Διαδικασία : 2008/2335(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A6-0263/2009

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A6-0263/2009

Συζήτηση :

PV 05/05/2009 - 10
CRE 05/05/2009 - 10

Ψηφοφορία :

PV 06/05/2009 - 6.13
CRE 06/05/2009 - 6.13
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2009)0371

ΕΚΘΕΣΗ     
PDF 178kWORD 140k
8.4.2009
PE 418.276v02-00 A6-0263/2009

σχετικά με την ενεργητική ένταξη των ατόμων που είναι αποκλεισμένα από την αγορά εργασίας

(2008/2335(INI))

Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων

Εισηγήτρια: Jean Lambert

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ
 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την ενεργητική ένταξη των ατόμων που είναι αποκλεισμένα από την αγορά εργασίας

(2008/2335(INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 3ης Οκτωβρίου 2008 σχετικά με σύσταση της Επιτροπής για την ενεργητική ένταξη των αποκλεισμένων από την αγορά εργασίας ατόμων (COM(2008)0639),

–   έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως τα άρθρα 99, 137 και 141,

–   έχοντας υπόψη τη σύσταση 2008/867/ΕΚ της Επιτροπής της 3ης Οκτωβρίου 2008 σχετικά με την ενεργητική ένταξη των ατόμων που είναι αποκλεισμένα από την αγορά εργασίας(1),

–    έχοντας υπόψη τη σύσταση 92/441/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 24ης Ιουνίου 1992 σχετικά με τα κοινά κριτήρια που αφορούν την επάρκεια πόρων και παροχών στα συστήματα κοινωνικής προστασίας(2),

–   έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα της Προεδρίας εν συνεχεία της συνεδρίασης του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου που πραγματοποιήθηκε στις Βρυξέλλες στις 11 και 12 Δεκεμβρίου 2008,

–   έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 13ης Φεβρουαρίου 2009 όσον αφορά πρόταση σχετικά με την κοινή έκθεση για την κοινωνική προστασία και την κοινωνική ένταξη 2009 (COM(2009)0058), SEC(2009)0141 και το έγγραφο εργασίας της Επιτροπής της 24ης Φεβρουαρίου 2009 σχετικά με κοινή έκθεση για την κοινωνική προστασία και την κοινωνική ένταξη 2008: χαρακτηριστικά των χωρών, SEC(2009)0255,

–   έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 30ής Νοεμβρίου 2006 σχετικά με την κατάσταση των ατόμων με αναπηρία στη διευρυμένη Ευρωπαϊκή Ένωση: ευρωπαϊκό σχέδιο δράσης 2006-2007(3),

–   έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 6ης Σεπτεμβρίου 2006 σχετικά με τη βελτίωση της ψυχικής υγείας του πληθυσμού - Προς μια στρατηγική σχετικά με την ψυχική υγεία για την Ευρωπαϊκή Ένωση(4),

–   έχοντας υπόψη την πρόοδο που έχει επιτευχθεί όσον αφορά τις ίσες ευκαιρίες και την εξάλειψη των διακρίσεων στην ΕΕ σχετικά με τη μεταφορά των οδηγιών 2000/43/ΕΚ και 2007/78/ΕΚ στο εθνικό δίκαιο,

–   έχοντας υπόψη τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών σχετικά με το καθεστώς των προσφύγων,

–   έχοντας υπόψη τη Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων,

–   έχοντας υπόψη τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία,

–   έχοντας υπόψη την οδηγία 2000/78/ΕΚ του Συμβουλίου, της 27ης Νοεμβρίου 2000, για τη διαμόρφωση γενικού πλαισίου για την ίση μεταχείριση στην απασχόληση και την εργασία(5),

–   έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα της Προεδρίας εν συνεχεία της συνεδρίασης του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου που πραγματοποιήθηκε στη Βαρκελώνη στις 15 και 16 Μαρτίου 2002,

–    έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 17ης Οκτωβρίου 2007 για τον εκσυγχρονισμό της κοινωνικής προστασίας για μεγαλύτερη κοινωνική δικαιοσύνη και οικονομική συνοχή: προώθηση της ενεργητικής ένταξης των πλέον απομακρυσμένων από την αγορά εργασίας ανθρώπων (COM(2007)0620) και το ψήφισμα του Κοινοβουλίου της 9ης Οκτωβρίου 2008 σχετικά με την προώθηση της κοινωνικής ένταξης και την καταπολέμηση της φτώχειας, συμπεριλαμβανομένης της παιδικής φτώχειας, στην ΕΕ(6),

–   έχοντας υπόψη τις συστάσεις των ευρωπαίων κοινωνικών εταίρων στην έκθεση της 18ης Οκτωβρίου 2007 με τίτλο «Οι κυριότερες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι ευρωπαϊκές αγορές εργασίας: Κοινή ανάλυση των ευρωπαίων κοινωνικών εταίρων»,

–   έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 26ης Φεβρουαρίου 2007 με τίτλο «Απολογισμός της κοινωνικής πραγματικότητας - Ενδιάμεση έκθεση προς το εαρινό Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του 2007» (COM(2007)0063) και το σχετικό ψήφισμα του Κοινοβουλίου της 15ης Νοεμβρίου 2007(7),

–    έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 2ας Ιουλίου 2008 με τίτλο «Ανανεωμένη κοινωνική ατζέντα: Ευκαιρίες, πρόσβαση και αλληλεγγύη στην Ευρώπη του 21ου αιώνα» (COM(2008)0412), και το σχετικό ψήφισμα του Κοινοβουλίου της xx 2009(8),

–    έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 12ης Οκτωβρίου 2006 για τη μακροπρόθεσμη διατηρησιμότητα των δημόσιων οικονομικών στην ΕΕ (COM(2006)0574), και το ψήφισμα του Κοινοβουλίου της 20ής Νοεμβρίου 2008 σχετικά με το μέλλον των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης και των συντάξεων: η χρηματοδότησή τους και η τάση προς εξατομίκευση(9),

–    έχοντας υπόψη τη δήλωσή του της 22ας Απριλίου 2008 σχετικά με την εξάλειψη του προβλήματος των αστέγων(10),

–    έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 23ης Μαΐου 2007 σχετικά με την προώθηση της αξιοπρεπούς εργασίας για όλους(11),

–    έχοντας υπόψη την απόφαση αριθ. 1098/2008/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 22ας Οκτωβρίου 2008 σχετικά με το ευρωπαϊκό έτος για την καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού (2010)(12),

–   έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 19ης Φεβρουαρίου 2009 σχετικά με την «Κοινωνική οικονομία»(13),

–   έχοντας υπόψη τη σύσταση 2006/962/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 18ης Δεκεμβρίου 2006 σχετικά με τις βασικές ικανότητες της διά βίου μάθησης(14),

–   έχοντας υπόψη την απόφαση αριθ. 1720/2006/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 15ης Νοεμβρίου 2006 για τη θέσπιση προγράμματος δράσης στον τομέα της διά βίου μάθησης (15),

–   έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 16ης Ιανουαρίου 2008 σχετικά με την εκπαίδευση ενηλίκων: ποτέ δεν είναι αργά για μάθηση(16),

–   έχοντας υπόψη το πρωτόκολλο που προσαρτήθηκε στη Συνθήκη της Λισαβόνας σχετικά με τις υπηρεσίες γενικού συμφέροντος(17),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 45 του Κανονισμού του,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων (A6‑0263/2009),

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ενεργητική ένταξη δεν πρέπει να αντικαταστήσει την κοινωνική ένταξη, δεδομένου ότι οι ευάλωτες ομάδες που δεν μπορούν να συμμετάσχουν στην αγορά εργασίας έχουν δικαίωμα σε μια αξιοπρεπή ζωή και σε πλήρη συμμετοχή στην κοινωνία και, συνεπώς, ένα ελάχιστο εισόδημα και προσβάσιμες και οικονομικά προσιτές κοινωνικές υπηρεσίες υψηλής ποιότητας πρέπει να είναι διαθέσιμες ανεξαρτήτως της ικανότητας συμμετοχής ενός προσώπου στην αγορά εργασίας,

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ενεργητική ένταξη δεν σχετίζεται μόνο με την ικανότητα του ατόμου, αλλά και με τον τρόπο οργάνωσης της κοινωνίας· λαμβάνοντας, επομένως, υπόψη ότι πρέπει να εξεταστούν επίσης τα διαρθρωτικά αίτια του αποκλεισμού, περιλαμβανομένων των διακρίσεων και της ανεπάρκειας των παρεχόμενων υπηρεσιών,

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο προφανής αποκλεισμός από την αγορά εργασίας μπορεί να είναι απόρροια της έλλειψης επαρκών δυνατοτήτων αξιοπρεπούς απασχόλησης και όχι αποτέλεσμα της έλλειψης ατομικής προσπάθειας,

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ένταξη στην αγορά εργασίας δεν πρέπει να αποτελεί προϋπόθεση για το δικαίωμα σε ελάχιστο εισόδημα και για την πρόσβαση σε κοινωνικές υπηρεσίες υψηλής ποιότητας· λαμβάνοντας υπόψη ότι ένα ελάχιστο εισόδημα και η πρόσβαση σε κοινωνικές υπηρεσίες υψηλής ποιότητας είναι αναγκαίες προϋποθέσεις για την ένταξη στην αγορά εργασίας,

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι πλέον απομακρυσμένοι από την αγορά εργασίας είναι συχνά άνθρωποι με πολλαπλές και σύνθετες ανάγκες, δυσκολίες ή μειονεξίες όπως μακροχρόνια εξάρτηση από χαμηλό ή ανεπαρκές εισόδημα, μακροχρόνια ανεργία, χαμηλό μορφωτικό επίπεδο και αναλφαβητισμός, ανατροφή σε ευάλωτη οικογένεια, αναπηρία, κακή κατάσταση υγείας, διαβίωση σε περιοχές με πολλαπλά μειονεκτήματα, επισφαλής στέγαση και έλλειψη στέγης, καθώς και ρατσισμός και διακρίσεις και ότι, συνεπώς, οι στρατηγικές για την ένταξη πρέπει να αντικατοπτρίζουν τα ποικίλα χαρακτηριστικά των αποκλεισμένων ατόμων,

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο κοινωνικός αποκλεισμός και ο αποκλεισμός από την αγορά εργασίας έχουν σοβαρό αντίκτυπο στην ψυχική υγεία των ατόμων που πλήττονται και ότι οι μακροχρόνια άνεργοι αντιμετωπίζουν μεγαλύτερο κίνδυνο να εμφανίσουν κατάθλιψη και άλλες διαταραχές της ψυχικής υγείας,

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα άτομα που είναι απομακρυσμένα από την αγορά εργασίας έχουν σημαντική ανάγκη από επαγγελματική κατάρτιση είτε επειδή δεν έλαβαν επαρκή σχολική εκπαίδευση, είτε επειδή δεν αξιοποίησαν την εκπαίδευσή τους λόγω της διαρκούς απομάκρυνσής τους από την αγορά εργασίας,

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα πιο ευάλωτα άτομα συχνά πλήττονται από τους όρους των πολιτικών ενεργοποίησης και ότι οι εν λόγω επιπτώσεις πρέπει να παρακολουθούνται και να αποφεύγονται οι αρνητικές επιπτώσεις σε ευάλωτες ομάδες,

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα μέτρα ενεργητικής ένταξης πρέπει να λειτουργούν επίσης σε συνδυασμό με την ανάπτυξη στόχων της ΕΕ και εθνικών στόχων για την καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού,

Ι.   λαμβάνοντας υπόψη ότι οι περισσότεροι αρχηγοί νοικοκυριών είναι γυναίκες, οι περισσότεροι μόνοι γονείς είναι γυναίκες και τα περισσότερα άτομα που παρέχουν φροντίδα είναι γυναίκες· λαμβάνοντας, επομένως, υπόψη ότι οι πολιτικές ενεργητικής ένταξης πρέπει να περιλαμβάνουν ένα σύνολο μέτρων που θα δίνουν τη δυνατότητα στις γυναίκες που είναι πλέον απομακρυσμένες από την αγορά εργασίας να ωφεληθούν από τις στρατηγικές ενεργητικής ένταξης· λαμβάνοντας υπόψη ότι η κατάσταση στην αγορά εργασίας για τις γυναίκες έχει άμεση σχέση με τη φτώχεια που συνδέεται με την ηλικία και η οποία πλήττει κυρίως γυναίκες,

ΙΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι σε εποχές οικονομικής ύφεσης και αυξανόμενης ανεργίας, υπάρχει κίνδυνος απόλυσης μεγάλου αριθμού ανθρώπων ο οποίος θα διογκώσει τον αριθμό όσων μαστίζονται ήδη από τη φτώχεια και τον αποκλεισμό από την αγορά εργασίας, ιδίως για τις πιο ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, όπως οι γυναίκες, οι ηλικιωμένοι, τα άτομα με αναπηρίες· λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι πολύ σημαντικό η κοινωνική ένταξη και η συναφής πολιτική για την αγορά εργασίας να επιδιώκονται μέσω μιας ολοκληρωμένης και συνεκτικής προσέγγισης στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού σχεδίου για την ανάκαμψη της οικονομίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι μέρος των δημόσιων πόρων πρέπει να χρησιμοποιηθεί για τη διατήρηση και τη βελτίωση των κοινωνικών επενδύσεων, των επενδύσεων στον τομέα της υγείας και της εκπαίδευσης καθώς και άλλων ζωτικής σημασίας κοινωνικών υπηρεσιών και υπηρεσιών γενικού συμφέροντος,

ΙΒ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η άποψη ότι ο καλύτερος τρόπος εξόδου από τον αποκλεισμό είναι η εργασία ισχύει στην πράξη μόνον εάν η εργασία αυτή είναι βιώσιμη, υψηλής ποιότητας και αμείβεται επαρκώς· λαμβάνοντας υπόψη ότι η εφαρμογή της αρχής της ίσης αμοιβής για εργασία ίσης αξίας εξακολουθεί να χωλαίνει,

ΙΓ. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα άτομα που παρέχουν οικογενειακή φροντίδα προσφέρουν πολύ σημαντικές υπηρεσίες φροντίδας, εκπαίδευσης και υποστήριξης εκτός του συστήματος απασχόλησης, χωρίς εισόδημα ή κοινωνικά δικαιώματα, και στερούνται του δικαιώματος να επανενταχθούν στην αγορά εργασίας και να πετύχουν την αναγνώριση των δεξιοτήτων που αποκτούνται ή αναπτύσσονται κατά τη διάρκεια της περιόδου παροχής οικογενειακής φροντίδας,

1.  επιδοκιμάζει το γεγονός ότι η Επιτροπή βασίζει τη σύστασή της αριθ. 2008/867/ΕΚ στη σύσταση 92/441/ΕΟΚ που αναγνωρίζει το θεμελιώδες δικαίωμα του ατόμου σε επαρκείς πόρους και βοήθεια ώστε να ζει με ανθρώπινη αξιοπρέπεια και ορίζει κοινές αρχές για την εφαρμογή του δικαιώματος αυτού· προσυπογράφει τις κοινές αρχές και τις πρακτικές κατευθυντήριες γραμμές που παρουσιάστηκαν στη σύσταση 2008/867/EΚ σχετικά με την ενεργητική ένταξη που βασίζεται σε τρεις πυλώνες, συγκεκριμένα στην επαρκή εισοδηματική στήριξη, σε αγορές εργασίας χωρίς αποκλεισμούς και στην πρόσβαση σε ποιοτικές υπηρεσίες· επισημαίνει ιδιαίτερα ότι κάθε στρατηγική ενεργητικής ένταξης πρέπει να βασίζεται στις ακόλουθες αρχές: ατομικά δικαιώματα, σεβασμός της ανθρώπινης αξιοπρέπειας και αρχές της απαγόρευσης των διακρίσεων, των ίσων ευκαιριών και της ισότητας των φύλων· προαγωγή της ένταξης στην αγορά εργασίας σε συνδυασμό με πλήρη συμμετοχή στην κοινωνία· υλοποίηση των αρχών της ποιότητας, της επάρκειας και της προσβασιμότητας και στους τρεις πυλώνες·

2.  συμμερίζεται την άποψη του Συμβουλίου ότι η εφαρμογή της σύστασης 92/441/ΕΟΚ πρέπει να βελτιωθεί σε σχέση με το ελάχιστο εισόδημα και τις κοινωνικές μεταβιβάσεις, ότι η κοινωνική πρόνοια πρέπει να παρέχει ένα επαρκές ελάχιστο εισόδημα για μια αξιοπρεπή ζωή, τουλάχιστον σε επίπεδο ανώτερο του επιπέδου «κινδύνου φτώχειας» και επαρκές για την έξοδο από τη φτώχεια και ότι πρέπει να αυξηθεί ο βαθμός διεκδίκησης των παροχών·

3.  επικροτεί την απόφαση του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων της 17ης Ιουλίου 2008 στο πλαίσιο της υπόθεσης C-303/06 σχετικά με τα άτομα που παρέχουν φροντίδα και υφίστανται διακρίσεις λόγω της δέσμευσής τους· ζητεί από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να λάβουν επαρκή μέτρα για να διασφαλιστεί ότι τα άτομα που παρέχουν φροντίδα προστατεύονται από αυτού του είδους τις διακρίσεις σε ό, τι αφορά την πρόσβαση στην αγορά εργασίας και προτρέπει τα κράτη μέλη να προβούν στις απαραίτητες ενέργειες για να διασφαλιστεί η συμμόρφωση με την απόφαση του Δικαστηρίου·

4.  καλεί τα κράτη μέλη να εφαρμόσουν επαρκή εισοδηματική στήριξη προκειμένου να καταπολεμηθούν η φτώχεια και ο κοινωνικός αποκλεισμός· επισημαίνει την ανάγκη για κατάλληλη εισοδηματική στήριξη βάσει των συστάσεων 92/441/ΕΟΚ και 2008/867/ΕΚ, η οποία πρέπει να είναι επαρκής, διαφανής, διαθέσιμη σε όλους και μακροπρόθεσμα βιώσιμη·

5.  θεωρεί ότι έχει ζωτική σημασία να εφαρμόσουν αποτελεσματικά η Επιτροπή και τα κράτη μέλη την οδηγία 78/2000/EΚ, η οποία θεσπίζει ένα νομικό πλαίσιο για την ίση μεταχείριση στην εργασία προκειμένου να καταπολεμηθούν οι διακρίσεις στην απασχόληση και την εργασία λόγω θρησκείας ή πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισμού·

6.  υπογραμμίζει το αίτημά του προς το Συμβούλιο να συμφωνηθεί ένας στόχος σε επίπεδο ΕΕ για προγράμματα ελάχιστου εισοδήματος και ανταποδοτικά προγράμματα αναπλήρωσης του εισοδήματος προκειμένου να παρέχεται εισοδηματική στήριξη η οποία θα ανέρχεται στο 60% τουλάχιστον του αντίστοιχου εθνικού μέσου εισοδήματος και, επιπλέον, να συμφωνηθεί ένα χρονοδιάγραμμα για την επίτευξη αυτού του στόχου σε όλα τα κράτη μέλη·

7.  αναγνωρίζει ότι η αλληλεπίδραση της κοινωνικής πρόνοιας και της δραστηριότητας στην αγορά εργασίας είναι πολύπλοκη: ιδίως όταν η διαθέσιμη εργασία είναι προσωρινή, εποχική, επισφαλής ή μερικής απασχόλησης και οι όροι απόκτησης δικαιώματος και τα συστήματα κοινωνικής προστασίας ή οι οριακοί φορολογικοί συντελεστές ενδέχεται να έχει αποτρεπτικό αποτέλεσμα στην ανάληψη μισθωτής εργασίας και το σύστημα κοινωνικής πρόνοιας είναι υπερβολικά δύσκαμπτο για να αντιδράσει· ενθαρρύνει επομένως την ανάπτυξη συστημάτων που θα στηρίζουν ουσιαστικά τα άτομα που βρίσκονται σε μεταβατικό στάδιο, αντί να τα «τιμωρούν» ή να τα αποθαρρύνουν ή να διακόπτουν τις παροχές κοινωνικής πρόνοιας υπερβολικά γρήγορα όταν ένα άτομο βρίσκει εργασία·

8.  επισημαίνει τη σημασία που έχει η πρόβλεψη επιδομάτων πρόνοιας για ευάλωτα άτομα που είναι σε θέση να εργαστούν· επισημαίνει, ωστόσο, ότι δυνάμει της αρχής της επικουρικότητας, τα συγκεκριμένα επιδόματα είναι της αρμοδιότητας των κρατών μελών·

9.  επισημαίνει ότι οι αποδέκτες μιας επαρκούς εισοδηματικής στήριξης και τα μέλη της οικογένειάς τους θα έχουν την ευκαιρία να αποφύγουν τον κίνδυνο φτώχειας και να γίνουν ενεργοί πολίτες που θα συνεισφέρουν στην κοινωνική και οικονομική ζωή καθώς και στην αλληλεγγύη μεταξύ των γενεών·

10. προτείνει να εξετάσουν ενεργά τα κράτη μέλη μια πολιτική ελάχιστου μισθού, προκειμένου να αντιμετωπιστεί ο αυξανόμενος αριθμός των «εργαζόμενων φτωχών» και να καταστεί η εργασία βιώσιμη προοπτική για όσους είναι απομακρυσμένοι από την αγορά εργασίας·

11. θεωρεί ότι η ενεργητική ένταξη προϋποθέτει τη μείωση των ανισοτήτων μεταξύ των περιφερειών και των περιοχών εντός της Κοινότητας, μέσω της ταχύτατης αποκατάστασης των περιοχών που πλήττονται από την οικονομική κρίση και της ανάπτυξης των αγροτικών περιφερειών·

12. ζητεί από τα κράτη μέλη να αναλάβουν δράση για την καταπολέμηση της παράνομης ή «υπόγειας» απασχόλησης, η οποία αποκλείει από ορισμένες κοινωνικές διευκολύνσεις και υπηρεσίες όσους εμπλέκονται σε αυτή·

13. ζητεί οι πολιτικές ενεργητικής ένταξης:

- να είναι συνεπείς με μια προσέγγιση της πολιτικής εκπαίδευσης, διά βίου μάθησης, απασχόλησης και κοινωνικής πολιτικής με βάση τον κύκλο ζωής·

- να είναι ειδικά προσαρμοσμένες, στοχοθετημένες και προσανατολισμένες προς την αντιμετώπιση των αναγκών·

- να βασίζονται σε μια ολοκληρωμένη προσέγγιση και να είναι συμμετοχικές· και

- να σέβονται τις προϋποθέσεις που είναι αναγκαίες για τη συμμετοχή χωρίς να δημιουργούνται συνθήκες που θέτουν σε κίνδυνο το ελάχιστο εισόδημα διαβίωσης·

14. καλεί την Επιτροπή να εξετάσει τη λογιστική συνολικού κόστους στον τομέα της ενεργητικής και κοινωνικής ένταξης, καθώς η εμπειρία έχει δείξει ότι οι έγκαιρες επενδύσεις και η προληπτική δράση μπορούν να μειώσουν το συνολικό κόστος για την κοινωνία μακροπρόθεσμα· επιδοκιμάζει το γεγονός ότι η σύσταση 2008/867/ΕΚ προτείνει αντίστοιχη αύξηση των επενδύσεων για την κοινωνική ένταξη·

15. θεωρεί ότι τα κράτη μέλη θα πρέπει να παρέχουν στοχευμένα πρόσθετα επιδόματα για τις μειονεκτούσες ομάδες (όπως τα άτομα με αναπηρίες ή χρόνιες ασθένειες, οι μόνοι γονείς ή τα πολύτεκνα νοικοκυριά) που θα καλύπτουν πρόσθετες δαπάνες σε σχέση, μεταξύ άλλων, με την προσωπική υποστήριξη, τη χρήση συγκεκριμένων υπηρεσιών και την ιατρική και κοινωνική μέριμνα, καθιερώνοντας, μεταξύ άλλων, προσιτά επίπεδα τιμών για φάρμακα για τις λιγότερες προνομιούχες κοινωνικές ομάδες· υπογραμμίζει την ανάγκη να διασφαλιστούν επαρκή επίπεδα συντάξεων αναπηρίας και αρχαιότητας·

16. συμφωνεί, ενόψει ιδίως των συχνά πολύπλοκων αναγκών των ανθρώπων, ότι χρειάζεται να σχεδιαστούν και να υλοποιηθούν ειδικά προσαρμοσμένα μέτρα ενεργητικής ένταξης που θα συνδυάζουν το ελάχιστο εισόδημα, την ένταξη στην αγορά εργασίας και τις κοινωνικές υπηρεσίες, ότι πρέπει να υπάρξει εστίαση στον έγκαιρο εντοπισμό και την προληπτική δράση και ότι πρέπει να δοθεί προτεραιότητα στη στοχοθέτηση των πλέον ευάλωτων ατόμων·

17. θεωρεί ότι, στο πλαίσιο του σχεδιασμού και της υλοποίησης τέτοιων μέτρων, πρέπει να συνεκτιμώνται οι απόψεις εκείνων στους οποίους απευθύνονται τα μέτρα· καλεί τα κράτη μέλη να υποστηρίξουν την ενδυνάμωση των κοινωνικών ΜΚΟ προκειμένου να διευκολυνθεί η συμμετοχή τους στη χάραξη και την εφαρμογή των πολιτικών ένταξης·

18. καλεί τα κράτη μέλη να αναπτύξουν μια πιο εποικοδομητική προσέγγιση απέναντι στην πολιτική για τα ναρκωτικά, με έμφαση στην πρόληψη, την εκπαίδευση και τη θεραπεία του εθισμού και όχι στις ποινικές κυρώσεις·

19. ζητεί τον αποστιγματισμό των ατόμων με ψυχικά προβλήματα υγείας και μαθησιακές διαταραχές, την προώθηση της ψυχικής υγείας και της ευζωίας, την πρόληψη των ψυχικών διαταραχών καθώς και την αύξηση των πόρων για τη θεραπεία και την περίθαλψη·

20. θεωρεί ότι, επειδή προβλήματα που συνδέονται με τον αποκλεισμό εμφανίζονται σε πολλές περιπτώσεις από τα πρώτα χρόνια της ζωής, είναι αναγκαία η προληπτική δράση προκειμένου να εντοπιστούν από μικρή ηλικία τα παιδιά και οι νέοι που αντιμετωπίζουν μεγαλύτερο κίνδυνο, πολύ πριν εγκαταλείψουν την εκπαίδευση και την κατάρτιση· σημειώνει ότι οι νέοι που αποκλείονται από το σχολείο έχουν περισσότερες πιθανότητες να εκδηλώσουν αντικοινωνική και παραβατική συμπεριφορά, με αποτέλεσμα να αυξάνονται τις προκλήσεις που θα αντιμετωπίσουν για να εισέλθουν στην αγορά εργασίας αργότερα στη ζωή τους· εκτιμά ότι ένας ευρύς διάλογος μεταξύ των ενδιαφερόμενων φορέων και η στήριξη της προληπτικής δράσης και των κοινωνικών υπηρεσιών για τη βελτίωση των ευκαιριών των ευάλωτων παιδιών και νέων ενηλίκων είναι στοιχεία ζωτικής σημασίας για την επιτυχία των πολιτικών ένταξης· υπογραμμίζει επίσης τη σημασία των προβλημάτων αποκλεισμού που πλήττουν τους ηλικιωμένους που χάνουν τη δουλειά τους και δεν μπορούν να επανενταχθούν στην αγορά εργασίας·

21. θεωρεί ότι οι ανάγκες των νέων που αναζητούν μια πρώτη εργασία θα πρέπει να λαμβάνονται προσεκτικά υπόψη και ότι οι πολιτικές και τα μέτρα που μπορούν να ενθαρρύνουν τη μετάβαση από την εκπαίδευση στην αγορά εργασίας θα πρέπει να χαράσσονται σε εθνικό επίπεδο· θεωρεί επιπλέον ότι ο διαρθρωμένος διάλογος με τις οργανώσεις νέων θα πρέπει να είναι σε διαρκή σύνδεση με το έργο των θεσμικών οργάνων της ΕΕ και των κρατών μελών·

22. ζητεί από τα κράτη μέλη να πράξουν περισσότερα για την αντιμετώπιση των ζητημάτων που απασχολούν τα άτομα που παρέχουν φροντίδα, μεταξύ των οποίων το δικαίωμα να επιλέγουν ελεύθερα αν θέλουν να παρέχουν ή όχι φροντίδα αλλά και το μέγεθος της φροντίδας που παρέχουν, η δυνατότητα συνδυασμού της φροντίδας με μισθωτή εργασία και απασχόληση καθώς και η πρόσβαση στα προγράμματα κοινωνικής ασφάλισης και στις συντάξεις, προκειμένου να αποφεύγεται η πτώση του βιοτικού επιπέδου ως συνέπεια της παροχής φροντίδας·

23. επιδοκιμάζει την αναγνώριση της ανάγκης για καθολική πρόσβαση σε οικονομικά προσιτές και υψηλής ποιότητας κοινωνικές υπηρεσίες ως θεμελιώδους δικαιώματος και ουσιαστικού στοιχείου του ευρωπαϊκού κοινωνικού μοντέλου, καθώς και για την υποστήριξη της παραμονής των ανθρώπων στην εργασία και των αρχών που περιέχονται στη σύσταση 2008/867/ΕΚ· θεωρεί ότι τέτοιες κοινωνικές υπηρεσίες περιλαμβάνουν σταθερή, οικονομικά προσιτή στέγη, προσβάσιμες δημόσιες συγκοινωνίες, βασική επαγγελματική κατάρτιση και παροχή ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης καθώς και πρόσβαση σε οικονομικά προσιτή ενέργεια και σε άλλες υπηρεσίες δικτύου· σημειώνει ότι πρέπει να συντελεστεί πρόοδος σε ό, τι αφορά τη διασφάλιση υποχρεώσεων καθολικής υπηρεσίας στις υπηρεσίες γενικού συμφέροντος· εκτιμά ότι απαιτείται η ανάπτυξη σχεδίου δράσης για τη θέσπιση οδηγίας πλαίσιο της ΕΕ σχετικά με τις υπηρεσίες γενικού συμφέροντος που θα κατοχυρώνει αυτές τις υποχρεώσεις· σημειώνει ότι παραμένει ανεπαρκής η πρόοδος προς την κατεύθυνση της επίτευξης των στόχων της Βαρκελώνης για τις οικονομικά προσιτές, υψηλής ποιότητας υπηρεσίες παιδικής μέριμνας, που πρέπει να ενισχυθούν προκειμένου να καλύψουν όλα τα παιδιά στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση· σημειώνει επίσης ότι οι ανάγκες μέριμνας άλλων εξαρτημένων ατόμων δεν καλύπτονται επαρκώς και πρέπει να αποτελέσουν αντικείμενο παρόμοιας διαδικασίας·

24. πιστεύει ότι η εξάλειψη των διακρίσεων που αντιμετωπίζουν οι άνθρωποι στο πλαίσιο της πρόσβασης στα αγαθά, τις υπηρεσίες και τις διευκολύνσεις διαδραματίζει καίριο ρόλο στην επίτευξη της ένταξης και επικροτεί, ως εκ τούτου, την πρόταση για μια συνολική οδηγία για την καταπολέμηση των διακρίσεων εκτός της απασχόλησης λόγω ηλικίας, αναπηρίας, γενετήσιου προσανατολισμού και θρησκείας ή πεποιθήσεων·

25. ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να εξετάσουν το ενδεχόμενο θέσπισης κοινωνικών εκπτωτικών τιμολογίων για τις ευάλωτες ομάδες, για παράδειγμα στους τομείς της ενέργειας και των δημόσιων μεταφορών, καθώς και διευκολύνσεων για την απόκτηση μικροπιστώσεων, προκειμένου να προαχθεί η ενεργητική ένταξη, καθώς και η δωρεάν υγειονομική περίθαλψη και η εκπαίδευση για τους ανθρώπους με δυσκολίες υλικής φύσης·

26. ζητεί από τα κράτη μέλη να αυξήσουν την προβολή των πιστωτικών ενώσεων, αφενός μεν για να προσφέρεται στα άτομα ένα ασφαλές και ρυθμιζόμενο περιβάλλον στο οποίο οι άνθρωποι θα αποταμιεύουν και θα δανείζονται χρήματα, αφετέρου δε για να εξαλειφθούν τα ολοένα και αυξανόμενα προβληματικά προσωπικά χρέη· ζητεί από τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν ότι τα άτομα έχουν το δικαίωμα να ανοίξουν έναν οικονομικά προσιτό τραπεζικό λογαριασμό, ο οποίος συνιστά ένα εξαιρετικά σημαντικό μέσο συμμετοχής τόσο στις οικονομικές δραστηριότητες όσο και στην κοινωνία·

27. καλεί τα κράτη μέλη να παράσχουν στα άτομα με αναπηρίες την πρόσθετη στήριξη που είναι αναγκαία τόσο για να ενταχθούν στην αγορά εργασίας όσο και ενόσω εργάζονται·

28. πιστεύει ότι οι νέοι αντιμετωπίζουν συγκεκριμένα εμπόδια για την ενεργητική ένταξη, μεταξύ των οποίων αδικαιολόγητες διακρίσεις σχετικά με την ηλικία και δυσκολίες σε ό, τι αφορά την πρόσβαση σε οικονομικά προσιτά προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης·

29. χαιρετίζει την αποϊδρυματοποίηση των ατόμων με αναπηρίες αλλά σημειώνει ότι αυτό προϋποθέτει επαρκές επίπεδο υπηρεσιών που θα βασίζονται στις κοινότητες και θα προάγουν την ανεξάρτητη διαβίωση, το δικαίωμα στην προσωπική βοήθεια, το δικαίωμα στην οικονομική ανεξαρτησία και πλήρη συμμετοχή στην κοινωνία στο εσωτερικό των κρατών μελών·

30. ζητεί από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να παρέχουν επαρκείς πόρους για να διευκολύνεται η πρόσβαση στα προγράμματα της διά βίου μάθησης ως μέσου περιορισμού του αποκλεισμού των ηλικιωμένων, μεταξύ άλλων, από την απασχόληση και για να ενθαρρύνεται η συνεχής συμμετοχή τους στην κοινωνική, πολιτιστική και πολιτική ζωή·

31. εκτιμά ότι πρέπει να αναληφθεί περαιτέρω δράση για την αντιμετώπιση της ενδοοικογενειακής βίας και της κακομεταχείρισης των παιδιών και των ηλικιωμένων·

32. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν ότι η ισχύουσα κοινοτική νομοθεσία για την ισότητα των φύλων, την ισότητα γενικά και την απαγόρευση των διακρίσεων εφαρμόζεται πλήρως, σωστά και αποτελεσματικά· ζητεί την επέκταση και την επιβολή της για την άρση των διαρθρωτικών φραγμών στην απασχόληση και την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση·

33. εκτιμά ότι η ποιοτική εκπαίδευση συνιστά βασικό προαπαιτούμενο για την επιτυχημένη μελλοντική απασχόληση και ένταξη· καλεί τα κράτη μέλη να επεκτείνουν τη νομοθεσία στη δημόσια εκπαίδευση προκειμένου να εξαλειφθεί κάθε είδους εμπόδιο στην εκπαίδευση, διασφαλίζοντας ολοκληρωμένη εκπαίδευση και πρόσβαση για όλους· πιστεύει ότι εκείνοι που είναι αποκλεισμένοι από την αγορά εργασίας για μεγάλο χρονικό διάστημα πρέπει να έχουν περισσότερα δικαιώματα χρηματοδότησης για διά βίου μάθηση, ιδίως σε ό, τι αφορά τις «βασικές ικανότητες»·

34. ζητεί από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να εφαρμόσουν την αρχή της ενσωμάτωσης της διάστασης του φύλου σε όλη τη στρατηγική ενεργητικής ένταξης·

35. θεωρεί ότι η παρεχόμενη κατάρτιση πρέπει να λαμβάνει υπόψη τις ανάγκες των ενδιαφερομένων και να είναι κατάλληλη για αυτούς· ζητεί στοχοθετημένα μέτρα κατάρτισης και ένταξης και όχι τυποποιημένα, τα οποία συχνά παραβλέπουν τις ανάγκες των ατόμων με αναπηρίες, εκείνων με ευθύνες μέριμνας ή των ατόμων με προβλήματα υγείας· επισημαίνει τις βέλτιστες πρακτικές του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΚΤ) και του προγράμματος Equal όσον αφορά τις στοχοθετημένες, βασισμένες στις ανάγκες, προσεγγίσεις κατάρτισης για εκείνους που είναι πλέον απομακρυσμένοι από την αγορά εργασίας, με την αναγνώριση μη πιστοποιημένων δεξιοτήτων και δεξιοτήτων που αποκτώνται μέσω άτυπης εκπαίδευσης·

36. συνιστά τη βελτίωση της ποιότητας της εκπαίδευσης και την ένταξη των εκπαιδευτικών συστημάτων στην αγορά εργασίας και στα κριτήρια κοινωνικής συμμετοχής, καθώς και τη μείωση των ανισοτήτων στην πρόσβαση σε όλες τις μορφές εκπαίδευσης και στην ποιότητα της παρεχόμενης εκπαίδευσης·

37. θεωρεί ότι η κατάρτιση πρέπει επίσης να διασφαλίζει ότι τα άτομα είναι ενήμερα για τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους στην εργασία, συμπεριλαμβανομένης της ορθής προετοιμασίας από την άποψη της υγιεινής και της ασφάλειας και των δικαιωμάτων συμμετοχής σε συνδικαλιστικές ενώσεις καθώς και των δικαιωμάτων τους για ενημέρωση και διαβούλευση και για διά βίου μάθηση και κατάρτιση·

38. σημειώνει ότι υπάρχει κίνδυνος οι πιο ευρηματικές προσεγγίσεις για να προετοιμαστούν εκείνοι που είναι πλέον απομακρυσμένοι από την αγορά εργασίας σε σχέση με την πρόσβασή τους σε αυτή, να στερούνται χρηματοδότησης, προς όφελος μιας πιο συντηρητικής προσέγγισης, βασισμένης σε εύκολα ποσοτικώς μετρήσιμα αποτελέσματα· καλεί την Επιτροπή να βελτιώσει τη χρηματοδότηση προσεγγίσεων από κάτω προς τα πάνω στο πλαίσιο των διαρθρωτικών ταμείων, και ιδίως του ΕΚΤ, και την ανάπτυξη δεικτών μέτρησης της προόδου που συντελείται ως προς την κοινωνική και ενεργητική ένταξη, προκειμένου να εστιάσει σε καινοτόμες προσεγγίσεις σε επίπεδο βάσης για την προώθηση της ενεργητικής ένταξης, ως μέρος των στόχων κοινωνικής ένταξης που προβάλλονται στο πλαίσιο της δέσμευσης πόρων των διαρθρωτικών ταμείων για τη στρατηγική της Λισαβόνας, της προτεινόμενης χρηματοδότησης για την κοινωνική καινοτομία, και μέσω άλλων διαύλων χρηματοδότησης·

39. σημειώνει ότι λόγω των δημογραφικών αλλαγών, υπολογίζεται ότι μέχρι το 2030 η αναλογία των ενεργών έναντι των μη ενεργών ατόμων θα είναι 2:1· ζητεί από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να αναπτύξουν πολιτικές ενεργητικής ένταξης προκειμένου να διασφαλιστεί ότι τα άτομα που παρέχουν φροντίδα, πολλά από τα οποία θα υποχρεωθούν να αποσυρθούν από την αγορά εργασίας λόγω των ευθυνών της παροχής φροντίδας, δεν θα επηρεασθούν δυσμενώς τα επόμενα χρόνια·

40. επισημαίνει την ανάγκη δημιουργίας μιας αγοράς εργασίας χωρίς αποκλεισμούς ως πυρήνα κάθε στρατηγικής ενεργητικής ένταξης, μιας αγοράς εργασίας με αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας και ποικιλία θέσεων εργασίας για όλους τους εργαζομένους που θα λαμβάνει υπόψη τις διαφορετικές ανάγκες στο χώρο εργασίας, τις ατομικές απαιτήσεις των εργαζομένων, τα μοντέλα εργασίας και οργάνωσης του χρόνου, τα διαφορετικά επίπεδα δεξιοτήτων και τις διαφορετικές ανάγκες σε ό, τι αφορά το συνδυασμό οικογενειακής, προσωπικής και επαγγελματικής ζωής· σημειώνει ότι η απασχόληση υψηλής ποιότητας είναι εξαιρετικά σημαντική για να προωθηθεί η διατήρηση της εργασίας·

41. ζητεί από τα κράτη μέλη να προωθήσουν μια ανταγωνιστική αγορά εργασίας που θα ενθαρρύνει την ανάπτυξη δημόσιων και ιδιωτικών συστημάτων κοινωνικής πρόνοιας σε λογικό κόστος, επιτρέποντας στους ενδιαφερομένους, συμπεριλαμβανομένων των μελών εθνοτικών μειονοτήτων, να έχουν την επιλογή να περιορίσουν τους κινδύνους αποκλεισμού από την αγορά εργασίας·

42. καλεί τα κράτη μέλη να χρησιμοποιήσουν εργαλεία και μέσα για την παροχή κινήτρων σε όλους τους παράγοντες για τη δημιουργία αγορών εργασίας χωρίς αποκλεισμούς και τη βελτίωση της συμμετοχής εκείνων που είναι πλέον απομακρυσμένοι από τις αγορές εργασίας· επισημαίνει τα μέσα στο πλαίσιο του τοπικά προσαρμοσμένου κοινωνικού διαλόγου, τα οικονομικά κίνητρα, τα φορολογικά οφέλη και την ανάπτυξη της κοινωνικής οικονομίας· επικροτεί τη σύσταση της Επιτροπής για την παροχή στήριξης στην κοινωνική οικονομία ως πηγή ζωτικής σημασίας για θέσεις πρώτης εργασίας για τα μειονεκτούντα άτομα·

