Pranešimas - A6-0267/2009Pranešimas
A6-0267/2009

  PRANEŠIMAS
  dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, iš dalies keičiančios Tarybos direktyvą 92/85/EEB dėl priemonių, skirtų skatinti, kad būtų užtikrinta geresnė nėščių ir neseniai pagimdžiusių arba maitinančių krūtimi darbuotojų sauga ir sveikata, nustatymo
  (COM(2008)0637 - C6-0340/2008 - 2008/0193(COD))
  Moterų teisių ir lyčių lygybės komitetas
  Pranešėja: Edite Estrela

  23.4.2009

  Procedūra : 2008/0193(COD)
  Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
  Dokumento priėmimo eiga :  
  A6-0267/2009
  Pateikti tekstai :
  A6-0267/2009
  Priimti tekstai :

  Šio dokumento nėra HTML formatu, tačiau jį galima gauti šiais formatais: