Betänkande - A6-0260/2009Betänkande
A6-0260/2009

BETÄNKANDE om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om inrättande av ett program för audiovisuellt samarbete med yrkesverksamma från tredjeländer (Media Mundus)

8.4.2009 - (KOM(2008)0892 – C6‑0011/2009 – 2008/0258(COD)) - ***I

Utskottet för kultur och utbildning
Föredragande: Ruth Hieronymi

Förfarande : 2008/0258(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :  
A6-0260/2009
Ingivna texter :
A6-0260/2009
Antagna texter :

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om inrättande av ett program för audiovisuellt samarbete med yrkesverksamma från tredjeländer (Media Mundus)

(KOM(2008)0892 – C6‑0011/2009 – 2008/0258(COD))

(Medbeslutandeförfarandet: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (KOM(2008)0892),

–   med beaktande av artikel 251.2 och artiklarna 150.4 och 157.3 i EG-fördraget, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag (C6‑0011/2009),

–   med beaktande av artikel 51 i arbetsordningen,

–   med beaktande av betänkandet från utskottet för kultur och utbildning (A6‑0260/2009).

1.  Europaparlamentet godkänner kommissionens förslag såsom ändrat av parlamentet.

2.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram en ny text för parlamentet om kommissionen har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag eller ersätta det med ett nytt.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att delge rådet och kommissionen parlamentets ståndpunkt.

Ändringsförslag  1

Förslag till beslut

Skäl 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(2) Europaparlamentet har genomgående understrukit att den audiovisuella sektorn bidrar högst väsentligt till den europeiska kreativa och kunskapsbaserade ekonomin och spelar en central roll när det gäller att främja den kulturella mångfalden och pluralismen.

(2) Europaparlamentet har genomgående understrukit att den audiovisuella sektorn bidrar högst väsentligt till den europeiska kreativa och kunskapsbaserade ekonomin och spelar en central roll när det gäller att främja den kulturella mångfalden och pluralismen. Den är också en viktig plattform för yttrandefrihet.

Ändringsförslag  2

Förslag till beslut

Skäl 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(4) I sin resolution 2007/C 287 av den 16 november 2007 om en europeisk kulturagenda konstaterade rådet att kulturen var ett väsentligt inslag i de internationella förbindelserna och underströk behovet att ge den en mer framträdande plats i EU:s yttre förbindelser och utvecklingspolitik.

(4) I sin resolution 2007/C 287 av den 16 november 2007 om en europeisk kulturagenda konstaterade rådet att kulturen var ett väsentligt inslag i de internationella förbindelserna och underströk behovet att ge den en mer framträdande plats i EU:s yttre förbindelser och utvecklingspolitik. Europaparlamentet betonade också i sin resolution av den 10 april 2008 om en europeisk agenda för en kultur i en alltmer globaliserad värld1 hur viktigt det är, med hänsyn till Unescos konvention om skydd för och främjande av mångfalden av kulturyttringar, att en kulturell dimension integreras i alla strategier och program, inbegripet EU:s externa politik och utvecklingspolitik.

 

___________

1 P6_TA(2008)0124.

Ändringsförslag  3

Förslag till beslut

Skäl 7

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(7) Gemenskapens stöd till den audiovisuella sektorn beaktar artikel 151 i fördraget där det anges att gemenskapen och medlemsstaterna ska främja samarbetet med tredje land och behöriga internationella organisationer på kulturområdet.

(7) Gemenskapens stöd till den audiovisuella sektorn beaktar artikel 151 i fördraget, där det anges att gemenskapen och medlemsstaterna ska främja samarbetet med tredje land och behöriga internationella organisationer på kulturområdet och där samtidigt betydelsen framhålls av att respektera olika kulturer för att främja deras mångfald.

Ändringsförslag  4

Förslag till beslut

Skäl 10

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(10) Det internationella audiovisuella landskapet har förändrats kraftigt under de senaste två årtiondena, främst till följd av den tekniska utvecklingens inverkan, t.ex. digital filmvisning, Video-on-Demand eller kanalpaket för digital-tv. Detta har skapat en kraftig ekonomisk tillväxt och lovande investeringar och därmed en omfattande och ökad efterfrågan på ett större utbud av audiovisuellt innehåll, vilket skapar rikliga möjligheter för företag. Det föreligger följaktligen ett starkt och ökat intresse för att utveckla projekt som rör de olika digitala tillämpningarna. Dessutom finns det en stark koppling mellan internationellt projektsamarbete och vår förmåga att internationellt främja Europas regleringsmodell för audiovisuella frågor och konvergensen mellan audiovisuell och elektronisk kommunikation.

(10) Det internationella audiovisuella landskapet har förändrats kraftigt under de senaste två årtiondena och står nu inför nya utmaningar, främst till följd av den tekniska utvecklingens inverkan, t.ex. digital filmvisning, Video-on-Demand (VoD) eller kanalpaket för digital-tv via IPTV eller webb-tv. Detta har skapat en kraftig ekonomisk tillväxt och lovande investeringar och därmed en omfattande och ökad efterfrågan på ett större utbud av audiovisuellt innehåll, vilket skapar rikliga möjligheter för företag. Det föreligger följaktligen ett starkt och ökat intresse för att utveckla projekt som rör de olika digitala tillämpningarna. Dessutom finns det en stark koppling mellan internationellt projektsamarbete och vår förmåga att internationellt främja Europas regleringsmodell för audiovisuella frågor och konvergensen mellan audiovisuell och elektronisk kommunikation.

Ändringsförslag  5

Förslag till beslut

Skäl 16

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(16) Distributionssektorn avgör mångfalden av audiovisuella verk som erbjuds och konsumentutbudet. Europeiska distributörer utgörs av små företag som, till följd av marknadsstrukturen och uppsplittringen av marknaden, är dåligt rustade för att få tillträde till internationella marknader – till skillnad från deras stora vertikalt integrerade konkurrenter. Dessutom har nya aktörer och distributionsplattformar tillkommit, vilket främjar/kräver ett ökat utbud av audiovisuellt innehåll. Det är därför lämpligt att vidta åtgärder för att förbättra distributionen, spridningen och visningen av audiovisuella verk.

(16) Distributionssektorn avgör mångfalden av audiovisuella verk som erbjuds och konsumentutbudet. Europeiska distributörer utgörs av små företag som, till följd av marknadsstrukturen och uppsplittringen av marknaden, är dåligt rustade för att få tillträde till internationella marknader – till skillnad från deras stora vertikalt integrerade konkurrenter. Dessutom har nya aktörer och distributionsplattformar tillkommit, vilket främjar/kräver ett ökat utbud av audiovisuellt innehåll. Det är därför lämpligt att vidta åtgärder för att förbättra distributionen, spridningen och visningen av EU-producerade audiovisuella verk i tredjeländer och av tredjeländers verk i EU.

Ändringsförslag  6

Förslag till beslut

Skäl 19

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(19) Lämpliga åtgärder bör vidtas för att förhindra oegentligheter och bedrägerier samt för att driva in medel som gått förlorade, betalats ut på felaktiga grunder eller använts felaktigt.

(19) Lämpliga åtgärder bör utarbetas och vidtas för att förhindra oegentligheter och bedrägerier samt för att driva in medel som gått förlorade, betalats ut på felaktiga grunder eller använts felaktigt.

Ändringsförslag  7

Förslag till beslut

Kapitel 1 – rubriken

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

KAPITEL 1: PROGRAMMETS INRÄTTANDE, TILLÄMPNINGSOMRÅDE OCH MÅL

KAPITEL 1: PROGRAMMETS INRÄTTANDE, ALLMÄNNA MÅL OCH TILLÄMPNINGSOMRÅDE

Ändringsförslag  8

Förslag till beslut

Artikel 1 – rubriken

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Programmets inrättande

Programmets inrättande och allmänna mål

Ändringsförslag  9

Förslag till beslut

Artikel 1 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1. Härmed inrättas programmet Media Mundus (nedan kallat programmet) i syfte att finansiera internationella samarbetsprojekt med yrkesverksamma i tredjeländer inom den audiovisuella sektorn.

1. Genom detta beslut inrättas programmet Media Mundus (nedan kallat programmet) i syfte att finansiera internationella samarbetsprojekt med yrkesverksamma i tredjeländer inom den audiovisuella sektorn för perioden 1 januari 2011-31 december 2013.

Ändringsförslag  10

Förslag till beslut

Artikel 1 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2. Programmet ska genomföras under perioden 1 januari 2011-31 december 2013.

utgår

Ändringsförslag  11

Förslag till beslut

Artikel 1 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2a. Programmets allmänna mål är att stärka den europeiska audiovisuella industrins konkurrenskraft för att göra det möjligt för Europa att mer effektivt spela sin kulturella och politiska roll i världen och att skapa ett större utbud för konsumenterna och en större kulturell mångfald.

Motivering

För att öka samstämmigheten har programmets allmänna mål i artikel 5 i kommissionens förslag infogats i artikel 1.

Ändringsförslag  12

Förslag till beslut

Artikel 4 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2. Varje projekt ska ha minst tre partner, och sträva efter att bidra till en internationell nätverkseffekt.

2. Varje projekt ska ha minst tre partner, och sträva efter att bidra till internationella nätverk.

Ändringsförslag  13

Förslag till beslut

Artikel 5

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Artikel 5

utgår

Programmets mål

 

1. Programmets övergripande mål är att stärka den europeiska audiovisuella industrins konkurrenskraft, att göra det möjligt för Europa att mer effektivt spela sin kulturella och politiska roll i världen och att skapa ett större utbud för konsumenterna och en större kulturell mångfald.

 

2. Programmet har följande särskilda mål:

 

(a) Att stärka informationsutbytet och, särskilt genom yrkesutbildningsinsatser och stipendier, främja ett gränsöverskridande nätverkssamarbete mellan yrkesverksamma i syfte att förbättra tillträdet till marknader i tredjeländer och bygga upp ett förtroende och långsiktiga affärskontakter.

 

(b) Att förbättra audiovisuella verks konkurrenskraft och gränsöverskridande distribution över hela världen.

 

(c) Att förbättra spridningen och visningen av audiovisuella verk runt om i världen och att öka tittarnas (särskilda unga tittares) efterfrågan på ett kulturellt varierat audiovisuellt innehåll.

 

3. Särskild uppmärksamhet ska riktas mot programmets överensstämmelse och komplementaritet med annan relevant gemenskapspolitik och andra relevanta gemenskapsinstrument och gemenskapsåtgärder, särskilt samordningen med och genomförandet av programmet Media 2007 och yttre samarbetsprogram med tredjeländer inom den audiovisuella sektorn och kultursektor.

 

Motivering

Artikel 5, som tar upp programmets allmänna och särskilda mål, utgår. För att öka samstämmigheten har de allmänna målen infogats i artikel 1 (äf 10) och de tre särskilda målen i artiklarna 6–8 (äf 15, äf 17 och äf 19).

Ändringsförslag  14

Förslag till beslut

Kapitel 2 – rubriken

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

KAPITEL 2: PROGRAMMETS OPERATIVA MÅL

KAPITEL 2: PROGRAMMETS SÄRSKILDA MÅL

Ändringsförslag  15

Förslag till beslut

Artikel 6 – rubriken

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Informationsutbyte, yrkesutbildning och marknadsövervakning

Särskilt mål 1: Informationsutbyte, yrkesutbildning och marknadsövervakning

Ändringsförslag  16

Förslag till beslut

Artikel 6 – inledningen

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

På området för informationsutbyte och yrkesbildning har programmet följande operativa mål:

Programmet syftar till att stärka informationsutbytet och, särskilt genom yrkesutbildningsinsatser och stipendier, till att främja ett gränsöverskridande nätverkssamarbete mellan yrkesverksamma i syfte att förbättra tillträdet till marknader i tredjeländer och bygga upp ett förtroende och långsiktiga affärskontakter. För att uppnå detta särskilda mål har programmet följande operativa mål:

Motivering

Samma motivering som till ändringsförslag 12.

Ändringsförslag  17

Förslag till beslut

Artikel 6 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1. Att stärka kunskaperna hos yrkesverksamma i Europa och andra yrkesverksamma från de länder som avses i artikel 2.4 i syfte att förbättra deras förståelse av i synnerhet verksamhetsvillkoren, rättsliga ramar, finansieringssystem och samarbetsmöjligheter på deras respektive audiovisuella marknader för att, särskilt genom stipendier, på så sätt främja ett nätverkssamarbete och en utveckling av långsiktiga affärskontakter och att öka informations- och kunskapsnivån på de audiovisuella marknaderna i syfte att säkerställa och främja ett audiovisuellt samarbete mellan yrkesverksamma.

1. Att stärka kunskaperna hos yrkesverksamma i Europa och andra yrkesverksamma från de länder som avses i artikel 2.4 i syfte att förbättra deras förståelse av i synnerhet verksamhetsvillkoren, rättsliga ramar –inbegripet upphovsrätt –finansieringssystem och samarbetsmöjligheter på deras respektive audiovisuella marknader för att, särskilt genom stipendier, på så sätt främja ett nätverkssamarbete och en utveckling av långsiktiga affärskontakter och att öka informations- och kunskapsnivån på de audiovisuella marknaderna i syfte att säkerställa och främja ett audiovisuellt samarbete mellan yrkesverksamma.

Ändringsförslag  18

Förslag till beslut

Artikel 7 – rubriken

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Konkurrenskraft och distribution

Särskilt mål 2: Konkurrenskraft och distribution

Ändringsförslag  19

Förslag till beslut

Artikel 7 – inledningen

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

När det gäller att förbättra audiovisuella verks konkurrenskraft och distribution på utländska marknader har programmet följande operativa mål:

Programmet syftar till att förbättra audiovisuella verks konkurrenskraft och gränsöverskridande distribution på utländska marknader. För att uppnå detta särskilda mål har programmet följande operativa mål:

Motivering

Samma motivering som till ändringsförslag 12.

Ändringsförslag  20

Förslag till beslut

Artikel 8 – rubriken

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Spridning

Särskilt mål 3: Spridning

Ändringsförslag  21

Förslag till beslut

Artikel 8 - inledningen

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

området för spridning har programmet följande operativa mål:

Programmet syftar till att förbättra spridningen och visningen av audiovisuella verk runt om i världen och att öka tittarnas (särskilda unga tittares) efterfråganett kulturellt varierat audiovisuellt innehåll. För att uppnå detta särskilda mål har programmet följande operativa mål:

Motivering

Samma motivering som till ändringsförslag 12.

Ändringsförslag  22

Förslag till beslut

Artikel 9

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Artikel 9

utgår

Genomförande av de operativa målen

 

1. Kommissionen ska vidta åtgärder för att säkerställa att de verksamheter som stöds inom ramen för de operativa mål som avses i artiklarna 6–8 kompletterar varandra.

 

2. De åtgärder som avses i artiklarna 6–8 ska genomföras i enlighet med bestämmelserna i bilagan.

 

Motivering

För att öka samstämmigheten utgår artikel 9 om genomförande av de operativa målen och infogas i artikel 11 om beslutets genomförande (äf 21).

Ändringsförslag  23

Förslag till beslut

Artikel 11 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1. Kommissionen ska ansvara för genomförandet av programmet i enlighet med de regler som fastställs i bilagan.

1. Kommissionen ska ansvara för genomförandet av programmet och dess mål i enlighet med de regler som fastställs i bilagan. Kommissionen ska vidta åtgärder för att säkerställa att de verksamheter som stöds inom ramen för de operativa målen i artiklarna 6-8 kompletterar varandra.

Ändringsförslag  24

Förslag till beslut

Artikel 11 – punkt 2 – led d

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(d) Innehållet i inbjudan att lämna förslag, definitionen av kriterierna och förfarandena för urval av projekt.

(d) Innehållet i inbjudan att lämna förslag och förfarandena för urval av projekt.

Ändringsförslag  25

Förslag till beslut

Artikel 11 – punkt 2 – led e

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(e) Urval av förslag för tilldelning av gemenskapsmedel som överstiger 400 000 euro per mottagare och år.

(e) Urval av förslag för tilldelning av gemenskapsmedel som överstiger

 

200 000 EUR per mottagare per år, när det gäller särskilt mål 1 enligt definitionen i artikel 6,

 

300 000 EUR per mottagare per år, när det gäller särskilt mål 2 enligt definitionen i artikel 7,

 

300 000 EUR per mottagare per år, när det gäller särskilt mål 3 enligt definitionen i artikel 8.

Ändringsförslag  26

Förslag till beslut

Artikel 11 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3. Kommissionen ska anta andra åtgärder och beslut om tilldelningen av andra bidrag än de som anges i punkt 2 e. Kommissionen ska förse kommittén och Europaparlamentet med all relevant information inbegripet de urvalsbeslut som tas i enlighet med denna punkt inom två arbetsdagar efter det att besluten antagits.

3. Kommissionen ska anta urvalsbeslut om tilldelningen av andra bidrag än de som anges i punkt 2 e. Kommissionen ska förse kommittén och Europaparlamentet med all relevant information inbegripet de urvalsbeslut som tas i enlighet med denna punkt inom två arbetsdagar efter det att besluten antagits.

Ändringsförslag  27

Förslag till beslut

Artikel 13a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Artikel 13a

Överensstämmelse och komplementaritet

 

Vid genomförandet av programmet ska kommissionen, i nära samarbete med medlemsstaterna, sörja för programmets överensstämmelse och komplementaritet med annan relevant gemenskapspolitik och andra relevanta gemenskapsprogram och -åtgärder, särskilt samordningen med och genomförandet av programmet Media 2007 och yttre samarbetsprogram med tredjeländer inom den audiovisuella sektorn och kultursektorn.

Motivering

För att öka samstämmigheten görs artikel 5.3, som tar upp överensstämmelse och komplementaritet, om till en separat artikel.

Ändringsförslag  28

Förslag till beslut

Artikel 13 – led 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3. uppmuntra ökad medvetenhet om vikten av kulturell mångfald och mångkulturalism i världen,

3. uppmuntra ökad medvetenhet om vikten av kulturell mångfald, gemensamma värderingar, interkulturell dialog och flerspråkighet i världen,

Ändringsförslag  29

Förslag till beslut

Artikel 14 – punkt 3 – led a

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(a) ett meddelande om programmets fortsatta genomförande senast den 30 juni 2012,

(a) ett meddelande om programmets fortsatta genomförande senast den 31 januari 2012,

Ändringsförslag  30

Förslag till beslut

Bilaga – del 1 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Att stärka kunskaperna hos yrkesverksamma i Europa och tredjeländer i syfte att förbättra deras förståelse av i synnerhet verksamhetsvillkoren, rättsliga ramar, finansieringssystem och samarbetsmöjligheter på deras respektive audiovisuella marknader, och på så sätt främja ett nätverkssamarbete och en utveckling av långsiktiga affärskontakter. Att öka informations- och kunskapsnivån på de audiovisuella marknaderna i syfte att säkerställa och främja ett audiovisuellt samarbete mellan yrkesverksamma i Europa och tredjeländer.

Att stärka kunskaperna hos yrkesverksamma i Europa och tredjeländer i syfte att förbättra deras förståelse av i synnerhet verksamhetsvillkoren, rättsliga ramar – inbegripet upphovsrätt – finansieringssystem och samarbetsmöjligheter på deras respektive audiovisuella marknader, och på så sätt främja ett nätverkssamarbete och en utveckling av långsiktiga affärskontakter. Att öka informations- och kunskapsnivån på de audiovisuella marknaderna i syfte att säkerställa och främja ett audiovisuellt samarbete mellan yrkesverksamma i Europa och tredjeländer.

Ändringsförslag  31

Förslag till beslut

Bilaga – del 1 – punkt 1 Operativt mål – strecksats 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

- Att stödja utvecklingen och genomförandet av utbildningsmoduler som omfattar studerande och utbildare från europeiska länder och tredjeländer,

- Att stödja utvecklingen och genomförandet av utbildningsmoduler som omfattar studerande och utbildare från europeiska länder och tredjeländer

med inriktning på villkoren för produktion, samproduktion, distribution, visning och spridning av audiovisuella verk på de relevanta internationella marknaderna.

a) med inriktning på villkoren för produktion, samproduktion, distribution, visning och spridning av audiovisuella verk på de relevanta internationella marknaderna,

 

b) med inriktning på användningen av ny teknik för produktion, efterproduktion, distribution (inbegripet nya distributionsplattformar, t.ex. VoD, IPTV och webb-tv), marknadsföring och arkivering av audiovisuella verk.

Ändringsförslag  32

Förslag till beslut

Bilaga – del 1 – punkt 1 – strecksats 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Att stödja utvecklingen och genomförandet av utbildningsmoduler som omfattar studerande och utbildare från europeiska länder och tredjeländer, med inriktning på användningen av ny teknik för produktion, efterproduktion, distribution (inbegripet nya distributionsplattformar, t.ex. VoD, IPTV, webb-tv), marknadsföring och arkivering av audiovisuella verk.

utgår

Ändringsförslag  33

Förslag till beslut

Bilaga – del 1 – punkt 1 – strecksats 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

– Att bidra till utbildning av utbildare.

Att bidra till utbildning av utbildare genom att t.ex. med hjälp av utbildningskurser eller gemensamma utbildningsåtgärder skapa en djupare förståelse för verksamhetsvillkoren, de rättsliga ramarna och finansieringssystemen för de audiovisuella marknaderna i alla de deltagande länderna.

Motivering

Förtydligande. Exempel på åtgärder avseende ”utbildning av utbildare”.

MOTIVERING

Det internationella audiovisuella landskapet har förändrats under de senaste 20 åren, främst som en följd av den tekniska utvecklingens inverkan, t.ex. kanalpaket för digital-tv, IPTV och webb-tv, digital filmvisning samt Video-on-Demand. Detta har skapat en kraftig ekonomisk tillväxt och lovande investeringar och därmed en ökande efterfrågan på ett större utbud av audiovisuellt innehåll. Strukturella brister som påverkar spridningen av europeiska verk på utländska marknader och otillräcklig finansiering av europeiska audiovisuella företag hindrar emellertid industrin från att fullt ut dra nytta av dessa internationella expansionsmöjligheter.

Den europeiska audiovisuella industrin har växt och gjort avsevärda framsteg de senaste åren, samtidigt som den har ställts inför nya utmaningar och förändringar i och med utvecklingen på det digitala området. Spridningen av europeiska audiovisuella verk på den internationella marknaden är dock fortsatt begränsad. Audiovisuella verk från tredjeländer, utöver dem från Hollywood, har liknande problem med en begränsad spridning på europeiska marknader, trots att det finns en efterfrågan på ett mer varierat audiovisuellt innehåll.

Det har därför blivit tydligt att den europeiska audiovisuella industris konkurrenskraft på internationella marknader måste stärkas och att utbudet för konsumenterna och den kulturella mångfalden på den europeiska och den internationella marknaden måste öka, särskilt med tanke på de till synes ändlösa möjligheter som digital- och online-tekniken erbjuder i dag.

Media 2007

Liksom tidigare Media-program inriktar sig programmet Media 2007 på åtgärder inom för- och efterproduktion, särskilt spridning och marknadsföring. Programmet, som har en budget på 755 miljoner euro under sju år (2007-2013), har till syfte att stödja den europeiska audiovisuella sektorn och samtidigt anpassa sig till nya utmaningar. Programmet Media 2007 har därför anpassats för att ta hänsyn till den senaste utvecklingen inom tekniken och på EU‑marknaden efter den digitala revolutionen och EU-utvidgningen. Programmet speglar därmed digitaliseringens konsekvenser och tar itu med särskilda problem hos yrkesverksamma inom den audiovisuella sektorn i de nya medlemsstaterna.

Programmets mål om att bevara Europas kulturella mångfald och kulturarv, att öka spridningen av europeiska audiovisuella verk och att stärka den europeiska audiovisuella sektorns konkurrenskraft är på väg att uppfyllas och filmer som har fått stöd av programmet har haft anmärkningsvärda framgångar[1].

Programmet saknade dock en internationell dimension för stöd till spridningen av audiovisuella verk.

I syfte att ta itu med de nya problem och utmaningar som internationaliseringen av marknaden fört med sig för den europeiska audiovisuella sektorn antog Europaparlamentet den 13 december 2007, i budgeten för 2008, en förberedande åtgärd, Media International, som syftar till att tillgodose de omedelbara behoven hos tredjeländer och att förbättra effektiviteten hos Media 2007. Detta var nödvändigt eftersom den rättsliga grunden för Media 2007 inte tillät att åtgärder i genomfördes i samarbete med tredjeländer.

Den förberedande åtgärden Media International

Media International, med en budget på två miljoner euro för åtgärder under 2008, beräknas pågå i upp till tre år och syftar till att undersöka effektiva sätt att strukturera och stärka kontakter och nätverk mellan yrkesverksamma inom den audiovisuella sektorn i EU och tredjeländer, till ömsesidig nytta för den europeiska industrin och de deltagande tredjeländerna. Denna förberedande åtgärd faller inom ramen för Unescos konvention om kulturell mångfald, programmet Media 2007 och bestämmelserna om kulturellt samarbete i frihandelsavtal och andra befintliga fördrag eller fördrag som håller på att förhandlas fram. De planerade åtgärderna för att uppnå ett internationellt samarbete inom den audiovisuella sektorn ska vidtas på basis av ömsesidighet och innefattar fortlöpande yrkesutbildning, marknadsföring av biofilmer genom uppmuntran till ömsesidig spridning av biofilmer samt stöd till internationella biografnätverk.

Den första inbjudan att lämna projektförslag lanserades våren 2008. Arton projekt valdes ut. Bland de utvalda projekten finns ”Cartoon Connection”, ett projekt som organiserar en gemensam yrkesutbildning om utveckling och finansiering av internationell samproducerad tecknad film för yrkesverksamma från EU, Latinamerika och Kanada, och ”European Producers' Club”, ett projekt som stöder marknadsföring och spridning av audiovisuella verk och hjälper företag att få finansiellt stöd från utlandet.

Den 18 december 2008 godkände Europaparlamentet en budget på fem miljoner euro för det andra verksamhetsåret för den förberedande åtgärden Media International (2009). I februari 2009 lanserades en inbjudan att lämna förslag som täcker olika områden som har som syfte att stödja yrkesutbildning, marknadsföring och spridning av biofilm genom långsiktiga samarbeten mellan yrkesverksamma i och utanför Europa, visning av biofilm på biografer samt få en större publik för audiovisuella verk och biofilm.

Denna förberedande åtgärd banade väg för ett bredare EU-stött program för internationellt samarbete inom den audiovisuella sektorn. I januari 2009 antog kommissionen ett förslag om att inrätta programmet Media Mundus. Den inledande framgången för den förberedande åtgärden Media International har visat på den betydelse som en stor internationell efterfrågan har för samarbetet med den europeiska filmindustrin. Det föreslagna programmets struktur har många likheter med den inledande åtgärden.

Förslaget om inrättande av programmet Media Mundus

Internationaliseringen av audiovisuella tjänster har gjort att den externa dimensionen av den audiovisuella politiken ökar i betydelse. Kommissionens förslag om att inrätta programmet Media Mundus representerar därmed ett faktiskt åtagande för en effektiv multilateralism inom den audiovisuella sektorn och för att engagera yrkesverksamma inom EU att arbeta tillsammans med internationella partner, till ömsesidig nytta för de audiovisuella sektorerna. Ett intensifierat utbyte och samarbete med icke-europeiska tredjeländer kommer att stärka den europeiska audiovisuella industrins konkurrenskraft och skapa ytterligare mervärde i fråga om marknadsföring, marknadstillträde, distribution, spridning och visning av europeiska verk i tredjeländer. Detta förslag innebär också ett stort steg framåt för Unescos konvention om kulturell mångfald, eftersom det kommer att bli det första programmet på internationell nivå som direkt genomför Unescos konvention om skydd för och främjande av mångfalden av kulturyttringar.

Med en budget på femton miljoner euro i stöd för perioden 2011–2013 för projekt som lämnas av yrkesverksamma inom den audiovisuella sektorn i Europa och tredjeländer kommer programmet att erbjuda nya möjligheter till internationellt samarbete inom den audiovisuella industrin, öka utbudet för konsumenterna och föra in mer kulturellt varierade produkter på europeiska och internationella marknader. Samarbetet med tredjeländer skulle särskilt kunna hjälpa vissa kulturella industrier och yrkesverksamma i utvecklingsländer som har svårigheter med att förbättra kunskapen om och infrastrukturen för distribution, marknadsföring, främjande och visning och där den begränsade spridningen av kulturella verk och tjänster hindrar utvecklingen av marknader för kulturindustrier.

Programmet är öppet för projekt som bygger på partnerskap med minst tre partner. Varje partnerskap ska samordnas av en yrkesverksam i Europa och omfatta minst en icke-europeisk partner (artiklarna 2–4). Programmet syftar till att stärka den europeiska audiovisuella industrins konkurrenskraft, att skapa ett större utbud för konsumenterna och en större kulturell mångfald och att göra det möjligt för Europa att spela sin kulturella och politiska roll i världen. Hur detta ska uppnås beskrivs i förslagets tre särskilda mål för programmet: att stärka informationsutbyte, yrkesutbildning och marknadsövervakning, att stärka konkurrenskraft och distribution samt att stärka spridning. Dessa tre mål stöds i sin tur av operativa mål (som beskrivs i artikel 6–8) och åtgärder som ska genomföras (beskrivs i bilagan).

Föredragandens ståndpunkt

Föredraganden har hela tiden uttryckt sitt stöd för inrättandet av ett program av det här slaget, och sin vilja att säkerställa ett regelbundet ekonomiskt stöd till internationellt samarbete inom den audiovisuella sektorn. Kommissionens förslag välkomnas därför av föredraganden, eftersom det kan visa sig vara det rätta kulturella svaret på de särskilda behoven hos den audiovisuella industrin liksom internationella utmaningar, samtidigt som det banar väg för ett mer effektivt genomförande av Unescos konvention om kulturell mångfald.

Vissa enskilda punkter behöver emellertid klargöras ytterligare. För att texten ska bli mer sammanhängande och konsekvent förslår föredraganden en rad ändringar som syftar till att förbättra förslagets övergripande struktur och göra det tydligare och mer effektivt.

Exempelvis har artikel 5, som tar upp programmets allmänna och särskilda mål, utgått (äf 12). För att förbättra samstämmigheten har programmets allmänna mål infogats i artikel 1 (äf 10) och programmets tre särskilda mål i artiklarna 6–8 (äf 15, äf 17 och äf 19).

Artikel 9, som tar upp genomförandet av de operativa målen, har också strukits (äf 20) och dess innehåll har infogats i artikel 11 om beslutets genomförande (äf 21) för att öka samstämmigheten.

Vissa formuleringar har förtydligats (äf 2). Föredraganden föredrar formuleringen ”allmänna” mål framför ”övergripande” mål, som är mer relevant (äf 10), och begreppet ”internationella nätverk” framför ”internationell nätverkseffekt” (äf 11).

De allmänna riktlinjerna och urvalskriterierna som anges i artikel 11.2 c–d, som avser att ändra icke väsentliga delar av detta beslut, ska, om de inte förtydligas eller får en utförligare beskrivning i rättsakten, antas i enlighet med det föreskrivande förfarandet med kontroll i artikel 5a i beslut 1999/468/EG (äf 3, äf 4, äf 22, äf 23, äf 24 och äf 28).

  • [1]  T.ex. ”Mellan väggarna” och ”Gomorra”, som tilldelades Guldpalmen respektive Juryns stora pris på filmfestivalen i Cannes 2008.

ÄRENDETS GÅNG

Titel

Program för audiovisuellt samarbete med yrkesverksamma från tredjeländer (Media Mundus)

Referensnummer

KOM(2008)0892 – C6-0011/2009 – 2008/0258(COD)

Framläggande för parlamentet

9.1.2009

Ansvarigt utskott

       Tillkännagivande i kammaren

CULT

15.1.2009

Rådgivande utskott

       Tillkännagivande i kammaren

AFET

15.1.2009

DEVE

15.1.2009

BUDG

15.1.2009

 

Inget yttrande avges

       Beslut

AFET

12.2.2009

DEVE

21.1.2009

BUDG

4.2.2009

 

Föredragande

       Utnämning

Ruth Hieronymi

21.1.2009

 

 

Behandling i utskott

9.3.2009

 

 

 

Antagande

2.4.2009

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

13

1

0

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Věra Flasarová, Lissy Gröner, Ruth Hieronymi, Adrian Manole, Manolis Mavrommatis, Ljudmila Novak, Doris Pack, Zdzisław Zbigniew Podkański, Pál Schmitt, Hannu Takkula, Thomas Wise

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Erna Hennicot-Schoepges, Ewa Tomaszewska, Cornelis Visser

Ingivande

8.4.2009