43. επισημαίνει ότι ο ρόλος των τοπικών και των περιφερειακών αρχών για την προώθηση της ενεργητικής ένταξης είναι τριπλός: εργοδότες, φορείς προώθησης της οικονομικής ανάπτυξης και απασχόλησης και πάροχοι δημόσιων υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων των υπηρεσιών για τις πιο ευάλωτες ομάδες· ζητεί από τα κράτη μέλη να δημιουργήσουν δίκτυα σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο που θα συμβουλεύουν και θα παραπέμπουν τα άτομα στις υπηρεσίες από τις οποίες θα μπορούν να λαμβάνουν βοήθεια για την πρόσβαση στην αγορά εργασίας καθώς και σε συγκεκριμένες κοινωνικές υπηρεσίες (π.χ. προγράμματα κοινωνικών επιδομάτων, υπηρεσίες υγείας, ψυχικής υγείας, κοινωνικής πρόνοιας και επαγγελματική κατάρτιση) ανάλογα με την ιδιαίτερη κατάστασή τους·

44. πιστεύει ακράδαντα ότι θα πρέπει να γίνουν περισσότερα για την εξάλειψη των εμποδίων στην ένταξη που αντιμετωπίζουν οι αιτούντες άσυλο· καλεί τα κράτη μέλη να εργαστούν για να σταματήσει η εξάρτηση των αιτούντων άσυλο από επιδόματα, επιτρέποντας σε αυτούς να εργαστούν, και να εξετάσουν το ενδεχόμενο ανάπτυξης νομιμότερων μεταναστευτικών οδών·

45. προτρέπει όλα τα κράτη μέλη να περιφρουρήσουν τις πολιτικές ασύλου που βασίζονται στα ανθρώπινα δικαιώματα σύμφωνα με τη σύμβαση που αφορά το καθεστώς των προσφύγων και τη λοιπή σχετική νομοθεσία για τα ανθρώπινα δικαιώματα·

46. αναγνωρίζει ότι η εμπορία ανθρώπων επιφέρει τεράστιο πόνο και κοινωνικό αποκλεισμό και ζητεί από τα κράτη μέλη να κάνουν περισσότερα για να επιβάλουν τη νομοθεσία για την καταπολέμηση της εμπορίας και των διακρίσεων, να επανεντάξουν τα θύματα της εμπορίας στην κοινωνία και, ιδίως, να υπογράψουν, να κυρώσουν και να εφαρμόσουν τη Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων·

47. προτρέπει την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να απορρίψουν την παραπλανητική σύγχυση της οικονομικής μετανάστευσης με την αίτηση χορήγησης ασύλου, και της οικονομικής μετανάστευσης και της αίτησης χορήγησης ασύλου με την παράνομη μετανάστευση·

48. θεωρεί ότι η φυλάκιση ανθρώπων χωρίς επαρκή αποκατάσταση και εκπαίδευση δημιουργεί εμπόδια στην ένταξη και συχνά οδηγεί μόνο στον περαιτέρω κοινωνικό αποκλεισμό, την ανεργία και το έγκλημα·

49. πιστεύει ακράδαντα ότι η διατήρηση μιας ηλικίας υποχρεωτικής συνταξιοδότησης λειτουργεί ανασταλτικά για την ενεργητική ένταξη και θέτει πολλά άτομα, που θα επιθυμούσαν ενδεχομένως να επιλέξουν να συνεχίσουν να εργάζονται, εκτός της αγοράς εργασίας χωρίς λόγο·

50. καλεί την Επιτροπή να συντονίσει στενά την πολιτική διαδικασία για την ενεργητική ένταξη, ιδίως όσον αφορά τις κοινωνικές υπηρεσίες υψηλής ποιότητας, με τη συνεχιζόμενη ανάπτυξη ενός εθελοντικού πλαισίου κοινωνικών υπηρεσιών γενικού συμφέροντος υψηλής ποιότητας, και να εξετάσει χωρίς καθυστέρηση όλα τα πιθανά μέσα για την αποσαφήνιση του νομοθετικού πλαισίου εντός του οποίου δραστηριοποιούνται οι κοινωνικές υπηρεσίες γενικού συμφέροντος θωρακίζοντάς τες με ένα νομικό πλαίσιο που θα χρησιμεύει ως σημείο αναφοράς, ιδίως μέσω της έγκρισης νομοθετικών μέσων, συμπεριλαμβανομένης οδηγίας πλαίσιο·

51. υπογραμμίζει το πρόσφατο αίτημά του προς την Επιτροπή και το Συμβούλιο να θέσουν στόχους για τη μείωση της φτώχειας (της φτώχειας γενικά, της παιδικής φτώχειας, της φτώχειας των εργαζομένων και της μακροχρόνια φτώχειας), για ένα ελάχιστο επίπεδο εισοδήματος από συντάξεις και για την πρόσβαση σε υγειονομική περίθαλψη και για την ποιότητά της (μείωση της παιδικής θνησιμότητας, βελτίωση της υγείας και αύξηση του προσδόκιμου ζωής, κλπ.)· επαναλαμβάνει τα αιτήματά του για τη θέσπιση ενός στόχου σε επίπεδο ΕΕ για τη μείωση της παιδικής φτώχειας κατά 50% έως το 2012 και για την εξάλειψη του φαινομένου των αστέγων τόσο για τα παιδιά και τους νέους όσο και για τους ενήλικες μέχρι το 2015·

52. ζητεί ένα συγκεκριμένο χάρτη πορείας για την υλοποίηση στρατηγικών ενεργητικής ένταξης με βάση τη συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών και άλλων ενδιαφερομένων, συμπεριλαμβανομένων ανθρώπων που ζουν στη φτώχεια· θεωρεί ότι ο χάρτης πορείας αυτός πρέπει να θέτει προθεσμίες και ρεαλιστικούς ποιοτικούς και ποσοτικούς στόχους που θα βασίζονται σε ειδικούς δείκτες και εις βάθος διάλογο μεταξύ των ενδιαφερόμενων μερών· θεωρεί επίσης ότι ο χάρτης πορείας πρέπει να ορίζει με ποιον τρόπο πρέπει να υλοποιηθεί και να παρακολουθείται η ενεργητική ένταξη μέσω της ανοικτής μεθόδου συντονισμού για την κοινωνική προστασία και την κοινωνική ένταξη, ιδίως σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο· ως εκ τούτου, χαιρετίζει την πρωτοβουλία της Επιτροπής να εμπλέξει τις τοπικές αρχές στην παρακολούθηση της εφαρμογής των στρατηγικών ενεργητικής ένταξης μέσω της χρηματοδότησης δικτύου παρατηρητηρίων των τοπικών αρχών για την ενεργητική ένταξη από το πρόγραμμα Progress· ζητεί από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να αναθέσουν σε αυτά τα παρατηρητήρια ισχυρό ρόλο στο μέλλον σε ό, τι αφορά τη διαδικασία χάραξης πολιτικών και να ενσωματώσουν προγράμματα ενεργητικής ένταξης στα εθνικά μεταρρυθμιστικά προγράμματα της αναθεωρημένης Στρατηγικής της Λισαβόνας και ιδίως στην ευρωπαϊκή στρατηγική απασχόλησης·

53. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, την Επιτροπή και στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών.

(1)

     ΕΕ L 307, 18.11.2008, σ. 11.

(2)

     ΕΕ L 245, 26.8.1992, σ. 46.

(3)

ΕΕ C 316 Ε, 22.12.2006, σ.370      

(4)

ΕΕ C 305 Ε, 14.12.2006, σ.148

(5)

ΕΕ L 303, 2.12.2000, σ. 16

(6)

     Κείμενα που εγκρίθηκαν, P6_TA(2008)0467.

(7)

     ΕΕ C 282 E, 6.11.2008, σ. 463.

(8)

     Κείμενα που εγκρίθηκαν, P6_TA(2009)XXXX.

(9)

     Κείμενα που εγκρίθηκαν, P6_TA(2008)0556.

(10)

   Κείμενα που εγκρίθηκαν, P6_TA(2008)0163.

(11)

ΕΕ C 102E. 24.4.2008, σ. 321.

(12)

   ΕΕ L 298, 7.11.2008, σ. 20.

(13)

Κείμενα που εγκρίθηκαν, Ρ6_ΤΑ(2009)0062

(14)

ΕΕ L 394, 30.12.2006, σ. 10.

(15)

ΕΕ L 327, 24.11.2006, σ. 45.

(16)

Κείμενα που εγκρίθηκαν, P6_TA(2008)0013.

(17)

ΕΕ C 306, 17.12.2007, σ. 158.


ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η σύσταση της Επιτροπής έχει ως αφετηρία της τη σύσταση του Συμβουλίου του 1992 σχετικά με επαρκείς πόρους και κοινωνική βοήθεια στα συστήματα κοινωνικής προστασίας και παραμένει η λυδία λίθος για την πολιτική για την καταπολέμηση της φτώχειας.

Η απασχόληση αντιμετωπίζεται από μακρόν ως ένας τρόπος αύξησης της ένταξης γενικά: συχνά ακούμε ότι «ο καλύτερος τρόπος ένταξης είναι μέσω μιας θέσης εργασίας», αλλά αυτό εγείρει σειρά ερωτημάτων. Θα αποδίδει οικονομικά η εργασία; Τόσο από την άποψη του μισθού ως ελάχιστων αποδοχών διαβίωσης και της ποιότητας της εργασίας όσο και από την άποψη του συνδυασμού του μισθού και των συνθηκών εργασίας με τις τρέχουσες παροχές κοινωνικής πρόνοιας. Η εισηγήτρια πιστεύει ότι είναι σαφές ότι ορισμένα από τα αποκαλούμενα μέτρα παροχής κινήτρων ώστε να ενθαρρυνθούν οι άνθρωποι να εργαστούν, ιδίως η απώλεια των παροχών, δεν συμβάλλουν με κανέναν τρόπο στην αντιμετώπιση της φτώχειας. Υπάρχει επίσης ένα αναγνωρισμένο πρόβλημα μετάβασης, όταν κάποιος μπορεί να απολέσει όλα τα δικαιώματα κοινωνικής πρόνοιας αρχίζοντας να εργάζεται: αυτό δημιουργεί ιδιαίτερα προβλήματα εάν η εργασία αυτή είναι προσωρινή, ευκαιριακή ή μερικής απασχόλησης: επιθυμούμε μια ευέλικτη αγορά εργασίας αλλά δεν μπορούμε να ανταποδώσουμε με ευέλικτη πρόνοια. Το Συμβούλιο δικαίως επιθυμεί να εξετάσει το ζήτημα περαιτέρω και να δει τι αποδίδει. Η επαρκής εισοδηματική στήριξη είναι ένας βασικός πυλώνας: ένας αξιοπρεπής μισθός, η ισότητα στις αμοιβές και η πρόσβαση σε επαρκείς συντάξεις είναι αναγκαία στοιχεία.

Η έκθεση περιέχει μια πρόταση για νέα νομοθεσία στον τομέα αυτόν.

Για τους πλέον απομακρυσμένους από την αγορά εργασίας, είναι αναγκαία τα μέτρα πριν από εύρεση θέσης εργασίας και αντιμετωπίζουν ολοένα και πιο αυξημένους κινδύνους. Είναι εξίσου σαφές ότι είναι οι αξιόπιστες, οικονομικά προσιτές και προσβάσιμες υπηρεσίες είναι απαραίτητες προκειμένου να βοηθηθούν οι άνθρωποι να ενταχθούν στην αγορά εργασίας και να παραμείνουν σε αυτή. Η αναγνώριση αυτού του αναγκαίου στοιχείου από την Επιτροπή θα επιδοκιμαστεί και θα αξιοποιηθεί.

Ο στόχος είναι αγορές εργασίας χωρίς αποκλεισμούς, οπότε πρέπει να αντιμετωπίσουμε τις διακρίσεις και άλλους κοινωνικούς και υλικούς φραγμούς για την πρόσβαση στην αγορά εργασίας.

Επί του παρόντος είμαστε αντιμέτωποι με μια σοβαρή οικονομική ύφεση και ο ανταγωνισμός για τις θέσεις εργασίας θα είναι σφοδρός. Υπάρχει κίνδυνος εκείνοι που είναι ήδη αποκλεισμένοι να αντιμετωπίσουν μεγαλύτερες πιέσεις να μείνουν ακόμη πιο πίσω. Εξ ου και η ανάγκη ανάπτυξης μιας αγοράς εργασίας χωρίς αποκλεισμούς, και να διασφαλιστεί ότι όλοι θα διαθέτουν επαρκές εισόδημα προκειμένου να ζουν με αξιοπρέπεια, είτε εργάζονται είτε όχι, βάσει της έννοιας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της αξιοπρέπειας.


ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

31.3.2009

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

24

2

15

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Jan Andersson, Edit Bauer, Iles Braghetto, Philip Bushill-Matthews, Alejandro Cercas, Derek Roland Clark, Jean Louis Cottigny, Jan Cremers, Proinsias De Rossa, Harald Ettl, Richard Falbr, Joel Hasse Ferreira, Roger Helmer, Stephen Hughes, Ona Juknevičienė, Jean Lambert, Bernard Lehideux, Elizabeth Lynne, Thomas Mann, Juan Andrés Naranjo Escobar, Csaba Őry, Siiri Oviir, Μαρία Παναγιωτοπούλου-Κασσιώτου, Elisabeth Schroedter, José Albino Silva Peneda, Jean Spautz, Gabriele Stauner, Ewa Tomaszewska, Anne Van Lancker

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Jean Marie Beaupuy, Gabriela Creţu, Donata Gottardi, Richard Howitt, Magda Kósáné Kovács, Jamila Madeira, Adrian Manole, Ria Oomen-Ruijten, Csaba Sógor, Румяна Желева

Αναπληρωτές (άρθρο 178, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Jean-Pierre Audy, Vasilica Viorica Dăncilă

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου