Förfarande : 2009/0010(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A6-0261/2009

Ingivna texter :

A6-0261/2009

Debatter :

PV 06/05/2009 - 2
CRE 06/05/2009 - 2

Omröstningar :

PV 06/05/2009 - 6.8
CRE 06/05/2009 - 6.8
Röstförklaringar
Röstförklaringar

Antagna texter :

P6_TA(2009)0366

BETÄNKANDE     ***I
PDF 199kWORD 329k
8.4.2009
PE 423.742v01-00 A6-0261/2009

om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av ett program för hjälp till ekonomisk återhämtning genom finansiellt stöd från gemenskapen till projekt på energiområdet

(KOM(2009)0035 – C6‑0049/2009 – 2009/0010(COD))

Utskottet för industrifrågor, forskning och energi

Föredragande: Eugenijus Maldeikis

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION
 YTTRANDE från budgetutskottet
 YTTRANDE från utskottet för regional utveckling
 ÄRENDETS GÅNG

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av ett program för hjälp till ekonomisk återhämtning genom finansiellt stöd från gemenskapen till projekt på energiområdet

(KOM(2009)0035 – C6‑0049/2009 – 2009/0010(COD))

(Medbeslutandeförfarandet: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (KOM(2009)0035),

–   med beaktande av artikel 251.2 och artiklarna 156 och 175.1 i EG-fördraget, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag (C6‑0049/2009),

–   med beaktande av artikel 51 i arbetsordningen,

–   med beaktande av betänkandet från utskottet för industrifrågor, forskning och energi och yttrandena från budgetutskottet och utskottet för regional utveckling (A6‑0261/2009).

1.  Europaparlamentet godkänner kommissionens förslag såsom ändrat av parlamentet.

2.  Europaparlamentet anser att det referensbelopp som anges i lagstiftningsförslaget endast kan vara förenligt med den fleråriga budgetramen om denna ses över.

3.  Europaparlamentet upprepar sin vilja att förhandla med rådet för att finna en lösning för referensbeloppet. Parlamentet påminner om att man måste undvika alla omfördelningar som kan få negativa konsekvenser för andra politikområden inom EU genom att leda till en minskning av de tilldelade anslagen.

4.  Europaparlamentet påminner om att det årliga beloppet kommer att fastställas inom det årliga budgetförfarandet, i enlighet med bestämmelserna i punkt 37 i det interinstitutionella avtalet av den 17 maj 2006 mellan Europaparlamentet rådet och kommissionen om budgetdisciplin och sund ekonomisk förvaltning(1).

5.  Europaparlamentet påminner om att lagstiftningsförfarandet inte kan slutföras förrän överenskommelse nåtts om finansieringen av programmet.

6.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram en ny text för parlamentet om den har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag eller ersätta det med ett nytt.

7.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att delge rådet och kommissionen parlamentets ståndpunkt.

Ändringsförslag  1

Förslag till förordning

Skäl 13a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(13a) När finansiellt stöd inte kan ges projekt i förteckningen p.g.a. bristande framsteg och investeringsmognad under 2009 och 2010 bör kommissionen senast den 1 september 2009 lägga fram ett nytt förslag om godtagbarhets- och urvalskriterier för energiprojekt, särskilt när det gäller energieffektivitet (t.ex. smarta städer) och förnybar energi, med syftet att omfördela de belopp som inte utnyttjats till dessa projekt. Kommissionen bör noga övervaka sådana projekt, så att en omfördelning av medel kan ske så snabbt som möjligt.

Motivering

När identifierade projekt inte är redo för investeringar under de närmast följande två åren, bör man se till att det finansiella stöd som anslagits till dessa projekt görs tillgängligt för andra stödberättigade projekt som uppfyller kriterierna i artikel 1.1.

Ändringsförslag  2

Förslag till förordning

Artikel 1 – stycke 3a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

När etablerade delprogram och identifierade projekt som avses i punkt 2 -a, -b och -c, senast den 1 september 2010 inte har nått det stadium där ett enskilt rättsligt åtagande har gjorts p.g.a. låg projektmognad, ska kvarvarande medel som fördelats till sådana projekt omfördelas till ytterligare delprogram och projekt rörande energieffektivitet (t.ex. smarta städer) och förnybar energi.

Motivering

När identifierade projekt inte är redo för investeringar under de närmast följande två åren, bör man se till att det finansiella stöd som anslagits till dessa projekt görs tillgängligt för andra stödberättigade projekt som uppfyller kriterierna i punkt 1.

Ändringsförslag  3

Förslag till förordning

Artikel 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1. Finansieringsramen för genomförandet av återhämtningsprogrammet under 2009 och 2010 ska motsvara 3 500 miljoner euro och fördelas enligt följande:

1. Finansieringsramen för genomförandet av återhämtningsprogrammet under 2009 och 2010 ska motsvara xxxx miljoner euro och fördelas enligt följande:

a) Projekt för sammankoppling av gas- och elnät: 1 750 miljoner euro.

a) Projekt för sammankoppling av gas- och elnät: xxxx miljoner euro.

b) Projekt för vindkraft till havs: 500 miljoner euro.

b) Projekt för vindkraft till havs: xxxx miljoner euro.

c) Projekt för avskiljning och lagring av koldioxid: 1 250 miljoner euro.

c) Projekt för avskiljning och lagring av koldioxid: xxxx miljoner euro.

 

1a. Enskilda rättsliga åtaganden avseende genomförandet av budgetåtagandena för 2009 och 2010 ska göras senast den 1 september 2010 för de projekt som avses i punkt 1 a, b och c.

 

1b. När ett projekt inte når investeringsfasen och det enskilda rättsliga åtagande som avses i punkt 1 a inte kan göras ska de medel som reserverats för det enskilda projektet utan dröjsmål överföras till projekt rörande energieffektivitet och förnyelsebar energi.

 

Kommissionen ska senast den 1 september 2009 inför Europaparlamentet och rådet lägga fram ett förslag om godtagbarhets- och urvalskriterier för projekt rörande energieffektivitet (t.ex. smarta städer) och förnybar energi.

2. De åtagandebemyndiganden som motsvarar de belopp i åtaganden som dragits tillbaka till följd av att de projekt som anslagen var avsatta för inte genomförts eller bara delvis genomförts får, undantagsvis och i vederbörligen underbyggda fall, göras tillgängliga på nytt under 2010 och 2011 om detta är av avgörande betydelse för att målen med återhämtningsprogrammet ska kunna uppnås.

 

3. För att kunna tillämpa punkt 2 ska kommissionen därför i början av varje budgetår gå igenom de fall där ett åtagande dragits tillbaka under föregående budgetår och utifrån gällande krav bedöma behoven av att på nytt göra anslag disponibla. På grundval av denna bedömning får kommissionen sedan lägga fram de förslag den finner lämpliga till budgetmyndigheten senast den 15 februari, och ska för varje enskild post motivera varför anslag bör göras disponibla på nytt.

 

4. Budgetmyndigheten ska fatta beslut om kommissionens förslag inom sex veckor. Om inget beslut har fattats inom denna tid ska förslagen anses vara godkända.

 

5. Åtagandebemyndiganden som gjorts disponibla på nytt får inte överföras till påföljande budgetår. De rättsliga åtaganden som motsvarar de åtagandebemyndiganden som gjorts disponibla på nytt ska ingås senast den 31 december år n. I slutet av år n ska det ännu outnyttjade saldot av åtagandebemyndigandena definitivt dras tillbaka av den ansvarige utanordnaren.

 

Motivering

Lokala och regionala initiativ som kan genomföras jämförelsevis enkelt och snabbt bör också få stöd.

Ändringsförslag  4

Förslag till förordning

Artikel 12 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

2a. Kommissionen ska informera Europaparlamentet om de kontroll-, förvaltnings- och övervakningssystem som medlemsstaterna inrättat.

Ändringsförslag  5

Förslag till förordning

Artikel 20

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1. Vid bedömningen av de förslag som lämnats in enligt inbjudan att lämna förslag i artikel 18.2 ska kommissionen tillämpa följande urvalskriterier:

1. Vid bedömningen av de förslag som lämnats in ska kommissionen tillämpa följande tilldelningskriterier:

a) En sund och tekniskt relevant strategi.

a) Mognad, dvs. att förslaget senast vid slutet av 2010 har nått investeringsfasen och att väsentliga kapitalkostnader har uppstått.

b) Ett sunt finansieringspaket för hela investeringsfasen för projektet.

b) I vilken utsträckning som bristande tillgång till finansiering försenar projektets genomförande.

c) Uppgifter om samtliga tillstånd som krävs för uppförande och drift av projektet på föreslagen anläggningsplats och om att det finns en strategi för att följa villkoren i dessa tillstånd.

 

2. Vid bedömningen av de förslag som lämnats in enligt inbjudan att lämna förslag i artikel 18.2 ska kommissionen tillämpa följande tilldelningskriterier:

 

a) Begärt stöd per ton förhindrade koldioxidutsläpp under de fem första driftåren (viktning på 40 %).

 

b) Projektets komplexitet och innovationsgraden för anläggningen som helhet tillsammans med annan tillhörande forskningsverksamhet samt det engagemang som visats från stödmottagarnas sida att sprida resultaten av de tekniska framsteg som gjorts inom projektet till andra aktörer i Europa på ett sätt som är förenligt med gemenskapslagstiftningen och särskilt med de mål och strukturer som beskrivs i En europeisk strategisk plan för energiteknik (viktning på 40 %).

 

d) En sund och relevant förvaltningsplan som, bland annat med avseende på de vetenskapliga, produktionstekniska och tekniska uppgifter och data som den innehåller, omfattar dokumenterade indikatorer på att förslaget kommer att innebära att projektet står driftsklart senast den 31 december 2015 (viktning på 20 %)

 

Motivering

I förordningen ska det klart och otvetydigt specificeras vad som behövs för att utvärdera finansieringsplanen i ett projektförslag. En allmän formulering för denna artikel skulle kanske inte ge kommissionen tillräckligt med stöd vid urval av projektförslag för avskiljning och lagring av koldioxid.

Ändringsförslag  6

Förslag till förordning

Artikel 23

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Annat stöd enligt återhämtningsprogrammet och andra instrument

Stöd enligt återhämtningsprogrammet genom innovativa finansieringsinstrument

1. En del av gemenskapens stöd till de projekt som förtecknas i bilagan kan genomföras genom ett bidrag till ett lämpligt instrument i Europeiska investeringsbankens regi. Bidraget får inte överstiga 500 miljoner euro.

1. En del av gemenskapens stöd ska genomföras genom ett bidrag till ett lämpligt instrument såsom lån, garantier, aktier eller andra finansiella produkter som utgivits av Europeiska investeringsbanken (EIB), Europeiska investeringsfonden (EIF) eller andra offentliga finansiella institutioner som ger långfristiga lån i syfte att stödja projekt för sammankoppling av gas- och elnät, avskiljning och lagring av koldioxid, energieffektivitet, förnybar energi och smarta städer. Bidraget ska vara 500 miljoner euro. De berörda finansiella institutionerna ska bidra med motsvarande belopp.

2. Risken för gemenskapen i förhållande till instrumentet för lånegarantier eller andra finansieringsinstrument, inklusive förvaltningsavgifter och andra stödberättigande kostnader, ska vara begränsad till det belopp med vilket gemenskapen bidrar till instrumentet och Europeiska unionens budget ska inte vara bunden av något annat ansvar.

2. Risken för gemenskapen i förhållande till instrumentet, inklusive förvaltningsavgifter och andra stödberättigande kostnader, ska vara begränsad till det belopp med vilket gemenskapen bidrar till instrumentet och Europeiska unionens budget ska inte vara bunden av något annat ansvar. Särskild uppmärksamhet ska ägnas EIB:s utveckling av en finansieringsfacilitet, i linje med finansieringsfaciliteten med riskdelning för forsknings- och utvecklingsprojekt, som ska utformas för finansiellt stöd till de energiprojekt som ingår i denna förordning.

3. Kommissionen ska, i enlighet med det förfarande som avses i artikel 28.2, besluta om storleken på det stöd enligt återhämtningsprogrammet som ska beviljas instrumentet. Kommissionen och Europeiska investeringsbanken ska upprätta ett samförståndsavtal med villkor och metoder för genomförandet av beslutet.

3. Kommissionen, EIB, EIF och andra offentliga finansiella institutioner som ger långfristiga lån ska upprätta ett samförståndsavtal med villkor och metoder för genomförandet av dessa instrument.

Ändringsförslag  7

Förslag till förordning

Artikel 27 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

2a. Kommissionen ska noggrant bedöma de finansiella parametrarna för varje föreslaget projekt i syfte att hindra missbruk av gemenskapsmedel.

Ändringsförslag  8

Förslag till förordning

Artikel 29 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1. Kommissionen ska göra en utvärdering av återhämtningsprogrammet i syfte att bedöma hur den har bidraget till uppfyllandet av målen för gemenskapens energipolitik och huruvida budgetanslagen har använts effektivt.

1. Kommissionen ska göra en utvärdering av återhämtningsprogrammet i syfte att bedöma hur den har bidraget till uppfyllandet av målen för gemenskapens energipolitik och huruvida budgetanslagen har använts effektivt. Kommissionen ska förelägga budgetmyndigheten resultaten av denna utvärdering.

Ändringsförslag  9

Förslag till förordning

Artikel 29 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

3a. Kommissionens första utvärdering av de projekt för vilka åtaganden om finansiering har gjorts eller finansiering har getts ska översändas till Europaparlamentet och rådet senast den 31 december 2009.

Ändringsförslag  10

Förslag till förordning

Artikel 29 – punkt 3b (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

3b. Kommissionen ska genomföra ytterligare en utvärdering av återhämtningsprogrammet senast den 31 mars 2010 i syfte att bedöma hur effektiva anslagen har varit.

Ändringsförslag  11

Förslag till förordning

Artikel 29 – punkt 3c (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

3c. Kommissionen ska, omedelbart efter att man konstaterat att ett projekt inte kan finansieras, omfördela medel till projekt rörande energieffektivitet (t.ex. smarta städer) eller förnybar energi. Efter att kommissionen har informerat Europaparlamentet och tagit del av dess åsikt ska man lägga fram förslag i enlighet med artiklarna 1 och 3.

(1)

EUT C 139, 14.6.2006, s. 1.


YTTRANDE från budgetutskottet (31.3.2009)

till utskottet för industrifrågor, forskning och energi

över förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av ett program för hjälp till ekonomisk återhämtning genom finansiellt stöd från gemenskapen till projekt på energiområdet

(KOM(2009)0035 – C6‑0049/2009 – 2009/0010(COD))

Föredragande: Mario Mauro

KORTFATTAD MOTIVERING

Förslaget till ett program för hjälp till ekonomisk återhämtning genom finansiellt stöd från gemenskapen till projekt på energiområdet utgör en del av den ekonomiska återhämtningsplanen, i vilken det fastställs ett anslag på 30 miljarder euro.

Detta förslag är relaterat till förslaget till förordning om åtgärder för att stärka landsbygdens utveckling och förbättra bredbandstjänsterna i landsbygdsområdena. Totalt uppgår anslagen till 5 miljoner euro. Av detta belopp ska 3,5 miljarder avsättas för energisektorn och 1,5 miljarder för landsbygdens utveckling.

I sitt förslag fastställer kommissionen nämligen att den ”redan lagt fram förslag om översyn av den fleråriga finansieringsramen för 2007–2013 i syfte att göra ytterligare anslag tillgängliga under rubrik 1A, men samtidigt respektera de totala belopp som omfattas av det interinstitutionella avtalet mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin och sund ekonomisk förvaltning av den 17 maj 2006(1) (...)”. Kommissionen ”föreslår nu [..] en överföring av anslag som inte behövs under taket för rubrik 2 för 2008 till rubrik 1A i syfte att finansiera de föreslagna projekten på energiområdet med 3,5 miljarder euro (1,5 miljarder euro under 2009 och 2 miljarder euro under 2010)”.

                                                                                        miljoner EUR

 

Typ av utgifter

Avsnitt nr

 

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

 

Totalt

Driftskostnader

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Åtagandebemyndiganden

8.1

A

1498,8

1998,8

 

 

 

 

 

3497,6

Betalnings-bemyndiganden

 

B

75

1012

750

1024

362

212

62,6

3497,6

Administrativa utgifter som ingår i referensbeloppet

Tekniskt och administrativt stöd (icke-diff. anslag)

8.2.4

C

1,2

1,2

 

 

 

 

 

2,4

TOTALT REFERENSBELOPP

 

 

 

 

 

 

 

 

Åtagande-bemyndiganden

 

a+c

1500

2000

 

 

 

 

 

3500

Betalnings-bemyndiganden

 

b+c

76,2

1013,2

750

1024

362

212

62,6

3500

Föredraganden av yttrandet konstaterar att det finns ett belopp på ytterligare 18 miljoner euro för administrativa utgifter som inte ingår i referensbeloppet, och önskar att kommissionen kan förtydliga vilka administrativa utgifter detta förslag kommer att medföra.

Även om initiativet mottogs positivt vid Europeiska rådets möte i december 2008 har ministerrådet ännu inte nått någon överenskommelse. Budgetutskottet har redan vid ett flertal tillfällen bekräftat att den fleråriga budgetramen måste ses över.

Genom detta förslag till förordning inrättas ett program för finansiering av projekt inom energisektorn, vilka kan bidra till ekonomiskt uppsving, ökad försörjningstrygghet och minskning av växthusgaser.

Rådet har sett över den förteckning över stödberättigade projekt som föreslagits av kommissionen, i syfte tillmötesgå behoven hos de medlemsstater som begärt en utvidgad förteckning över projekt.

Föredraganden stöder kommissionens förslag. Trots de stora finansiella insatser som detta innebär för EU: budget är projektet så viktigt i termer av ekonomiskt bidrag och återhämtning att det till varje pris bör genomföras.

Med hänsyn till de ändringar som gjorts i bilagan till kommissionens förslag och som distribuerades vid mötet i rådets budgetkommitté den 19 februari 2009 kan föredraganden inte kommentera det exakta beloppet för det anslag som behövs för att finansiera programmet.

När det gäller ursprunget för de anslag som avsatts för projekt inom energisektorn för åren 2009–2010 ställer sig föredraganden frågan hur denna resurstilldelning ska kunna vara förenlig med den eventuella risken för att jordbrukspriserna (i synnerhet mjölkpriserna) kraftigt sjunker i framtiden, något som på kort sikt kommer att kräva en anslagstilldelning till förmån för landsbygdssektorn.

När detta yttrande utarbetades hade föredraganden inte ännu hört om någon konkret överenskommelse med rådet, dvs. när det gäller det slutliga belopp som ska anslås för programmet. Enligt uppgift har beslutet i detta skede överlåtits åt Europeiska rådet som ska behandla ärendet vid sitt möte den 19–20 mars 2009.

Vissa ändringsförslag kan emellertid redan läggas fram till kommissionens förslag, samtidigt som man bör vara medveten om att förhandlingsfrågorna kan ändras inom ett par dagar.

De ändringsförslag som läggs fram avser referensbeloppets förenlighet med den fleråriga budgetramen. Föredraganden anser liksom kommissionen att en översyn av den fleråriga budgetramen behövs för att man ska finna anslag för att täcka det belopp på 3,5 miljoner euro som ska avsättas för energiprojekt.

Föredraganden betonar även att man inte bör göra slut på alla marginaler inom rubrik 2 eftersom situationen på jordbruksmarknaderna är rätt instabil. Inget politikområde inom EU bör drabbas negativt av att projekt inleds på energiområdet, utan måste finansieras enligt behov.

Föredraganden betonar dessutom att förhandlingarna inom rådet måste leda fram till ett tydligt, övergripande och detaljerat finansieringsförslag tillsammans med uppgifter om vilka konsekvenserna blir för den årliga budgeten. Föredraganden lägger därför fram ett ändringsförslag för att påminna om att det i fråga om budgetförfarandet måste göras en hänvisning till punkt 38 i det interinstitutionella avtalet av den 17 maj 2006.

Ett annat ändringsförslag gäller kommissionens skyldighet att förelägga parlamentet den bedömning som kommissionen ska göra i början av varje budgetår för att föreslå om de anslag som återtagits på nytt ska göras disponibla.

Slutligen lägger föredraganden fram ett ändringsförslag i vilket han uppmanar kommissionen att informera parlamentet om de kontroll-, förvaltnings- och övervakningssystem som medlemsstaterna infört men som endast kommissionen fått meddelande om.

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Budgetutskottet uppmanar utskottet för industrifrågor, forskning och energi att som ansvarigt utskott infoga följande ändringsförslag i sitt betänkande:

Ändringsförslag  1

Förslag till lagstiftningsresolution

Punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

1a. Europaparlamentet anser att det referensbelopp som anges i lagstiftningsförslaget endast är förenligt med den fleråriga budgetramen om denna ses över.

Ändringsförslag  2

Förslag till lagstiftningsresolution

Punkt 1b (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

1b. Europaparlamentet upprepar sin vilja att förhandla med rådet för att finna en lösning för referensbeloppet. Parlamentet påminner om att man måste utesluta alla omfördelningar som kan få negativa konsekvenser för andra politikområden inom EU genom att leda till en minskning av de tilldelade anslagen.

Ändringsförslag  3

Förslag till lagstiftningsresolution

Punkt 1c (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

1c. Europaparlamentet påminner om att det årliga beloppet kommer att fastställas inom det årliga budgetförfarandet, i enlighet med bestämmelserna i punkt 37 i det interinstitutionella avtalet av den 17 maj 2006.

Ändringsförslag  4

Förslag till lagstiftningsresolution

Punkt 1d (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

1d. Europaparlamentet påminner om att lagstiftningsförfarandet inte kan slutföras förrän överenskommelse nåtts om finansieringen av programmet.

Ändringsförslag  5

Förslag till förordning

Artikel 3 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1. Finansieringsramen för genomförandet av återhämtningsprogrammet under 2009 och 2010 ska motsvara 3 500 miljoner euro och fördelas enligt följande:

Finansieringsramen för genomförandet av återhämtningsprogrammet under 2009 och 2010 ska motsvara XXX miljoner euro och fördelas enligt följande:

a) Projekt för sammankoppling av gas- och elnät: 1 750 miljoner euro.

a) Projekt för sammankoppling av gas- och elnät: XXX miljoner euro.

b) Projekt för vindkraft till havs: 500 miljoner euro.

b) Projekt för vindkraft till havs: XXX miljoner euro.

c) Projekt för avskiljning och lagring av koldioxid: 1 250 miljoner euro.

c) Projekt för avskiljning och lagring av koldioxid: XXX miljoner euro.

Ändringsförslag  6

Förslag till förordning

Artikel 3 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2. De åtagandebemyndiganden som motsvarar de belopp i åtaganden som dragits tillbaka till följd av att de projekt som anslagen var avsatta för inte genomförts eller bara delvis genomförts får, undantagsvis och i vederbörligen underbyggda fall, göras tillgängliga på nytt under 2010 och 2011 om detta är av avgörande betydelse för att målen med återhämtningsprogrammet ska kunna uppnås.

2. De åtagandebemyndiganden som motsvarar de belopp i åtaganden som dragits tillbaka till följd av att de projekt som anslagen var avsatta för inte genomförts eller bara delvis genomförts får, undantagsvis och i vederbörligen underbyggda fall, göras tillgängliga på nytt under påföljande år – 2010 respektive 2011 – om detta är av avgörande betydelse för att målen med återhämtningsprogrammet ska kunna uppnås.

Ändringsförslag  7

Förslag till förordning

Artikel 3 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3. För att kunna tillämpa punkt 2 ska kommissionen därför i början av varje budgetår gå igenom de fall där ett åtagande dragits tillbaka under föregående budgetår och utifrån gällande krav bedöma behoven av att på nytt göra anslag disponibla. På grundval av denna bedömning får kommissionen sedan lägga fram de förslag den finner lämpliga till budgetmyndigheten senast den 15 februari, och ska för varje enskild post motivera varför anslag bör göras disponibla på nytt.

3. För att kunna tillämpa punkt 2 ska kommissionen därför i början av varje budgetår gå igenom de fall där ett åtagande dragits tillbaka under föregående budgetår och utifrån gällande krav bedöma behoven av att på nytt göra anslag disponibla. På grundval av denna bedömning, som ska överlämnas till budgetmyndigheten, får kommissionen sedan lägga fram de förslag den finner lämpliga till budgetmyndigheten senast den 15 februari, och ska för varje enskild post motivera varför anslag bör göras disponibla på nytt.

Ändringsförslag  8

Förslag till förordning

Artikel 12 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

2a. Kommissionen ska informera Europaparlamentet om de kontroll-, förvaltnings- och övervakningssystem som medlemsstaterna inrättat.

Ändringsförslag  9

Förslag till förordning

Artikel 27 – punkt 2a (ny)

Utkast till lagstiftningsresolution

Ändringsförslag

 

2a. Kommissionen ska noggrant bedöma de finansiella parametrarna för varje föreslaget projekt i syfte att hindra missbruk av gemenskapsmedel

Ändringsförslag  10

Förslag till förordning

Artikel 29 – punkt -1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1. Kommissionen ska göra en utvärdering av återhämtningsprogrammet i syfte att bedöma hur den har bidraget till uppfyllandet av målen för gemenskapens energipolitik och huruvida budgetanslagen har använts effektivt.

1. Kommissionen ska göra en utvärdering av återhämtningsprogrammet i syfte att bedöma hur den har bidraget till uppfyllandet av målen för gemenskapens energipolitik och huruvida budgetanslagen har använts effektivt. Kommissionen ska förelägga budgetmyndigheten resultaten av denna utvärdering.

ÄRENDETS GÅNG

Titel

Program för att bidra till ekonomisk återhämtning genom att bevilja ekonomiskt stöd från gemenskapen till projekt på energiområdet

Referensnummer

KOM(2009)0035 – C6-0049/2009 – 2009/0010(COD)

Ansvarigt utskott

ITRE

Yttrande

       Tillkännagivande i kammaren

BUDG

19.2.2009

 

 

 

Föredragande av yttrande

       Utnämning

Mario Mauro

10.2.2009

 

 

Behandling i utskott

11.3.2009

30.3.2009

 

 

Antagande

30.3.2009

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

17

0

0

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Laima Liucija Andrikienė, Richard James Ashworth, Reimer Böge, Simon Busuttil, Paulo Casaca, Szabolcs Fazakas, Salvador Garriga Polledo, Ingeborg Gräßle, Catherine Guy-Quint, Janusz Lewandowski, Vladimír Maňka, Mario Mauro, Gérard Onesta, Nina Škottová, László Surján, Gary Titley

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Călin Cătălin Chiriţă

(1)

KOM(2008)0859 av den 10 december 2008.


YTTRANDE från utskottet för regional utveckling (30.3.2009)

till utskottet för industrifrågor, forskning och energi

om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av ett program för hjälp till ekonomisk återhämtning genom finansiellt stöd från gemenskapen till projekt på energiområdet

(KOM(2009)0035 – C6‑0049/2009 – 2009/0010(COD))

Föredragande: Rumiana Jeleva

KORTFATTAD MOTIVERING

Ø Inledning

I förslaget från Europeiska kommissionen behandlas två politikområden: ekonomi och energisäkerhet. Förslaget till omedelbara åtgärder kommer som svar på Europeiska rådets uppmaning till kommissionen att föreslå en rad konkreta projekt(1) för att stimulera EU:s ekonomi, med hänsyn både till nödvändigheten att uppnå en adekvat geografisk balans och ett snabbt genomförande.

Parallellt med finanskrisen och den globala recessionen har EU drabbats av följderna av dramatiska, okontrollerbara växlingar i priset på råolja samt allvarliga och upprepade avbrott i gasförsörjningen från Ryssland. Krisen har också klargjort behovet av att trots nedgången se till att investeringarna i utvecklingen och utforskandet av förnybara energikällor fortsätter i en takt som motsvarar de uppställda målen.

Följaktligen är kommissionens förslag till investering grundat på tre pelare, nämligen

v sammankoppling av gas- och elnät,

v avskiljning och lagring av koldioxid,

v vindkraft till havs.

I förslaget presenteras därför förfaranden och metoder för finansiellt stöd i syfte att stimulera investeringar i upprättandet av ett integrerat europeiskt energinät, genom vilket man ökar försörjningstryggheten samtidigt som man stärker unionens politik inriktad på att minska utsläppen av växthusgaser.

Upprättandet av ett alleuropeiskt sammankopplat energinät är inte något nytt. EU bekostar redan projekt av EU‑intresse när det gäller infrastruktur för el- och gasöverföring. Ungefär 25 miljoner euro används årligen för att stödja genomförbarhetsstudier. De flesta av projekten är gränsöverskridande eller påverkar flera medlemsstater. Förslaget bör betraktas som ett komplement till den planen, och passar väl in i EU:s nuvarande energipolitik.

