Pranešimas - A6-0273/2009Pranešimas
A6-0273/2009

PRANEŠIMAS dėl bendros Parlamento darbo tvarkos taisyklių peržiūros

24.4.2009 - (2007/2124(REG))

Konstitucinių reikalų komitetas
Pranešėjas: Richard Corbett

Procedūra : 2007/2124(REG)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga :  
A6-0273/2009

PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO SPRENDIMO

dėl bendros Parlamento darbo tvarkos taisyklių peržiūros

(2007/2124(REG))

Europos Parlamentas,

–   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklų 201 ir 202 straipsnius,

–   atsižvelgdamas į Konstitucinių reikalų komiteto pranešimą ir į Biudžeto komiteto bei Biudžeto kontrolės komiteto nuomones (A6‑0273/2009),

1.  nusprendžia padaryti toliau pateiktus Darbo tvarkos taisyklių pakeitimus;

2.  nusprendžia įtraukti Elgesio kodeksą į Darbo tvarkos taisyklių XVIe priedą dėl derybų dėl pagal bendro sprendimo procedūrą priimamų dokumentų, vadovaujantis Pirmininkų sueigos 2008 m. rugsėjo 18 d. sprendimu;

3.  nusprendžia, kad pakeitimai įsigalios pirmą septintosios Parlamento kadencijos dieną;

4.  paveda Pirmininkui perduoti šį sprendimą Tarybai ir Komisijai susipažinti.

Pakeitimas  1

Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklės

9 straipsnio 1 dalies 1 pastraipa

Galiojantis tekstas

Pakeitimas

1. Parlamentas gali priimti taisykles dėl Parlamento narių finansinių interesų skaidrumo, kurios pridedamos prie šių Darbo tvarkos taisyklių[1].

 

1. Parlamentas priima taisykles dėl Parlamento narių finansinių interesų skaidrumo, kurios pridedamos prie šių Darbo tvarkos taisyklių1.

Pagrindimas

Priedas jau egzistuoja. Taigi Parlamentas gali parodyti, kaip atkakliai laikosi įsipareigojimų skaidrumo klausimu. Laikantis šių įsipareigojimų priede turėtų būti paminėta, kad žodinė informacija, kurią suteikia finansinius interesus atskleidžiantis Parlamento narys, būtų įrašoma į protokolą, kaip tai jau daroma dalyvavimo plenariniame posėdyje atveju. Reikia, kad ši informacija būtų žinoma komitete, kai Parlamento narys siūlomas pranešėju.

Pakeitimas  2

Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklės

10 a straipsnis (naujas)

Galiojantis tekstas

Pakeitimas

 

10 a straipsnis

 

Stebėtojai

 

Pasirašius valstybės stojimo į Europos Sąjungą sutartį, Pirmininkas, gavęs Pirminių sueigos sutikimą, gali pakviesti stojančiosios valstybės parlamentą iš savo narių skirti tokį skaičių stebėtojų, kuris atitiktų tai valstybei skirtą būsimų vietų Europos Parlamente skaičių.

 

Tol, kol įsigalios stojimo sutartis, šie stebėtojai dalyvauja Parlamento darbe ir turi teisę kalbėti komitetuose ir frakcijose. Stebėtojai neturi teisės balsuoti ir būti kandidatai į Parlamento postus. Stebėtojų dalyvavimas neturi jokių teisinių pasekmių Parlamento darbui.

 

Stebėtojai naudojasi Parlamento infrastruktūra ir išlaidos, patiriamos vykdant stebėtojų veiklą, jiems atlyginamos tokiomis pačiomis sąlygomis, kaip ir Parlamento nariams.

Pakeitimas  3

Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklės

24 straipsnio 4 a dalis (nauja)

Dabartinis tekstas

Pakeitimas

 

4a. Pirmininkų sueiga atsakinga už struktūrizuotų konsultacijų svarbiausiomis temomis su Europos pilietine visuomene organizavimą. Tai gali aprėpti viešų diskusijų, kuriose būtų leidžiama dalyvauti besidomintiems piliečiams, bendrojo Europos intereso klausimais organizavimą. Sueiga skiria už šių konsultacijų įgyvendinimą atsakingą pirmininko pavaduotoją, kuris teikia ataskaitas Pirmininkų sueigai.

Pakeitimas  4

Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklės

28 straipsnio 2 dalis

Galiojantis tekstas

Pakeitimas

2. Visi Parlamento nariai gali pateikti klausimus dėl biuro, pirmininkų sueigos ir kvestorių darbo. Šie klausimai pateikiami raštu pirmininkui ir kartu su atsakymais skelbiami Parlamento biuletenyje per trisdešimt dienų nuo jų pateikimo.

2. Visi Parlamento nariai gali pateikti klausimus dėl Biuro, Pirmininkų sueigos ir kvestorių darbo. Šie klausimai pateikiami raštu Pirmininkui, pranešami Parlamento nariams ir kartu su atsakymais skelbiami Parlamento interneto svetainėje per 30 dienų nuo jų pateikimo.

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu atsižvelgiama į tai, kad biuletenis nebeleidžiamas.

Pakeitimas  5

Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklės

30 a straipsnis (naujas)

Dabartinis tekstas

Pakeitimas

 

30a straipsnis

 

Jungtinės grupės

 

Pavieniai Parlamento nariai gali steigti jungtines arba kitas neoficialias narių grupes ir rengti neoficialius įvairių frakcijų keitimusis nuomonėmis specifiniais klausimais įtraukdami įvairiuose Parlamento komitetuose dirbančius Parlamento narius, taip pat skatindami Parlamento narių ir pilietinės visuomenės ryšius.

 

Šios grupės negali vykdyti jokios veiklos, kuri galėtų būti painiojama su oficialia Parlamento arba jo organų veikla. Jeigu paisoma sąlygų, kurios nustatytos pagal Biuro priimtas jų steigimą reglamentuojančias taisykles, frakcijos gali skatinti savo veiklą ir teikti jai logistinę paramą. Remdamosi I priedo nuostatomis, jos praneša apie bet kokią išorės paramą.

Pakeitimas  6

Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklės

36 straipsnio 1 dalis

Dabartinis tekstas

Pakeitimas

1. Nepažeidžiant 40 straipsnio, atsakingas komitetas patikrina, ar Komisijos pasiūlymas ar kitas teisės aktų leidybos dokumentas finansiniu požiūriu yra suderinamas su finansine perspektyva.

1. Nepažeidžiant 40 straipsnio, atsakingas komitetas patikrina, ar Komisijos pasiūlymas ar kitas teisės aktų leidybos dokumentas finansiniu požiūriu yra suderinamas su daugiamete finansine programa.

 

(Horizontalusis pakeitimas: žodžiai„finansinė perspektyva“ visame Darbo tvarkos taisyklių tekste keičiami žodžiais „daugiametė finansinė programa“).

Pagrindimas

Suderinimais su galiojančiais terminais.

Pakeitimas  7

Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklės

39 straipsnio 1 dalis

Galiojantis tekstas

Pakeitimas

1. Parlamentas gali, pagal EB sutarties 192 straipsnio antrą pastraipą, prašyti Komisijos pateikti jam atitinkamą pasiūlymą dėl naujo teisės akto priėmimo ar dėl jau egzistuojančio teisės akto pakeitimo, priimdamas rezoliuciją atsakingo komiteto iniciatyva pateikto pranešimo pagrindu. Rezoliucija priimama visų Parlamento narių dauguma. Tuo pačiu metu Parlamentas gali nustatyti pasiūlymo teikimo terminą.

1. Parlamentas gali, pagal EB sutarties 192 straipsnio antrą pastraipą, prašyti Komisijos pateikti jam atitinkamą pasiūlymą dėl naujo teisės akto priėmimo ar dėl jau egzistuojančio teisės akto pakeitimo, priimdamas rezoliuciją atsakingo komiteto iniciatyva pateikto pranešimo pagrindu. Rezoliucija priimama visų galutiniame balsavime dalyvavusių Parlamento narių dauguma. Tuo pačiu metu Parlamentas gali nustatyti pasiūlymo teikimo terminą.

Pakeitimas  8

Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklės

45 straipsnio 2 dalis

Dabartinis tekstas

Pakeitimas

2. Pranešimuose savo iniciatyva esantys pasiūlymai dėl rezoliucijų svarstomi Parlamente laikantis 131a straipsnyje nurodytos trumpo pristatymo tvarkos. Tokių pasiūlymų dėl rezoliucijų pakeitimai plenariniame posėdyje nesvarstomi, išskyrus atvejus, kai juos pateikia pranešėjas, siekdamas atsižvelgti į naują informaciją, tačiau galima pateikti alternatyvių pasiūlymų dėl rezoliucijų pagal 151 straipsnio 4 dalį. Ši dalis netaikoma, jei pranešimo tema atitinka esmines diskusijas plenariniame posėdyje, jei pranešimas parengtas pagal 38a arba 39 straipsnyje numatytą iniciatyvos teisę arba jei pranešimą pagal Pirmininkų sueigos nustatytus kriterijus galima laikyti strateginiu pranešimu.

2. Pranešimuose savo iniciatyva esantys pasiūlymai dėl rezoliucijų svarstomi Parlamente laikantis 131a straipsnyje nurodytos trumpo pristatymo tvarkos. Tokių pasiūlymų dėl rezoliucijų pakeitimai plenariniame posėdyje svarstomi tik tuo atveju, jeigu juos pateikia pranešėjas, siekdamas atsižvelgti į naują informaciją, arba mažiausiai dvi frakcijos ar mažiausiai dešimtadalis Parlamento narių. Grupės gali pateikti alternatyvių pasiūlymų dėl rezoliucijų pagal 151 straipsnio 4 dalį. Ši dalis netaikoma, jei pranešimo tema atitinka esmines diskusijas plenariniame posėdyje, jei pranešimas parengtas pagal 38a arba 39 straipsnyje numatytą iniciatyvos teisę arba jei pranešimą pagal Pirmininkų sueigos nustatytus kriterijus galima laikyti strateginiu pranešimu.

Pakeitimas  9

Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklės

47 straipsnio 3 įtrauka

Galiojantis tekstas

Pakeitimas

– suinteresuoti pirmininkai, pranešėjai ir nuomonių pranešėjai stengiasi kartu nustatyti jų išimtinei arba bendrai kompetencijai priklausančias teksto dalis bei susitarti dėl tikslių bendradarbiavimo metodų;

– suinteresuoti pirmininkai, pranešėjai ir nuomonių pranešėjai kartu nustato jų išimtinei arba bendrai kompetencijai priklausančias teksto dalis bei susitaria dėl tikslių bendradarbiavimo metodų. Jei nesutariama dėl kompetencijos ribų, klausimas vienam iš nesutariančių komitetų paprašius pateikiamas Pirmininkų sueigai, kuri gali priimti sprendimą dėl atitinkamos kompetencijos arba nuspręsti, kad pagal 47a straipsnį taikoma bendrų komitetų posėdžių procedūra. 179 straipsnio 2 dalies antras ir trečias sakiniai taikomi mutatis mutandis;

Pakeitimas  10

Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklės

47 straipsnio 4 įtrauka

Galiojantis tekstas

Pakeitimas

– atsakingas komitetas be balsavimo priima susijusio komiteto pakeitimus, kurie, atsakingo komiteto pirmininko nuomone, jam pasikonsultavus su susijusio komiteto pirmininku, VI priedo pagrindu priklauso išimtinei susijusio komiteto kompetencijai ir neprieštarauja kitoms pranešimo dalims. Atsakingo komiteto pirmininkas atsižvelgia į visus susitarimus, priimtus pagal trečią įtrauką;

– atsakingas komitetas be balsavimo priima susijusio komiteto pakeitimus, kurie priklauso išimtinei susijusio komiteto kompetencijai. Jei atsakingas komitetas atmeta pakeitimus tais klausimais, kurie priklauso bendrai atsakingo komiteto ir susijusio komiteto kompetencijai, susijęs komitetas gali teikti tokius pakeitimus tiesiogiai Parlamentui.

Pakeitimas  11

Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklės

47 a straipsnis (naujas)

Galiojantis tekstas

Pakeitimas

47a straipsnis

 

Bendrų komitetų posėdžių procedūra

 

Tuo atveju, kai tenkinamos 46 straipsnio 1 dalyje ir 47 straipsnyje nustatytos sąlygos, Pirmininkų sueiga, įsitikinusi, kad klausimas itin svarbus, gali nuspręsti taikyti bendrų komitetų posėdžių ir bendro balsavimo procedūrą. Tokiu atveju atitinkami pranešėjai parengia vieną pranešimo projektą, kurį susiję komitetai svarsto ir dėl kurio balsuoja bendruose posėdžiuose, bendrai pirmininkaujant susijusių komitetų pirmininkams. Siekdami pasirengti bendriems posėdžiams ir balsavimui, susiję komitetai gali steigti bendras komitetų darbo grupes.

Pakeitimas  12

Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklės

51 straipsnio 2 dalies 2 pastraipa

Dabartinis tekstas

Pakeitimas

Kai priimamas teisėkūros rezoliucijos projektas, baigiasi konsultavimosi procedūra. Jei Parlamentas teisėkūros rezoliucijos nepriima, pasiūlymas vėl perduodamas atsakingam komitetui.

Kai priimamas teisėkūros rezoliucijos projektas, baigiasi pirmasis svarstymas. Jei Parlamentas teisėkūros rezoliucijos nepriima, pasiūlymas vėl perduodamas atsakingam komitetui.

Pakeitimas  13

Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklės

51 straipsnio 3 dalis

Galiojantis tekstas

Pakeitimas

3. Pasiūlymo tekstą, kokį jį patvirtina Parlamentas, kartu su jį lydinčia rezoliucija Pirmininkas perduoda Tarybai ir Komisijai kaip Parlamento nuomonę.

3. Pasiūlymo tekstą, kokį jį patvirtina Parlamentas, kartu su jį lydinčia rezoliucija Pirmininkas perduoda Tarybai ir Komisijai kaip Parlamento poziciją.

 

(Horizontalus pakeitimas: visose su bendro sprendimo procedūra susijusiose nuostatose žodžiai „Parlamento nuomonė“ keičiami žodžiais „Parlamento pozicija“. Tai taikoma visam Darbo tvarkos taisyklių tekstui).

Pagrindimas

Per pirmąjį svarstymą Parlamentas priima nebe nuomonę, o poziciją.

Pakeitimas  14

Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklės

52 straipsnio 1 dalis

Galiojantis tekstas

Pakeitimas

1. Kai Komisijos pasiūlymas nesurenka balsavusiųjų daugumos, Pirmininkas, prieš Parlamentui balsuojant dėl teisėkūros rezoliucijos projekto, pasiūlo Komisijai atšaukti savo pasiūlymą.

1. Kai Komisijos pasiūlymas nesurenka balsavusiųjų daugumos arba patvirtinamas pasiūlymas jį atmesti, kurį gali pateikti atsakingas komitetas arba ne mažiau kaip keturiasdešimt Parlamento narių, Pirmininkas, prieš Parlamentui balsuojant dėl teisėkūros rezoliucijos projekto, pasiūlo Komisijai atšaukti savo pasiūlymą.

Pagrindimas

Pagal galiojančias Darbo tvarkos taisykles negalima pateikti pasiūlymo dėl Komisijos pasiūlymo atmetimo per pirmąjį svarstymą, nors kai kada to reikia.

Pakeitimas  15

Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklės

52 straipsnio 2 dalis

Dabartinis tekstas

Pakeitimas

2. Jei Komisija savo pasiūlymą atšaukia, Pirmininkas paskelbia, kad konsultavimosi procedūra dėl pasiūlymo neteko pagrindo ir praneša apie tai Tarybai.

2. Jei Komisija savo pasiūlymą atšaukia, Pirmininkas paskelbia, kad procedūra baigta, ir praneša apie tai Tarybai.

Pagrindimas

Terminologinis pakeitimas.

Pakeitimas  16

Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklės

52 straipsnio 3 dalis

Dabartinis tekstas

Pakeitimas

3. Jei Komisija savo pasiūlymo neatšaukia, Parlamentas grąžina klausimą atsakingam komitetui, nebalsuodamas dėl teisėkūros rezoliucijos projekto.

3. Jei Komisija savo pasiūlymo neatšaukia, Parlamentas grąžina klausimą atsakingam komitetui, nebalsuodamas dėl teisėkūros rezoliucijos projekto, nebent Parlamentas, gavęs atsakingo komiteto pirmininko arba pranešėjo, frakcijos arba ne mažiau kaip keturiasdešimties Parlamento narių pasiūlymą, surengia balsavimą dėl teisėkūros rezoliucijos.

Šiuo atveju, komitetas žodžiu ar raštu pateikia Parlamentui pranešimą per Parlamento nustatytą terminą, kuris negali būti ilgesnis kaip du mėnesiai.

Grąžinimo atveju komitetas žodžiu ar raštu pateikia Parlamentui pranešimą per Parlamento nustatytą terminą, kuris negali būti ilgesnis kaip du mėnesiai.

Pagrindimas

Vadovaujantis bendro sprendimo procedūra nėra jokios būtinybės pratęsti procedūrą laukiant Komisijos kompromisų.

Pakeitimas  17

Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklės

65 a straipsnis (naujas) (įtraukiamas į 6 skyrių „Teisės aktų leidybos procedūros pabaiga“)

Galiojantis tekstas

Pakeitimas

65a straipsnis

 

Tarpinstitucinės derybos teisėkūros procedūrų metu

 

Derybos su kitomis institucijomis siekiant susitarti teisėkūros procedūros metu vedamos atsižvelgiant į Derybų, vykstančių bendro sprendimo procedūrų metu, elgesio kodeksą1.

Savaime nedaroma prielaida, kad komiteto delegacija pradės derybas su kitomis institucijomis. Užuot tai darius, komitete turi būti priimamas specialus sprendimas, kuriame būtų atspindėtas plataus pobūdžio bendras sutarimas ir būtų atsižvelgiama į pranešėjo nuomonę. Jei reikia, komitetas balsuoja dėl to, ar pradėti derybas, ar tiesiogiai pereiti į svarstymo plenariniame posėdyje etapą.

Komitetas, priimdamas sprendimą leisti savo narių delegacijai, kuriai vadovauja pagal 42 straipsnio 2 dalį paskirtas pranešėjas, dalyvauti šiose derybose, gali patvirtinti įgaliojimus, gaires ar prioritetus deryboms vesti.

 

Tuo atveju, kai tokios derybos baigiamos po to, kai atsakingas komitetas patvirtina pranešimą, šis komitetas gali teikti pakeitimus, skirtus kompromisui su Taryba pasiekti.

 

____________________________

1 Žr. XVIe priedą.

Pakeitimas  18

Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklės

66 straipsnis

Galiojantis tekstas

Pakeitimas

1. Jei, remiantis EB sutarties 251 straipsnio 2 dalimi, Taryba praneša Parlamentui, kad pritaria jo pateiktiems pakeitimams, ir kad kitaip nekeičia Komisijos pasiūlymo, arba jei nei viena iš dviejų institucijų nesiūlo pakeitimų Komisijos pasiūlymui, plenarinio posėdžio metu Pirmininkas paskelbia, kad pasiūlymas yra galutinai priimtas.

Jei, remiantis EB sutarties 251 straipsnio 2 dalimi, Taryba praneša Parlamentui, kad pritaria Parlamento pateiktai pozicijai, plenarinio posėdžio metu Pirmininkas, atlikus patvirtinimą pagal 172a straipsnį, paskelbia, kad pasiūlymas yra priimtas ta redakcija, kuri atitinka Parlamento poziciją.

2. Prieš tai paskelbdamas, Pirmininkas įsitikina, kad Tarybos padarytos techninės pasiūlymo adaptacijos yra nesusijusios su pasiūlymo turiniu. Esant abejonėms, jis pasikonsultuoja su atsakingu komitetu. Jei paaiškėja, kad kai kurie pakeitimai yra susiję su pasiūlymo turiniu, Pirmininkas praneša Tarybai, jog Parlamentas pradės antrąjį svarstymą kai tik bus įvykdytos 57 straipsnyje numatytos sąlygos.

 

3. Pirmininkas, po paskelbimo pagal šio straipsnio 1 dalį, kartu su Tarybos pirmininku pasirašo siūlomą teisės aktą ir pasirūpina, kad šis teisės aktas būtų paskelbtas Europos Sąjungos oficialiame leidinyje 68 straipsnyje nustatyta tvarka.

 

Pagrindimas

Pakeitime atsižvelgiama į naują procedūrą, numatytą 172a straipsnyje (naujas).

Pakeitimas  19

Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklės

68 straipsnio antraštė

Galiojantis tekstas

Pakeitimas

Priimtų teisės aktų pasirašymas

Įstatymo galią turinčių teisės aktų rengimo reikalavimai

Pagrindimas

Galima teigti, kad būtų tikslinga numatyti formalius įstatymo galią turinčių teisės aktų rengimo reikalavimus viename straipsnyje, o nuostatas dėl jų pasirašymo ir skelbimo – kitame straipsnyje (žr. naują 68a straipsnį).

Pakeitimas  20

Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklės

68 straipsnio 1 dalis

Galiojantis tekstas

Pakeitimas

1. Parlamento kartu su Taryba priimtus teisės aktus, įsitikinus, jog visos procedūros buvo tinkamai atliktos, pasirašo Pirmininkas ir generalinis sekretorius.

Išbraukta.

Pagrindimas

Žr. 68 straipsnio antraštės pakeitimo pagrindimą.

Pakeitimas  21

Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklės

68 straipsnio 7 dalis

Galiojantis tekstas

Pakeitimas

7. Parlamento ir Tarybos generaliniai sekretoriai pasirūpina, kad nurodyti teisės aktai būtų paskelbti Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Išbraukta.

Pagrindimas

Žr. 68 straipsnio antraštės pakeitimo pagrindimą.

Pakeitimas  22

Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklės

68 a straipsnis (naujas) (įtraukiamas į 6 skyrių „Teisės aktų leidybos procedūros pabaiga“ po 68 straipsnio)

Galiojantis tekstas

Pakeitimas

68a straipsnis

 

Priimtų teisės aktų pasirašymas

 

Atlikus priimto teksto patvirtinimą pagal 172a straipsnį ir įsitikinus, kad visos procedūros tinkamai atliktos, teisės aktus, priimtus pagal EB sutarties 251 straipsnyje nustatytą procedūrą, pasirašo Pirmininkas ir generalinis sekretorius, o Parlamento ir Tarybos generaliniai sekretoriai juos paskelbia Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Pagrindimas

Specialus straipsnis, kuriame reglamentuojamas teisės aktų, priimtų pagal bendro sprendimo procedūrą, pasirašymas ir skelbimas, priešingai naujam bendro pobūdžio 172a straipsniui, kuris taikomas visiems Parlamento priimtiems tekstams.

Pakeitimas  23

Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklės

83 straipsnio 1 dalis

Galiojantis tekstas

Pakeitimas

1. Jei ketinama pradėti derybas dėl tarptautinio susitarimo, įskaitant susitarimus tokiose specifinėse srityse kaip prekyba ar pinigų klausimai, sudarymo, atnaujinimo ar pakeitimo, atsakingas komitetas užtikrina, kad Komisija išsamiai, o prireikus, slaptai informuotų Parlamentą apie savo rekomendacijas dėl įgaliojimų derėtis.

1. Jei ketinama pradėti derybas dėl tarptautinio susitarimo, įskaitant susitarimus tokiose specifinėse srityse kaip prekyba ar pinigų klausimai, sudarymo, atnaujinimo ar pakeitimo, atsakingas komitetas gali nuspręsti parengti pranešimą arba kitaip kontroliuoti procedūrą, ir pranešti apie šį sprendimą Komitetų pirmininkų sueigai. Tam tikrais atvejais kitų komitetų gali būti prašoma pateikti nuomonę remiantis 46 straipsnio 1 dalimi. Prireikus taikoma 179 straipsnio 2 dalis, 47 arba 47a straipsnis.

 

Atsakingo komiteto ir galbūt susijusių komitetų pirmininkai ir pranešėjai kartu imasi atitinkamų veiksmų siekdami užtikrinti, kad Komisija išsamiai, o prireikus ir slaptai, informuotų Parlamentą apie savo rekomendacijas dėl įgaliojimų derėtis ir pateiktų 3 ir 4 dalyse nurodytą informaciją.

Pakeitimas  24

Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklės

83 straipsnio 6 a dalis (nauja)

Dabartinis tekstas

Pakeitimas

6a. Iki vykstant balsavimui dėl pritarimo, atsakingas komitetas, frakcija ar ne mažiau kaip keturiasdešimties Parlamento narių gali pasiūlyti Parlamentui paprašyti Teisingumo Teismo nuomonės dėl tarptautinio susitarimo atitikties Sutartims. Jei Parlamentas pritaria šiam pasiūlymui, balsavimas dėl pritarimo atidedamas iki tol, kol Teismas pateiks savo nuomonę.

Pagrindimas

Įgyvendina Europos bendrijų sutarties 300 straipsnio 6 dalį.

Pakeitimas  25

Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklės

97 straipsnio 3 dalis

Dabartinis tekstas

Pakeitimas

3. Parlamentas sukuria Parlamento dokumentų registrą. Teisės aktų leidybos ir kiti šių Darbo tvarkos taisyklių priede nurodyti dokumentai, yra tiesiogiai prieinami visuomenei per registrą pagal Reglamentą (EB) Nr. 1049/2001. Registre, kiek tai įmanoma, taip pat pateikiamos nuorodos į kitus Parlamento dokumentus.

3. Parlamentas sukuria Parlamento dokumentų registrą. Teisės aktų leidybos ir tam tikri kitų kategorijų dokumentai, yra tiesiogiai prieinami visuomenei per registrą pagal Reglamentą (EB) Nr. 1049/2001. Registre, kiek tai įmanoma, taip pat pateikiamos nuorodos į kitus Parlamento dokumentus.

Dokumentų, su kuriais galima tiesiogiai susipažinti, rūšys yra išvardintos sąraše, kurį tvirtina Parlamentas ir kuris pridedamas prie šių Darbo tvarkos taisyklių. Šiame sąraše nepaminėti įvairių rūšių dokumentai taip pat gali būti prieinami visuomenei.

Dokumentų, su kuriais galima tiesiogiai susipažinti, rūšys yra išvardintos sąraše, kurį tvirtina Biuras ir kuris skelbiamas Parlamento tinklalapyje. Šiame sąraše nepaminėti įvairių rūšių dokumentai taip pat gali būti prieinami visuomenei; šiuos dokumentus galima gauti pateikus raštišką paraišką.

Parlamento dokumentus, su kuriais negalima tiesiogiai susipažinti registre, galima gauti pateikus raštišką paraišką.

 

Pagal Reglamento (EB) Nr. 1049/2001 nuostatas, biuras gali patvirtinti susipažinimo su dokumentais tvarką, kuri yra paskelbiama Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Pagal Reglamento (EB) Nr. 1049/2001 nuostatas, biuras gali patvirtinti susipažinimo su dokumentais tvarką, kuri yra paskelbiama Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

 

(Jei jis bus patvirtintas, XV priedas bus išbrauktas)

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama taisykles, kurios reglamentuoja registrą, padaryti lankstesnes ir supaprastinti Darbo tvarkos taisykles. Jei jis bus patvirtintas, XV priedas bus išbrauktas.

Pakeitimas  26

Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklės

103 straipsnio 1 dalis

Galiojantis tekstas

Pakeitimas

1. Komisijos, Tarybos ar Europos Vadovų Tarybos nariai bet kuriuo metu gali paprašyti Pirmininko leisti jiems padaryti pareiškimą. Pirmininkas nusprendžia, kada toks pareiškimas gali būti padarytas ir ar po jo vyks diskusijos, ar bus skirtas pusvalandis Parlamento narių trumpiems ir glaustiems klausimams.

1. Komisijos, Tarybos ar Europos Vadovų Tarybos nariai bet kuriuo metu gali paprašyti Parlamento pirmininko leisti jiems padaryti pareiškimą. Europos Vadovų Tarybos pirmininkas po kiekvieno susitikimo padaro pranešimą. Parlamento pirmininkas nusprendžia, kada toks pareiškimas gali būti padarytas ir ar po jo vyks diskusijos, ar bus skirtas pusvalandis Parlamento narių trumpiems ir glaustiems klausimams.

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama suderinti nuostatą su ypatingu Europos Vadovų Tarybos pirmininko statusu.

Pakeitimas  27

Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklės

116 straipsnio 3 dalis

Dabartinis tekstas

Pakeitimas

3. Jei po pareiškimu pasirašo dauguma visų Parlamento narių, Pirmininkas apie tai praneša Parlamentui ir paskelbia pasirašiusiųjų pavardes protokole.

3. Jei po pareiškimu pasirašo dauguma visų Parlamento narių, Pirmininkas apie tai praneša Parlamentui ir paskelbia pasirašiusiųjų pavardes protokole ir kad pareiškimo tekstas priimtas.

Pagrindimas

Darbo tvarkos taisyklių pritaikymas, atsižvelgiant į tai, kad protokolas ir priimti tekstai yra du skirtingi dalykai. Žr. 172a straipsnį (naujas).

Pakeitimas  28

Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklės

116 straipsnio 4 dalis

Dabartinis tekstas

Pakeitimas

4. Parlamento mėnesinės sesijos pabaigoje toks pareiškimas perduodamas nurodytai institucijai kartu su pasirašiusiųjų pavardėmis. Tai užfiksuojama posėdžio, per kurį paskelbiamas pareiškimas, protokole. Pareiškimo paskelbimas protokole užbaigia procedūrą.

4. Parlamento mėnesinės sesijos pabaigoje procedūra baigiama perduodant pareiškimą kartu su pasirašiusiųjų pavardėmis adresatams.

Pagrindimas

Darbo tvarkos taisyklių pritaikymas, atsižvelgiant į tai, kad protokolas ir priimti tekstai yra du skirtingi dalykai. Žr. 172a straipsnį (naujas).

Pakeitimas  29

Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklės

131 a straipsnis

Dabartinis tekstas

Pakeitimas

Pranešėjo prašymu ar Pirmininkų sueigos siūlymu Parlamentas taip pat gali nuspręsti, kad klausimą, dėl kurio nereikia išsamiai diskutuoti, per plenarinį posėdį trumpai pristatys pranešėjas. Tokiu atveju Komisija turi išsakyti savo nuomonę, o kiekvienas narys turi teisę išreikšti savo poziciją pagal 142 straipsnio 7 dalį pateikdamas papildomą raštišką pareiškimą.

Pranešėjo prašymu ar Pirmininkų sueigos siūlymu Parlamentas taip pat gali nuspręsti, kad klausimą, dėl kurio nereikia išsamiai diskutuoti, per plenarinį posėdį trumpai pristatys pranešėjas. Tokiu atveju Komisija turi atsakyti po dešimties minučių diskusijos, kurios metu Pirmininkas gali iki vienos minutės suteikti žodį kiekvienam iš jo pastebėtų narių.

Pakeitimas  30

Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklės

142 straipsnis

Dabartinis tekstas

Pakeitimas

 

 

Kalbėjimo laiko paskirstymas

Kalbėjimo laiko paskirstymas ir kalbėtojų sąrašas

1. Pirmininkų sueiga gali pasiūlyti Parlamentui paskirstyti kalbėjimo per konkrečias diskusijas laiką. Sprendimą dėl tokio pasiūlymo Parlamentas priima be diskusijų.

1. Pirmininkų sueiga gali pasiūlyti Parlamentui paskirstyti kalbėjimo per konkrečias diskusijas laiką. Sprendimą dėl tokio pasiūlymo Parlamentas priima be diskusijų.

 

1a. Joks Parlamento narys negali kalbėti nepakviestas Pirmininko. Parlamento nariai kalba iš savo vietų ir kreipiasi į Pirmininką. Jei kalbėtojas nukrypsta nuo temos, Pirmininkas jį dėl to perspėja

 

1b. Pirmai tikrų diskusijų daliai Pirmininkas gali sudaryti kalbėtojų sąrašą, kuriame paeiliui būtų suteikiamas laikas kiekvienos frakcijos kalbėtojams pagal jų dydį ir vienam nepriklausomam Parlamento nariui.

2. Laikas pranešimams skiriamas pagal šiuos kriterijus:

2. Laikas šiai diskusijos daliai skiriamas pagal šiuos kriterijus:

a) pirmoji kalbėti skirto laiko dalis paskirstoma po lygiai visoms frakcijoms;

a) pirmoji kalbėti skirto laiko dalis paskirstoma po lygiai visoms frakcijoms;

b) kita kalbėjimo laiko dalis paskirstoma proporcingai pagal frakcijų narių skaičių;

b) kita kalbėjimo laiko dalis paskirstoma proporcingai pagal frakcijų narių skaičių;

c) nepriklausomiems Parlamento nariams bendrai skiriamas laikas atitinka laiką, paskirtą kiekvienai frakcijai, remiantis a ir b punktais.

c) nepriklausomiems Parlamento nariams bendrai skiriamas laikas atitinka laiką, paskirtą kiekvienai frakcijai, remiantis a ir b punktais.

3. Kai bendras kalbėjimo laikas paskirstomas keliems darbotvarkės klausimams svarstyti, frakcijos informuoja Pirmininką, kiek laiko jos skirs kiekvienam klausimui aptarti. Pirmininkas užtikrina, kad būtų paisoma taip paskirstyto laiko.

3. Kai bendras kalbėjimo laikas paskirstomas keliems darbotvarkės klausimams svarstyti, frakcijos informuoja Pirmininką, kiek laiko jos skirs kiekvienam klausimui aptarti. Pirmininkas užtikrina, kad būtų paisoma taip paskirstyto laiko.

 

3a. Likęs diskusijų laikas nėra iš anksto specialiai paskirstomas. Priešingai, Pirmininkas suteikia galimybę nariams kalbėti ne ilgiau kaip vieną minutę. Pirmininkas kiek įmanoma labiau užtikrina, kad galėtų kalbėti skirtingų politinių pažiūrų kalbėtojai, taip pat skirtingoms valstybėms narėms atstovaujantys kalbėtojai.

 

3b. Atsakingo komiteto pirmininkui ar pranešėjui bei frakcijų pirmininkams, kurie nori kalbėti frakcijų vardu, arba kalbėtojams, kurie juos pavaduoja, jų prašymu suteikiama pirmenybė.

 

3c. Pirmininkas suteikia žodį nariams, kurie pakelia mėlynąją kortelę, ir nurodo, kad per kitų narių kalbą norėtų pateikti jiems klausimą, bet ne ilgiau kaip per pusę minutės, bet tik tokiu atveju, jei Pirmininkas yra įsitikinęs, kad tai nesukels diskusijų sumaišties.

4. Parlamento narys gali kalbėti ne ilgiau kaip vieną minutę šiais klausimais: protokolų, procedūrinių pasiūlymų, galutinio darbotvarkės projekto pakeitimų ar darbotvarkės pakeitimų.

4. Nei vienas Parlamento narys negali kalbėti dėl ilgiau kaip vieną minutę dėl: posėdžio protokolo, procedūrinių pasiūlymų, galutinio darbotvarkės projekto pakeitimų ar darbotvarkės pakeitimų.

 

4a. Be kitų drausminių įgaliojimų Pirmininkas gali pareikalauti išbraukti iš protokolų tų Parlamento narių kalbas, kuriems nebuvo suteiktas žodis arba kurie viršijo jiems suteiktą laiką.

5. Diskutuojant dėl pranešimo, Komisija ir Taryba paprastai išklausomos iš karto po to, kai pranešėjas pristato pranešimą. Komisija, Taryba ir pranešėjas gali kalbėti dar kartą, ypač atsakydami į Parlamento narių išsakytas mintis.

5. Diskutuojant dėl pranešimo, Komisija ir Taryba paprastai išklausomos iš karto po to, kai pranešėjas pristato pranešimą. Komisija, Taryba ir pranešėjas gali kalbėti dar kartą, ypač atsakydami į Parlamento narių išsakytas mintis.

6. Nepažeisdamas EB sutarties 197 straipsnio nuostatų, Pirmininkas ieško būdų, kaip pasiekti sutarimą su Komisijos ir Tarybos atstovais dėl jų kalboms skiriamo laiko.

6. Nepažeisdamas EB sutarties 197 straipsnio nuostatų, Pirmininkas ieško būdų, kaip pasiekti sutarimą su Komisijos ir Tarybos atstovais dėl jų kalboms skiriamo laiko.

7. Per diskusijas nekalbėję Parlamento nariai gali ne daugiau kaip kartą per mėnesinę sesiją įteikti ne ilgesnį kaip 200 žodžių raštišką pareiškimą, kuris pridedamas prie diskusijų stenogramos.

7. Per diskusijas nekalbėję Parlamento nariai gali ne daugiau kaip kartą per mėnesinę sesiją įteikti ne ilgesnį kaip 200 žodžių raštišką pareiškimą, kuris pridedamas prie diskusijų stenogramos.

 

(Jei šis pakeitimas patvirtinamas, 141 ir 143 straipsniai atkrenta).

Pagrindimas

Šiuo metu akivaizdžiai susipina ir dubliuojasi 141, 142 ir 143 straipsniai, ir todėl pageidautina juos konsoliduoti į vieną straipsnį.

Šiuo pakeitimu taip pat siekiama pripažinti tradicinę frakcijų kalbėtojų sąrašo procedūrą standartine procedūra, kuri būtų skirta diskusijų pradžiai, tačiau jų pabaigoje taip pat galėtų būti taikoma procedūra „prašau žodžio“.

Naujai siūlomo 142 straipsnio dalys atitinka šias 141–143 straipsnių dalis:

142 (1a) straipsnis) – 141(1) straipsnio 1 frazę ir 142 straipsnio 2 dalies 1 frazę,

142 straipsnio 1b dalis – nauja, tačiau sujungia esamą praktiką,

142 straipsnio 2 dalis – nepakeistą 142 straipsnio 2 dalį, išskyrus „ši diskusijų dalis“,

142 straipsnio 3 dalis – nepakeistą 142 straipsnio 3 dalį,

142 straipsnio 3a dalis – naują 1 dalį, 2 dalis – 143 straipsnio 2 dalį,

142 straipsnio 3b dalis – 143 straipsnio 3 dalį,

142 straipsnio 3a dalis – nepakeistą 142 straipsnio 4 dalį, išskyrus žodžius „posėdžio“" ir „kaip taisyklė",

142 straipsnio 3a dalis – 141 straipsnio 3 dalį,

142 straipsnio 5 dalis – nepakeistą 142 straipsnio 5 dalį,

142 straipsnio 6 dalis – nepakeistą 142 straipsnio 6 dalį,

142 straipsnio 7 dalis – nepakeistą 142 straipsnio 7 dalį,

141 straipsnio 1 dalies 2 frazė, 141 straipsnio 2 dalies 2 frazė, 143 straipsnio 1 dalis, 143 straipsnio 4 dalis nėra įtrauktos į naują 142 straipsnį.

Pakeitimas  31

Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklės

142 straipsnio 3 c dalis (nauja)

Galiojantis tekstas

Pakeitimas

 

3c. Pirmininkas suteikia žodį nariams, kurie pakeldami mėlynąją kortelę parodo, kad kalbant kitiems nariams norėtų pateikti jiems klausimą, jei kalbėtojas sutinka ir jei Pirmininkas įsitikinęs, kad dėl to nebus trukdoma diskusijoms.

 

(142 straipsnio 3c dalis – nauja (pakeičia 141 straipsnio 4 dalį))

Pakeitimas  32

Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklės

150 straipsnio 6 dalies 2 a pastraipa (nauja)

Dabartinis tekstas

Pakeitimas

Kai dalyvauja mažiau kaip šimtas narių, Parlamentas gali nenuspręsti kitaip, jei mažiausiai kaip vienas dešimtadalis dalyvaujančių narių tam prieštarauja.

Pagrindimas

Kai Parlamento narių dalyvavimas yra nedidelis, tada keturiasdešimties narių, galinčių nepritarti žodiniam pakeitimui, riba yra neproporcinga ir realiai jos sunku paisyti.

Pakeitimas  33

Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklės

156 straipsnis

Dabartinis tekstas

Pakeitimas

Kai plenariniame posėdyje pateikiama svarstyti daugiau negu penkiasdešimt pranešimo pakeitimų, Pirmininkas, pasikonsultavęs su atsakingo komiteto pirmininku, gali jam pasiūlyti nagrinėti pakeitimus komitete. Pakeitimai, nesurinkę šiame etape vienos dešimtosios komiteto narių teigiamų balsų, neteikiami balsavimui plenarinio posėdžio metu.

1. Kai plenariniame posėdyje pateikiama svarstyti daugiau negu penkiasdešimt pranešimo pakeitimų ir prašymai balsuoti dalimis ar atskiru balsavimu, Pirmininkas, pasikonsultavęs su atsakingo komiteto pirmininku, gali jam pasiūlyti nagrinėti šiuos pakeitimus ar prašymus komitete. Pakeitimai ar prašymai balsuoti dalimis ar atskiru balsavimu, nesurinkę šiame etape vienos dešimtosios komiteto narių teigiamų balsų, neteikiami balsavimui plenarinio posėdžio metu.

2. Nepažeidžiant 1 dalies, kiekviena frakcija turi teisę reikalauti, kad Parlamentas balsuotų dalimis arba atskiru balsavimu.

Pagrindimas

Šio straipsnio tikslas taip pat sumažinti plenarinio posėdžio skaičiavimus dėl balsavimo dalimis.

Pakeitimas  34

Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklės

157 straipsnio 1 dalis

Galiojantis tekstas

Pakeitimas

1. Frakcija ar ne mažiau kaip keturiasdešimt Parlamento narių gali paprašyti balsuoti dalimis, kai tekste, dėl kurio siūloma balsuoti, yra dvi ar daugiau nuostatų ar jei jis yra susijęs su dviem ar daugiau klausimų, ar jei tekstą galima padalyti į keletą dalių, turinčių atskirą loginę prasmę ar savarankišką norminę vertę.

1. Frakcija ar ne mažiau kaip keturiasdešimt Parlamento narių gali paprašyti balsuoti dalimis, kai tekste, dėl kurio siūloma balsuoti, yra dvi ar daugiau nuostatų ar jei jis yra susijęs su dviem ar daugiau klausimų, ar jei tekstą galima padalyti į keletą dalių, turinčių atskirą skirtingą prasmę ir (ar) savarankišką norminę vertę.

Pagrindimas

Dabartinė šio straipsnio formuluotė yra per siaura ir negali patenkinti Parlamento reikmių.

Pakeitimas  35

Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklės

159 a straipsnis (naujas)

Galiojantis tekstas

Pakeitimas

 

159a straipsnis

 

Galutinis balsavimas

Kai Parlamentas balsuoja dėl kokio nors pasiūlymo dėl teisės akto, nesvarbu, ar tai vienas ir (arba) galutinis balsavimas, balsuojama vardiniu būdu, naudojant elektroninę balsavimo sistemą.

Pagrindimas

Būtų didesnė atsakomybė piliečiams, jei galutinis balsavimas dėl viso įstatymo galią turinčio teisės akto vyktų vardiniu būdu, nepažeidžiant 160 straipsnyje numatytų papildomų prašymų.

Pakeitimas  36

Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklės

160 straipsnio 1 dalis

Galiojantis tekstas

Pakeitimas

1. Išskyrus 99 straipsnio 4 dalyje ir 100 straipsnio 5 dalyje numatytus atvejus, vardiniu būdu balsuojama, jei to raštu balsavimo išvakarėse paprašė frakcija ar ne mažiau kaip keturiasdešimt Parlamento narių, nebent Pirmininkas būtų nustatęs kitą terminą.

1. Išskyrus 99 straipsnio 4 dalyje, 100 straipsnio 5 dalyje ir 159a straipsnyje numatytus atvejus, vardiniu būdu balsuojama, jei to raštu balsavimo išvakarėse paprašė frakcija ar ne mažiau kaip keturiasdešimt Parlamento narių, nebent Pirmininkas būtų nustatęs kitą terminą.

Pagrindimas

Siūlomo pakeitimo tikslas – pritaikyti taisykles prie esamos praktikos, kadangi balsavimas vardiniu būdu visuomet vyko naudojant elektroninę sistemą.

Pakeitimas  37

Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklės

160 straipsnio 2 dalies 1 pastraipa

Galiojantis tekstas

Pakeitimas

2. Balsuojama abėcėlės tvarka pradedant burtų keliu nustatyta Parlamento nario pavarde. Pirmininkas balsuoja paskutinis.

2. Vardiniu būdu balsuojama naudojant elektroninę balsavimo sistemą. Kai dėl techninių priežasčių ja naudotis negalima, balsuojama abėcėlės tvarka pradedant burtų keliu nustatyta Parlamento nario pavarde. Pirmininkas balsuoja paskutinis.

Pagrindimas

Siūlomo pakeitimo tikslas – pritaikyti taisykles prie esamos praktikos, kadangi balsavimas vardiniu būdu visuomet vyko naudojant elektroninę sistemą.

Pakeitimas  38

Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklės

162 straipsnio 4 dalies 1 pastraipa

Dabartinis tekstas

Pakeitimas

4. Slapto balsavimo balsus skaičiuoja iš Parlamento narių tarpo burtų keliu paskirtų nuo dviejų iki šešių narių balsų skaičiavimo grupė.

4. Slapto balsavimo balsus skaičiuoja iš Parlamento narių tarpo burtų keliu paskirtų nuo dviejų iki aštuonių narių balsų skaičiavimo grupė, jei nevyksta elektroninis balsavimas.

Pagrindimas

Nors ir padidinus narių skaičių, galimybė padidinti balsų skaičiuotojų skaičių galėtų pagerinti slapto balsavimo balsų skaičiavimą.

Pakeitimas  39

Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklės

172 straipsnis

Dabartinis tekstas

Pakeitimas

1. Kiekvieno posėdžio protokolas su jame esančiais Parlamento sprendimais ir kalbėtojų pavardėmis išdalijamas ne vėliau kaip pusvalandį prieš kito posėdžio popietinę dalį.

1. Kiekvieno posėdžio protokolas su jame smulkiai išdėstytais punktais ir Parlamento sprendimais ir kalbėtojų pavardėmis išdalijamas ne vėliau kaip pusvalandį prieš kito posėdžio popietinę dalį.

Teisės aktų leidybos procedūrų atveju „sprendimais“ laikomi ir visi Parlamento priimti pakeitimai, net jei galutinai atmetamas Komisijos pasiūlymas, remiantis 52 straipsnio 1 dalimi, ar Tarybos bendroji pozicija, 61 straipsnio 3 dalyje numatyta tvarka.

Teisės aktų leidybos procedūrų atveju „sprendimais“ laikomi ir visi Parlamento priimti pakeitimai, net jei galutinai atmetamas Komisijos pasiūlymas, remiantis 52 straipsnio 1 dalimi, ar Tarybos pozicija, 61 straipsnio 3 dalyje numatyta tvarka.

Parlamento priimti tekstai išdalijami atskirai. Kai Parlamento priimtuose su teisės aktų leidyba susijusiuose tekstuose yra pakeitimų, jie skelbiami konsoliduota redakcija.

 

2. Kiekvieno posėdžio popietinės dalies pradžioje Pirmininkas teikia Parlamentui tvirtinti ankstesnio posėdžio protokolą.

2. Kiekvieno posėdžio popietinės dalies pradžioje Pirmininkas teikia Parlamentui tvirtinti ankstesnio posėdžio protokolą.

3. Jeigu yra prieštaravimų dėl posėdžio protokolo, Parlamentas sprendžia, jei reikia, ar atsižvelgti į siūlomus pakeitimus. Nei vienas Parlamento narys negali kalbėti dėl posėdžio protokolo ilgiau kaip vieną minutę.

3. Jeigu yra prieštaravimų dėl posėdžio protokolo, Parlamentas sprendžia, jei reikia, ar atsižvelgti į siūlomus pakeitimus. Nei vienas Parlamento narys negali kalbėti dėl kokios nors temos ilgiau kaip vieną minutę.

4. Posėdžio protokolą pasirašo Pirmininkas ir generalinis sekretorius, jis saugomas Parlamento archyvuose. Posėdžio protokolas per vieną mėnesį turi būti skelbiamas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

4. Posėdžio protokolą pasirašo Pirmininkas ir generalinis sekretorius, jis saugomas Parlamento archyvuose. Jie skelbiami Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Pagrindimas

Darbo tvarkos taisyklių pritaikymas, atsižvelgiant į tai, kad protokolas ir priimti tekstai yra du skirtingi dalykai, kuriuos būtina apibrėžti atskiru straipsniu (žr. pasiūlymą dėl 172a straipsnio

Pakeitimas  40

Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklės

172 a straipsnis (naujas)

Galiojantis tekstas

Pakeitimas

 

172a straipsnis

 

Priimti tekstai

 

1. Priimtus tekstus Parlamentas skelbia iš karto po balsavimo. Jie pateikiami Parlamentui tuo pačiu metu, kaip ir atitinkamo posėdžio protokolas, ir saugomi Parlamento archyvuose.

 

2. Paties Parlamento priimtus tekstus galutinai peržiūri teisininkai lingvistai, o už tai atsako Europos Parlamento pirmininkas. Kai šie tekstai priimami vadovaujantis susitarimu, kurį pasiekė Parlamentas ir Taryba, minėtąją galutinę peržiūrą vykdo abi institucijos, glaudžiai bendradarbiaudamos ir pagal abipusį susitarimą.

 

3. 204a straipsnyje numatyta procedūra taikoma tada, kai, siekiant užtikrinti teksto nuoseklumą ir kokybę atsižvelgiant į Parlamento pareikštą valią, būtina atlikti pakeitimus, kuriais norima ištaisyti spausdinimo klaidas ar padaryti pataisymus, kurių reikia, kad būtų suderinti variantai visomis kalbomis, užtikrintas jų kalbinis taisyklingumas ir juose būtų vartojami nuoseklūs terminai.

 

4. Pagal EB sutarties 251 straipsnį Parlamento priimti tekstai įgyja konsoliduoto teksto formą. Kai Parlamento balsavimas nesiremia su Taryba pasiektu susitarimu, konsoliduotame tekste išskiriami visi priimti pakeitimai.

 

5. Atlikus galutinę peržiūrą priimtus tekstus pasirašo Pirmininkas ir generalinis sekretorius ir jie skelbiami Oficialiajame leidinyje.

Pakeitimas  41

Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklės

175 straipsnis

Galiojantis tekstas

Pakeitimas

Laikinųjų komitetų sudarymas

Specialiųjų komitetų sudarymas

Pirmininkų sueigos siūlymu, Parlamentas gali bet kada sudaryti laikinuosius komitetus, kurių įgaliojimai, sudėtis ir įgaliojimų laikas yra tvirtinami priimant sprendimą juos sudaryti; šių komitetų įgaliojimų laikas yra daugiausiai dvylika mėnesių, nebent jei pasibaigus šiam laikotarpiui, Parlamentas jį pratęstų.

Pirmininkų sueigos siūlymu, Parlamentas gali bet kada sudaryti specialiuosius komitetus, kurių įgaliojimai, sudėtis ir įgaliojimų laikas yra tvirtinami priimant sprendimą juos sudaryti; šių komitetų įgaliojimų laikas yra daugiausiai dvylika mėnesių, nebent jei pasibaigus šiam laikotarpiui, Parlamentas jį pratęstų.

Kadangi laikinųjų komitetų įgaliojimai, sudėtis ir įgaliojimų laikas tvirtinami tuo pačiu metu kai priimamas sprendimas juos sudaryti, tai Parlamentas negali vėliau nuspręsti pakeisti komitetų įgaliojimus, norėdamas juos sumažinti ar išplėsti.

Kadangi specialiųjų komitetų įgaliojimai, sudėtis ir įgaliojimų laikas tvirtinami tuo pačiu metu kai priimamas sprendimas juos sudaryti, tai Parlamentas negali vėliau nuspręsti pakeisti komitetų įgaliojimus, norėdamas juos sumažinti ar išplėsti.

Pakeitimas  42

Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklės

177 straipsnio 1 dalies išaiškinimas (naujas)

Galiojantis tekstas

Pakeitimas

Proporcingai skiriant vietas komitetuose, frakcijoms tenkantis vietų skaičius turi būti lygus artimiausiam atitinkamam sveikam skaičiui. Jei kuri nors frakcija nusprendžia neužimti jai priklausančių vietų komitete, šios vietos lieka laisvos ir atitinkamai sumažėja komiteto narių skaičius. Frakcijoms negali būti leidžiama tarp savęs keistis joms skirtomis vietomis komitetuose.

Pakeitimas  43

Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklės

179 straipsnio 2 dalis

Galiojantis tekstas

Pakeitimas

2. Jei nuolatinis komitetas praneša, kad tam tikro klausimo nagrinėjimas nepriklauso jo kompetencijai arba iškyla konfliktas dėl kompetencijos tarp dviejų ar daugiau nuolatinių komitetų, kompetencijos klausimas perduodamas pirmininkų sueigai per keturias darbo savaites po to, kai plenarinio posėdžio metu buvo pranešta apie klausimo perdavimą komitetui. Apie tai informuojama komitetų pirmininkų sueiga, kuri gali pateikti pirmininkų sueigai skirtą rekomendaciją. Pirmininkų sueiga priima sprendimą per šešias darbo savaites po to, kai jai buvo perduotas klausimas dėl kompetencijos. Priešingu atveju, dėl klausimo sprendžiama kitos mėnesinės sesijos metu, ir jis įrašomas į darbotvarkę.

2. Jei nuolatinis komitetas praneša, kad tam tikro klausimo nagrinėjimas nepriklauso jo kompetencijai arba iškyla konfliktas dėl kompetencijos tarp dviejų ar daugiau nuolatinių komitetų, kompetencijos klausimas perduodamas pirmininkų sueigai per keturias darbo savaites po to, kai plenarinio posėdžio metu buvo pranešta apie klausimo perdavimą komitetui. Pirmininkų sueiga per šešias savaites priima sprendimą remdamasi Komitetų pirmininkų sueigos rekomendacija, o jei tokios rekomendacijos nėra – tos sueigos pirmininko pateikta rekomendacija. Jei Pirmininkų sueiga per šį laikotarpį nepriima sprendimo, laikoma, kad rekomendacija patvirtinta.

Pakeitimas  44

Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklės

179 straipsnio 2 dalies išaiškinimas (naujas)

Galiojantis tekstas

Pakeitimas

 

Komitetų pirmininkai gali sudaryti susitarimus su kitų komitetų pirmininkais dėl klausimo priskyrimo tam tikram komitetui, jei leidžiama, kai būtina, taikyti 47 straipsnyje numatytą darbo su susijusiais komitetais procedūrą.

Pakeitimas  45

Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklės

182 a straipsnis (naujas)

Dabartinis tekstas

Pakeitimas

182a straipsnis

 

Komitetų koordinatoriai ir šešėliniai pranešėjai

 

1. 1. Frakcija gali paskirti vieną savo narių koordinatoriumi.

 

2. Komiteto koordinatorius, jei būtina, sušaukia pirmininkas dėl komiteto sprendimų parengimo, ypač dėl sprendimų dėl pranešėjų paskyrimo procedūros. Komitetas gali pavesti koordinatoriams įgaliojimus priimti tam tikrus sprendimus, išskyrus sprendimus, susijusius su pranešimais, nuomonėmis arba pakeitimų patvirtinimu. Komiteto koordinatorių posėdžiuose patariamuoju balsu gali būti kviečiami dalyvauti Pirmininko pavaduotojai. Jei koordinatoriai negali pasiekti susitarimo, dėl šio klausimo galima balsuoti. Šiuo atveju kiekvienas koordinatorius turi tiek balsų, atitinkančių jo frakcijos narių komitete skaičių arba nepriklausomų narių komitete skaičių. Koordinatoriai siekia kompromiso. Kai nepavyksta pasiekti sutarimo, jie veikia daugumos, kuri aiškiai atstovauja didžiajai daliai komiteto narių, vardu, atsižvelgdami į atitinkamą įvairių grupių poveikį.

 

3. Frakcija kiekvienam pranešimui gali paskirti šešėlinį pranešėją, kuris stebi pranešimo eigą ir frakcijos vardu ieško kompromisinių sprendimų. Jų pavardės pranešamos pirmininkui. Komitetas, gavęs koordinatorių pasiūlymą, gali nuspręsti per bendro sprendimo procedūras įtraukti šešėlinius pranešėjus siekiant rasti susitarimą su Taryba..

Pagrindimas

Šiuo pakeitimus atsižvelgiamą į tikrąjį koordinatorių ir šešėlinių pranešėjų vaidmenį bei siekiama tai apibrėžti ir įforminti.

Pakeitimas  46

Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklės

184 straipsnis

Dabartinis tekstas

Pakeitimas

Kiekvieno komiteto posėdžio protokolai išdalijami visiems komiteto nariams ir pateikiami komitetui tvirtinti kito posėdžio metu.

Kiekvieno komiteto posėdžio protokolai išdalijami visiems komiteto nariams ir pateikiami komitetui tvirtinti.

Pagrindimas

Dabartinių terminų neįmanoma laikytis dėl techninių priežasčių (vertimo terminai ir kt.).

Pakeitimas  47

Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklės

186 straipsnis

Dabartinis tekstas

Pakeitimas

Komiteto posėdžiams mutatis mutandis taikomi 11–13, 16, 17, 140, 141 straipsniai, 143 straipsnio 1 dalis, 146, 148, 150–153, 155 straipsniai, 157 straipsnio 1 dalis, 158, 159, 161, 162, 164–167, 170 ir 171 straipsniai.

Komiteto posėdžiams mutatis mutandis taikomi 11–13, 16, 17, 140, 34–41,141 straipsniai, 143 straipsnio 1 dalis, 146, 148, 150–153, 155 straipsniai, 157 straipsnio 1 dalis, 158, 159, 161, 162, 164–167, 170 ir 171 straipsniai.

Pakeitimas  48

Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklės

188 straipsnio 6 a dalis (nauja)

Galiojantis tekstas

Pakeitimas

 

6a. Delegacijos pirmininkui suteikiama galimybė pasisakyti prieš už tą sritį atsakingą komitetą, jei į darbotvarkę įtrauktas punktas iš delegacijos kompetencijos srities. Tokia galimybė taip pat suteikiama atsakingo komiteto pirmininkui arba pranešėjui per delegacijos posėdžius.

Pakeitimas  49

Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklės

192 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Galiojantis tekstas

Pakeitimas

 

1a. Ypatingai kai pranešimas yra susijęs su Europos Sąjungos teisės taikymu arba interpretavimu arba su siūlomais galiojančių teisės aktų nuostatų pakeitimais, už tą sritį atsakingas komitetas bendradarbiauja pagal 46 straipsnio 1 dalies nuostatas ir 47 straipsnio 1 ir 2 įtraukų nuostatas. Atsakingas komitetas turi be balsavimo priimti susijusio komiteto, atsakingo už tą sritį, pasiūlymui dėl rezoliucijos pateiktas rekomendacijas, kurios yra susijusios su Europos Sąjungos teisės taikymu ir interpretavimu arba su galiojančių teisės aktų nuostatų pakeitimais. Jei atsakingas komitetas atmeta tokias rekomendacijas, susijęs komitetas gali jas pateikti tiesiogiai Parlamentui.

 

(Šiuo pakeitimu papildoma galiojanti 192 straipsnio 1 dalis arba G. Onestos pranešime (2006/2209(REG)A6-0027/2009) siūloma 192 straipsnio 1 dalis, jei minėtasis pranešimas bus priimtas.)

 

Pakeitimas  50

Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklės

204 straipsnio c a punktas (naujas)

Dabartinis tekstas

Pakeitimas

ca) atitinkamų Parlamento padalinių patvirtintos gairės ir elgesio kodeksai (XVIa, XVIb ir XVIe priedai).

Pagrindimas

Tinkama numatyti naują priedų kategoriją, pagal kurią jie turėtų ryšį su Parlamento veikimu, bet nebūtų dalimi Darbo tvarkos taisyklių.

  • [1]  Žr. I priedą.

GALUTINIO BALSAVIMO KOMITETE REZULTATAI

Priėmimo data

22.4.2009

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

19

3

2

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Bastiaan Belder, Richard Corbett, Hanne Dahl, Jean-Luc Dehaene, Andrew Duff, Genowefa Grabowska, Anneli Jäätteenmäki, Aurelio Juri, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Timothy Kirkhope, Jo Leinen, Íñigo Méndez de Vigo, Andreas Mölzer, Ashley Mote, József Szájer, Riccardo Ventre, Johannes Voggenhuber, Andrzej Wielowieyski, Dushana Zdravkova

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavęs (-ę) pavaduojantis (-ys) narys (-iai)

Costas Botopoulos, Catherine Boursier, Elmar Brok, Carlos Carnero González, Monica Frassoni, Alain Lamassoure, Klaus-Heiner Lehne