BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om et program til støtte for den økonomiske genopretning i form af fællesskabsstøtte til projekter på energiområdet

  8.4.2009 - (KOM(2009)0035 – C6-0049/2009 – 2009/0010(COD)) - ***I

  Udvalget om Industri, Forskning og Energi
  Ordfører: Eugenijus Maldeikis

  Procedure : 2009/0010(COD)
  Forløb i plenarforsamlingen
  Dokumentforløb :  
  A6-0261/2009

  FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING

  om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om et program til støtte for den økonomiske genopretning i form af fællesskabsstøtte til projekter på energiområdet

  (KOM(2009)0035 – C6-0049/2009 – 2009/0010(COD))

  (Fælles beslutningsprocedure: førstebehandling)

  Europa-Parlamentet,

  –   der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (KOM(2009)0035),

  –   der henviser til EF-traktatens artikel 251, stk. 2, og artikel 156 og artikel 175, stk. 1, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget (C6-0049/2009),

  –   der henviser til forretningsordenens artikel 51,

  –   der henviser til betænkning fra Udvalget om Industri, Forskning og Energi og udtalelse fra Budgetudvalget og Kultur- og Regionaludviklingsudvalget (A6-0261/2009),

  1.  godkender Kommissionens forslag som ændret;

  2.  mener, at det referencebeløb, der er anført i forslaget til retsakt, kun kan være foreneligt med den flerårige finansielle ramme, såfremt der foretages en revision af sidstnævnte;

  3.  gentager sin villighed til at forhandle med Rådet for at finde en løsning med hensyn til referencebeløbet; minder om, at en enhver omfordeling, som får negativ indvirkning på andre EU-politikker ved at reducere bevillingerne til disse, bør undgås;

  4.  minder om, at det årlige beløb vil blive fastsat i forbindelse med den årlige budgetprocedure i overensstemmelse med bestemmelserne i punkt 37 i den interinstitutionelle aftale af 17. maj 2006 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin og forsvarlig økonomisk forvaltning[1];

  5.  minder om, at lovgivningsprocessen først kan afsluttes, når der er indgået aftale om finansiering af programmet;

  6.  anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen agter at ændre dette forslag i væsentlig grad eller erstatte det med en anden tekst;

  7.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen.

  Ændringsforslag  1

  Forslag til forordning

  Betragtning 13 a (ny)

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

   

  (13a) Når den finansielle bistand ikke kan ydes til projekter på listen på grund af deres manglende fremskridt og investeringernes udløb i 2009 og 2010, bør Kommissionen senest den 1. september 2009 forelægge et nyt forslag om kriterierne for støtteberettigelse og udvælgelse af projekter i energisektoren, især inden for energieffektivitet (f.eks. smarte byer) og vedvarende energi, med henblik på at omdirigere ubrugte midler til disse projekter. Kommissionen bør nøje overvåge sådanne projekter, således at omfordelingen af midler foretages så hurtigt som muligt.

  Begrundelse

  Når udpegede projekter ikke er rede til investeringer inden for de næste to år, bør det sikres, at den finansielle bistand, som er afsat til disse projekter, kan gøres tilgængelig for andre støtteberettigede projekter, der opfylder de kriterier, som er fastsat i artikel 1, stk. 1.

  Ændringsforslag  2

  Forslag til forordning

  Artikel 1 – stk. 3 a (nyt)

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

   

  3a. Hvis de etablerede delprogrammer og anførte projekter, der er nævnt i stk. 2, litra a), b) og c), ikke opnår status som retlige enkeltforpligtelser senest den 1. september 2010 på grund af projektets manglende modenhed, skal de ubrugte midler til sådanne projekter omfordeles til yderligere delprogrammer og projekter inden for energieffektivitet (f.eks. smarte byer) og vedvarende energi.

  Begrundelse

  Når udpegede projekter ikke er rede til investeringer inden for de næste to år, bør det sikres, at den finansielle bistand, som er afsat til disse projekter, kan gøres tilgængelig for andre støtteberettigede projekter, der opfylder de kriterier, som er fastsat i stk. 1.

  Ændringsforslag  3

  Forslag til forordning

  Artikel 3

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  1. Den finansielle ramme for gennemførelsen af genopretningsprogrammet for årene 2009 og 2010 fastsættes til 3,5 mia. EUR, der fordeles således:

  1. Den finansielle ramme for gennemførelsen af genopretningsprogrammet for årene 2009 og 2010 fastsættes til xxxx mia. EUR, der fordeles således:

  a) gas og elforbindelser: 1,75 mia. EUR

  a) gas og elforbindelser: xxxx mia. EUR

  b) offshore-vindkraftanlæg: 500 mio. EUR

  b) offshore-vindkraftanlæg: xxxx mio. EUR

  c) kulstofopsamling og ‑lagring: 1,25 mia. EUR.

  c) kulstofopsamling og ‑lagring: xxxx mia. EUR.

   

  1a. Retlige enkeltforpligtelser til gennemførelse af budgetmæssige forpligtelser indgået i 2009 og 2010 skal foretages inden den 1. september 2010 for de projekter, der er nævnt i stk. 1, litra a), b) og c).

   

  1b. Hvis et projekt ikke når investeringsfasen, og den retlige enkeltforpligtelse i henhold til stk. 1a ikke kan iværksættes, skal de midler, der er reserveret til det enkelte projekt, straks omdirigeres til projekter inden for energieffektivitet og vedvarende energi.

   

  Senest den 1. september 2009 skal Kommissionen forelægge Europa-Parlamentet og Rådet et forslag om kriterierne for støtteberettigelse og udvælgelse af projekter inden for energieffektivitet (f.eks. smarte byer) og vedvarende energi.

  2. Forpligtelsesbevillinger svarende til beløbet af frigjorte bevillinger som følge af manglende eller delvis gennemførelse af de projekter, som bevillingerne var bestemt til, kan ekstraordinært og i behørigt begrundede tilfælde stilles til rådighed igen i 2010 og 2011, hvis dette er væsentligt for at nå genopretningsprogrammets mål.

   

  3. Med henblik på stk. 2 undersøger Kommissionen i begyndelsen af hvert regnskabsår, hvilke frigørelser der er sket i det foregående regnskabsår, og vurderer på baggrund af behovene, hvorvidt det er nødvendigt at genopføre bevillingerne. På grundlag af denne vurdering kan Kommissionen forelægge de relevante forslag for budgetmyndigheden inden den 15. februar i hvert regnskabsår, idet den for hver budgetpost anfører årsagerne til, at bevillingerne bør genopføres.

   

  4. Budgetmyndigheden træffer afgørelse om Kommissionens forslag inden for seks uger. Er der ikke truffet afgørelse inden fristens udløb, anses forslagene for godkendt.

   

  5. Genopførte forpligtelsesbevillinger kan ikke fremføres. Retlige forpligtelser vedrørende de forpligtelsesbevillinger, der er genopført, skal være indgået senest den 31. december i år n. Ved udløbet af år n frigør den kompetente anvisningsberettigede endeligt den uudnyttede del af de genopførte forpligtelsesbevillinger.

   

  Begrundelse

  Lokale og regionale initiativer, der kan gennemføres relativt nemt og hurtigt, bør også støttes.

  Ændringsforslag  4

  Forslag til forordning

  Artikel 12 – stk. 2 a (nyt)

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

   

  2a. Kommissionen skal informere Europa-Parlamentet om de kontrol-, forvaltnings- og overvågningsordninger, som medlemsstaterne har indført.

  Ændringsforslag  5

  Forslag til forordning

  Artikel 20

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  1. Ved vurderingen af de forslag, der modtages efter den artikel 18, stk. 2, omhandlede indkaldelse, anvender Kommissionen følgende udvælgelseskriterier:

  1. Ved vurderingen af de forslag, der modtages efter indkaldelsen af forslag, anvender Kommissionen følgende tildelingskriterier:

  a) hvorvidt den valgte strategi er fornuftig og den tekniske kvalitet tilstrækkelig

  a) modenhed – det vil sige, at ved udgangen af 2010 er forslaget nået til investeringsfasen og betydelige kapitaludgifter er blevet afholdt

  b) hvorvidt den finansielle pakke er holdbar i hele projektets investeringsfase

  b) i hvilken grad manglen på adgang til finansiering forsinker gennemførelsen af projektet.

  c) hvorvidt alle nødvendige tilladelser til opførelse og drift af projektet på den foreslåede lokalitet eller lokaliteter er identificeret, og om der findes en strategi for at opnå disse tilladelser.

   

  2. Ved vurderingen af de forslag, der modtages efter den i artikel 18, stk. 2, omhandlede indkaldelse, anvender Kommissionen følgende tildelingskriterier:

   

  a) ønsket finansiering pr. ton fjernet CO2 i de første 5 driftsår (vægtes med 40 %)

   

  b) projektets kompleksitet og innovationsgrad for anlægget som helhed, herunder også andre tilhørende forskningsaktiviteter, og det engagement, som støttemodtagerne demonstrerer ved udbredelsen af resultaterne af projektets teknologiske fremskridt til andre europæiske operatører i overensstemmelse med Fællesskabets lovgivning og navnlig med de mål og strukturer, der er beskrevet i den strategiske energiteknologiplan for EU (vægtes med 40 %)

   

  d) hvorvidt forvaltningsplanen er fornuftig og tilstrækkelig, herunder i forbindelse med de videnskabelige, konstruktionsmæssige og tekniske oplysninger og data, hvorvidt disse dokumenterer, at det foreslåede koncept kan sættes i drift inden den 31. december 2015 (vægtes med 20 %).

   

  Begrundelse

  Forordningen bør præcisere, på en klar og utvetydig måde, de elementer, der er nødvendige for at vurdere finansieringsplanen for et projektforslag. En generel formulering for denne artikel ville måske ikke støtte Kommissionen ordentligt i at vælge projektforslag til kulstofopsamling og ‑lagring.

  Ændringsforslag  6

  Forslag til forordning

  Artikel 23

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  Anden genopretningsstøtte og andre finansielle instrumenter

  Genopretningsstøtte gennem innovative finansielle instrumenter

  1. En del af Fællesskabets støtte til projekter opført i bilaget kan gennemføres som et bidrag til et hensigtsmæssigt instrument i Den Europæiske Investeringsbanks regi. Dette bidrag fastsættes til højst 500 mio. EUR.

  1. En del af Fællesskabets støtte gennemføres som et bidrag til et hensigtsmæssigt instrument, såsom lån, garantier, aktier eller andre finansielle produkter udstedt af Den Europæiske Investeringsbank (EIB), Den Europæiske Investeringsfond (EIF) eller andre offentlige finansielle institutioner, der yder langfristede lån, til at støtte projekter inden for gas- og elforbindelser, kulstofopfangning og ‑lagring, energieffektivitet, vedvarende energi og smarte byer. Dette bidrag fastsættes til 500 mio. EUR. De relevante finansielle institutioner bidrager med et tilsvarende beløb.

  Fællesskabets risici i forbindelse med lånegarantiinstrumentet eller et andet finansieringsinstrument, herunder administrationsudgifter og andre støtteberettigede omkostninger, begrænses til det beløb, der udgøres af Fællesskabets bidrag til instrumentet, og der er ingen yderligere forpligtelser for Den Europæiske Unions almindelige budget.

  2. Fællesskabets risici i forbindelse med lånegarantiinstrumentet eller et andet finansieringsinstrument, herunder administrationsudgifter og andre støtteberettigede omkostninger, begrænses til det beløb, der udgøres af Fællesskabets bidrag til instrumentet, og der er ingen yderligere forpligtelser for Den Europæiske Unions almindelige budget. Særlig opmærksomhed rettes mod EIB's udvikling af en finansieringsfacilitet – i lighed med finansieringsfaciliteten med risikodeling for forsknings- og udviklingsprojekter – beregnet på økonomisk støtte af energiprojekterne i denne forordning.

  2. Kommissionen beslutter i overensstemmelse med proceduren i artikel 28, stk. 2, størrelsen på den genopretningsstøtte, som tildeles dette instrument. Kommissionen og Den Europæiske Investeringsbank opstiller et aftalememorandum, som fastlægger de nærmere betingelser og metoder for gennemførelsen af denne beslutning.

  3. Kommissionen, EIB, EIF og andre offentlige finansielle institutioner, der yder langfristede lån, opstiller et aftalememorandum, som fastlægger de nærmere betingelser og metoder for gennemførelsen af disse instrumenter.

  Ændringsforslag  7

  Forslag til forordning

  Artikel 27 – stk. 2 a (nyt)

  Forslag til lovgivningsmæssig beslutning

  Ændringsforslag

   

  2a. Kommissionen foretager en nøje vurdering af de finansielle parametre i hvert af de foreslåede projekter med henblik på at forebygge misbrug af fællesskabsmidler.

  Ændringsforslag  8

  Forslag til forordning

  Artikel 29 – stk. 1

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  1. Kommissionen foretager en evaluering af genopretningsprogrammet for at vurdere dets bidrag til gennemførelsen af målene for Fællesskabets energipolitik, og om bevillingerne er anvendt effektivt.

  1. Kommissionen foretager en evaluering af genopretningsprogrammet for at vurdere dets bidrag til gennemførelsen af målene for Fællesskabets energipolitik, og om bevillingerne er anvendt effektivt. Kommissionen fremsender resultaterne af denne evaluering til budgetmyndigheden.

  Ændringsforslag  9

  Forslag til forordning

  Artikel 29 – stk. 3 a (nyt)

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

   

  3a. Kommissionens første revision af de projekter, for hvilke der er indgået finansieringsforpligtelser, eller til hvilke midler er blevet anvendt, sendes til Europa-Parlamentet og Rådet senest den 31. december 2009.

  Ændringsforslag  10

  Forslag til forordning

  Artikel 29 – stk. 3 b (nyt)

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

   

  3b. Kommissionen foretager endnu en evaluering af genopretningsstøtten senest den 31. marts 2010 med henblik på at vurdere effektiviteten af bevillingerne.

  Ændringsforslag  11

  Forslag til forordning

  Artikel 29 – stk. 3 c (nyt)

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

   

  3c. Så snart Kommissionen har bemærket, at et projekt ikke kan finansieres, omfordeler den midler til projekter inden for energieffektivitet (f.eks. smarte byer) eller vedvarende energi. Kommissionen fremsætter, efter at have informeret og taget hensyn til udtalelse fra Europa-Parlamentet, forslag i overensstemmelse med artikel 1 og 3.

  • [1]  EUT C 139 af 14.6.2006, s. 1.

  UDTALELSE fra Budgetudvalget (31.3.2009)

  til Udvalget om Industri, Forskning og Energi

  Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om et program til støtte for den økonomiske genopretning i form af fællesskabsstøtte til projekter på energiområdet
  (KOM(2009)0035 – C6-0049/2009 – 2009/0010(COD))

  Ordfører: Mario Mauro

  KORT BEGRUNDELSE

  Forslaget til et program til støtte for den økonomiske genopretning i form af fællesskabsstøtte til projekter på energiområdet er et led i den økonomiske genopretningsplan, som indebærer en bevilling på 30 mia. EUR (30 000 000 000 EUR).

  Dette forslag er forbundet med det forslag til forordning, der har til formål at fremme udviklingen af landdistrikterne og bredbåndstjenester i landområder. De samlede bevillinger er på 5 mia. EUR, hvoraf 3,5 mia. EUR er til energisektoren, og 1,5 mia. EUR er til udvikling af landdistrikterne.

  Som Kommissionen fastslog i sit forslag, har den "allerede forelagt et forslag om at revidere den flerårige finansielle ramme for 2007-2013 med henblik på at stille yderligere midler til rådighed under udgiftsområde 1A og samtidig overholde de samlede beløb, som blev aftalt i den interinstitutionelle aftale om budgetdisciplin og forsvarlig økonomisk forvaltning af 17. maj 2006[1]. (…) Kommissionen "foreslår nu, at der overføres uudnyttede midler under udgiftsområde 2 for 2008 til udgiftsområde 1A for at finansiere de 3,5 mia. EUR, der foreslås brugt på energiprojekter (1,5 mia. EUR i 2009 og 2 mia. EUR i 2010)".

                                                                                          Mio. EUR

   

  Udgiftstype

  Punkt

   

  2009

  2010

  2011

  2012

  2013

  2014

  2015

   

  I alt

  Driftsudgifter

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Forpligtelsesbevillinger (FB)

  8.1

  A

  1498,8

  1998,8

   

   

   

   

   

  3497,6

  Betalingsbevillinger (BB)

   

  B

  75

  1012

  750

  1024

  362

  212

  62,6

  3497,6

  Administrative udgifter inden for referencebeløbet

  Teknisk og administrativ bistand (IOB)

  8.2.4

  C

  1,2

  1,2

   

   

   

   

   

  2,4

  SAMLET REFERENCEBELØB

   

   

   

   

   

   

   

   

  Forpligtelsesbevillinger

   

  a + c

  1500

  2000

   

   

   

   

   

  3500

  Betalingsbevillinger

   

  b + c

  76,2

  1013,2

  750

  1024

  362

  212

  62,6

  3500

  Ordføreren for denne udtalelse bemærker, at der er yderligere 18 mio. EUR i administrative udgifter, der ikke er medtaget i referencebeløbet, og anmoder Kommissionen om at præcisere de administrative udgifter i forbindelse med dette forslag.

  På trods af at man på Det Europæiske Råds møde i december 2008 var positivt indstillet over for initiativet, er Ministerrådet endnu ikke nået til enighed. Budgetudvalget har allerede ved adskillige lejligheder bekræftet nødvendigheden af en revision af den flerårige finansielle ramme.

  Med dette forslag til forordning opstilles et program til finansiering af projekter i energisektoren, som kan bidrage til den økonomiske stabilisering samt til sikkerheden i forbindelse med energiforsyning og begrænsning af de gasser, der er med til at forårsage drivhuseffekten.

  Listen over de støtteberettigede projekter, som Kommissionen har foreslået, er blevet revideret i Rådet med henblik på at opfylde visse medlemsstaters ønske om en mere omfattende projektliste.

  Ordføreren støtter Kommissionens forslag. Uanset den store finansielle indsats, som skal støttes af EU-budgettet, er projektet af en sådan økonomisk og genopretningsmæssig værdi, at det skal gennemføres på enhver tænkelig måde.

  I betragtning af ændringerne af bilaget til Kommissionens forslag, som blev omdelt på Rådets Budgetudvalgs møde den 19. februar 2009, kan ordføreren ikke udtale sig om det nøjagtige bevillingsbeløb, der er nødvendigt for at kunne finansiere programmet.

  Hvad angår bevillingernes oprindelse i forbindelse med projekter i energisektoren for perioden 2009-2010, overvejer ordføreren, hvordan denne kilde kan forliges med den mulige fremtidige risiko for stærkt faldende landbrugspriser (f.eks. priser på mælk), som på kort sigt vil nødvendiggøre en bevilling til fordel for landdistrikterne.

  I skrivende stund er ordføreren for denne udtalelse endnu ikke bekendt med, at der skulle være opnået konkret enighed i Rådet vedrørende det endelige beløb, der afsættes til programmet. På nuværende tidspunkt står det klart, at det er blevet overladt til Det Europæiske Råd at træffe denne beslutning på mødet den 19.-20. marts 2009.

  Der kan under alle omstændigheder allerede nu stilles ændringsforslag til Kommissionens forslag under hensyntagen til, at forhandlingsgenstanden fremover kan ændre sig inden for nogle få dage.

  De foreslåede ændringer vedrører referencebeløbets forenelighed med den flerårige finansielle ramme. Ordføreren for denne udtalelse mener ligesom Kommissionen, at der er behov for en revision af den flerårige finansielle ramme med henblik på at finde midler til at dække bevillingerne på 3,5 mia. EUR til energiprojekterne.

  Ordføreren understreger ligeledes behovet for ikke at fratage udgiftsområde 2 hele den mulige margen, eftersom situationen på landbrugsmarkederne er ret ustabil. Ingen politik i EU bør påvirkes negativt i forbindelse med lanceringen af projekterne på energiområdet, men bør finansieres efter behov.

  Endvidere insisterer ordføreren på, at forhandlingerne i Rådet skal resultere i et klart, globalt og detaljeret finansieringsforslag samt oplysninger om eventuelle konsekvenser for det årlige budget. Han fremlægger derfor et ændringsforslag, hvori der mindes om behovet for at henvise til punkt 38 i den interinstitutionelle aftale af 17. maj 2006 med hensyn til budgetproceduren.

  Et andet ændringsforslag, som er stillet af ordføreren, vedrører Kommissionens forpligtelse til at oplyse Parlamentet om den vurdering, som den vil foretage i begyndelsen af hvert regnskabsår med henblik på at foreslå, hvorvidt det er nødvendigt at genindføre frigørelserne i forbindelse med de planlagte bevillinger til programmet.

  Endelig fremsætter ordføreren et ændringsforslag, hvori han anmoder Kommissionen om at informere Parlamentet om de kontrol-, forvaltnings- og overvågningsordninger, som medlemsstaterne har etableret, og som kun formidles til Kommissionen.

  ÆNDRINGSFORSLAG

  Budgetudvalget opfordrer Udvalget om Industri, Forskning og Energi, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende ændringsforslag i sin betænkning:

  Ændringsforslag  1

  Forslag til lovgivningsmæssig beslutning

  Punkt 1 a (nyt)

  Forslag til lovgivningsmæssig beslutning

  Ændringsforslag

   

  1a. mener, at det referencebeløb, der er anført i forslaget til retsakt, kun kan være foreneligt med den flerårige finansielle ramme, såfremt der foretages en revision af sidstnævnte;

  Ændringsforslag  2

  Forslag til lovgivningsmæssig beslutning

  Punkt 1 b (nyt)

  Forslag til lovgivningsmæssig beslutning

  Ændringsforslag

   

  1b. gentager sin villighed til at forhandle med Rådet for at finde en løsning med hensyn til referencebeløbet; minder om, at en enhver omfordeling, som fører til en hvilken som helst negativ indvirkning på andre EU-politikker ved at reducere bevillingerne til disse, bør udelukkes;

  Ændringsforslag  3

  Forslag til lovgivningsmæssig beslutning

  Punkt 1 c (nyt)

  Forslag til lovgivningsmæssig beslutning

  Ændringsforslag

   

  1c. minder om, at det årlige beløb vil blive fastsat i forbindelse med den årlige budgetprocedure i overensstemmelse med bestemmelserne i punkt 37 i den interinstitutionelle aftale af 17. maj 2006;

  Ændringsforslag  4

  Forslag til lovgivningsmæssig beslutning

  Punkt 1 d (nyt)

  Forslag til lovgivningsmæssig beslutning

  Ændringsforslag

   

  1d. minder om, at lovgivningsprocessen først kan afsluttes, når der er indgået aftale om finansiering af programmet;

  Ændringsforslag  5

  Forslag til forordning

  Artikel 3 – stk. 1

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  1. Den finansielle ramme for gennemførelsen af genopretningsprogrammet for årene 2009 og 2010 fastsættes til 3,5 mia. EUR, der fordeles således:

  1. Den finansielle ramme for gennemførelsen af genopretningsprogrammet for årene 2009 og 2010 fastsættes til XXX mia. EUR, der fordeles således:

  a) gas og elforbindelser: 1,75 mia. EUR

  a) gas og elforbindelser: XXX mia. EUR

  b) offshore-vindkraftanlæg: 500 mio. EUR

  b) offshore-vindkraftanlæg: XXX mio. EUR

  c) kulstofopsamling og –lagring: 1,25 mia. EUR.

  c) kulstofopsamling og –lagring: XXX mia. EUR.

  Ændringsforslag  6

  Forslag til forordning

  Artikel 3 – stk. 2

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  2. Forpligtelsesbevillinger svarende til beløbet af frigjorte bevillinger som følge af manglende eller delvis gennemførelse af de projekter, som bevillingerne var bestemt til, kan ekstraordinært og i behørigt begrundede tilfælde stilles til rådighed igen i 2010 og 2011, hvis dette er væsentligt for at nå genopretningsprogrammets mål.

  2. Forpligtelsesbevillinger svarende til beløbet af frigjorte bevillinger som følge af manglende eller delvis gennemførelse af de projekter, som bevillingerne var bestemt til, kan ekstraordinært og i behørigt begrundede tilfælde stilles til rådighed igen i det følgende år – henholdsvis 2010 og 2011 hvis dette er væsentligt for at nå genopretningsprogrammets mål.

  Ændringsforslag  7

  Forslag til forordning

  Artikel 3 – stk. 3

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  3. Med henblik på stk. 2 undersøger Kommissionen i begyndelsen af hvert regnskabsår, hvilke frigørelser der er sket i det foregående regnskabsår, og vurderer på baggrund af behovene, hvorvidt det er nødvendigt at genopføre bevillingerne. På grundlag af denne vurdering kan Kommissionen forelægge de relevante forslag for budgetmyndigheden inden den 15. februar i hvert regnskabsår, idet den for hver budgetpost anfører årsagerne til, at bevillingerne bør genopføres.

  3. Med henblik på stk. 2 undersøger Kommissionen i begyndelsen af hvert regnskabsår, hvilke frigørelser der er sket i det foregående regnskabsår, og vurderer på baggrund af behovene, hvorvidt det er nødvendigt at genopføre bevillingerne. På grundlag af denne vurdering, som skal forelægges for budgetmyndigheden, kan Kommissionen forelægge de relevante forslag for budgetmyndigheden inden den 15. februar i hvert regnskabsår, idet den for hver budgetpost anfører årsagerne til, at bevillingerne bør genopføres.

  Ændringsforslag  8

  Forslag til forordning

  Artikel 12 – stk. 2 a (nyt)

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

   

  2a. Kommissionen skal informere Europa-Parlamentet om de kontrol-, forvaltnings- og overvågningsordninger, som medlemsstaterne har indført.

  Ændringsforslag  9

  Forslag til forordning

  Artikel 27 – stk. 2 a (nyt)

  Forslag til lovgivningsmæssig beslutning

  Ændringsforslag

   

  2a. Kommissionen foretager en nøje vurdering af de finansielle parametre i hvert af de foreslåede projekter med henblik på at forebygge misbrug af fællesskabsmidler;

  Ændringsforslag  10

  Forslag til forordning

  Artikel 29 – stk. 1

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  1. Kommissionen foretager en evaluering af genopretningsprogrammet for at vurdere dets bidrag til gennemførelsen af målene for Fællesskabets energipolitik, og om bevillingerne er anvendt effektivt.

  1. Kommissionen foretager en evaluering af genopretningsprogrammet for at vurdere dets bidrag til gennemførelsen af målene for Fællesskabets energipolitik, og om bevillingerne er anvendt effektivt; Kommissionen fremsender resultaterne af denne evaluering til budgetmyndigheden.

  PROCEDURE

  Titel

  Program til fremme af økonomisk genopretning i form af finansiel støtte fra Fællesskabet til projekter på energiområdet

  Referencer

  KOM(2009)0035 – C6-0049/2009 – 2009/0010(COD)

  Korresponderende udvalg

  ITRE

  Udtalelse fra

  Dato for meddelelse på plenarmødet

  BUDG

  19.2.2009

   

   

   

  ordføreren

  Dato for valg

  Mario Mauro

  10.2.2009

   

   

  Behandling i udvalg

  11.3.2009

  30.3.2009

   

   

  Dato for vedtagelse

  30.3.2009

   

   

   

  Resultat af den endelige afstemning

  +:

  –:

  0:

  17

  0

  0

  Til stede ved den endelige afstemning – medlemmer

  Laima Liucija Andrikienė, Richard James Ashworth, Reimer Böge, Simon Busuttil, Paulo Casaca, Szabolcs Fazakas, Salvador Garriga Polledo, Ingeborg Gräßle, Catherine Guy-Quint, Janusz Lewandowski, Vladimír Maňka, Mario Mauro, Gérard Onesta, Nina Škottová, László Surján, Gary Titley

  Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

  Călin Cătălin Chiriţă

  UDTALELSE fra Regionaludviklingsudvalget (30.3.2009)

  til Udvalget om Industri, Forskning og Energi

  Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om et program til støtte for den økonomiske genopretning i form af fællesskabsstøtte til projekter på energiområdet
  (KOM(2009)0035 – C6-0049/2009 – 2009/0010(COD))

  Ordfører: Rumiana Jeleva

  KORT BEGRUNDELSE

  Ø Indledning

  Kommissionens forslag behandler to politikområder, nemlig økonomi og energiforsyningssikkerhed. Der anbefales øjeblikkelig handling som svar på Rådets opfordring til Kommissionen om at foreslå en liste over konkrete projekter[1] med henblik på at styrke den europæiske økonomi og samtidig tage hensyn til både behovet for at sikre en passende geografisk balance og muligheden for hurtig gennemførelse.

  Sideløbende med den finansielle krise og den globale recession har Europa lidt under virkningerne af store ukontrollable udsving i prisen på råolie samt alvorlige og gentagne afbrydelser af gasleverancerne fra Rusland. Der er også blevet påvist et klart behov for at sikre, at der fortsat investeres i udvikling og udnyttelse af vedvarende energikilder i en hastighed, som svarer til Europas ambitioner på trods af nedgangen.

  Kommissionens forslag til investeringer bygger således på tre søjler:

  v gas- og elforbindelser

  v kulstofopsamling og -lagring

  v offshore-vindkraftanlæg

  Dette forslag omhandler derfor procedurer og metoder til at yde økonomisk støtte til fremme af investeringer i etablering af et integreret europæisk energinet, som kan sikre større forsyningssikkerhed og samtidig gavne EU's politik om at mindske udledningen af drivhusgasser.

  Etableringen af et fælleseuropæisk energinet er ikke nogen ny idé. EU finansierer allerede i dag infrastrukturprojekter af europæisk interesse til transmission af el og gas. Det årlige budget på ca. 25 mio. euro bliver primært brugt til at støtte forundersøgelser. Hovedparten af projekterne krydser nationale grænser eller påvirker flere EU-medlemsstater. Dette forslag skal ses som et supplement til denne plan, som passer fint ind i EU's aktuelle energipolitik.

  Ø Forsyningssikkerhed og -diversitet og kontrol med kulstofemissioner

  Kontrol med kulstofemissioner og udvikling af alternative vedvarende energikilder er centrale anliggender i alle europæiske politikker. Hvis ikke der træffes realistiske, hurtige og effektive foranstaltninger på alle styringsniveauer, vil EU ikke kunne leve op til sin erklærede målsætning om at reducere kulstofemissionerne i 2020 eller om at sikre sin energisektor en dominerende konkurrenceposition på det globale marked, når økonomien vender. Et hurtigt blik på fordelingen af energikilder i EU viser, at det er klart, at kul og kulderivater inden for en overskuelig fremtid fortsat vil være vigtige energikilder til produktionen af el og stål. I dag står kulfyrede elværker for 20 % af EU's CO2-udledninger, og den europæiske energisektor planlægger at opføre 40 nye kulfyrede elværker i de kommende fem år[2]. Stillet over for disse udsigter er kulstofopsamlingsteknologien ikke kun en mulighed, men en realistisk og absolut nødvendighed.

  Naturligvis skal udviklingen af teknologier, som kan skabe el på et bæredygtigt grundlag, såsom vindkraft og solenergi, ikke alene fortsætte, men fremskyndes, og de projekter, der har den største chance for med held at kunne gennemføres på kort til mellemlang sigt, skal støttes af alle. Det ville imidlertid være ønsketænkning at tro, at disse teknologier vil kunne dække hele EU's energibehov inden for den fastsatte tidshorisont. EU må gøre brug af hele viften af teknologier til energiproduktion. Dette forslag fra Kommissionen er et umiddelbart tiltag med henblik på at opfylde behovet for tilpasning og koordinering af energipolitikken, så den lever op til de aktuelle muligheder.

  De globale og lokale økonomiske og finansielle forhold er langt fra befordrende for øgede investeringer i energiforskning og infrastrukturprojekter. For at sikre energiforsyningerne i fremtiden i hele EU er det imidlertid nødvendigt at have et generelt niveau af nationale reservebeholdninger samt at have mulighed for at gøre ressourcer tilgængelige på steder og i regioner, som af den ene eller anden årsag oplever problemer med forsyning eller tilgængelighed. Ud fra disse betragtninger og for at undgå den energimangel, som visse medlemsstater har oplevet flere gange for nylig, er der behov for omgående handling for at støtte investeringerne i energiforbindelser.

  Med dette initiativ fremskynder EU derfor ikke bare udviklingen af projekter, som er direkte knyttet til energiforsyningssikkerheden, men skaber eller bevarer også jobs i en højt specialiseret og teknisk avanceret branche, som er vigtig for alle europæiske regioner.

  Ø Geopolitiske aspekter i EU's energiforsyning

  Som en af verdens største importører af olie, gas og kul er EU en væsentlig aktør på det internationale energimarked[3], men EU's afhængighed af importerede energiforsyninger vil vokse eksponentielt i de kommende 20 år. Kommissionen har skønnet[4], at EU's energiafhængighed vil stige fra 50 % i 2000 til 70 % i 2030, hvis der ikke gøres noget. De vigtigste leverandører af gas til EU er Rusland med 30 %, Algeriet med 25 % og Norge med 25 %, og afhængigheden af russiske kilder forventes at stige til 80 % i 2030. Af historiske og geografiske grunde er de medlemsstater, som tidligere hørte til den sovjetiske indflydelsessfære, mest sårbare over for uregelmæssigheder i den måde, Rusland forvalter sine kontrakter på[5].

  Mens usikre gasleverancer har været forsidestof i nyhederne i hele Europa, forventes EU's afhængighed af olieimport fra Mellemøsten at blive fordoblet i løbet af de næste 20 år, og 66 % af EU's behov for kul vil ligeledes blive dækket af import. Det er klart, som Kommissionen understreger i sin grønbog om bæredygtig, konkurrencedygtig og sikker energiforsyning til Europa, at det er skadeligt for økonomien, at der eksisterer 27 separate, nationale energipolitikker, hvor der forhandles med eksterne energileverandører, og argumentationen for en fælles ekstern energipolitik er blevet endnu mere overbevisende i det ekstraordinære finansielle og økonomiske klima, der findes i dag.

  Med de hidtil usete statslige udgiftsniveauer, som den globale økonomi har oplevet i de seneste måneder, er det naturligvis afgørende, at de midler, der er til rådighed, bliver målrettet præcist til de projekter, som har potentialet til at sikre optimal sikkerhed inden for såvel forsyning som bæredygtighed og nedbringelse af kulstofudledningen.

  Ø Valg af projekter og konsekvenser for budgettet

  Kommissionen oplyser[6], at det for at sikre en øjeblikkelig effekt på den økonomiske krise er afgørende at finde frem til de projekter, som kan modtage øjeblikkelig finansiel hjælp. Kommissionens valg af projekter og de tilhørende budgetmæssige konsekvenser er i sagens natur en yderst teknisk affære. Parlamentet kan naturligvis foreslå ændringer til listen over projekter, men de fleste af disse ville bygge på en genindførelse af projekter, som af den ene eller anden årsag ikke er blevet udvalgt af enten Kommissionen eller den pågældende medlemsstat. Det er ordførerens opfattelse, at dette vil være uhensigtsmæssigt, da det som påpeget ovenfor er vigtigt, at processen går hurtigt. Det samme gælder i vidt omfang for de beløb, der er afsat til de enkelte projekter. Uden de detaljerede tekniske oplysninger, der er nødvendige for at vurdere rimeligheden af de foreslåede beløb, vil det kun være et skinforetagende at ville ændre dem.

  Ø konklusion

  På denne baggrund og på baggrund af sagens hastende karakter og de klare fordele for den europæiske økonomi, energiforsyningssikkerheden og nedbringelsen af kulstofudledningen bør denne lovgivning gennemføres hurtigt, og ordføreren anbefaler derfor indtrængende, at dette forslag vedtages uden ændringer.

  *******

  Regionaludviklingsudvalget opfordrer Udvalget om Industri, Forskning og Energi, som er korresponderende udvalg, til at foreslå godkendelse af Kommissionens forslag.

  PROCEDURE

  Titel

  Program til fremme af økonomisk genopretning i form af finansiel støtte fra Fællesskabet til projekter på energiområdet

  Referencer

  KOM(2009)0035 – C6-0049/2009 – 2009/0010(COD)

  Korresponderende udvalg

  ITRE

  Udtalelse fra

  Dato for meddelelse på plenarmødet

  REGI

  19.2.2009

   

   

   

  Ordfører

  Dato for valg

  Rumiana Jeleva

  9.3.2009

   

   

  Behandling i udvalg

  9.3.2009

   

   

   

  Dato for vedtagelse

  30.3.2009

   

   

   

  Resultat af den endelige afstemning

  +:

  –:

  0:

  23

  2

  0

  Til stede ved den endelige afstemning – medlemmer

  Emmanouil Angelakas, Stavros Arnaoutakis, Rolf Berend, Victor Boştinaru, Wolfgang Bulfon, Gerardo Galeote, Gábor Harangozó, Mieczysław Edmund Janowski, Rumiana Jeleva, Gisela Kallenbach, Tunne Kelam, Evgeni Kirilov, Constanze Angela Krehl, Florencio Luque Aguilar, Sérgio Marques, Maria Petre, Elisabeth Schroedter, Catherine Stihler, Margie Sudre, Oldřich Vlasák

  Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

  Domenico Antonio Basile, Emanuel Jardim Fernandes, Samuli Pohjamo

  Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere, jf. art. 178, stk. 2

  Jorgo Chatzimarkakis, Dragoş Florin David, Siiri Oviir

  • [1]  Det Europæiske Råd, den 11.-12. december 2008.
  • [2]  Kilde: Climate Action.
  • [3]  Kilde: EurActiv.
  • [4]  Grønbog om energiforsyning, november 2000.
  • [5]  Jf. effekterne for Bulgarien, Rumænien og Ungarn i vintrene 2006 og 2009.
  • [6]  Jf. KOM(2009)0035, s. 7.

  PROCEDURE

  Titel

  Program til fremme af økonomisk genopretning i form af finansiel støtte fra Fællesskabet til projekter på energiområdet

  Referencer

  KOM(2009)0035 – C6-0049/2009 – 2009/0010(COD)

  Dato for høring af EP

  28.1.2009

  Korresponderende udvalg

  Dato for meddelelse på plenarmødet

  ITRE

  19.2.2009

  Rådgivende udvalg

  Dato for meddelelse på plenarmødet

  BUDG

  19.2.2009

  CONT

  19.2.2009

  ENVI

  19.2.2009

  REGI

  19.2.2009

  Ingen udtalelse

  Dato for afgørelse

  CONT

  17.2.2009

  ENVI

  11.2.2009

   

   

  Ordfører(e)

  Dato for valg

  Eugenijus Maldeikis

  16.2.2009

   

   

  Behandling i udvalg

  19.3.2009

  30.3.2009

   

   

  Dato for vedtagelse

  31.3.2009

   

   

   

  Resultat af den endelige afstemning

  +:

  –:

  0:

  37

  4

  5

  Til stede ved den endelige afstemning – medlemmer

  Šarūnas Birutis, Jan Březina, Jerzy Buzek, Jorgo Chatzimarkakis, Giles Chichester, Pilar del Castillo Vera, Den Dover, Fiona Hall, Rebecca Harms, Erna Hennicot-Schoepges, Mary Honeyball, Ján Hudacký, Romana Jordan Cizelj, Werner Langen, Pia Elda Locatelli, Eugenijus Maldeikis, Eluned Morgan, Antonio Mussa, Angelika Niebler, Reino Paasilinna, Atanas Paparizov, Francisca Pleguezuelos Aguilar, Anni Podimata, Miloslav Ransdorf, Herbert Reul, Teresa Riera Madurell, Mechtild Rothe, Paul Rübig, Andres Tarand, Catherine Trautmann, Claude Turmes, Nikolaos Vakalis, Adina-Ioana Vălean, Alejo Vidal-Quadras

  Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

  Ivo Belet, Danutė Budreikaitė, Avril Doyle, Edit Herczog, Gunnar Hökmark, Bernhard Rapkay, Esko Seppänen, Hannes Swoboda, Lambert van Nistelrooij

  Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere, jf. art. 178, stk. 2

  Jill Evans, Ona Juknevičienė og Willem Schuth

  Dato for indgivelse

  8.4.2009