în vederea finanţării proiectelor de cooperare internaţională cu profesionişti din ţări terţe în sectorul audiovizual.

1. Prezenta decizie instituie programul MEDIA Mundus (denumit în continuare „programul”) în vederea finanţării proiectelor de cooperare internaţională cu profesionişti din ţări terţe în sectorul audiovizual pentru perioadă 1 ianuarie 2011-31 decembrie 2013.

Amendamentul  10

Propunere de decizie

Articolul 1 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2) Programul se implementează începând cu data de 1 ianuarie 2011 până la data de 31 decembrie 2013.

eliminat

Amendamentul  11

Propunere de decizie

Articolul 1 – alineatul 2a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2a. Obiectivele generale ale programului sunt creşterea competitivităţii industriei europene a audiovizualului pentru a permite industriei europene a audiovizualului să-şi îndeplinească într-un mod mai eficient rolul cultural şi politic în lume şi să extindă gama opţiunilor oferite consumatorilor şi diversitatea culturală.

Justificare

Pentru a asigura o mai mare coerenţă, obiectivele generale ale programului, prevăzute la articolul 5 din propunerea Comisiei, au fost incluse la articolul 1.

Amendamentul  12

Propunere de decizie

Articolul 4 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2. Fiecare proiect are minim trei parteneri şi încearcă să promoveze un efect de creare de reţele internaţionale.

2. Fiecare proiect are minimum trei parteneri şi încearcă să promoveze crearea de reţele internaţionale.

Amendamentul  13

Propunere de decizie

Articolul 5

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Articolul 5

Obiectivele programului

eliminat

1. Obiectivele globale ale programului sunt creşterea competitivităţii industriei audiovizuale europene, oferirea posibilităţii Europei de a-şi juca mai eficient rolul cultural şi politic în lume şi extinderea posibilităţilor de alegere ale consumatorului şi a diversităţii culturale.

 

2. Obiectivele specifice ale programului sunt:

 

(a) extinderea schimbului de informaţii şi, în special, prin activităţi de formare profesională şi burse, facilitarea creării de contacte transnaţionale între profesionişti pentru îmbunătăţirea accesului pe pieţele din ţări terţe şi construirea încrederii şi a unor relaţii comerciale pe termen lung;

 

(b) îmbunătăţirea competitivităţii şi distribuţiei transnaţionale a operelor audiovizuale în întreaga lume;

 

(c) îmbunătăţirea circulaţiei şi expunerii operelor audiovizuale în întreaga lume şi extinderea cererii de conţinut audiovizual divers din punct de vedere cultural a publicului (în special, a publicului tânăr).

 

3. Trebuie acordată o atenţie specială compatibilităţii şi complementarităţii dintre program şi alte politici, instrumente şi acţiuni comunitare relevante, în special, coordinării cu programul MEDIA 2007 şi implementării sale, precum şi programelor de cooperare externă în sectoarele audiovizual şi cultural cu ţări terţe.

 

Justificare

Articolul 5, care se referă la obiectivele generale şi specifice ale programului, este eliminat. Pentru a asigura o mai mare coerenţă, obiectivele generale ale programului au fost incluse la articolul 1 (am. 10) şi cele trei obiective specifice ale programului au fost incluse la articolul 6, articolul 7 şi, respectiv, la articolul 8 (am.15, am.17 şi am.19).

Amendamentul  14

Propunere de decizie

Capitolul 2 – titlu

Textul propus de Comisie

Amendamentul

CAPITOLUL 2: OBIECTIVELE SPECIFICE ALE PROGRAMULUI

CAPITOLUL 2: OBIECTIVELE SPECIFICE ALE PROGRAMULUI

Amendamentul  15

Propunere de decizie

Articolul 6 – titlu

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Schimbul de informaţii, formarea profesională şi cunoaşterea pieţei

Obiectivul specific 1: Schimbul de informaţii, formarea profesională şi cunoaşterea pieţei

Amendamentul  16

Propunere de decizie

Articolul 6 – partea introductivă

Textul propus de Comisie

Amendamentul

În domeniul schimbului de informaţii şi formării profesionale, obiectivele operaţionale al programului sunt:

Programul urmăreşte dezvoltarea schimbului de informaţii şi, în special, prin activităţi de formare profesională şi burse, facilitarea creării de contacte transnaţionale între profesionişti pentru îmbunătăţirea accesului pe pieţele din ţări terţe şi pentru stabilirea unor relaţii comerciale pe termen lung bazate pe încredere. Pentru a realiza acest obiectiv specific, obiectivele operaţionale al programului sunt:

Justificare

Aceeaşi justificare ca cea de la amendamentul 12.

Amendamentul  17

Propunere de decizie

Articolul 6 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1) Consolidarea competenţelor profesioniştilor europeni şi a altor profesionişti din ţările menţionate la articolul 2 alineatul (4) pentru a asigura o mai bună înţelegere a, în special, condiţiilor de operare, cadrelor juridice, sistemelor de finanţare şi posibilităţilor de cooperare de pe pieţele audiovizuale respective şi, în consecinţă, facilitarea, în special prin burse, a creării de contacte şi formării de relaţii comerciale pe termen lung şi îmbunătăţirea nivelului de informare şi cunoaştere a pieţelor audiovizuale pentru a asigura şi facilita cooperarea audiovizuală între profesionişti.

1. Consolidarea competenţelor profesioniştilor europeni şi a altor profesionişti din ţările menţionate la articolul 2 alineatul (4) pentru a asigura o mai bună înţelegere a, în special, condiţiilor de operare, cadrelor juridice, inclusiv a drepturilor de autor, sistemelor de finanţare şi posibilităţilor de cooperare de pe pieţele audiovizuale respective şi, în consecinţă, facilitarea, în special prin burse, a creării de contacte şi formării de relaţii comerciale pe termen lung şi îmbunătăţirea nivelului de informare şi cunoaştere a pieţelor audiovizuale pentru a asigura şi facilita cooperarea audiovizuală între profesionişti.

Amendamentul  18

Propunere de decizie

Articolul 7 – titlu

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Competitivitate şi Distribuţie

Obiectivul specific 2: Competitivitate şi Distribuţie

Amendamentul  19

Propunere de decizie

Articolul 7 – partea introductivă

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Cu privire la îmbunătăţirea competitivităţii şi distribuţiei operelor audiovizuale pe pieţele externe, obiectivele operaţionale ale programului sunt:

Programul urmăreşte îmbunătăţirea competitivităţii şi a distribuţiei transnaţionale a operelor audiovizuale în întreaga lume. Pentru a realiza acest obiectiv specific, obiectivele operaţionale al programului sunt:

Justificare

Aceeaşi justificare ca cea de la amendamentul 12.

Amendamentul  20

Propunere de decizie

Articolul 8 – titlu

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Circulaţie

Obiectivul specific 3: Circulaţie

Amendamentul  21

Propunere de decizie

Articolul 8 – partea introductivă

Textul propus de Comisie

Amendamentul

În domeniul circulaţiei, obiectivele operaţionale ale programului sunt:

Programul urmăreşte îmbunătăţirea circulaţiei şi expunerii operelor audiovizuale în întreaga lume şi creşterea cererii de conţinut audiovizual divers din punct de vedere cultural a publicului (în special, a publicului tânăr). Pentru a realiza acest obiectiv specific, obiectivele operaţionale al programului sunt:

Justificare

Aceeaşi justificare ca cea de la amendamentul 12.

Amendamentul  22

Propunere de decizie

Articolul 9

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Articolul 9

Implementarea obiectivelor operaţionale

eliminat

1. Comisia ia măsuri pentru a garanta că activităţile sprijinite în baza obiectivelor operaţionale menţionate la articolele 6 – 8 se completează reciproc.

 

2. Măsurile prevăzute la articolele 6 – 8 sunt implementate în conformitate cu dispoziţiile din Anexă.

 

Justificare

Pentru a asigura o mai mare coerenţă, articolul 9, referitor la implementarea obiectivelor operaţionale se elimină şi se uneşte cu articolul 11, referitor la punerea în aplicare a prezentei decizii (am. 21).

Amendamentul  23

Propunere de decizie

Articolul 11 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1. Comisia este responsabilă cu implementarea programului în conformitate cu modalităţile prevăzute în Anexă.

1. Comisia este responsabilă cu implementarea programului şi a obiectivelor acestuia în conformitate cu dispoziţiile prevăzute în Anexă. Comisia ia măsuri pentru a garanta că activităţile sprijinite în baza obiectivelor operaţionale menţionate la articolele 6 – 8 se completează reciproc.

Amendamentul  24

Propunere de decizie

Articolul 11 – alineatul 2 – litera d

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(d) conţinutul apelurilor pentru propuneri, definirea criteriilor şi procedurilor pentru selecţia proiectelor;

(d) conţinutul apelurilor pentru propuneri şi procedurile pentru selecţia proiectelor;

Amendamentul  25

Propunere de decizie

Articolul 11 – alineatul 2 – litera e

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(e) selecţia de propuneri pentru alocarea fondurilor comunitare de peste 400 000 de euro pe beneficiar şi pe an;

(e) selecţia de propuneri pentru alocarea fondurilor comunitare de peste:

 

200 000 EUR pe beneficiar şi pe an, în cazul obiectivului specific 1, astfel cum este definit la articolul 6;

 

300 000 EUR pe beneficiar şi pe an, în cazul obiectivului specific 2, astfel cum este definit la articolul 7;

 

300 000 EUR pe beneficiar şi pe an, în cazul obiectivului specific 3, astfel cum este definit la articolul 8;

Amendamentul  26

Propunere de decizie

Articolul 11 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3. Comisia adoptă alte măsuri şi decizii privind acordarea de subvenţii, altele decât cele menţionate la alineatul (2), litera (e). Comisia va furniza Comitetului şi Parlamentului European toate informaţiile relevante, inclusiv deciziile de selecţie luate în conformitate cu prezentul alineat în decurs de două zile lucrătoare de la adoptarea acestor decizii.

3. Comisia adoptă decizii privind selecţia, altele decât cele menţionate la alineatul (2), litera (e). Comisia va furniza Comitetului şi Parlamentului European toate informaţiile relevante, inclusiv deciziile de selecţie luate în conformitate cu prezentul alineat în decurs de două zile lucrătoare de la adoptarea acestor decizii.

Amendamentul  27

Propunere de decizie

Articolul 13a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Articolul 13a

Coerenţă şi complementaritate

 

În implementarea programului, Comisia, în strânsă cooperare cu statele membre, asigură coerenţa şi complementaritatea generală a acestuia cu alte politici, programe şi acţiuni comunitare relevante, în special, coordonarea cu programul MEDIA 2007 şi implementarea acestuia, precum şi cu programele de cooperare externă cu ţări terţe în sectorul audiovizualului şi în domeniul culturii.

Justificare

Pentru a asigura o mai mare coerenţă, alineatul (3) de la articolul 5, referitor la coerenţă şi complementaritate, face obiectul unui alineat separat.

Amendamentul  28

Propunere de decizie

Articolul 13 – punctul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3. încurajarea conştientizării importanţei diversităţii culturale şi a dialogului intercultural în lume;

3. încurajarea conştientizării importanţei diversităţii culturale, valorilor comune, dialogului intercultural şi a multilingvismului în lume;

Amendamentul  29

Propunere de decizie

Articolul 14 – alineatul 3 – litera a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a) o comunicare privind continuarea programului, cel târziu la 30 iunie 2012;

(a) o comunicare privind continuarea programului, cel târziu la 31 ianuarie 2012;

Amendamentul  30

Propunere de decizie

Anexă – Partea 1 – punctul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Consolidarea competenţelor profesioniştilor europeni şi a celor din ţări terţe pentru a asigura o mai bună înţelegere a, în special, condiţiilor de operare, cadrelor juridice, sistemelor de finanţare şi posibilităţilor de cooperare de pe pieţele audiovizuale respective şi, în consecinţă, facilitarea creării de contacte şi formării de relaţii comerciale pe termen lung. Îmbunătăţirea nivelului de informare şi cunoaştere a pieţelor audiovizuale pentru a asigura şi facilita cooperarea audiovizuală între profesioniştii europeni şi din ţări terţe.

Consolidarea competenţelor profesioniştilor europeni şi a celor din ţări terţe pentru a asigura o mai bună înţelegere, în special, a condiţiilor de operare, a cadrelor juridice, inclusiv a drepturilor de autor, a sistemelor de finanţare şi a posibilităţilor de cooperare de pe pieţele audiovizuale respective şi, în consecinţă, facilitarea creării de contacte şi formării de relaţii comerciale pe termen lung. Îmbunătăţirea nivelului de informare şi cunoaştere a pieţelor audiovizuale pentru a asigura şi facilita cooperarea audiovizuală între profesioniştii europeni şi din ţări terţe.

Amendamentul  31

Propunere de decizie

Anexă – Partea 1 – punctul 1 – liniuţa 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Sprijinirea dezvoltării şi implementării modulelor de formare profesională, incluzând stagiari şi formatori din ţări europene şi terţe:

Sprijinirea dezvoltării şi implementării modulelor de formare profesională, incluzând stagiari şi formatori din ţări europene şi terţe:

cu accent pe condiţiile de producţie, coproducţie, distribuţie, prezentare şi difuzare a operelor audiovizuale pe pieţele internaţionale relevante;

(a) cu accent pe condiţiile de producţie, coproducţie, distribuţie, prezentare şi difuzare a operelor audiovizuale pe pieţele internaţionale relevante;

 

(b) axate pe includerea de noi tehnologii de producţie, postproducţie, distribuţie (inclusiv noi platforme de distribuţie, precum VOD, IPTV, Web TV), comercializare şi arhivare a operelor audiovizuale.

Amendamentul  32

Propunere de decizie

Anexă – Partea 1 – punctul 1 – liniuţa 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Sprijinirea dezvoltării şi implementării modulelor de formare profesională, incluzând stagiari şi formatori din ţări europene şi terţe: axate pe includerea de noi tehnologii de producţie, postproducţie, distribuţie (inclusiv noi platforme de distribuţie, precum VOD, IPTV, Web TV), comercializare şi arhivare a operelor audiovizuale.

eliminat

Amendamentul  33

Propunere de decizie

Anexă – Partea 1 – punctul 1 – liniuţa 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Contribuirea la formarea profesională a formatorilor.

Contribuirea la formarea profesională a formatorilor permiţând, de exemplu, prin cursuri de formare profesională sau măsuri comune de formare profesională, o înţelegere mai aprofundată a condiţiilor de operare, a cadrului juridic şi a sistemelor de finanţare a pieţelor audiovizualului din toate ţările participante.

Justificare

Pentru mai multă precizie, exemple de măsuri referitoare la „formarea profesională a formatorilor”.

EXPUNERE DE MOTIVE

Peisajul internaţional al audiovizualului a înregistrat o transformare în ultimele două decenii, în special datorită impactului evoluţiilor tehnologice, cum ar fi televiziunea digitală cu mai multe canale, IPTV şi WebTV, proiecţia cinematografică digitală, precum şi televiziunea cu platformă video la cerere (VOD). Pe unele pieţe externe, acest lucru a determinat o creştere financiară solidă, investiţii promiţătoare şi, în consecinţă, o creştere a cererii de conţinuturi audiovizuale. Cu toate acestea, slăbiciunile structurale care afectează circulaţia operelor europene pe pieţele din ţări terţe şi o finanţare inadecvată a companiilor europene din sectorul audiovizualului împiedică industria să beneficieze pe deplin de această expansiune a oportunităţilor la nivel global.

Industria europeană a audiovizualului a progresat şi s-a îmbunătăţit în mod semnificativ în ultimii ani, deşi se confruntă cu numeroase şi noi provocări şi schimbări legate de apariţia mediului digital. Cu toate acestea, circulaţia operelor audiovizuale europene pe pieţele internaţionale rămâne încă limitată. Operele audiovizuale din ţări terţe, altele decât cele produse de studiourile de la Hollywood, se confruntă cu o problemă similară a circulaţiei limitate pe pieţele europene, deşi există o cerere pentru conţinuturi audiovizuale mai diversificate.

Este clar că prioritatea ar trebui să fie acordată, prin urmare, creşterii competitivităţii industriei audiovizuale a UE pe piaţa mondială, precum şi extinderii gamei de opţiuni oferite consumatorilor, precum şi a diversităţii culturale de pe piaţa europeană şi internaţională, ţinând seama în special de actualele oportunităţi oferite de tehnologiile digitale şi de cele online, care par nelimitate.

MEDIA 2007

La fel ca generaţia anterioară de programe MEDIA, programul MEDIA 2007 se concentrează pe activităţi de preproducţie şi postproducţie, în special de distribuţie şi promovare. Cu un buget de 755 milioane de euro pe o perioadă de şapte ani (2007 - 2013), acest program urmăreşte să sprijine sectorul european al audiovizualului, adaptându-se în acelaşi timp la noile provocări. Prin urmare, programul MEDIA 2007 a fost adaptat pentru a ţine seama de cele mai recente evoluţii în tehnologie, precum şi de pe piaţa UE, care rezultă în urma revoluţiei digitale şi a extinderii UE, reflectă astfel consecinţele digitalizării şi abordează problemele specifice ale profesioniştilor din sectorul audiovizualului din noile state membre.

Obiectivele sale de conservare a diversităţii culturale europene şi a patrimoniului, de creştere a circulaţiei operelor audiovizuale europene şi de consolidare a competitivităţii din sectorul audiovizual european sunt îndeplinite, iar filmele susţinute de acest program au cunoscut un succes remarcabil[1]. Cu toate acestea, dimensiunea internaţională de susţinere a distribuţiei operelor audiovizuale nu a fost inclusă în atribuţiile sale.

În scopul abordării de noi probleme şi provocări generate de internaţionalizarea pieţelor care afectează sectorul audiovizual european, la data de 13 decembrie 2007, Parlamentul European a adoptat, ca parte a bugetului pe 2008, o acţiune pregătitoare MEDIA International, axată pe dezvoltarea relaţiilor Uniunii Europene cu pieţele audiovizuale ale ţărilor terţe, pentru a satisface nevoile imediate ale ţărilor terţe şi pentru a îmbunătăţi eficienţa generală a MEDIA 2007. Acest lucru a fost necesar, întrucât temeiul juridic al MEDIA 2007 nu a permis punerea în aplicare a acţiunilor în cooperarea cu ţările terţe.

Acţiunea pregătitoare a MEDIA International

Cu un buget de 2 milioane de euro pentru acţiunile din 2008, MEDIA International a fost planificat să funcţioneze pe o perioadă de maximum trei ani, pentru a analiza moduri eficiente de structurare şi consolidare a relaţiilor şi reţelelor dintre UE şi profesioniştii din sectorul audiovizualului din ţările terţe, în beneficiul reciproc al industriei europene şi al ţărilor terţe în cauză. Această acţiune pregătitoare intră sub egida Convenţiei UNESCO privind diversitatea culturală, a programului MEDIA 2007, precum şi a dispoziţiilor referitoare la cooperarea culturală în acorduri de liber-schimb şi alte acorduri existente sau în curs de negociere. Funcţionând pe bază de reciprocitate, acţiunile care au fost prevăzute pentru a realiza cooperarea internaţională în sectorul audiovizual includ formarea continuă, promovarea operelor cinematografice prin încurajarea circulaţiei reciproce a operelor cinematografice şi sprijinirea reţelelor internaţionale de cinema.

Primul apel pentru propuneri de proiecte a fost lansat în primăvara anului 2008. Au fost selectate optsprezece proiecte. Printre aceste proiecte selectate, se numără şi proiectul „Cartoon Connection”, referitor la organizarea unei formări comune cu privire la dezvoltarea şi finanţarea internaţională a desenelor animate în co-producţie, destinată profesioniştilor din UE, America Latină şi Canada sau „Clubul producătorilor europeni”, care sprijină promovarea şi distribuţia lucrărilor audiovizuale, ajutând companiile străine să acceseze fonduri.

La data de 18 decembrie 2008, Parlamentul European a aprobat un buget de 5 milioane de euro pentru cel de-al doilea an de activitate al acţiunii pregătitoare MEDIA International (2009). Cererile de propuneri lansate în februarie 2009 acoperă zone diferite cu scopul de a sprijini formarea, promovarea, distribuirea de opere cinematografice pe termen lung, prin cooperarea între profesioniştii europeni şi din afara Europei, proiecţia de opere cinematografice în cinematografe şi creşterea audienţei potenţiale pentru operele audiovizuale / cinematografice.

Această acţiune pregătitoare a netezit calea pentru un sprijin mai larg din partea UE faţă de programul de cooperare la nivel global în sectorul industriei audiovizualului şi a condus la adoptarea de către Comisie, în ianuarie 2009, a unei propuneri de instituire a programului MEDIA Mundus. Succesul iniţial al acţiunii pregătitoare MEDIA International a evidenţiat de fapt importanţa pe care o are cererea puternică la nivel mondial de cooperare cu industria cinematografică europeană. Structura programului propus este destul de similară acestei acţiuni pregătitoare.

Propunerea de instituire a programului MEDIA Mundus

În contextul procesului de globalizare al serviciilor audiovizuale, dimensiunea externă a politicii audiovizuale capătă importanţă crescândă. Prin urmare, propunerea Comisiei de instituire a programului Media Mundus reprezintă un angajament real faţă de multilateralismul eficient în sectorul audiovizual şi leagă profesioniştii UE de partenerii internaţionali, în beneficiul reciproc al sectoarelor audiovizualului. Schimbul şi cooperarea intensificate cu alte ţări terţe non-europene vor consolida competitivitatea din sectorul audiovizual european şi vor crea valoare adăugată în termeni de promovare, acces pe piaţă, distribuire, diseminare şi expoziţie de opere europene în ţările terţe. Prezenta propunere constituie, de asemenea, un pas important în contextul Convenţiei UNESCO privind diversitatea culturală, deoarece va fi primul program la nivel internaţional, care va pune în aplicare în mod direct Convenţia privind protecţia şi promovarea diversităţii expresiilor culturale.

Cu un buget de 15 milioane euro de finanţare pentru perioada 2011-2013 pentru proiectele depuse de către profesioniştii din audiovizual din Europa şi ţările terţe, programul va oferi noi oportunităţi pentru cooperarea internaţională în industria audiovizualului şi va creşte posibilitatea de alegere a consumatorilor, pentru a aduce mai multe produse diverse culturale pe pieţele europene şi internaţionale. Cooperarea cu ţările terţe ar putea ajuta în special unele industrii culturale şi unii profesionişti din ţările în curs de dezvoltare care se confruntă cu dificultăţi în ceea ce priveşte îmbunătăţirea cunoştinţelor lor şi infrastructura de distribuţie, de marketing, promovare şi facilităţi de expoziţie, în timp ce circulaţia limitată a lucrărilor culturale şi a serviciilor împiedică dezvoltarea pieţelor pentru industriile culturale în aceste ţări.

Programul este deschis pentru proiectele bazate pe parteneriate constând într-un minim de trei parteneri, fiecare parteneriat fiind coordonat de către un profesionist UE şi incluzând cel puţin un partener non-UE (articolul 2 - articolul 4). Programul urmăreşte creşterea gradului de competitivitate al industriei europene a audiovizualului, precum şi posibilitatea de alegere a consumatorului şi diversitatea culturală şi permite Europei să-şi joace rolul cultural şi politic în lume (articolul 5). În acest sens, propunerea descrie trei obiective specifice pentru program şi anume, dezvoltarea schimbului de informaţii, formării şi informaţiilor despre piaţă, pentru a îmbunătăţi concurenţa şi distribuţia pe de o parte şi circulaţia pe de altă parte. Aceste trei obiective sunt susţinute ele însele de obiective operaţionale (descrise la articolul 6 şi articolul 8) şi de acţiuni care urmează a fi puse în aplicare (descrise în anexa).