Ø Trygg och diversifierad energiförsörjning och kontroll av koldioxidutsläpp

Kontrollen av koldioxidutsläpp och utvecklingen av alternativa förnybara energikällor är centrala i all EU‑politik. Utan realistiska, skyndsamma och ändamålsenliga åtgärder på alla ledningsnivåer kommer unionen inte att kunna uppnå sina uttalade mål att minska koldioxidutsläppen senast 2020 eller säkra en dominerande konkurrensställning för sin energisektor på den globala marknaden när ekonomin återhämtar sig. En flyktig blick på spridningen av energikällor i unionen gör det klart att kol och kolderivat inom överskådlig framtid kommer att fortsätta vara viktiga energikällor för produktion av el och stål. För närvarande står kolkraftverk för 20 procent av EU:s koldioxidutsläpp, och EU:s energiindustri förefaller inställd på att bygga 40 nya kolkraftverk under de närmaste fem åren(2). Med tanke på detta är teknik för koldioxidlagring inte bara en möjlighet, utan en verklig och absolut nödvändighet.

Självfallet måste man inte bara fortsätta med utan även påskynda utvecklingen av teknik för alstring av elektricitet på hållbar grund, såsom vindkraft och solenergi, och de projekt som man bedömer har störst chans att lyckas på kort och medellång sikt måste uppmuntras av alla. Det skulle dock vara önsketänkande att tro att denna teknik kommer att kunna täcka unionens samlade energibehov inom den fastslagna tidsramen. Unionen måste vinnlägga sig om att uppnå hela skalan av energiproduktionsmetoder. Förslaget från kommissionen utgör en omedelbar åtgärd för att anpassa och samordna energipolitiken i syfte att bemöta de oförutsedda händelser som är möjliga i dag.

De globala och lokala ekonomiska och finansiella förhållandena främjar långt ifrån ökade investeringar i projekt för energiforskning och infrastruktur. Men för att garantera en framtida trygg energiförsörjning i hela unionen måste man ha en generell nivå av nationella reserver, liksom möjligheten att göra resurserna tillgängliga på platser och i regioner som av någon anledning stöter på problem i fråga om försörjning eller tillgång. Ur detta perspektiv och i syfte att undvika den energibrist som vissa medlemsstater upprepade gånger nyligen har drabbats av, behövs omedelbara åtgärder för att stödja investeringar för sammankoppling av energinäten.

Genom detta initiativ påskyndar därför unionen inte bara utvecklingen av projekt som är nära förknippade med trygg energiförsörjning, utan skapar och bibehåller även arbetstillfällen i en starkt specialiserad och tekniskt avancerad bransch, som är livsviktig för alla EU:s regioner.

Ø De geopolitiska aspekterna av EU:s energiförsörjning

Som en av världens största importörer av olja, gas och kol spelar EU en viktig roll på den internationella energimarknaden(3) men dess beroende av importerad energi kommer att öka exponentiellt under de kommande 20 åren. Europeiska kommissionen uppskattar(4) att om man inte vidtar några åtgärder kommer EU:s energiberoende att stiga från 50 procent 2000 till 70 procent 2030. Unionens viktigaste gasleverantörer är Ryssland (30 procent), Algeriet (25 procent) och Norge (25 procent), men det beräknas att beroendet av ryska källor kommer att stiga till 80 procent 2030. Av historiska och geografiska skäl är de medlemsstater som tidigare tillhörde den sovjetiska inflytandesfären mest utsatta för det ombytliga sätt på vilket Ryssland uppfyller sina avtalsmässiga åtaganden(5).

På samma gång som den osäkra gasförsörjningen har varit förstasidestoff i hela EU, räknar man med att unionens beroende av oljeimport från Mellanöstern kommer att fördubblas under de närmaste 20 åren, samtidigt som 66 procent av EU:s behov av kol också kommer att importeras. Som kommissionen betonar i sin grönbok om hållbar, konkurrenskraftig och trygg energiförsörjning för EU, är det uppenbart att 27 separata nationella energipolitiska strategier i förhandlingarna med externa energileverantörer är till nackdel för ekonomin, och argumentet för en gemensam yttre energipolitik har gradvis blivit alltmer tilltalande i dagens ovanliga finansiella och ekonomiska läge.

Med tanke på regeringarnas exempellösa utgiftsnivåer inom ramen för den globala ekonomin under de senaste månaderna är det naturligtvis väsentligt att de tillgängliga medlen sätts in med exakthet och är inriktade på sådana projekt som kan uppnå optimal trygghet både när det gäller försörjning och hållbarhet och minskning av koldioxidutsläppen.

Ø Val av projekt och budgetkonsekvenser

Europeiska kommissionen meddelar(6) att för att man omgående ska kunna påverka den ekonomiska krisen är det nödvändigt att upprätta en förteckning över de projekt som kan få omedelbart finansiellt stöd. Urvalet av projekt som läggs fram av kommissionen, liksom de åtföljande budgetkonsekvenserna, är per definition ytterst teknisk. Självklart kan parlamentet föreslå ändringar av förteckningen över projekt, men de flesta av dessa ändringar skulle bara återinföra projekt som av ett eller annat skäl inte valdes ut, antingen av kommissionen eller medlemsstaterna. Enligt föredraganden är det kontraproduktivt att gå till väga på det sättet, eftersom snabbheten är avgörande, vilket påpekades tidigare. Detsamma gäller i stor utsträckning för de belopp som tilldelats enskilda projekt. Utan detaljerade tekniska upplysningar som gör det möjligt att bedöma tillräckligheten av de föreslagna beloppen vore det pretentiöst att vilja ändra dem.

Ø Slutsats

Med tanke på ovanstående, att dessa frågor måste hanteras skyndsamt och med sikte på tydliga fördelar för EU:s ekonomi, den trygga energiförsörjningen och minskningen av koldioxidutsläpp genom skyndsamt genomförande av lagstiftningen, rekommenderar föredraganden starkt att förslaget antas utan ändringar.

*******

Utskottet för regional utveckling uppmanar utskottet för industrifrågor, forskning och energi, som ansvarigt utskott, att föreslå ett godkännande av kommissionens förslag.

ÄRENDETS GÅNG

Titel

Program för att bidra till ekonomisk återhämtning genom att bevilja ekonomiskt stöd från gemenskapen till projekt på energiområdet

Referensnummer

KOM(2009)0035 – C6-0049/2009 – 2009/0010(COD)

Ansvarigt utskott

ITRE

Yttrande

      Tillkännagivande i kammaren

REGI

19.2.2009

 

 

 

Föredragande av yttrande

      Utnämning

Rumiana Jeleva

9.3.2009

 

 

Behandling i utskott

9.3.2009

 

 

 

Antagande

30.3.2009

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

23

2

0

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Emmanouil Angelakas, Stavros Arnaoutakis, Rolf Berend, Victor Boştinaru, Wolfgang Bulfon, Gerardo Galeote, Gábor Harangozó, Mieczysław Edmund Janowski, Rumiana Jeleva, Gisela Kallenbach, Tunne Kelam, Evgeni Kirilov, Constanze Angela Krehl, Florencio Luque Aguilar, Sérgio Marques, Maria Petre, Elisabeth Schroedter, Catherine Stihler, Margie Sudre, Oldřich Vlasák

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Domenico Antonio Basile, Emanuel Jardim Fernandes, Samuli Pohjamo

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 178.2)

Jorgo Chatzimarkakis, Dragoş Florin David, Siiri Oviir

(1)

Europeiska rådet den 11–12 december 2008.

(2)

Källa: Climate Action.

(3)

Källa: EurActiv.

(4)

Grönboken om energiförsörjning från november 2000.

(5)

Till exempel effekterna på Bulgarien, Rumänien och Ungern under vintrarna 2006 och 2009.

(6)

Se KOM(2009)0035, s. 7.


ÄRENDETS GÅNG

Titel

Program för att bidra till ekonomisk återhämtning genom att bevilja ekonomiskt stöd från gemenskapen till projekt på energiområdet

Referensnummer

KOM(2009)0035 – C6-0049/2009 – 2009/0010(COD)

Framläggande för parlamentet

28.1.2009

Ansvarigt utskott

       Tillkännagivande i kammaren

ITRE

19.2.2009

Rådgivande utskott

       Tillkännagivande i kammaren

BUDG

19.2.2009

CONT

19.2.2009

ENVI

19.2.2009

REGI

19.2.2009

Inget yttrande avges

       Beslut

CONT

17.2.2009

ENVI

11.2.2009

 

 

Föredragande

       Utnämning

Eugenijus Maldeikis

16.2.2009

 

 

Behandling i utskott

19.3.2009

30.3.2009

 

 

Antagande

31.3.2009

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

37

4

5

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Šarūnas Birutis, Jan Březina, Jerzy Buzek, Jorgo Chatzimarkakis, Giles Chichester, Pilar del Castillo Vera, Den Dover, Fiona Hall, Rebecca Harms, Erna Hennicot-Schoepges, Mary Honeyball, Ján Hudacký, Romana Jordan Cizelj, Werner Langen, Pia Elda Locatelli, Eugenijus Maldeikis, Eluned Morgan, Antonio Mussa, Angelika Niebler, Reino Paasilinna, Atanas Paparizov, Francisca Pleguezuelos Aguilar, Anni Podimata, Miloslav Ransdorf, Herbert Reul, Teresa Riera Madurell, Mechtild Rothe, Paul Rübig, Andres Tarand, Catherine Trautmann, Claude Turmes, Nikolaos Vakalis, Adina-Ioana Vălean, Alejo Vidal-Quadras

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Ivo Belet, Danutė Budreikaitė, Avril Doyle, Edit Herczog, Gunnar Hökmark, Bernhard Rapkay, Esko Seppänen, Hannes Swoboda, Lambert van Nistelrooij

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 178.2)

Jill Evans, Ona Juknevičienė, Willem Schuth

Ingivande

8.4.2009

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy