SPRÁVA
  o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 92/85/EHS o zavedení opatrení na podporu zlepšenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci tehotných pracovníčok a pracovníčok krátko po pôrode alebo dojčiacich pracovníčok
  (KOM(2008)0637 - C6-0340/2008 - 2008/0193(COD))
  Výbor pre práva žien a rodovú rovnosť
  Spravodajkyňa: Edite Estrela

  23.4.2009

  Postup : 2008/0193(COD)
  Postup v rámci schôdze
  Postup dokumentu :  
  A6-0267/2009
  Predkladané texty :
  A6-0267/2009
  Prijaté texty :

  Tento dokument neexistuje vo formáte HTML, je však k dispozícii v týchto formátoch: