POROČILO o predlogu Sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o uvedbi programa za sodelovanje s strokovnjaki iz tretjih držav na avdiovizualnem področju MEDIA Mundus

8.4.2009 - (KOM(2008)0892 – C6‑0011/2009 – 2008/0258(COD)) - ***I

Odbor za kulturo in izobraževanje
Poročevalka: Ruth Hieronymi

Postopek : 2008/0258(COD)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument :  
A6-0260/2009
Predložena besedila :
A6-0260/2009
Sprejeta besedila :

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o predlogu Sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o uvedbi programa za sodelovanje s strokovnjaki iz tretjih držav na avdiovizualnem področju MEDIA Mundus

(KOM(2008)0892 – C6‑0011/2009 – 2008/0258(COD))

(Postopek soodločanja: prva obravnava)

Evropski parlament,

–   ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (KOM(2008)0892),

–   ob upoštevanju člena 251(2) ter členov 150(4) in 157(3) Pogodbe ES, na podlagi katerih je Komisija Parlamentu podala predlog (C6‑0011/2009),

–   ob upoštevanju člena 51 svojega poslovnika,

–   ob upoštevanju poročila Odbora za kulturo in izobraževanje (A6‑0260/2009),

1.  odobri predlog Komisije, kakor je bil spremenjen;

2.  poziva Komisijo, naj zadevo ponovno predloži Parlamentu, če namerava svoj predlog bistveno spremeniti ali nadomestiti z drugim besedilom;

3.  naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji.

Predlog spremembe  1

Predlog sklepa

Uvodna izjava 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(2) Evropski parlament stalno poudarja, da avdiovizualni sektor pomembno prispeva k evropski ekonomiji znanja in ustvarjanja ter je ključen za spodbujanje kulturne raznolikosti in pluralnosti.

(2) Evropski parlament stalno poudarja, da avdiovizualni sektor pomembno prispeva k evropski ekonomiji znanja in ustvarjanja ter je ključen za spodbujanje kulturne raznolikosti in pluralnosti ter pomemben temelj za svobodo govora.

Predlog spremembe  2

Predlog sklepa

Uvodna izjava 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(4) V svoji Resoluciji 2007/C 287 z dne 16. novembra 2007 o Evropski agendi za kulturo Svet meni, da je kultura bistven del mednarodnih odnosov, ter poudarja potrebo po okrepitvi njene vloge v zunanjih odnosih in razvojni politiki EU.

(4) V svoji Resoluciji 2007/C 287 z dne 16. novembra 2007 o Evropski agendi za kulturo Svet meni, da je kultura bistven del mednarodnih odnosov, ter poudarja potrebo po okrepitvi njene vloge v zunanjih odnosih in razvojni politiki EU. V svoji resoluciji o evropski agendi za kulturo v svetu globalizacije z dne 10. aprila 2008¹ je Evropski parlament v zvezi z Unescovo konvencijo o varovanju in spodbujanju raznolikosti kulturnih izrazov poudaril, kako pomembno je kulturno razsežnost vključiti v vse politike in programe, tudi v zunanje politike in razvoj.

 

___________

1 P6_TA(2008)0124.

Predlog spremembe  3

Predlog sklepa

Uvodna izjava 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(7) Podpora Skupnosti za avdiovizualni sektor je v skladu s členom 151 Pogodbe, ki navaja, da Skupnost in države članice podpirajo sodelovanje s tretjimi državami in pristojnimi mednarodnimi organizacijami na kulturnem področju.

(7) Podpora Skupnosti za avdiovizualni sektor je v skladu s členom 151 Pogodbe, ki navaja, da Skupnost in države članice podpirajo sodelovanje s tretjimi državami in pristojnimi mednarodnimi organizacijami na kulturnem področju, hkrati pa poudarja, kako pomembno je spoštovati različne kulture, da bi spodbujali njihovo raznolikost.

Predlog spremembe  4

Predlog sklepa

Uvodna izjava 10

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(10) Mednarodno avdiovizualno okolje se je v zadnjih dveh desetletjih zelo spremenilo, zlasti zaradi vpliva tehnološkega razvoja, kot so projekcija digitalne kinematografije, video na zahtevo ali večkanalna digitalna televizija. To je spodbudilo močno finančno rast in obetavne naložbe ter s tem močno in vedno večje povpraševanje po avdiovizualnih vsebinah, kar podjetjem zagotavlja številne priložnosti. Skladno s tem obstaja močno in vedno večje povpraševanje po razvojnih projektih za različne digitalne aplikacije. Poleg tega sta mednarodno sodelovanje pri projektih in naša zmožnost, da v svetu spodbujamo evropski regulativni model za avdiovizualno področje ter konvergenco med avdiovizualno in elektronsko komunikacijo, trdno povezana.

(10) Mednarodno avdiovizualno okolje se je v zadnjih dveh desetletjih zelo spremenilo in se zdaj sooča z novimi izzivi, zlasti zaradi vpliva tehnološkega razvoja, kot so projekcija digitalne kinematografije, video na zahtevo (VOD) ali večkanalna digitalna televizija prek internetnega protokola ali spletna televizija. To je spodbudilo močno finančno rast in obetavne naložbe ter s tem močno in vedno večje povpraševanje po avdiovizualnih vsebinah, kar podjetjem zagotavlja številne priložnosti. Skladno s tem obstaja močno in vedno večje povpraševanje po razvojnih projektih za različne digitalne aplikacije. Poleg tega sta mednarodno sodelovanje pri projektih in naša zmožnost, da v svetu spodbujamo evropski regulativni model za avdiovizualno področje ter konvergenco med avdiovizualno in elektronsko komunikacijo, trdno povezana.

Predlog spremembe  5

Predlog sklepa

Uvodna izjava 16

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(16) Sektor za distribucijo določa raznolikost predlaganih avdiovizualnih del in izbiro potrošnika. Evropski distributerji so majhna podjetja, ki zaradi strukture in razdrobljenosti trga v nasprotju s svojimi velikimi vertikalno integriranimi tekmeci nimajo dobrih priložnosti za dostop na mednarodne trge. Poleg tega so se pojavili novi udeleženci in distribucijske platforme, ki spodbujajo ali zahtevajo več avdiovizualnih vsebin. Zato so primerni ukrepi za izboljšanje distribucije, kroženja in predvajanja avdiovizualnih del.

(16) Sektor za distribucijo določa raznolikost predlaganih avdiovizualnih del in izbiro potrošnika. Evropski distributerji so majhna podjetja, ki zaradi strukture in razdrobljenosti trga v nasprotju s svojimi velikimi vertikalno integriranimi tekmeci nimajo dobrih priložnosti za dostop na mednarodne trge. Poleg tega so se pojavili novi udeleženci in distribucijske platforme, ki spodbujajo ali zahtevajo več avdiovizualnih vsebin. Zato so primerni ukrepi za izboljšanje distribucije, kroženja in predvajanja evropskih avdiovizualnih del v tretjih državah ter del iz tretjih držav v Evropi.

Predlog spremembe  6

Predlog sklepa

Uvodna izjava 19

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(19) Izvajati je treba ustrezne ukrepe za preprečevanje nepravilnosti in goljufij ter za povračilo izgubljenih ali nepravilno dodeljenih ali porabljenih sredstev.

(19) Pripraviti in izvajati bi bilo treba ustrezne ukrepe za preprečevanje nepravilnosti in goljufij ter za povračilo izgubljenih ali nepravilno dodeljenih ali porabljenih sredstev.

Predlog spremembe  7

Predlog sklepa

Poglavje 1 – naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

POGLAVJE 1: UVEDBA, OBSEG IN CILJI PROGRAMA

POGLAVJE 1: UVEDBA, SPLOŠNI CILJI IN OBSEG PROGRAMA

Predlog spremembe  8

Predlog sklepa

Člen 1 – naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Uvedba programa

Uvedba in splošni cilji programa

Predlog spremembe  9

Predlog sklepa

Člen 1 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1. Program MEDIA Mundus (v nadaljnjem besedilu „program“) se uvede za financiranje projektov za mednarodno sodelovanje s strokovnjaki iz tretjih držav v avdiovizualnem sektorju.

1. S tem sklepom je ustanovljen program MEDIA Mundus (v nadaljnjem besedilu „program“) za financiranje projektov za mednarodno sodelovanje s strokovnjaki iz tretjih držav v avdiovizualnem sektorju, za obdobje od 1. januarja 2011 do 31. decembra 2013.

Predlog spremembe  10

Predlog sklepa

Člen 1 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2. Program se bo izvajal od 1. januarja 2011 do 31. decembra 2013.

črtano

Predlog spremembe  11

Predlog sklepa

Člen 1 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2a. Splošni cilj programa je doseči večjo konkurenčnost evropske avdiovizualne industrije, da bo Evropa lahko učinkoviteje izpolnila svojo kulturno in politično vlogo v svetu ter povečala izbiro potrošnika in kulturno raznolikost.

Obrazložitev

Da bi dosegli večjo skladnost, so bili splošni cilji programa iz člena 5 predloga Komisije vključeni v člen 1.

Predlog spremembe  12

Predlog sklepa

Člen 4 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2. V vsakem projektu sodelujejo najmanj trije partnerji, pri čemer vsak projekt spodbuja mednarodno povezovanje.

2. (Ne zadeva slovenske različice.)

Predlog spremembe  13

Predlog sklepa

Člen 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Člen 5

Cilji programa

črtano

1. Splošni cilji programa so večja konkurenčnost evropske avdiovizualne industrije, učinkovitejša kulturna in politična vloga Evrope v svetu, večja izbira potrošnika ter kulturna raznolikost.

 

2. Posebni cilji programa so:

 

(a) večja izmenjava informacij, zlasti z dejavnostmi na področju usposabljanja in štipendijami, olajšati čezmejno povezovanje med strokovnjaki, da se izboljša dostop na trge tretjih držav ter vzpostavijo zaupanje in dolgoročni poslovni odnosi;

 

(b) boljša konkurenčnost in čezmejna distribucija avdiovizualnih del v svetu;

 

(c) izboljšano kroženje in izpostavljenost avdiovizualnih del po svetu ter večje povpraševanje občinstva (zlasti mladega občinstva) po kulturno raznolikih avdiovizualnih vsebinah.

 

3. Posebna pozornost se nameni skladnosti in povezljivosti programa z drugimi zadevnimi politikami, instrumenti in ukrepi Skupnosti, zlasti usklajevanju s programom MEDIA 2007 in njegovemu izvajanju ter programom za zunanje sodelovanje s tretjimi državami na avdiovizualnem in kulturnem področju.

 

Obrazložitev

Člen 5, ki obravnava splošne in posebne cilje programa, se črta. Da bi dosegli večjo skladnost, so bili splošni cilji programa vključeni v člen 1 (predlog spremembe 10), trije posebni cilji programa pa so bili vključeni v člene 6, 7 in 8 (predlogi spremembe 15, 17 in 19).

Predlog spremembe  14

Predlog sklepa

Poglavje 2 – naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

POGLAVJE 2: OPERATIVNI CILJI PROGRAMA

POGLAVJE 2: POSEBNI CILJI PROGRAMA

Predlog spremembe  15

Predlog sklepa

Člen 6 – naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

izmenjava informacij, usposabljanje in tržne informacije

Posebni cilj 1: izmenjava informacij, usposabljanje in tržne informacije

Predlog spremembe  16

Predlog sklepa

Člen 6 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Operativni cilji programa na področju izmenjave informacij in usposabljanja so:

Program je namenjen povečanju izmenjave informacij in omogočanju čezmejnega povezovanja med strokovnjaki, zlasti z dejavnostmi na področju usposabljanja in s štipendijami, da se izboljša dostop na trge tretjih držav ter vzpostavijo zaupanje in dolgoročni poslovni odnosi. Za dosego tega posebnega cilja so operativni cilji programa:

Obrazložitev

Glej obrazložitev k predlogu spremembe 12.

Predlog spremembe  17

Predlog sklepa

Člen 6 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1. okrepiti znanja strokovnjakov iz Evrope in držav iz člena 2(4), da se izboljša njihovo razumevanje zlasti operativnih pogojev, pravnih okvirov, finančnih sistemov ter možnosti za sodelovanje na njihovih avdiovizualnih trgih, pri čemer se tako zlasti s štipendijami omogoča vzpostavljanje mrež in dolgoročnih poslovnih odnosov, ter izboljšati raven informiranosti in znanja v zvezi z avdiovizualnimi trgi, da se zagotovi in olajša sodelovanje na avdiovizualnem področju med strokovnjaki;

1. okrepiti znanja strokovnjakov iz Evrope in držav iz člena 2(4), da se izboljša njihovo razumevanje zlasti operativnih pogojev, pravnih okvirov, vključno z avtorskimi pravicami, finančnih sistemov ter možnosti za sodelovanje na njihovih avdiovizualnih trgih, pri čemer se tako zlasti s štipendijami omogoča vzpostavljanje mrež in dolgoročnih poslovnih odnosov, ter izboljšati raven informiranosti in znanja v zvezi z avdiovizualnimi trgi, da se zagotovi in olajša sodelovanje na avdiovizualnem področju med strokovnjaki;

Predlog spremembe  18

Predlog sklepa

Člen 7 – naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Konkurenčnost in distribucija

Posebni cilj 2: Konkurenčnost in distribucija

Predlog spremembe  19

Predlog sklepa

Člen 7 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Operativni cilji programa v zvezi z boljšo konkurenčnostjo in distribucijo avdiovizualnih del na tujih trgih so:

Program je namenjen izboljšanju konkurenčnosti in čezmejne distribucije avdiovizualnih del na tujih trgih. Za dosego tega posebnega cilja so operativni cilji programa:

Obrazložitev

Glej obrazložitev k predlogu spremembe 12.

Predlog spremembe  20

Predlog sklepa

Člen 8 – naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Kroženje

Posebni cilj 3: kroženje

Predlog spremembe  21

Predlog sklepa

Člen 8 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Operativni cilji programa na področju kroženja so:

Program je namenjen izboljšanju kroženja in izpostavljenosti avdiovizualnih del po svetu ter povečanju povpraševanja občinstva (predvsem mladih) po kulturno raznolikih avdiovizualnih vsebinah. Za dosego tega posebnega cilja so operativni cilji programa:

Obrazložitev

Glej obrazložitev k predlogu spremembe 12.

Predlog spremembe  22

Predlog sklepa

Člen 9

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Člen 9

Izvajanje operativnih ciljev

črtano

1. Komisija sprejme ukrepe za zagotovitev usklajenosti dejavnosti, navedenih v okviru operativnih ciljev iz členov 6 do 8.

 

2. Ukrepi iz členov 6 do 8 se izvajajo v skladu z določbami Priloge.

 

Obrazložitev

Za večjo skladnost se črta člen 9 o izvajanju operativnih ciljev (predlog spremembe 20) in se združi s členom 11 o izvajanju tega sklepa (predlog spremembe 21).

Predlog spremembe  23

Predlog sklepa

Člen 11 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1. Komisija je odgovorna za izvajanje programa v skladu z določbami iz Priloge.

1. Komisija je odgovorna za izvajanje programa in njegovih ciljev v skladu z določbami iz Priloge. Komisija sprejme ukrepe za zagotovitev usklajenosti dejavnosti, navedenih v okviru operativnih ciljev iz členov 6 do 8.

Predlog spremembe  24

Predlog sklepa

Člen 11 – odstavek 2 – točka (d)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(d) vsebina pozivov za zbiranje predlogov, opredelitev meril in postopkov za izbiro projektov;

(d) vsebina pozivov za zbiranje predlogov in postopkov za izbiro projektov;

Predlog spremembe  25

Predlog sklepa

Člen 11 – odstavek 2 – točka (e)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(e) izbiranje predlogov za dodelitev sredstev Skupnosti, ki presegajo 400 000 EUR na upravičenca in na leto;

(e) izbiranje predlogov za dodelitev sredstev Skupnosti, ki presegajo:

 

200 000 EUR na upravičenca na leto v primeru posebnega cilja 1, kot je določeno v členu 6;

 

300 000 EUR na upravičenca na leto v primeru posebnega cilja 2, kot je določeno v členu 7;

 

300 000 EUR na upravičenca na leto v primeru posebnega cilja 3, kot je določeno v členu 8;

Predlog spremembe  26

Predlog sklepa

Člen 11 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3. Komisija sprejme druge ukrepe in odločitve o dodelitvi subvencij, ki niso navedene v odstavku 2(e). Komisija bo Odboru in Evropskemu parlamentu zagotovila vse ustrezne informacije, vključno z odločitvami o izbiri v skladu s tem odstavkom, v dveh delovnih dneh po sprejetju teh sklepov.

3. Komisija sprejme odločitve o izbiri, ki niso navedene v odstavku 2(e). Komisija bo Odboru in Evropskemu parlamentu zagotovila vse ustrezne informacije, vključno z odločitvami o izbiri v skladu s tem odstavkom, v dveh delovnih dneh po sprejetju teh sklepov.

Predlog spremembe  27

Predlog sklepa

Člen 13 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Člen 13 a

Doslednost in dopolnjevanje

 

Pri izvajanju programa Komisija v tesnem sodelovanju z državami članicami zagotovi splošno skladnost in povezljivost programa z drugimi zadevnimi politikami, programi in ukrepi Skupnosti, zlasti usklajevanju s programom MEDIA 2007 in njegovemu izvajanju ter programom za zunanje sodelovanje s tretjimi državami na avdiovizualnem in kulturnem področju.

Obrazložitev

Za večjo skladnost se odstavek 3 člena 5 o skladnosti in povezljivosti zapiše v ločenem odstavku.

Predlog spremembe  28

Predlog sklepa

Člen 13 – točka 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3. s spodbujanjem ozaveščanja o pomembnosti kulturne raznolikosti in večkulturnosti v svetu;

3. s spodbujanjem ozaveščanja o pomembnosti kulturne raznolikosti, skupnih vrednot, medkulturnega dialoga in večjezičnosti v svetu;

Predlog spremembe  29

Predlog sklepa

Člen 14 – odstavek 3 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(a) sporočilo o nadaljevanju programa najkasneje do 30. junija 2012;

(a) sporočilo o nadaljevanju programa najkasneje do 31. januarja 2012;

Predlog spremembe  30

Predlog sklepa

Priloga – del 1 – točka 1 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Okrepiti znanja strokovnjakov iz Evrope in tretjih držav, da se izboljša njihovo razumevanje zlasti operativnih pogojev, pravnih okvirov, finančnih sistemov, možnosti za sodelovanje na njihovih avdiovizualnih trgov ter s tem olajšati vzpostavljanje mrež in dolgoročnih poslovnih odnosov. Izboljšati raven informiranosti in znanja v zvezi z avdiovizualnimi trgi, da se zagotovi ter olajša sodelovanje med strokovnjaki iz Evrope in tretjih držav na avdiovizualnem področju.

Okrepiti znanja strokovnjakov iz Evrope in tretjih držav, da se izboljša njihovo razumevanje zlasti operativnih pogojev, pravnih okvirov, vključno z avtorskimi pravicami, finančnih sistemov, možnosti za sodelovanje njihovih avdiovizualnih trgov ter s tem olajšati vzpostavljanje mrež in dolgoročnih poslovnih odnosov. Izboljšati raven informiranosti in znanja v zvezi z avdiovizualnimi trgi, da se zagotovi ter olajša sodelovanje med strokovnjaki iz Evrope in tretjih držav na avdiovizualnem področju.

Predlog spremembe  31

Predlog sklepa

Priloga – del 1 – točka 1 – alinea 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

– Podpreti izdelavo in izvajanje modulov za usposabljanje, vključno z vodji in udeleženci usposabljanja iz Evrope in tretjih držav;

– Podpreti izdelavo in izvajanje modulov za usposabljanje, vključno z vodji in udeleženci usposabljanja iz Evrope in tretjih držav:

s poudarkom na pogojih produkcije, koprodukcije, distribucije, predvajanja in razširjanja avdiovizualnih del na zadevnih mednarodnih trgih.

(a) s poudarkom na pogojih produkcije, koprodukcije, distribucije, predvajanja in razširjanja avdiovizualnih del na zadevnih mednarodnih trgih;

 

(b) s poudarkom na vključevanju novih tehnologij na področju produkcije, postprodukcije, distribucije (vključno z novimi distribucijskimi platformami, kot so video na zahtevo, IPTV, spletna televizija), trženja in arhiviranja avdiovizualnih del.

Predlog spremembe  32

Predlog sklepa

Priloga – del 1 – točka 1 – alinea 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

– Podpreti izdelavo in izvajanje modulov za usposabljanje, vključno z vodji in udeleženci usposabljanja iz Evrope in tretjih držav; v zvezi z vključevanjem novih tehnologij na področju produkcije, postprodukcije, distribucije (vključno z novimi distribucijskimi platformami, kot so video na zahtevo, IPTV, spletna televizija), trženja in arhiviranja avdiovizualnih del.

črtano

Predlog spremembe  33

Predlog sklepa

Priloga – del 1 – točka 1 – alinea 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

– Prispevati k usposabljanju vodij usposabljanja.

– Prispevati k usposabljanju vodij usposabljanja, da bi bolje razumeli operativne pogoje, pravni okvir in sisteme financiranja avdiovizualnih trgov v vseh sodelujočih državah, na primer s tečaji usposabljanja ali s skupnimi ukrepi usposabljanja.

Obrazložitev

Primeri ukrepov za usposabljanje vodij usposabljanja v pojasnitev.

OBRAZLOŽITEV

Mednarodno avdiovizualno okolje se je v zadnjih dvajsetih letih spremenilo, zlasti zaradi vpliva tehnološkega razvoja, kot so večkanalna digitalna televizija, televizija prek internetnega protokola in spletna televizija ter projekcija digitalne kinematografije in video na zahtevo. Na nekaterih tujih trgih je to spodbudilo močno finančno rast in obetavne naložbe ter s tem vedno večje povpraševanje po avdiovizualnih vsebinah. Vendar te strukturne pomanjkljivosti, ki vplivajo na kroženje evropskih del na tujih trgih, in neustrezno financiranje evropskih avdiovizualnih podjetij preprečujejo industriji, da bi v celoti izkoristila to širitev svetovnih priložnosti.

Evropska avdiovizualna industrija se je znatno povečala in izboljšala v zadnjih letih, ko se je soočala s številnimi novimi izzivi in spremembami, povezanimi s pojavom novega digitalnega okolja. Vendar je kroženje evropskih avdiovizualnih del na mednarodnem trgu še vedno omejeno. Avdiovizualna dela iz tretjih držav, ki niso iz holivudskih studiev, se soočajo s podobno težavo omejenega kroženja na evropskih trgih, čeprav obstaja povpraševanje po bolj raznolikih avdiovizualnih vsebinah.

Postalo je jasno, da je treba dati prednost večji konkurenčnosti evropske avdiovizualne industrije na svetovnem trgu, pa tudi večji izbiri potrošnika in kulturni raznolikosti na evropskem in mednarodnem trgu, zlasti s sedanjimi – na videz neomejenimi – priložnostmi, ki jih nudijo digitalne spletne tehnologije.

MEDIA 2007

Kot prejšnja generacija programov MEDIA, je tudi program MEDIA 2007 osredotočen na predprodukcijske in postprodukcijske dejavnosti, zlasti na distribucijo in promocijo. Temu programu je namenjen proračun v višini 755 milijonov EUR za obdobje sedmih let (2007–2013), njegov namen pa je podpirati evropski avdiovizualni sektor pri prilagajanju na nove izzive. Program MEDIA 2007 je bil torej sprejet, da bi bili upoštevani najnovejši razvojni dosežki v tehnologiji in na evropskem trgu, ki so rezultat digitalne revolucije in širitev EU, zato se v njem odražajo posledice digitalizacije, obravnava pa tudi posebne težave avdiovizualnih strokovnjakov v novih državah članicah.

Njegovi cilji: ohraniti evropsko kulturno raznolikost in dediščino, večje kroženje evropskih avdiovizualnih del in okrepljena konkurenčnost evropskega avdiovizualnega sektorja se uresničujejo, filmi, ki jih ta program podpira, pa so dosegli znaten uspeh[1]. Vendar mednarodna razsežnost podpiranja distribucije avdiovizualnih del ni bila zajeta med njegove pristojnosti.

Da bi se spoprijeli z novimi težavami in izzivi, ki so posledica internacionalizacije trgov z vplivom na avdiovizualni sektor, je Evropski parlament 13. decembra 2007 v okviru proračuna za leto 2008 sprejel pripravljalni ukrep MEDIA International, ki je osredotočen na razvijanje odnosov Evropske unije z avdiovizualnimi trgi tretjih držav, da bi ugodil takojšnjim potrebam tretjih držav in izboljšal splošno učinkovitost programa MEDIA 2007. To je bilo potrebno, ker pravna podlaga programa MEDIA 2007 ni omogočala izvajanja ukrepov v sodelovanju s tretjimi državami.

Pripravljalni ukrep MEDIA International

Za pripravljalni ukrep MEDIA International je bil za ukrepe za leto 2008 namenjen proračun v višini 2 milijonov EUR, v največ treh letih delovanja pa naj bi se raziskalo učinkovite načine za oblikovanje in krepitev odnosov ter mrež med strokovnjaki v avdiovizualnem sektorju iz Evropske unije in tretjih držav, za vzajemno korist evropske industrije in vključenih tretjih držav. Ta pripravljalni ukrep spada pod okrilje Unescove Konvencije o kulturni raznolikosti, programa MEDIA 2007 ter določb o kulturnem sodelovanju v sporazumih o prosti trgovini in drugih veljavnih ali nedavno sprejetih sporazumov. Ukrepi, ki so bili predvideni, da bi dosegli mednarodno sodelovanje v avdiovizualnem sektorju, vključujejo stalno usposabljanje, promocijo kinematografskih del s spodbujanjem njihovega kroženja ter podporo mednarodnih kinematografskih mrež.

Prvi poziv za zbiranje predlogov projektov je bil izveden spomladi 2008, izbranih pa jih je bilo 18. Med njimi je bil tudi projekt „Cartoon Connection“, v okviru katerega bo organizirano skupno usposabljanje o razvoju in financiranju mednarodnih koprodukcijskih animiranih filmov za strokovnjake iz EU, Latinske Amerike in Kanade ali kluba evropskih producentov, ob spodbujanju promocije in distribucije avdiovizualnih del z omogočanjem dostopa podjetij do tujih sredstev.

18. decembra 2008 je Evropski parlament odobril proračun v višini 5 milijonov EUR za drugo leto izvajanja dejavnosti v okviru pripravljalnega ukrepa MEDIA International (2009). Pozivi za zbiranje predlogov projektov iz februarja 2009 pokrivajo različna področja, da bi podprli usposabljanje, promocijo, distribucijo kinematografskih del z dolgoročnim sodelovanjem med evropskimi in neevropskimi strokovnjaki, predvajanjem kinematografskih del v kinematografih in povečanjem morebitnih ciljnih skupin za avdiovizualna/kinematografska dela.

Pripravljalni ukrep je postavil temelje za širši podporni program EU za globalno sodelovanje v sektorju avdiovizualne industrije, Komisija pa je zato januarja 2009 sprejela predlog za oblikovanje programa MEDIA Mundus. Začetni uspeh pripravljalnega ukrepa MEDIA International je pravzaprav razkril pomen močnega svetovnega povpraševanja po sodelovanju z evropsko filmsko industrijo. Struktura predlaganega programa je zelo podobna pripravljalnemu ukrepu.

Predlog o uvedbi programa MEDIA Mundus

V kontekstu globalizacije avdiovizualnih storitev postaja zunanja razsežnost avdiovizualne politike vse pomembnejša. Predlog Komisije o uvedbi programa MEDIA Mundus je zato resna obveza učinkoviti večstranskosti v avdiovizualnem sektorju in sodelovanju strokovnjakov EU z mednarodnimi partnerji, ki bo vzajemno koristilo avdiovizualnemu sektorju. Okrepljena izmenjava in sodelovanje z neevropskimi tretjimi državami bosta povečala konkurenčnost evropskega avdiovizualnega sektorja in ustvarila večjo dodano vrednost v smislu promocije, dostopa do trga, distribucije, predvajanja in razširjanja evropskih del v tretjih državah. Predlog je tudi pomemben korak v okviru konvencije Unesca o kulturni raznolikosti, saj bo prvi program na mednarodni ravni, ki bo neposredno izvajal Konvencijo o varovanju in spodbujanju raznolikosti kulturnih izrazov.

S proračunom 15 milijonov EUR za obdobje 2011–2013 za projekte, ki jih predložijo avdiovizualni strokovnjaki iz Evrope in tretjih držav, bo program ponujal nove priložnosti za mednarodno sodelovanje v avdiovizualni industriji in bo povečal izbiro potrošnikov, saj bodo na evropskem in mednarodnem trgu na voljo bolj kulturno raznoliki proizvodi. Sodelovanje s tretjimi državami bi lahko pomagalo predvsem kulturni industriji in strokovnjakom na področju kulture v državah v razvoju, ki se soočajo s težavami pri izboljšanju znanja in infrastrukture za distribucijo, trženje, promocijo in razširjanje, omejeno kroženje kulturnih del in storitev pa preprečuje razvoj trga za kulturno industrijo v teh državah.

Program je odprt za projekte, ki temeljijo na partnerstvu med najmanj tremi partnerji, vsako od teh partnerstev usklajuje strokovnjak EU, vključevati pa mora vsaj enega partnerja, ki ni iz EU (členi od 2 do 4). Namenjen je povečanju konkurenčnosti evropske avdiovizualne industrije, večji izbire potrošnika in kulturni raznolikosti ter omogočanju kulturne in politične vloge Evrope v svetu (člen 5). Zato predlog opisuje tri posebne cilje programa: povečanje izmenjave informacij, usposabljanje in tržne informacije, da bi izboljšali konkurenčnost in distribucijo ter kroženje. Te tri cilje podpirajo operativni cilji (opisani v členih od 6 do 8) in ukrepi za izvedbo (v prilogi).

Mnenje poročevalke

Poročevalka je večkrat izrazila podporo izvajanju takšnega programa in pripravljenost, da zagotovi redno financiranje za mednarodno sodelovanje v avdiovizualnem sektorju. Zato pozdravlja predlog Komisije, saj bo morda zagotovil ustrezen odgovor v kulturnem smislu na posebne potrebe avdiovizualne industrije ter na svetovne tehnološke izzive, obenem pa bo postavil temelje za učinkovitejše izvajanje konvencije Unesca o kulturni raznolikosti.

Vseeno pa številne točke zahtevajo dodatno pojasnilo. Da bi bilo besedilo skladnejše in doslednejše, poročevalka predlaga niz predlogov sprememb za izboljšanje celotne strukture, da bo jasnejša in učinkovitejša.

Na primer, člen 5, ki obravnava splošne in posebne cilje programa, se črta (predlog spremembe 12). Za večjo doslednost so bili splošni cilji programa vključeni v člen 1 (predlog spremembe 10), trije posebni cilji programa pa so bili vključeni v člene 6, 7 in 8 (predlogi sprememb 15, 17 in 19).

Za večjo skladnost se prav tako črta člen 9 o izvajanju operativnih ciljev (predlog spremembe 20) in se združi s členom 11 o izvajanju tega sklepa (predlog spremembe 21).

Natančneje so določeni nekateri izrazi (predlog spremembe 2). (Ne zadeva slovenske različice.)

Splošne smernice in izbirna merila iz člena 11(2)(c) in (d) za spremembo nebistvenih elementov tega sklepa, se sprejmejo v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 5a Sklepa 1999/468/ES (predlogi sprememb 3, 4, 22, 23, 24 in 28), če v zakonodajnem aktu ne bo dodatnih pojasnil in podrobnejših navodil.

  • [1]  Filma „Entre Les Murs“ (Med zidovi) ali „Gomorra“ sta na festivalu v Cannesu na primer prejela zlato palmo prvi in nagrado žirije drugi.

POSTOPEK

Naslov

Program MEDIA Mundus za sodelovanje na avdiovizualnem področju s strokovnjaki iz tretjih držav

Referenčni dokumenti

KOM(2008)0892 – C6-0011/2009 – 2008/0258(COD)

Datum predložitve EP

9.1.2009

Pristojni odbor

       Datum razglasitve na zasedanju

CULT

15.1.2009

Odbori, zaprošeni za mnenje

       Datum razglasitve na zasedanju

AFET

15.1.2009

DEVE

15.1.2009

BUDG

15.1.2009

 

Odbori, ki niso podali mnenja

       Datum sklepa

AFET

12.2.2009

DEVE

21.1.2009

BUDG

4.2.2009

 

Poročevalec/-ka

       Datum imenovanja

Ruth Hieronymi

21.1.2009

 

 

Obravnava v odboru

9.3.2009

 

 

 

Datum sprejetja

2.4.2009

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

13

1

0

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Věra Flasarová, Lissy Gröner, Ruth Hieronymi, Adrian Manole, Manolis Mavrommatis, Ljudmila Novak, Doris Pack, Zdzisław Zbigniew Podkański, Pál Schmitt, Hannu Takkula, Thomas Wise

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Erna Hennicot-Schoepges, Ewa Tomaszewska, Cornelis Visser

Datum predložitve

8.4.2009