Poziţia raportoarei

Raportoarea şi-a exprimat sprijinul continuu pentru punerea în aplicare a unui astfel de program şi a exprimat întotdeauna voinţa de a asigura o finanţare regulată cooperării internaţionale din sectorul audiovizual. Prin urmare, raportoarea salută propunerea Comisiei, întrucât aceasta poate oferi un răspuns cultural corespunzător nevoilor specifice ale industriilor din domeniul audiovizualului, precum şi la nivelul provocărilor tehnologice globale, deschizând în acelaşi timp calea pentru o aplicare mai eficientă a Convenţiei UNESCO privind diversitatea culturală.

Cu toate acestea, o serie de puncte necesită încă clarificări. Pentru a obţine un text mai coerent şi mai consecvent, raportoarea propune o serie de modificări în vederea îmbunătăţirii structurii globale a propunerii, menite să crească claritatea şi eficienţa acesteia.

De exemplu, articolul 5, care se referă la obiectivele generale şi specifice ale programului, a fost eliminat (am. 12). Pentru o mai mare coerenţă, obiectivele generale ale programului au fost incluse în articolul 1 (am. 10), iar cele trei obiective specifice ale programului au fost incluse la articolul 6, articolul 7 şi, respectiv, articolul 8 (am.15, am.17 şi am.19).

Articolul 9, care se referă la punerea în aplicare a obiectivelor operaţionale a fost, de asemenea, eliminat (am. 20) şi unit cu articolul 11, referitor la implementarea prezentei decizii (am. 21), pentru a asigura o mai mare coerenţă.

Anumiţi termeni au fost precizaţi (am. 2). Raportoarea preferă termenul de obiective „generale”celui de obiective „globale”, care este mai relevant (am. 10) şi conceptul de „creare de reţele internaţionale” celui de „efect de creare de reţele internaţionale” (am. 11).

Cu excepţia cazului în care actul legislativ oferă clarificări şi detalii suplimentare, orientările generale şi criteriile de selecţie menţionate la articolul 11, alineatul 2, literele (c) şi (d), destinate să modifice elemente nesemnificative din prezenta decizie, ar trebui să fie adoptate în conformitate cu procedura de reglementare cu control prevăzută la articolul 5a din Decizia 1999/468/CE (am. 3, am. 4, am. 22, am. 23, am. 24 şi am. 28).

  • [1]  De exemplu, în cadrul Festivalului de la Cannes în 2008 filmelor „Entre Les Murs” şi „Gomorra” le-au fost acordate premiul Palme d’or şi, respectiv, Marele premiu.

PROCEDURÃ

Titlu

Programul de cooperare în domeniul audiovizualului cu profesionişti din ţări terţe MEDIA Mundus

Referinţe

COM(2008)0892 – C6-0011/2009 – 2008/0258(COD)

Data prezentării la PE

9.1.2009

Comisia competentă în fond

  Data anunţului în plen

CULT

15.1.2009

Comisia (comisiile) sesizată(e) pentru avizare

  Data anunţului în plen

AFET

15.1.2009

DEVE

15.1.2009

BUDG

15.1.2009

 

Avize care nu au fost emise

  Data deciziei

AFET

12.2.2009

DEVE

21.1.2009

BUDG

4.2.2009

 

Raportoare(i)

  Data numirii

Ruth Hieronymi

21.1.2009

 

 

Examinare în comisie

9.3.2009

 

 

 

Data adoptării

2.4.2009

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

13

1

0

Membri titulari prezenţi la votul final

Věra Flasarová, Lissy Gröner, Ruth Hieronymi, Adrian Manole, Manolis Mavrommatis, Ljudmila Novak, Doris Pack, Zdzisław Zbigniew Podkański, Pál Schmitt, Hannu Takkula, Thomas Wise

Membri supleanţi prezenţi la votul final

Erna Hennicot-Schoepges, Ewa Tomaszewska, Cornelis Visser

Data depunerii

8.4.2009