JELENTÉS az energiaágazatbeli projektek közösségi pénzügyi támogatásán alapuló gazdaságélénkítő program létrehozásáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

  8.4.2009 - (COM(2009)0035 – C6‑0049/2009 – 2009/0010(COD)) - ***I

  Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság
  Előadó: Eugenijus Maldeikis

  Eljárás : 2009/0010(COD)
  A dokumentum állapota a plenáris ülésen
  Válasszon egy dokumentumot :  
  A6-0261/2009

  AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

  az energiaágazatbeli projektek közösségi pénzügyi támogatásán alapuló gazdaságélénkítő program létrehozásáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

  (COM(2009)0035 – C6‑0049/2009 – 2009/0010(COD))

  (Együttdöntési eljárás: első olvasat)

  Az Európai Parlament,

  –   tekintettel a Bizottságnak az Európai Parlamenthez és a Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2009)0035),

  –   tekintettel az EK-Szerződés 251. cikkének (2) bekezdésére, 156. cikkére és 175. cikkének (1) bekezdésére, amely alapján a Bizottság javaslatát benyújtotta a Parlamenthez (C6‑0049/2009),

  –   tekintettel eljárási szabályzata 51. cikkére,

  –   tekintettel az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság jelentésére és a Költségvetési Bizottság, valamint a Regionális Fejlesztési Bizottság véleményére (A6‑0261/2009),

  1.  jóváhagyja a Bizottság javaslatát, annak módosított formájában;

  2.  úgy véli, hogy a jogalkotási javaslatban jelzett referenciaösszeg csak abban az esetben egyeztethető össze a többéves pénzügyi kerettel, amennyiben ez utóbbit felülvizsgálják;

  3.  megismétli, hogy kész tárgyalásokat folytatni a Tanáccsal a referenciaösszegre keresendő megoldás érdekében; emlékeztet, hogy el kell kerülni minden olyan átszervezést, melynek negatív hatása lehet más uniós politikákra a számukra előirányzott finanszírozás csökkentése által

  4.  emlékeztet, hogy az éves összeg az éves költségvetési eljárás során kerül megállapításra az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság között megkötött, a költségvetési fegyelemről és a pénzgazdálkodás hatékonyságáról és eredményességéről szóló, 2006. május 17-i intézményközi megállapodás[1] 37. pontjának rendelkezéseivel összhangban;

  5.  emlékeztet, hogy a jogalkotási folyamat csak akkor zárul le, amikor a program finanszírozásáról megállapodás születik;

  6.  felhívja a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez abban az esetben, ha javaslatát lényegesen módosítani kívánja, vagy helyébe másik szöveget szándékozik léptetni;

  7.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak.

  Módosítás  1

  Rendeletre irányuló javaslat

  13 a preambulumbekezdés (új)

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

   

  (13a) Amennyiben a pénzügyi támogatás a megfelelő előrehaladás és a beruházásra való felkészültség hiánya miatt 2009-ben és 2010-ben nem juttatható el a listán szereplő projektekhez, a Bizottságnak legkésőbb 2009. szeptember 1-jéig új javaslatot kell előterjesztenie az energetikai projektek támogathatósági és kiválasztási kritériumairól, különösen az energiahatékonyság (például „intelligens városok”) és megújuló energia terén, az említett projektekre fel nem használt pénzek más energiaprojektekre történő átirányítása érdekében. A Bizottságnak szorosan figyelemmel kell kísérnie az ilyen projekteket, hogy az alapokat a lehető legrövidebb időn belül újraoszthassák.

  Indokolás

  Ha a meghatározott projektek az elkövetkező két éven belül nem állnak készen a beruházásra, biztosítani kell, hogy az e projektekre szánt pénzügyi támogatás elérhető legyen más, az 1. cikk első albekezdésében szereplő kritériumoknak megfelelő, támogatható projektek számára.

  Módosítás  2

  Rendeletre irányuló javaslat

  1 cikk – 3 a bekezdés (új)

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

   

  Amennyiben a (2) bekezdés a), b) és c) pontjában megjelölt alprogramok és meghatározott projektek 2010. szeptember 1-jéig nem jutnak az egyéni jogi kötelezettségvállalás fázisába a projektek kidolgozatlansága miatt, az ilyen projektekre fel nem használt alapokat további, energiahatékonysággal (pl. „intelligens városok”) és megújuló energiával kapcsolatos alprogramokra és projektekre kell fordítani.

  Indokolás

  Ha a meghatározott projektek az elkövetkező két éven belül nem állnak készen a beruházásra, biztosítani kell, hogy az e projektekre szánt pénzügyi támogatás elérhető legyen más, az első albekezdésben szereplő kritériumoknak megfelelő, támogatható projektek számára.

  Módosítás  3

  Rendeletre irányuló javaslat

  3 cikk

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (1) Az EEGP 2009. és 2010. évi végrehajtására előirányzott költségvetés összege 3500 millió EUR, a következő bontás szerint:

  (1) Az EEGP 2009. és 2010. évi végrehajtására előirányzott költségvetés összege xxxx millió EUR, a következő bontás szerint:

  a) a gáz- és a villamosenergia-hálózatok rendszerösszekötőire irányuló projektekre: 1750 millió EUR;

  a) a gáz- és a villamosenergia-hálózatok rendszerösszekötőire irányuló projektekre: xxxx millió EUR;

  b) a tengeri szélenergia hasznosítására irányuló projektekre: 500 millió EUR;

  b) a tengeri szélenergia hasznosítására irányuló projektekre: xxxx millió EUR;

  c) a szén-dioxid elkülönítésével és tárolásával összefüggő projektekre: 1250 millió EUR.

  c) a szén-dioxid elkülönítésével és tárolásával összefüggő projektekre: xxxx millió EUR;

   

  (1a) Az (1) bekezdés a), b) és c) pontjában említett projektek esetében a 2009-es és 2010-es költségvetési előirányzatok felhasználására irányuló egyéni jogi kötelezettségvállalást 2010. szeptember 1-ig meg kell tenni.

   

  (1b) Amennyiben egy projekt nem jut el a befektetési szakaszba és nem kerülhet sor az (1) bekezdés a) pontjában említett egyéni jogi kötelezettségvállalásra, az adott projekt céljára elkülönített alapokat haladéktalanul más, energiahatékonysággal és megújuló energiával kapcsolatos projektekre kell átirányítani.

   

  A Bizottság legkésőbb 2009. szeptember 1-jéig új javaslatot terjeszt az Európai Parlament és a Tanács elé az energiahatékonyság (például „intelligens városok”) és megújuló energia terén indított projektekre vonatkozó támogathatósági és kiválasztási kritériumokról.

  (2) Amennyiben ez az EEGP célkitűzéseinek teljesítése szempontjából alapvető jelentőségű, az eredetileg egy adott projekt céljára elkülönített, a projekt végrehajtásának teljes vagy részletes elmaradása miatt visszavont kötelezettségvállalás összegének megfelelő összegű kötelezettségvállalási előirányzatok kivételesen és kellően megindokolt esetekben 2010-ben és 2011-ben ismételten a projekt rendelkezésére bocsáthatók.

   

  (3) A (2) bekezdés alkalmazásában a Bizottság minden pénzügyi év kezdetén megvizsgálja az előző pénzügyi év során visszavont kötelezettségvállalásokat, és az igények figyelembevételével értékeli az érintett előirányzatok újbóli rendelkezésre bocsátásának szükségességét. Ezen értékelés alapján a Bizottság minden pénzügyi évben február 15-ig megfelelő javaslatokat terjeszthet a költségvetési hatóság elé, és ezekben valamennyi költségvetési jogcím esetében megindokolja az előirányzatok újbóli rendelkezésre bocsátásának szükségességét.

   

  (4) A költségvetési hatóság hat héten belül dönt a Bizottság javaslatairól. Ha ezen a határidőn belül nem születik döntés, a javaslatokat jóváhagyottnak kell tekinteni.

   

  (5) Az újból rendelkezésre bocsátott kötelezettségvállalási előirányzatok nem vihetők át. Az újból rendelkezésre bocsátott kötelezettségvállalási előirányzatokhoz kapcsolódó jogi kötelezettségvállalásokat az n-edik év december 31-éig kell megtenni. Az n-edik év végén az újból rendelkezésre bocsátott kötelezettségvállalási előirányzatok fel nem használt egyenlegét az illetékes engedélyezésre jogosult tisztviselő véglegesen visszavonja.

   

  Indokolás

  Támogatni kell azokat a helyi és regionális kezdeményezéseket is, amelyek viszonylag könnyen és gyorsan megvalósíthatók.

  Módosítás  4

  Rendeletre irányuló javaslat

  12 cikk – 2 a bekezdés (új)

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

   

  (2a) A Bizottság tájékoztatja az Európai Parlamentet a tagállamok által felállított ellenőrzési, irányítási és felügyeleti rendszerekről.

  Módosítás  5

  Rendeletre irányuló javaslat

  20 cikk

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (1) A Bizottság a 18. cikk (2) bekezdésében előírt pályázati felhívás keretében benyújtott pályázatokra a következő kiválasztási kritériumokat alkalmazza:

  (1) A Bizottság a pályázati felhívás keretében benyújtott pályázatokra a következő odaítélési kritériumokat alkalmazza:

  a) a megoldás megalapozottsága és műszaki megfelelősége;

  a) a kidolgozottság mértéke, vagyis hogy a javaslat 2010 végéig befektetési szakaszba került és jelentős tőkeráfordításra került sor;

  b) a projekt teljes beruházási szakaszára vonatkozó pénzügyi konstrukció megalapozottsága;

  b) a forrásokhoz jutás hiánya milyen mértékben hátráltatja a projekt végrehajtását;

  c) a műtárgy adott hely(ek)en való megépítéséhez és üzemeltetéséhez szükséges valamennyi engedély számba vétele és az ezen engedélyek beszerzésére vonatkozó stratégia megjelölése.

   

  (2) A Bizottság a 18. cikk (2) bekezdésében előírt pályázati felhívás keretében benyújtott pályázatokra a következő odaítélési kritériumokat alkalmazza:

   

  a) az üzemelés első öt éve során elkülönítésre kerülő CO2-mennyiség egy tonnájára jutó igényelt finanszírozás (40%-os súllyal);

   

  b) a projekt komplexitása és a teljes létesítmény innovativitásának mértéke, beleértve különösen az egyéb kísérő kutatási tevékenységet és a kedvezményezettek által tanúsított elkötelezettséget a projekt technológiafejlesztési eredményeinek a közösségi joggal összhangban más európai gazdasági szereplők felé való terjesztése mellett, különös figyelemmel az európai stratégiai energiatechnológiai tervben meghatározott célkitűzésekre és struktúrákra (40%-os súllyal);

   

  d) a gazdálkodási terv megalapozottsága és megfelelősége, beleértve különösen annak tudományos, műszaki és technikai információk és adatok útján való dokumentálását, hogy a javasolt koncepció képes biztosítani a műtárgy 2015. december 31-ig való üzembe állását (20%-os súllyal).

   

  Indokolás

  A rendeletnek világos és egyértelmű módon meg kell határoznia a projektjavaslat pénzügyi tervének értékeléséhez szükséges elemeket. E cikk általános szövegezése nem támogatja kellőképpen azt, hogy az Európai Bizottság a szén-dioxid megkötésével és tárolásával kapcsolatos (CCS) projektjavaslatokat válassza ki.

  Módosítás  6

  Rendeletre irányuló javaslat

  23 cikk

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  Egyéb EEGP-támogatás és eszközök

  EEGP-támogatás innovatív pénzügyi eszközök révén

  (1) A mellékletben felsorolt projekteknek nyújtott közösségi támogatás részben egy megfelelő, az Európai Beruházási Bank forrásai körébe tartozó instrumentumhoz való hozzájárulás révén is nyújtható. E hozzájárulás összege nem haladhatja meg az 500 millió EUR-t.

  (1) A közösségi támogatást részben az Európai Beruházási Bank, az Európai Befektetési Alap vagy más, hosszú távú hiteleket nyújtó, köztulajdonban lévő pénzintézet által kibocsátott olyan megfelelő eszközökhöz (pl. hitelekhez, garanciákhoz, részvényekhez vagy más pénzügyi termékekhez) való hozzájárulás révén kell nyújtani, amelyek a gáz- és a villamosenergia-hálózatok rendszerösszekötőire, a szén-dioxid megkötésére és tárolására, az energiahatékonyságra, a megújuló energiára és az „intelligens városokra” irányuló projektek támogatását szolgálják. E hozzájárulás összege 500 millió eurónak felel meg. Az érintett pénzintézetek hozzájárulása ezzel megegyező összeg.

  A Közösségnek a hitelgarancia-instrumentummal vagy más pénzügyi instrumentumokkal kapcsolatos kötelezettségvállalása, beleértve a kezelési díjakat és az egyéb támogatható költségeket is, nem lehet nagyobb az instrumentumhoz nyújtott közösségi hozzájárulás összegénél, és az Európai Unió általános költségvetése terhére további kötelezettségvállalást nem keletkeztethet.

  (2) A Közösségnek a hitelgarancia-eszközzel vagy más pénzügyi eszközökkel kapcsolatos kötelezettségvállalása, beleértve a kezelési díjakat és az egyéb támogatható költségeket is, nem lehet nagyobb az eszközhöz nyújtott közösségi hozzájárulás összegénél, és az Európai Unió általános költségvetése terhére további kötelezettségvállalást nem keletkeztethet. Különös figyelmet kell fordítani arra, hogy az Európai Beruházási Bank a kutatási és fejlesztési projektek támogatására létrejött kockázatmegosztási pénzügyi mechanizmus mintájára dolgozzon ki finanszírozási mechanizmust az e rendeletben foglalt energetikai projektek pénzügyi támogatására.

  3. A Bizottság a 28. cikk (2) bekezdésében előírt eljárással határoz a szóban forgó instrumentum rendelkezésére bocsátandó EEGP-támogatás összegéről. A Bizottság és az Európai Beruházási Bank egyetértési nyilatkozatban határozza meg a határozat végrehajtásának feltételeit és módját.

  (3) A Bizottság, az EBB, az EBA és az egyéb, hosszú távú hiteleket nyújtó, köztulajdonban lévő pénzintézetek egyetértési nyilatkozatban határozzák meg ezen eszközök végrehajtásának feltételeit és módját.

  Módosítás  7

  Rendeletre irányuló javaslat

  27 cikk – 2 a bekezdés (új)

  Jogalkotási állásfoglalás-tervezet

  Módosítás

   

  (2a) A Bizottság szigorúan értékeli minden egyes javasolt projekt pénzügyi paramétereit, hogy megakadályozza a közösségi forrásokkal való visszaélést;

  Módosítás  8

  Rendeletre irányuló javaslat

  29 cikk – 1 bekezdés

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (1) A Bizottság az EEGP-t értékelésnek veti alá, ennek keretében elemzi, hogy az milyen mértékben járult hozzá a közösségi energiapolitika célkitűzéseinek teljesítéséhez, és mennyire bizonyult eredményesnek az előirányzatok felhasználása.

  (1) A Bizottság az EEGP-t értékelésnek veti alá, ennek keretében elemzi, hogy az milyen mértékben járult hozzá a közösségi energiapolitika célkitűzéseinek teljesítéséhez, és mennyire bizonyult eredményesnek az előirányzatok felhasználása. A Bizottság az értékelés eredményeit benyújtja a költségvetési hatóságnak.

  Módosítás  9

  Rendeletre irányuló javaslat

  29 cikk – 3 a bekezdés (új)

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

   

  (3a) Az olyan projektek első felülvizsgálatát, amelyek finanszírozására már megtörtént a kötelezettségvállalás vagy a kifizetés, a Bizottság legkésőbb 2009. december 31-ig továbbítja az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak.

  Módosítás  10

  Rendeletre irányuló javaslat

  29 cikk – 3 b bekezdés (új)

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

   

  (3b) A Bizottság 2010. március 31-ig az EEPG-t újabb értékelésnek veti alá az előirányzatok hatékonyságának felmérése érdekében.

  Módosítás  11

  Rendeletre irányuló javaslat

  29 cikk – 3 c bekezdés (új)

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

   

  (3c) Mihelyt észleli, hogy egy projekt nem finanszírozható, a Bizottság azonnal átirányítja a támogatást az energiahatékonyság (például „intelligens városok”) és a megújuló energia területén indított más projektek számára. A Bizottság az 1. és 3. cikkel összhangban előterjeszti javaslatait, miután tájékoztatta az Európai Parlamentet és figyelembe vette annak véleményét.

  • [1]  HL L 139., 2006.6.14., 1. o.

  VÉLEMÉNY a Költségvetési Bizottság részéről (31.3.2009)

  az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság részére

  az energiaágazatbeli projektek közösségi pénzügyi támogatásán alapuló gazdaságélénkítő program létrehozásáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról
  (COM(2009)0035 – C6‑0049/2009 – 2009/0010(COD))

  A vélemény előadója: Mario Mauro

  RÖVID INDOKOLÁS

  Az energiaágazatbeli projektek közösségi pénzügyi támogatásán alapuló gazdaságélénkítő programra vonatkozó javaslat a gazdasági fellendülés tervének részét képezi, mely 30 milliárd EUR kifizetését írja elő.

  Ez a javaslat kapcsolódik a vidékfejlesztés és a vidéki területek szélessávú internet-hozzáférésének végrehajtását célzó rendeletre irányuló javaslathoz. Az előirányzatok teljes összege 5 milliárd EUR, melyből 3,5 milliárd EUR jut az energia ágazatra és 1,5 milliárd EUR vidékfejlesztésre.

  Mint azt a Bizottság javaslatában kijelentette, (a Bizottság) „már előterjesztett egy javaslatot a 2007–2013-as időszakra szóló többéves pénzügyi keret felülvizsgálatára, hogy az 1A. költségvetési fejezet alatt – a költségvetési fegyelemről és a pénzgazdálkodás hatékonyságáról és eredményességéről szóló, 2006. május 17-i intézményközi megállapodásban[1] elfogadott átfogó keretösszegek tiszteletben tartása mellett – kiegészítő forrásokat bocsásson rendelkezésre. (...) A Bizottság most az energiaprojektekre javasolt 3,5 milliárd EUR (1,5 milliárd EUR 2009-ben és 2,0 milliárd EUR 2010-ben) finanszírozása érdekében azt indítványozza, hogy a 2. fejezet keretösszegéből 2008-ban fel nem használt források kerüljenek át az 1A. fejezetbe”.

                                                                                          millió EUR

   

  Kiadás típusa

  Szakasz száma

   

  2009

  2010

  2011

  2012

  2013

  2014

  2015

   

  Összesen

  Működési kiadások

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Kötelezettségvállalási előirányzatok

  8.1

  A

  1498,8

  1998,8

   

   

   

   

   

  3497,6

  Kifizetési előirányzatok

   

  B

  75

  1012

  750

  1024

  362

  212

  62,6

  3497,6

  A referenciaösszegbe beletartozó igazgatási kiadások

  Technikai és igazgatási segítségnyújtás (NDE)

  8.2.4

  C

  1,2

  1,2

   

   

   

   

   

  2,4

  TELJES REFERENCIAÖSSZEG

   

   

   

   

   

   

   

   

  Kötelezettségvállalási előirányzatok

   

  a+c

  1500

  2000

   

   

   

   

   

  3500

  Kifizetési előirányzatok

   

  b+c

  76,2

  1013,2

  750

  1024

  362

  212

  62,6

  3500

  A vélemény előadója megjegyzi, hogy a referenciaösszeg nem tartalmaz további 18 millió EUR igazgatási kiadást, és kéri a Bizottságot, hogy pontosítsa e javaslat igazgatási kiadásait.

  Bár a 2008. decemberi Európai Tanács kedvezően fogadta a javaslatot, a Miniszterek Tanácsában még mindig nem született megállapodás. A Költségvetési Bizottság már több alkalommal megerősítette a többéves pénzügyi keret felülvizsgálatának szükségességét.

  E rendeletre irányuló javaslat az energiaágazat azon projektjeinek támogatását szolgáló programot hoz létre, melyek hozzájárulhatnak a gazdasági fellendüléshez, az energiaellátás biztonságához, valamint az üvegházhatást okozó gázok csökkentéséhez.

  A támogatható projektek Bizottság által javasolt listáját a Tanácsban felülvizsgálták azon tagállamok kérésének megfelelően, melyek átfogóbb listát tartanak szükségesnek.

  Az előadó támogatja a bizottsági javaslatot. Az uniós költségvetésre háruló hatalmas pénzügyi teher ellenére egy ilyen projekt olyan jelentős gazdasági és gazdaságélénkítő hatásokkal jár, hogy mindenáron meg kell valósítani.

  Figyelembe véve a bizottsági javaslat mellékletének a Tanács Költségvetési Bizottságának 2009. február 19-i ülésén kiosztott módosításait, az előadó nem tud megjegyzést fűzni a program finanszírozásához szükséges előirányzat pontos összegéhez.

  A 2009-es és 2010-es energiaágazatbeli projektekre szánt előirányzatok forrása tekintetében az előadó azon tűnődik, hogyan lehetne összeegyeztetni ezt a forrást a mezőgazdasági árak (például a tej árak) jövőbeni erőteljes csökkenésének lehetséges kockázatával, mely rövid távon előirányzatokat tesz szükségessé a vidéki ágazat javára.

  A véleménytervezet írásakor a vélemény előadójának még nem volt tudomása arról, hogy megállapodás született volna a Tanácson belül a programra szánt végső összeg tekintetében. Ezen a ponton úgy látszik, hogy a döntés mostanra a 2009. március 19–20-i Európai Tanács kezébe került.

  Néhány módosítást azonban valószínűsíthetően már elő is terjesztettek a bizottsági javaslathoz, bár nem szabad elfelejteni, hogy a tárgyalások tárgya a következő néhány nap alatt is megváltozhat.

  A javasolt módosítások a referenciaösszegnek a többéves pénzügyi kerettel való összeegyeztethetőségére vonatkoznak. Az előadó véleménye az – csakúgy, mint a Bizottságé –, hogy a többéves pénzügyi keret felülvizsgálatára van szükség az energiaprojektekre fordítandó 3,5 milliárd eurós fedezet megtalálásához.

  Az előadó kitart amellett is, hogy a 2. fejezetből ne vonjanak el minden lehetséges fedezetet, mivel a mezőgazdasági piacok helyzete eléggé bizonytalan. Egyetlen uniós politika sem kerülhet hátrányos helyzetbe az energiaágazatbeli projektek beindítása miatt, hanem meg kell kapniuk a szükséges finanszírozást.

  Ezenfelül az előadó azt is hangsúlyozza, hogy a Tanácson belüli tárgyalásoknak világos, átfogó és részletes finanszírozási javaslathoz kell vezetniük, amely tartalmazza az éves költségvetésre gyakorolt esetleges hatást is. Ennek érdekében olyan módosítást javasol, mely emlékeztet a 2006. május 17-i intézményközi megállapodás 38. pontja alkalmazásának szükségességére a költségvetési eljárásra vonatkozóan.

  Az előadó egy másik módosítása a Bizottság azon kötelezettségére vonatkozik, mely szerint jelentést kell készítenie a Parlament számára a minden pénzügyi év elején készített értékelésről, melyben javaslatot tesz, hogy a visszavont kötelezettségvállalások újból a program rendelkezésére álló előirányzatokká válhatnak-e.

  Végezetül az előadó előterjeszt egy módosítást, melyben felhívja a Bizottságot, hogy tájékoztassa a Parlamentet a tagállamok által felállított és kizárólag a Bizottsággal ismertetett ellenőrzési, irányítási és felügyeleti rendszerekről.

  MÓDOSÍTÁSOK

  A Költségvetési Bizottság felhívja az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottságot, mint illetékes bizottságot, hogy jelentésébe foglalja bele a következő javaslatokat:

  Módosítás  1

  Jogalkotási állásfoglalás-tervezet

  1 a bekezdés (új)

  Jogalkotási állásfoglalás-tervezet

  Módosítás

   

  1a. úgy véli, hogy a jogalkotási javaslatban jelzett referenciaösszeg csak abban az esetben egyeztethető össze a többéves pénzügyi kerettel, amennyiben sor kerül ez utóbbi felülvizsgálatára;

  Módosítás  2

  Jogalkotási állásfoglalás-tervezet

  1 b bekezdés (új)

  Jogalkotási állásfoglalás-tervezet

  Módosítás

   

  1b. megismétli, hogy kész tárgyalásokat folytatni a Tanáccsal a referenciaösszegre keresendő megoldás érdekében; emlékeztet, hogy ki kell zárni minden olyan átcsoportosítást, melynek a számukra előirányzott finanszírozás csökkentése révén negatív hatása lehet más uniós politikákra;

  Módosítás  3

  Jogalkotási állásfoglalás-tervezet

  1 c bekezdés (új)

  Jogalkotási állásfoglalás-tervezet

  Módosítás

   

  1c. emlékeztet, hogy az éves összeg az éves költségvetési eljárás során kerül megállapításra a 2006. május 17-i intézményközi megállapodás 37. pontjának rendelkezéseivel összhangban;

  Módosítás  4

  Jogalkotási állásfoglalás-tervezet

  1 d bekezdés (új)

  Jogalkotási állásfoglalás-tervezet

  Módosítás

   

  1d. emlékeztet, hogy a jogalkotási folyamat csak akkor zárul le, amikor a program finanszírozásáról megállapodás születik;

  Módosítás  5

  Rendeletre irányuló javaslat

  3 cikk – 1 albekezdés

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  1. Az EEGP 2009. és 2010. évi végrehajtására előirányzott költségvetés összege 3500 millió EUR, a következő bontás szerint:

  1. Az EEGP 2009. és 2010. évi végrehajtására előirányzott pénzügyi keret összege XXX millió EUR, a következő bontás szerint:

  (a) a gáz- és a villamosenergia-hálózatok rendszerösszekötőire irányuló projektekre: 1,750 millió EUR;

  (a) a gáz- és a villamosenergia-hálózatok rendszerösszekötőire irányuló projektekre: XXX millió EUR;

  (b) a tengeri szélenergia hasznosítására irányuló projektekre: 500 millió EUR;

  (b) a tengeri szélenergia hasznosítására irányuló projektekre: XXX millió EUR;

  (c) a szén-dioxid elkülönítésével és tárolásával összefüggő projektekre: 1250 millió EUR.

  (c) a szén-dioxid elkülönítésével és tárolásával összefüggő projektekre: XXX millió EUR.

  Módosítás  6

  Rendeletre irányuló javaslat

  3 cikk – 2 albekezdés

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  2. Amennyiben ez az EEGP célkitűzéseinek teljesítése szempontjából alapvető jelentőségű, az eredetileg egy adott projekt céljára elkülönített, a projekt végrehajtásának teljes vagy részletes elmaradása miatt visszavont kötelezettségvállalás összegének megfelelő összegű kötelezettségvállalási előirányzatok kivételesen és kellően megindokolt esetekben 2010-ben és 2011-ben ismételten a projekt rendelkezésére bocsáthatók.

  2. Amennyiben ez az EEGP célkitűzéseinek teljesítése szempontjából alapvető jelentőségű, az eredetileg egy adott projekt céljára elkülönített, a projekt végrehajtásának teljes vagy részletes elmaradása miatt visszavont kötelezettségvállalás összegének megfelelő összegű kötelezettségvállalási előirányzatok kivételesen és kellően megindokolt esetekben a következő évben – 2010-ben és 2011-ben ismételten a projekt rendelkezésére bocsáthatók.

  Módosítás  7

  Rendeletre irányuló javaslat

  3 cikk – 3 albekezdés

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  3. A (2) bekezdés alkalmazásában a Bizottság minden pénzügyi év kezdetén megvizsgálja az előző pénzügyi év során visszavont kötelezettségvállalásokat, és az igények figyelembevételével értékeli az érintett előirányzatok újbóli rendelkezésre bocsátásának szükségességét. Ezen értékelés alapján a Bizottság minden pénzügyi évben február 15-ig megfelelő javaslatokat terjeszthet a költségvetési hatóság elé, és ezekben valamennyi költségvetési jogcím esetében megindokolja az előirányzatok újbóli rendelkezésre bocsátásának szükségességét.

  3. A (2) bekezdés alkalmazásában a Bizottság minden pénzügyi év kezdetén megvizsgálja az előző pénzügyi év során visszavont kötelezettségvállalásokat, és az igények figyelembevételével értékeli az érintett előirányzatok újbóli rendelkezésre bocsátásának szükségességét. Ezen értékelés alapján, melyet a költségvetési hatóságnak kell benyújtani, a Bizottság minden pénzügyi évben február 15-ig megfelelő javaslatokat terjeszthet a költségvetési hatóság elé, és ezekben valamennyi költségvetési jogcím esetében megindokolja az előirányzatok újbóli rendelkezésre bocsátásának szükségességét.

  Módosítás  8

  Rendeletre irányuló javaslat

  12 cikk – 2 a albekezdés (új)

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

   

  2a. A Bizottság tájékoztatja az Európai Parlamentet a tagállamok által felállított ellenőrzési, irányítási és felügyeleti rendszerekről.

  Módosítás  9

  Rendeletre irányuló javaslat

  27 cikk – 2 a albekezdés (új)

  Jogalkotási állásfoglalás-tervezet

  Módosítás

   

  2a. A Bizottság szigorúan értékeli minden egyes javasolt projekt pénzügyi paramétereit, hogy megakadályozza a közösségi forrásokkal való visszaélést;

  Módosítás  10

  Rendeletre irányuló javaslat

  29 cikk – 1 albekezdés

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  1. A Bizottság az EEGP-t értékelésnek veti alá, ennek keretében elemzi, hogy az milyen mértékben járult hozzá a közösségi energiapolitika célkitűzéseinek teljesítéséhez, és mennyire bizonyult eredményesnek az előirányzatok felhasználása.

  1. A Bizottság az EEGP-t értékelésnek veti alá, ennek keretében elemzi, hogy az milyen mértékben járult hozzá a közösségi energiapolitika célkitűzéseinek teljesítéséhez, és mennyire bizonyult eredményesnek az előirányzatok felhasználása; a Bizottság az értékelés eredményeit benyújtja a költségvetési hatóságnak.

  ELJÁRÁS

  Cím

  Gazdaságélénkítési program az energia területén projektek számára történő közösségi pénzügyi támogatás nyújtásával

  Hivatkozások

  COM(2009)0035 – C6-0049/2009 – 2009/0010(COD)

  Illetékes bizottság

  ITRE

  Véleményt nyilvánított

         A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

  BUDG

  19.2.2009

   

   

   

  A vélemény előadója

         A kijelölés dátuma

  Mario Mauro

  10.2.2009

   

   

  Vizsgálat a bizottságban

  11.3.2009

  30.3.2009

   

   

  Az elfogadás dátuma

  30.3.2009

   

   

   

  A zárószavazás eredménye

  +:

  –:

  0:

  17

  0

  0

  A zárószavazáson jelen lévő tagok

  Laima Liucija Andrikienė, Richard James Ashworth, Reimer Böge, Simon Busuttil, Paulo Casaca, Szabolcs Fazakas, Salvador Garriga Polledo, Ingeborg Gräßle, Catherine Guy-Quint, Janusz Lewandowski, Vladimír Maňka, Mario Mauro, Gérard Onesta, Nina Škottová, László Surján, Gary Titley

  A zárószavazáson jelen lévő póttag(ok)

  Călin Cătălin Chiriţă

  VÉLEMÉNY a Regionális Fejlesztési Bizottság részéről (30.3.2009)

  a Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság részére

  az energiaágazatbeli projektek közösségi pénzügyi támogatásán alapuló gazdaságélénkítő program létrehozásáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról
  (COM(2009)0035 – C6‑0049/2009 – 2009/0010(COD))

  A vélemény előadója: Rumiana Jeleva

  app

  RÖVID INDOKOLÁS

  Ø Bevezetés

  Az Európai Bizottság javaslata két szakpolitikai területtel foglalkozik: egyfelől a gazdasággal, másfelől pedig az energiabiztonsággal. Az azonnali fellépés melletti érvelés válasz az Európai Tanács Bizottsághoz intézett felhívására, hogy terjesszen elő egy listát konkrét projektjavaslatokkal[1] az európai gazdaság ösztönzésére, figyelembe véve a megfelelő földrajzi egyensúly biztosításának szükségességét és a gyors végrehajtás képességét egyaránt.

  A pénzügyi válsággal és a globális recesszióval párhuzamosan Európát súlyosan érintette a kőolaj árának ellenőrizhetetlen és rendkívüli ingadozása, valamint az Oroszországból érkező földgázellátás súlyos és ismétlődő elakadása. Megállapította emellett, hogy a recesszió ellenére egyértelműen biztosítani kell a megújuló energiaforrások technológiai fejlesztésébe és kitermelésébe irányuló beruházások folytatását a törekvésekkel arányos tempóban.

  A Bizottság beruházási javaslata ennélfogva három pilléren alapszik, éspedig:

  v a földgáz- és villamosenergia-hálózat rendszerösszeköttetései,

  v a szén-dioxid elkülönítése és tárolása,

  v a tengeri szélenergia hasznosítására irányuló projektek.

  A javaslat ezért eljárásokat és módszereket dolgoz ki a nagyobb ellátásbiztonságra és egyszersmind az üvegházhatásúgáz-kibocsátás csökkentését célzó uniós politika fokozására képes európai integrált energiahálózat kialakítására irányuló beruházások pénzügyi támogatásához.

  Egy páneurópai, egymással összekapcsolt energiahálózat kialakítása nem új gondolat. Az Európai Unió jelenleg is finanszíroz európai érdekű villamosenergia- és földgázhálózati infrastruktúra projekteket. A költségvetésből évente megközelítőleg 25 millió eurót nagyrészt megvalósíthatósági tanulmányok támogatására költenek. A legtöbb projekt határokon átnyúlik vagy több EU tagállamot is érint. A javaslatot e tervezet kiegészítésének kell tekinteni, amely pontosan illeszkedik a jelenlegi uniós energiapolitikába.

  Ø Az ellátás biztonsága és diverzifikálása, valamint a szén-dioxid-kibocsátás ellenőrzése

  A szén-dioxid-kibocsátás ellenőrzése és az alternatív megújuló energiaforrások fejlesztése központi helyet foglal el valamennyi európai politikában. Amennyiben nem fogadnak el minden kormányzati szinten realisztikus, gyors és hatékony intézkedéseket, az Unió 2020-ra nem lesz képes a szén-dioxid-kibocsátás csökkentésére irányuló eltökélt céljai teljesítésére vagy a gazdaság helyreállását követően az energetikai ágazata számára a világpiacon domináns versenyhelyzet biztosítására. Az energiaforrások uniós megoszlására vetett futólagos pillantás egyértelműen rámutat arra, hogy belátható időn belül a szén és szénszármazékok megmaradnak a villamosenergia-termelés és acélgyártás fő energiaforrásának. A széntüzelésű erőművek jelenleg az EU CO2-kibocsátásának 20%-át teszik ki és az európai energiaiparban további 40 új széntüzelésű erőmű építése várható az elkövetkező öt évben[2]. Ennek megvalósulásával szemben a szén-dioxid tárolására alkalmas technológia nem csupán lehetőség, de megvalósítható és feltétlenül szükséges technológia.

  Magától értetődik, hogy a fenntartható villamos energia előállítására alkalmas technológiák – például szélenergiából és napenergiából – fejlesztését nemhogy folytatni, de gyorsítani kell, valamint a rövid- és középtávú sikeres megvalósításra a legnagyobb esélyt ígérő projekteket mindenkinek támogatni kell. Ugyanakkor naiv gondolat lenne azt hinni, hogy e technológiák képesek lesznek az Unió összes energiaigényét kielégíteni a fenti időkereten belül. Az Uniónak igénybe kell vennie az energiatermelő technológiák teljes skáláját. A Bizottság javaslata azonnali választ ad az energiapolitikának a jelenlegi körülmények diktálta átalakításával és összehangolásával kapcsolatos igények kielégítésére.

  A globális és a helyi gazdasági és pénzügyi feltételek igencsak messze vannak attól, hogy elő tudnák mozdítani az energiakutatási és infrastrukturális projektekbe való beruházások növekedését. Az egész Unió biztonságos jövőbeli energiaellátásának garantálása érdekében ugyanakkor általános szintű nemzeti tartalékkészletekre, valamint arra van szükség, hogy az energiaforrások olyan helyeken és régiókban is rendelkezésre álljanak, amelyek bármilyen okból ellátási vagy hozzáférési gondokkal küszködnek. E megközelítésből szemlélve, valamint az egyes tagállamokban a közelmúltban több ízben is megtapasztalt energiahiány elkerülése érdekében sürgős fellépésre van szükség az energetikai rendszerek összekapcsolására irányuló beruházások támogatásához.

  E kezdeményezést felkarolva tehát az EU nemcsak felgyorsítja az energiaellátás biztonságához közvetlenül kapcsolódó projektek kidolgozását, de egyben munkahelyeket is teremt egy magas szakértelmet igénylő, műszakilag fejlett iparágban, ami valamennyi európai régió számára létfontosságú.

  Ø Az EU energiaellátásának geopolitikája

  A világ egyik legfontosabb olaj-, földgáz- és szénimportőreként az EU a nemzetközi energiapiacon kulcsszerepet tölt be[3], ugyanakkor az importált energiától való függősége az elkövetkező 20 évben hatványozottan fog tovább erősödni. Az Európai Bizottság becslése szerint[4] amennyiben nem kerül sor intézkedésre, az EU energiafüggősége a 2000-ben mért 50%-ról 2030-ra 70%-ra fog emelkedni. Az Uniót földgázzal ellátó országok az alábbiak: Oroszország (30%), Algéria (25%) és Norvégia (25%), ugyanakkor az oroszországi energiaforrásoktól való függőség az előrejelzések szerint 2030-ra 80%-ra fog növekedni. Történelmi és földrajzi okokból a korábban a szovjet érdekszférába tartozó tagállamokat érinti a legérzékenyebben az a következetlenség, ahogyan Oroszország a szerződéses kötelezettségeit kezeli[5].

  Míg a földgázellátás bizonytalanságai Európa-szerte az újságok címlapjain szerepeltek, addig az Unió közel-keleti kőolaj-behozataltól való függősége a következő 20 évben meg fog duplázódni, továbbá az EU szénszükségleteinek 66%-át is importból kell majd fedezni. Ahogy az Európai Bizottság a fenntartható, versenyképes és biztonságos energiaellátásról szóló zöld könyvében is hangsúlyozza, a külső energiaszállítókkal külön-külön tárgyaló, 27 nemzeti energiapolitika megléte káros a gazdaságra nézve, s a közös külső energiapolitika melletti érvek a jelenlegi rendkívüli pénzügyi és gazdasági közegben még kényszerítőbb erővel hatnak.

  Természetesen a világgazdaságban az elmúlt hónapokban tapasztalt példa nélküli kormányzati kiadások szintje mellett rendkívül fontos, hogy a rendelkezésre álló anyagi forrásokat pontosan olyan projektekre irányozzák elő, amelyek optimális biztonságot képesek nyújtani az ellátásbiztonság szintjén és a szén-dioxid-kibocsátás csökkentésének fenntarthatósága szempontjából egyaránt.

  Ø A projektek kiválasztása és a költségvetési vonatkozások

  Az Európai Bizottság kijelenti[6], hogy a gazdasági válság azonnali befolyásolása érdekében rendkívül fontos felsorolni azon projekteket, amelyek azonnal pénzügyi támogatásban részesülhetnek. Az Európai Bizottság által választott projektek és azok járulékos költségvetési vonzatainak felsorolása a meghatározásból adódóan rendkívül technikai jellegű. A Parlament természetesen tehet javaslatot e lista módosítására, de ez főként a bizottsági vagy a tagállami kiválasztás során bizonyos okokból meg nem felelt projektek újbóli előterjesztésén alapulna. Az előadó véleménye szerint egy ilyen eljárás eredménytelen lenne, tekintve, hogy a gyorsaság – mint fentebb hangsúlyoztuk – kulcsfontosságú tényező. Ugyanez nagyrészt elmondható az egyes projektekre elkülönített összegekről is. A javasolt összegek kielégítő voltának megállapításához szükséges részletes technikai információk hiányában csupán ügybuzgóság lenne azok módosítását kívánni.

  Ø Következtetés

  Tekintettel a fentiekre, a kérdés kezelésének sürgősségére, valamint arra, hogy e jogszabály azonnali és gyors végrehajtása az európai gazdaság, az energiaellátás biztonsága és a szén-dioxid-kibocsátás csökkentése szempontjából egyértelmű előnyökkel járna, az előadó határozottan támogatja e javaslat módosítások nélküli elfogadását.

  *******

  A Regionális Fejlesztési Bizottság felhívja az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy javasolja a Bizottság javaslatának jóváhagyását.

  ELJÁRÁS

  Cím

  Gazdaságélénkítési program az energia területén projektek számára történő közösségi pénzügyi támogatás nyújtásával

  Hivatkozások

  COM(2009)0035 – C6-0049/2009 – 2009/0010(COD)

  Illetékes bizottság

  ITRE

  Véleményt nyilvánított

         A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

  REGI

  19.2.2009

   

   

   

  A vélemény előadója

         A kijelölés dátuma

  Rumiana Jeleva

  9.3.2009

   

   

  Vizsgálat a bizottságban

  9.3.2009

   

   

   

  Az elfogadás dátuma

  30.3.2009

   

   

   

  A zárószavazás eredménye

  +:

  –:

  0:

  23

  2

  0

  A zárószavazáson jelen lévő tagok

  Emmanouil Angelakas, Stavros Arnaoutakis, Rolf Berend, Victor Boştinaru, Wolfgang Bulfon, Gerardo Galeote, Gábor Harangozó, Mieczysław Edmund Janowski, Rumiana Jeleva, Gisela Kallenbach, Tunne Kelam, Evgeni Kirilov, Constanze Angela Krehl, Florencio Luque Aguilar, Sérgio Marques, Maria Petre, Elisabeth Schroedter, Catherine Stihler, Margie Sudre, Oldřich Vlasák

  A zárószavazáson jelen lévő póttag(ok)

  Domenico Antonio Basile, Emanuel Jardim Fernandes, Samuli Pohjamo

  A zárószavazáson jelen lévő póttag(ok) (178. cikk (2) bekezdés)

  Jorgo Chatzimarkakis, Dragoş Florin David, Siiri Oviir

  • [1]  Európai Tanács, 2008. december 11-12.
  • [2]  Forrás: Éghajlatváltozási cselevési terv
  • [3]  Forrás: EurActiv.
  • [4]  Zöld könyv az energiaellátás biztonságáról, 2000. november
  • [5]  lásd a 2006 és 2009 telén Bulgáriára, Romániára és Magyarországra gyakorolt hatásokat.
  • [6]  Lásd COM (2009) 0035, 7. o.

  ELJÁRÁS

  Cím

  Gazdaságélénkítési program az energia területén projektek számára történő közösségi pénzügyi támogatás nyújtásával

  Hivatkozások

  COM(2009)0035 – C6-0049/2009 – 2009/0010(COD)

  Az Európai Parlamentnek történő benyújtás dátuma

  28.1.2009

  Illetékes bizottság

         A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

  ITRE

  19.2.2009

  Véleménynyilvánításra felkért bizottság(ok)

         A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

  BUDG

  19.2.2009

  CONT

  19.2.2009

  ENVI

  19.2.2009

  REGI

  19.2.2009

  Nem nyilvánított véleményt

         A határozat dátuma

  CONT

  17.2.2009

  ENVI

  11.2.2009

   

   

  Előadó(k)

         A kijelölés dátuma

  Eugenijus Maldeikis

  16.2.2009

   

   

  Vizsgálat a bizottságban

  19.3.2009

  30.3.2009

   

   

  Az elfogadás dátuma

  31.3.2009

   

   

   

  A zárószavazás eredménye

  +:

  –:

  0:

  37

  4

  5

  A zárószavazáson jelen lévő tagok

  Šarūnas Birutis, Jan Březina, Jerzy Buzek, Jorgo Chatzimarkakis, Giles Chichester, Pilar del Castillo Vera, Den Dover, Fiona Hall, Rebecca Harms, Erna Hennicot-Schoepges, Mary Honeyball, Ján Hudacký, Romana Jordan Cizelj, Werner Langen, Pia Elda Locatelli, Eugenijus Maldeikis, Eluned Morgan, Antonio Mussa, Angelika Niebler, Reino Paasilinna, Atanas Paparizov, Francisca Pleguezuelos Aguilar, Anni Podimata, Miloslav Ransdorf, Herbert Reul, Teresa Riera Madurell, Mechtild Rothe, Paul Rübig, Andres Tarand, Catherine Trautmann, Claude Turmes, Nikolaos Vakalis, Adina-Ioana Vălean, Alejo Vidal-Quadras

  A zárószavazáson jelen lévő póttag(ok)

  Ivo Belet, Danutė Budreikaitė, Avril Doyle, Edit Herczog, Gunnar Hökmark, Bernhard Rapkay, Esko Seppänen, Hannes Swoboda, Lambert van Nistelrooij

  A zárószavazáson jelen lévő póttag(ok) (178. cikk (2) bekezdés)

  Jill Evans, Ona Juknevičienė, Willem Schuth

  Benyújtás dátuma

  8.4.2009