RAPORT privind revizuirea generală a Regulamentului de procedură al Parlamentului

24.4.2009 - (2007/2124(REG))

Comisia pentru afaceri constituționale
Raportor: Richard Corbett

Procedură : 2007/2124(REG)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului :  
A6-0273/2009

PROPUNERE DE DECIZIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

privind revizuirea generală a Regulamentului de procedură al Parlamentului

(2007/2124(REG))

Parlamentul European,

–   având în vedere articolele 201 și 202 din Regulamentul său de procedură,

–   având în vedere raportul Comisiei pentru afaceri constituționale (A6-0273/2009),

1.  hotărăște să aducă Regulamentului său de procedură modificările de mai jos;

2.  hotărăște să introducă Codul de conduită pentru negocierea dosarelor de codecizie, astfel cum a fost aprobat de Conferința președinților la 18 septembrie 2008, în Regulamentul de procedură, ca anexa XVIe;

3.  hotărăște ca amendamentele să intre în vigoare în prima zi a celei de-a șaptea legislaturi parlamentare;

4.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta decizie, spre informare, Consiliului și Comisiei.

Amendamentul  1

Regulamentul de procedură al Parlamentului European

Articolul 9 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul în vigoare

Amendamentul

(1) Parlamentul poate elabora norme în materie de transparență privind interesele financiare ale membrilor săi, care sunt anexate la prezentul regulament[1].

 

(1) Parlamentul elaborează norme în materie de transparență privind interesele financiare ale membrilor săi, care sunt anexate la prezentul regulament1.

Justificare

Anexa există deja, iar Parlamentul poate, prin urmare, să facă dovada angajamentului său puternic în ceea ce privește transparența. Ținând seama de acest angajament, în anexă ar trebui să se menționeze faptul că informațiile orale furnizate de un deputat și care implică un interes financiar sunt înregistrate în procesul-verbal, așa cum se întâmplă deja în cazul oricărei intervenții în plen, că acestea trebuie să fie explicite la nivel de comisie atunci deputatul în cauză este propus și ca raportor.

Amendamentul  2

Regulamentul de procedură al Parlamentului European

Articolul 10a (nou)

Textul în vigoare

Amendamentul

 

Articolul 10a

 

Observatori

 

În cazul semnării unui tratat de aderare a unui stat la Uniunea Europeană, Președintele poate, după ce a obținut acordul Conferinței președinților, să invite parlamentul statului aderent să desemneze dintre membrii săi un număr de observatori egal cu numărul viitoarelor locuri în Parlamentul European atribuite statului respectiv.

 

Acești observatori iau parte la lucrările Parlamentului, până la intrarea în vigoare a tratatului de aderare, și au dreptul de a lua cuvântul în cadrul comisiilor și al grupurilor politice. Ei nu au drept de vot sau dreptul de a participa la alegeri pentru funcții în cadrul Parlamentului. Participarea lor nu are niciun efect juridic asupra lucrărilor Parlamentului.

 

Modalitatea de tratament în cazul acestora va fi similară cu cea a unui deputat în Parlament în ceea ce privește utilizarea facilităților Parlamentului și rambursarea costurilor ocazionate de activitățile lor de observatori.

Amendamentul  3

Regulamentul de procedură al Parlamentului European

Articolul 24 – alineatul 4a (nou)

Textul în vigoare

Amendamentul

 

(4a) Conferința președinților este responsabilă cu organizarea unor consultări structurate cu societatea civilă europeană asupra unor chestiuni de mare însemnătate. Un exemplu în acest sens ar putea fi organizarea de dezbateri publice, deschise participării cetățenilor interesați, pe marginea unor subiecte de interes general european. Biroul numește un vice-președinte responsabil cu desfășurarea acestor consultații, care răspunde în fața Conferinței președinților.

Amendamentul  4

Regulamentul de procedură al Parlamentului European

Articolul 28 – alineatul 2

Textul în vigoare

Amendamentul

(2) Orice deputat poate pune întrebări în legătură cu activitățile Biroului, ale Conferinței președinților și ale chestorilor. Aceste întrebări sunt prezentate în scris Președintelui; întrebările sunt publicate, însoțite de răspunsuri, în Buletinul Parlamentului în termen de treizeci de zile de la prezentare.

(2) Orice deputat poate pune întrebări în legătură cu activitățile Biroului, ale Conferinței președinților și ale chestorilor. Aceste întrebări sunt prezentate în scris Președintelui; întrebările sunt notificate deputaților și publicate, însoțite de răspunsuri, pe site-ul internet al Parlamentului în termen de 30 de zile de la prezentare.

Justificare

Acest amendament ține cont de faptul că Buletinul nu mai există.

Amendamentul  5

Regulamentul de procedură al Parlamentului European

Articolul 30a (nou)

Textul în vigoare

Amendamentul

 

Articolul 30a

 

Intergrupurile

 

Deputații individuali pot forma intergrupuri sau alte grupări neoficiale pentru a organiza schimburi de opinii informale în legătură cu chestiuni specifice între diferite grupuri politice, cu atragerea membrilor unor comisii parlamentare diferite, și pentru a promova contactul între deputați și societatea civilă.

 

Intergrupurile de acest tip nu se pot implica în activități care pot genera confuzii în raport cu activitățile oficiale ale Parlamentului sau ale organelor sale. Sub rezerva respectării condițiilor prevăzute în normele privind constituirea intergrupurilor, astfel cum au fost adoptate de Birou, grupurile politice pot facilita activitățile intergrupurilor punându-le la dispoziție sprijin logistic. Ele declară orice sprijin extern, în conformitate cu anexa I.

Amendamentul  6

Regulamentul de procedură al Parlamentului European

Articolul 36 – alineatul 1

Textul în vigoare

Amendamentul

(1) Fără a aduce atingere articolului 40, comisia competentă verifică, pentru orice propunere a Comisiei sau orice alt document cu caracter legislativ, compatibilitatea financiară a actului cu perspectivele financiare.

(1) Fără a aduce atingere articolului 40, comisia competentă verifică, pentru orice propunere a Comisiei sau orice alt document cu caracter legislativ, compatibilitatea financiară a actului cu cadrul financiar multianual.

 

(Amendament orizontal: sintagma „perspectivă financiară” se înlocuiește în tot textul Regulamentului de procedură cu sintagma „cadru financiar multianual”)

Justificare

Adaptare la terminologia utilizată în prezent.

Amendamentul  7

Regulamentul de procedură al Parlamentului European

Articolul 39 – alineatul 1

Textul în vigoare

Amendamentul

(1) Parlamentul poate solicita Comisiei, în conformitate cu articolul 192 paragraful (2) din Tratatul CE, să îi prezinte orice propunere adecvată în vederea adoptării unui act nou sau a modificării unui act existent, prin adoptarea unei rezoluții pe baza unui raport din proprie inițiativă al comisiei competente. Rezoluția se adoptă cu majoritatea membrilor care compun Parlamentul. În același timp, Parlamentul poate fixa un termen pentru prezentarea propunerii.

(1) Parlamentul poate solicita Comisiei, în conformitate cu articolul 192 paragraful (2) din Tratatul CE, să îi prezinte orice propunere adecvată în vederea adoptării unui act nou sau a modificării unui act existent, prin adoptarea unei rezoluții pe baza unui raport din proprie inițiativă al comisiei competente. Rezoluția se adoptă la votul final cu majoritatea membrilor care compun Parlamentul. În același timp, Parlamentul poate fixa un termen pentru prezentarea propunerii.

Amendamentul  8

Regulamentul de procedură al Parlamentului European

Articolul 45 – alineatul 2

Textul în vigoare

Amendamentul

(2) Propunerile de rezoluție conținute în rapoartele din proprie inițiativă sunt examinate de Parlament, în conformitate cu procedura prezentării succinte, prevăzută la articolul 131a. Amendamentele la astfel de propuneri de rezoluție nu sunt admisibile în vederea examinării în plen, cu excepția cazului în care au fost depuse de raportor pentru a fi luate în considerare informații noi, dar pot fi depuse propuneri de rezoluție de înlocuire, în conformitate cu articolul 151 alineatul (4). Dispozițiile prezentului alineat nu se aplică în cazul în care obiectul raportului necesită o dezbatere prioritară în plen, în cazul în care raportul este întocmit în temeiul dreptului de inițiativă menționat la articolul 38a sau la articolul 39, sau în cazul în care raportul poate fi considerat un raport strategic, în conformitate cu criteriile stabilite de Conferința președinților.

(2) Propunerile de rezoluție conținute în rapoartele din proprie inițiativă sunt examinate de Parlament, în conformitate cu procedura prezentării succinte, prevăzută la articolul 131a. Amendamentele la astfel de propuneri de rezoluție sunt admisibile în vederea examinării în plen doar dacă au fost depuse de raportor pentru a fi luate în considerare informații noi sau au fost depuse de cel puțin o zecime dintre deputați. Grupurile pot prezenta propuneri de rezoluție de înlocuire, în conformitate cu articolul 151 alineatul (4). Dispozițiile prezentului alineat nu se aplică în cazul în care obiectul raportului necesită o dezbatere prioritară în plen, în cazul în care raportul este întocmit în temeiul dreptului de inițiativă menționat la articolul 38a sau la articolul 39, sau în cazul în care raportul poate fi considerat un raport strategic, în conformitate cu criteriile stabilite de Conferința președinților.

Amendamentul  9

Regulamentul de procedură al Parlamentului European

Articolul 47 - liniuța 3

Textul în vigoare

Amendamentul

– președintele, raportorul și raportorii pentru aviz respectivi încearcă să identifice împreună acele părți din text care intră în competențele lor exclusive sau comune și să convină asupra modalităților precise ale cooperării lor,

președintele, raportorul și raportorii pentru aviz respectivi identifică împreună acele părți din text care intră în competențele lor exclusive sau comune și convin asupra modalităților precise ale cooperării lor. În cazul unui dezacord cu privire la delimitarea competențelor, chestiunea este supusă, la cererea uneia dintre comisiile implicate, Conferinței președinților, care poate decide cu privire la competențele respective sau cu privire la aplicarea procedurii reuniunilor comune ale comisiilor, în conformitate cu articolul 47a; articolul 179 alineatul (2) a doua și a treia teză se aplică mutatis mutandis;

Amendamentul  10

Regulamentul de procedură al Parlamentului European

Articolul 47 - liniuța 4

Textul în vigoare

Amendamentul

– comisia competentă în fond acceptă fără a supune la vot amendamentele unei comisii asociate în cazul în care acestea se referă la aspecte pe care președintele comisiei competente în fond, în temeiul anexei VI și după consultarea președintelui comisiei asociate, le consideră a fi de competența exclusivă a comisiei asociate și care nu sunt în contradicție cu alte elemente ale raportului. Președintele comisiei competente în fond ia în considerare orice înțelegere la care se ajunge în temeiul celor prevăzute la a treia liniuță,

– comisia competentă în fond acceptă fără a supune la vot amendamentele unei comisii asociate în cazul în care acestea se referă la aspecte ce țin de competența exclusivă a comisiei asociate. În cazul în care amendamentele care țin de competența comună a comisiei competente în fond și a unei comisii asociate sunt respinse de prima dintre acestea, cea din urmă poate prezenta amendamentele direct Parlamentului;

Amendamentul  11

Regulamentul de procedură al Parlamentului European

Articolul 47a (nou)

Textul în vigoare

Amendamentul

Articolul 47a

 

Procedura reuniunilor comune ale comisiilor

 

În cazul în care condițiile menționate la articolul 46 alineatul (1) și la articolul 47 sunt îndeplinite și în cazul în care consideră că această chestiune este de importanță majoră, Conferința președinților poate decide aplicarea unei proceduri a reuniunilor comune ale comisiilor și cu vot comun. În acest caz, raportorii respectivi întocmesc un singur proiect de raport, care este examinat și votat de comisiile implicate în cadrul unor reuniuni comune prezidate în comun de președinții comisiilor în cauză. Comisiile implicate pot crea grupuri de lucru între comisii pentru a pregăti reuniunile și voturile comune.

Amendamentul  12

Regulamentul de procedură al Parlamentului European

Articolul 51 – alineatul 2 – paragraful 2

Textul în vigoare

Amendamentul

Adoptarea proiectului de rezoluție legislativă încheie procedura de consultare. În cazul în care Parlamentul nu adoptă rezoluția legislativă, propunerea se retrimite comisiei competente.

Adoptarea proiectului de rezoluție legislativă încheie prima lectură. În cazul în care Parlamentul nu adoptă rezoluția legislativă, propunerea se retrimite comisiei competente.

Amendamentul  13

Regulamentul de procedură al Parlamentului European

Articolul 51 – alineatul 3

Textul în vigoare

Amendamentul

(3) Președintele transmite Consiliului și Comisiei, sub formă de aviz al Parlamentului, textul propunerii în versiunea adoptată de Parlament, însoțit de rezoluția aferentă.

(3) Președintele transmite Consiliului și Comisiei, sub formă de poziție a Parlamentului, textul propunerii în versiunea adoptată de Parlament, însoțit de rezoluția aferentă.

 

(Amendament orizontal: în toate dispozițiile referitoare la procedura de codecizie, expresia „avizul Parlamentului” se înlocuiește în tot textul Regulamentului de procedură cu „poziția Parlamentului”.)

Justificare

Parlamentul nu mai adoptă în primă lectură un „aviz”, ci o „poziție”.

Amendamentul  14

Regulamentul de procedură al Parlamentului European

Articolul 52 – alineatul 1

Textul în vigoare

Amendamentul

(1) În cazul în care o propunere a Comisiei nu întrunește majoritatea voturilor exprimate, Președintele invită Comisia să-și retragă propunerea înainte ca Parlamentul să voteze proiectul de rezoluție legislativă.

(1) În cazul în care o propunere a Comisiei nu întrunește majoritatea voturilor exprimate sau în cazul în care se adoptă o propunere de respingere a acesteia, care poate fi depusă de comisia competentă în fond sau de cel puțin patruzeci de deputați, Președintele invită Comisia să-și retragă propunerea înainte ca Parlamentul să voteze proiectul de rezoluție legislativă.

Justificare

În prezent, Regulamentul nu permite depunerea unei propuneri de respingere a propunerii Comisiei în primă lectură, deși în anumite situații acest lucru este necesar.

Amendamentul  15

Regulamentul de procedură al Parlamentului European

Articolul 52 – alineatul 2

Textul în vigoare

Amendamentul

(2) În cazul în care Comisia își retrage propunerea, Președintele constată că procedura de consultare aferentă a rămas fără obiect și informează Consiliul cu privire la aceasta.

(2) În cazul în care Comisia își retrage propunerea, Președintele declară procedura încheiată și informează Consiliul cu privire la aceasta.

Justificare

Adaptare terminologică.

Amendamentul  16

Regulamentul de procedură al Parlamentului European

Articolul 52 – alineatul 3

Textul în vigoare

Amendamentul

(3) În cazul în care Comisia nu își retrage propunerea, Parlamentul o retrimite comisiei competente fără a vota proiectul de rezoluție legislativă.

(3) În cazul în care Comisia nu își retrage propunerea, Parlamentul o retrimite comisiei competente fără a vota proiectul de rezoluție legislativă, cu excepția cazului în care, la propunerea președintelui sau a raportorului comisiei competente, a unui grup politic sau a unui număr de cel puțin patruzeci de deputați, Parlamentul supune la vot rezoluția legislativă.

În acest caz, comisia competentă redactează un nou raport pe care îl prezintă oral sau în scris Parlamentului, în termenul stabilit de acesta, care nu poate să depășească două luni.

În cazul unei retrimiteri, comisia competentă redactează un nou raport pe care îl prezintă oral sau în scris Parlamentului, în termenul stabilit de acesta, care nu poate să depășească două luni.

Justificare

În cadrul procedurii de codecizie, nu mai este necesar să se prelungească procedura pentru a obține compromisuri din partea Comisiei.

Amendamentul  17

Regulamentul de procedură al Parlamentului European

Articolul 65a (nou) (urmează să fie introdus în capitolul 6: Încheierea procedurii legislative)

Textul în vigoare

Amendamentul

Articolul 65a

 

Negocierile interinstituționale din cadrul procedurilor legislative

 

Negocierile cu celelalte instituții în scopul ajungerii la un acord în cursul unei proceduri legislative se desfășoară ținând seama de Codul de conduită pentru negocierea dosarelor de codecizie1.

 

Nu se presupune în mod automat că o delegație din partea comisiei va începe negocierile cu celelalte instituții. În schimb, trebuie luată o decizie specifică în cadrul comisiei, care să reflecte consensul larg și să ia în considerare opinia raportorului. Dacă este cazul, comisia votează dacă să înceapă negocierile sau să treacă direct la stadiul examinării în plen.

 

În decizia prin care autorizează o delegație a membrilor săi, condusă de raportorul desemnat în conformitate cu articolul 42 alineatul (2), să poarte astfel de negocieri, comisia poate adopta, în special, un mandat sau o serie de orientări ori de priorități pentru desfășurarea negocierilor.

 

În cazul în care aceste negocieri se încheie după adoptarea unui raport de către comisia competentă, aceasta poate depune amendamente care să vizeze ajungerea la un compromis cu Consiliul.

 

____________________________

1 A se vedea anexa XVIe.

Amendamentul  18

Regulamentul de procedură al Parlamentului European

Articolul 66

Textul în vigoare

Amendamentul

(1) În cazul în care, în conformitate cu articolul 251 alineatul (2) din Tratatul CE, Consiliul informează Parlamentul că a aprobat amendamentele acestuia, dar nu a adus nicio altă modificare propunerii Comisiei sau dacă niciuna dintre cele două instituții nu a modificat propunerea Comisiei, Președintele anunță în plen că propunerea este definitiv adoptată.

În cazul în care, în conformitate cu articolul 251 alineatul (2) din Tratatul CE, Consiliul informează Parlamentul că a aprobat poziția acestuia, sub rezerva finalizării în conformitate cu articolul 172a, Președintele anunță în plen că propunerea este adoptată în forma care corespunde poziției Parlamentului.

(2) Înainte de a anunța acest lucru, Președintele verifică dacă eventualele adaptări tehnice aduse propunerii de către Consiliu nu aduc atingere fondului acesteia. În cazul în care există îndoieli, Președintele consultă comisia competentă. În cazul în care rezultă că anumite modificări aduc atingere fondului, Președintele informează Consiliul despre faptul că Parlamentul va proceda la o a doua lectură de îndată ce vor fi îndeplinite condițiile prevăzute la articolul 57.

 

(3) După anunțul prevăzut la alineatul (1), Președintele, împreună cu Președintele Consiliului, procedează la semnarea actului propus și asigură publicarea lui în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, în conformitate cu articolul 68.

 

Justificare

Modificarea ține cont de noua procedură menționată la articolul 172a (nou).

Amendamentul  19

Regulamentul de procedură al Parlamentului European

Articolul 68 – titlu

Textul în vigoare

Amendamentul

Semnarea actelor adoptate

Cerințe privind redactarea actelor legislative

Justificare

Pare adecvat ca cerințele privind redactarea actelor legislative să fie abordate într-un articol separat de cel care se referă la semnarea și publicarea lor (a se vedea noul articol 68a).

Amendamentul  20

Regulamentul de procedură al Parlamentului European

Articolul 68 – alineatul 1

Textul în vigoare

Amendamentul

(1) Textul actelor adoptate în comun de către Parlament și Consiliu poartă semnătura Președintelui și a Secretarului General, după verificarea îndeplinirii tuturor procedurilor.

eliminat

Justificare

A se vedea justificarea de la articolul 68 – titlu.

Amendamentul  21

Regulamentul de procedură al Parlamentului European

Articolul 68 – alineatul 7

Textul în vigoare

Amendamentul

(7) Actele menționate se publică în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene prin grija Secretarilor Generali ai Parlamentului și Consiliului.

eliminat

Justificare

A se vedea justificarea de la articolul 68 – titlu.

Amendamentul  22

Regulamentul de procedură al Parlamentului European

Articolul 68 a (nou) (urmează să fie introdus în capitolul 6 ÎNCHEIEREA PROCEDURII LEGISLATIVE după articolul 68)

Textul în vigoare

Amendamentul

Articolul 68a

 

Semnarea actelor adoptate

 

După finalizarea textului adoptat în conformitate cu articolul 172a și după verificarea îndeplinirii tuturor procedurilor, actele adoptate în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 251 din Tratatul CE se semnează de Președinte și de Secretarul General și se publică în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene prin grija secretarilor generali ai Parlamentului și Consiliului.

Justificare

Articol specific referitor la semnarea și publicarea actelor adoptate în cadrul procedurii de codecizie, spre deosebire de noul articol general 172a, care se aplică tuturor textelor adoptate de Parlament.

Amendamentul  23

Regulamentul de procedură al Parlamentului European

Articolul 83 – alineatul 1

Textul în vigoare

Amendamentul

(1) În cazul în care se intenționează deschiderea negocierilor privind încheierea, reînnoirea sau modificarea unui acord internațional, care poate fi un acord într-un domeniu specific, cum ar fi chestiunile monetare sau comerțul, comisia competentă ia măsuri pentru ca Parlamentul să fie complet informat de către Comisie, în mod confidențial, dacă este necesar, cu privire la recomandările sale privind mandatul de negociere.

(1) În cazul în care se intenționează deschiderea negocierilor privind încheierea, reînnoirea sau modificarea unui acord internațional, care poate fi un acord într-un domeniu specific, cum ar fi chestiunile monetare sau comerțul, comisia competentă poate decide să redacteze un raport sau să monitorizeze în alt fel procedura și să informeze Conferința președinților de comisie cu privire la această decizie. Atunci când este cazul, poate fi solicitat avizul altor comisii, în conformitate cu articolul 46 alineatul (1). Dacă este necesar, se aplică articolul 179 alineatul (2), articolul 47 sau articolul 47a.

 

Președinții și raportorii comisiei competente și, în funcție de caz, ai comisiilor asociate adoptă împreună măsuri adecvate pentru a garanta că Parlamentului i se furnizează informații complete de către Comisie, în mod confidențial, dacă este necesar, cu privire la recomandările sale privind mandatul de negociere, precum și informațiile menționate la alineatele (3) și (4).

Amendamentul  24

Regulamentul de procedură al Parlamentului European

Articolul 83 – alineatul 6a (nou)

Textul în vigoare

Amendamentul

(6a) Înainte de votul pentru aprobare, comisia competentă, un grup politic sau cel puțin o zecime dintre deputați pot propune ca Parlamentul să solicite avizul Curții de Justiție cu privire la compatibilitatea acordului internațional cu tratatele. Dacă Parlamentul aprobă propunerea, votul pentru aprobare se amână până la emiterea avizului Curții.

Justificare

Pune în aplicare articolul 300 alineatul (6) din Tratatul privind Comunitatea Europeană.

Amendamentul  25

Regulamentul de procedură al Parlamentului European

Articolul 97 – alineatul 3

Textul în vigoare

Amendamentul

(3) Parlamentul întocmește un registru de documente ale Parlamentului. Documentele legislative și de altă natură menționate în anexă sunt, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1049/2001, direct accesibile prin intermediul registrului Parlamentului. Trimiterile la alte documente ale Parlamentului sunt, în măsura posibilului, menționate în registru.

(3) Parlamentul întocmește un registru de documente ale Parlamentului. Documentele legislative și anumite alte categorii de documente sunt, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1049/2001, direct accesibile prin intermediul registrului Parlamentului. Trimiterile la alte documente ale Parlamentului sunt, în măsura posibilului, menționate în registru.

Categoriile de documente direct accesibile sunt enumerate într-o listă adoptată de Parlament și prevăzută în anexă. Această listă nu limitează dreptul de acces la documentele care nu se înscriu în categoriile enumerate.

Categoriile de documente direct accesibile sunt enumerate într-o listă adoptată de Birou și publicată pe site-ul internet al Parlamentului. Această listă nu limitează dreptul de acces la documentele care nu se înscriu în categoriile enumerate; documentele în cauză sunt disponibile pe bază de cerere scrisă.

Documentele Parlamentului care nu sunt direct accesibile prin intermediul registrului sunt disponibile pe bază de cerere scrisă.

 

Biroul poate adopta dispoziții de reglementare a modalităților de acces, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1049/2001, care sunt publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Biroul poate adopta dispoziții de reglementare a modalităților de acces, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1049/2001, care sunt publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

 

(Dacă se adoptă, anexa XV se elimină.)

Justificare

Acest amendament conferă mai multă flexibilitate normelor care reglementează registrul și simplifică Regulamentul de procedură.

Amendamentul  26

Regulamentul de procedură al Parlamentului European

Articolul 103 – alineatul 1

Textul în vigoare

Amendamentul

(1) Membrii Comisiei, ai Consiliului și ai Consiliului European pot solicita Președintelui, în orice moment, să le fie dat cuvântul pentru a prezenta o declarație. Președintele hotărăște când poate fi prezentată declarația și dacă aceasta poate fi urmată de o dezbatere aprofundată sau de treizeci de minute de întrebări scurte și precise din partea deputaților.

(1) Membrii Comisiei, ai Consiliului și ai Consiliului European pot solicita Președintelui Parlamentului, în orice moment, să le fie dat cuvântul pentru a prezenta o declarație. Președintele Consiliului European face o declarație după fiecare reuniune a acestuia. Președintele Parlamentului hotărăște când poate fi prezentată declarația și dacă aceasta poate fi urmată de o dezbatere aprofundată sau de 30 de minute de întrebări scurte și precise din partea deputaților.

Justificare

Adaptarea dispoziției pentru a ține cont de statutul special al Președintelui Consiliului European.

Amendamentul  27

Regulamentul de procedură al Parlamentului European

Articolul 116 – alineatul 3

Textul în vigoare

Amendamentul

(3) În cazul în care o declarație este semnată de majoritatea membrilor care compun Parlamentul, Președintele informează Parlamentul cu privire la aceasta și înscrie numele semnatarilor în procesul-verbal.

(3) În cazul în care o declarație este semnată de majoritatea membrilor care compun Parlamentul, Președintele informează Parlamentul cu privire la aceasta, înscrie numele semnatarilor în procesul-verbal și asigură publicarea declarației ca text adoptat.

Justificare

Adaptare a Regulamentului de procedură pentru a ține seama de faptul că procesele-verbale și textele adoptate sunt două documente distincte. A se vedea articolul 172a (nou).

Amendamentul  28

Regulamentul de procedură al Parlamentului European

Articolul 116 – alineatul 4

Textul în vigoare

Amendamentul

(4) O astfel de declarație se trimite, la sfârșitul perioadei de sesiune, instituțiilor pe care le menționează, indicând numele semnatarilor. Declarația se înscrie în procesul-verbal al ședinței în cursul căreia este anunțată. Această publicare marchează încheierea procedurii.

(4) Procedura se încheie prin transmiterea către destinatari a declarației, la sfârșitul perioadei de sesiune, indicând numele semnatarilor.

Justificare

Adaptare a Regulamentului de procedură pentru a ține seama de faptul că procesele-verbale și textele adoptate sunt două documente distincte. A se vedea articolul 172a (nou).

Amendamentul  29

Regulamentul de procedură al Parlamentului European

Articolul 131a

Textul în vigoare

Amendamentul

La cererea raportorului sau la propunerea Conferinței președinților, Parlamentul poate decide, de asemenea, ca un punct care nu necesită o dezbatere amplă să fie examinat în plen, printr-o prezentare succintă realizată de raportor. În acest caz, Comisia are posibilitatea să intervină și orice deputat are dreptul să reacționeze prin prezentarea unei declarații scrise suplimentare, în conformitate cu articolul 142 alineatul (7).

La cererea raportorului sau la propunerea Conferinței președinților, Parlamentul poate decide, de asemenea, ca un punct care nu necesită o dezbatere amplă să fie examinat în plen, printr-o prezentare succintă realizată de raportor. În acest caz, Comisia are posibilitatea să răspundă, moment urmat de o perioadă de dezbatere de până la zece minute, în cursul căreia Președintele poate da cuvântul, pentru intervenții de maximum un minut fiecare, deputaților care îi solicită acest lucru.

Amendamentul  30

Regulamentul de procedură al Parlamentului European

Articolul 142

Textul în vigoare

Amendamentul

Repartizarea timpului afectat luărilor de cuvânt

Repartizarea timpului afectat luărilor de cuvânt și lista vorbitorilor

(1) Conferința Președinților poate propune, în vederea derulării unei dezbateri, repartizarea timpului afectat luărilor de cuvânt. Parlamentul hotărăște fără dezbatere asupra acestei propuneri.

(1) Conferința Președinților poate propune, în vederea derulării unei dezbateri, repartizarea timpului afectat luărilor de cuvânt. Parlamentul hotărăște fără dezbatere asupra acestei propuneri.

 

(1a) Niciun deputat nu poate lua cuvântul dacă nu a fost invitat de Președinte. Vorbitorul ia cuvântul de la locul său și se adresează Președintelui. În cazul în care un vorbitor se îndepărtează de la subiect, Președintele îi atrage atenția cu privire la aceasta.

 

(1b) Președintele poate întocmi, pentru prima parte a unei anumite dezbateri, o listă a vorbitorilor care să includă una sau mai multe runde de vorbitori de la fiecare grup politic care dorește să ia cuvântul, în ordinea mărimii lor, și un vorbitor din partea deputaților neafiliați.

(2) Timpul afectat luărilor de cuvânt se repartizează în funcție de următoarele criterii:

(2) Timpul afectat luărilor de cuvânt pentru această parte a dezbaterii se repartizează în funcție de următoarele criterii:

(a) o primă fracțiune din timpul afectat luărilor de cuvânt se repartizează în mod egal între toate grupurile politice,

(a) o primă fracțiune din timpul afectat luărilor de cuvânt se repartizează în mod egal între toate grupurile politice,

(b) o a doua fracțiune se repartizează între grupurile politice proporțional cu numărul lor total de membri,

(b) o a doua fracțiune se repartizează între grupurile politice proporțional cu numărul lor total de membri,

(c) deputaților neafiliați li se atribuie global un timp afectat luărilor de cuvânt calculat în funcție de fracțiunile de timp atribuite fiecărui grup politic, în conformitate cu literele (a) și (b).

(c) deputaților neafiliați li se atribuie global un timp afectat luărilor de cuvânt calculat în funcție de fracțiunile de timp atribuite fiecărui grup politic, în conformitate cu literele (a) și (b).

(3) În cazul în care, pentru mai multe puncte de pe ordinea de zi, se stabilește o repartizare globală a timpului afectat luărilor de cuvânt, Președintele este informat de către grupurile politice cu privire la fracțiunea de timp pe care au intenția să o consacre fiecăruia dintre aceste puncte. Președintele asigură respectarea timpului afectat luărilor de cuvânt astfel repartizat.

(3) În cazul în care, pentru mai multe puncte de pe ordinea de zi, se stabilește o repartizare globală a timpului afectat luărilor de cuvânt, Președintele este informat de către grupurile politice cu privire la fracțiunea de timp pe care au intenția să o consacre fiecăruia dintre aceste puncte. Președintele asigură respectarea timpului afectat luărilor de cuvânt astfel repartizat.

 

(3a) Restul timpului afectat luărilor de cuvânt pentru o dezbatere nu se repartizează în prealabil. În schimb, ca regulă generală, Președintele dă cuvântul deputaților pentru cel mult un minut. Președintele se asigură, în măsura posibilului, că intervin alternativ vorbitori reprezentând unele curente politice diferite și provenind din state membre diferite.

 

(3b) La cerere, se poate acorda prioritar cuvântul președintelui sau raportorului comisiei competente și președinților de grupuri politice care se exprimă în numele grupului lor sau vorbitorilor care îi înlocuiesc.

(4) Timpul afectat luărilor de cuvânt se limitează la un minut pentru intervențiile privind procesul-verbal, moțiunile de procedură, intervențiile privind modificările proiectului definitiv de ordine de zi sau ale ordinii de zi.

(4) Timpul afectat luărilor de cuvânt se limitează la un minut pentru intervențiile privind intervențiile privind procesul-verbal al lucrărilor, moțiunile de procedură, intervențiile privind modificările proiectului definitiv de ordine de zi sau ale ordinii de zi.

 

(4a) Fără a aduce atingere celorlalte competențe disciplinare de care dispune, Președintele poate hotărî să suprime, din rapoartele de ședință, intervențiile deputaților care nu au obținut în prealabil cuvântul sau care depășesc timpul atribuit.

(5) În cursul dezbaterii unui raport, Comisia și Consiliul sunt audiate, în general, imediat după prezentarea raportului de către raportor. Comisia, Consiliul și raportorul pot lua din nou cuvântul, în special pentru a răspunde la intervențiile deputaților.

(5) În cursul dezbaterii unui raport, Comisia și Consiliul sunt audiate, în general, imediat după prezentarea raportului de către raportor. Comisia, Consiliul și raportorul pot lua din nou cuvântul, în special pentru a răspunde la intervențiile deputaților.

(6) Fără a aduce atingere articolului 197 din Tratatul CE, Președintele încearcă să ajungă la un acord cu Comisia și Consiliul privind repartizarea adecvată a timpului afectat acestora pentru luările de cuvânt.

(6) Fără a aduce atingere articolului 197 din Tratatul CE, Președintele încearcă să ajungă la un acord cu Comisia și Consiliul privind repartizarea adecvată a timpului afectat acestora pentru luările de cuvânt.

(7) Deputații care nu au luat cuvântul în cursul unei dezbateri pot preda, cel mult o dată în timpul unei perioade de sesiune, o declarație scrisă de cel mult 200 de cuvinte, care va fi anexată la stenograma dezbaterii.

(7) Deputații care nu au luat cuvântul în cursul unei dezbateri pot preda, cel mult o dată în timpul unei perioade de sesiune, o declarație scrisă de cel mult 200 de cuvinte, care va fi anexată la stenograma dezbaterii.

 

(Articolele 141 și 143 sunt eliminate dacă se adoptă acest amendament.)

Justificare

În prezent, articolele 141, 142 și 143 se suprapun și conțin multe trimiteri încrucișate. Prin urmare ar fi de dorit ca ele să fie consolidate într-un singur articol.

De asemenea, acest amendament ar recunoaște procedura tradițională a listelor de vorbitori din partea grupurilor ca procedură standard pentru începutul dezbaterilor, permițând însă o procedură de „atragere a atenției” pentru sfârșitul dezbaterilor.

Alineatele noi din cadrul articolului 142 în forma propusă corespund următoarelor alineate din articolele 141-143, în forma actuală:

Articolul 142 alineatul (1a) = articolul 141 alineatul (1) prima teză + articolul 141 alineatul (2) prima teză

Articolul 142 alineatul (1b) = nou, dar codifică practicile existente

Articolul 142 alineatul (2) = articolul 142 alineatul (2) este neschimbat cu excepția sintagmei „pentru această parte a dezbateri”

Articolul 142 alineatul (3) = articolul 142 alineatul (3) fără modificări

Articolul 142 alineatul (3a) = prima parte este nouă, a doua parte corespunde articolului 143 alineatul (2)

Articolul 142 alineatul (3b) = articolul 143 alineatul (3)

Articolul 142 alineatul (3a) = articolul 142 alineatul (4) fără modificări, cu excepția cuvintelor „al lucrărilor”și „ca regulă generală”

Articolul 142 alineatul (4a) = articolul 141 alineatul (3)

Articolul 142 alineatul (5) = articolul 142 alineatul (5) fără modificări

Articolul 142 alineatul (6) = articolul 142 alineatul (6) fără modificări

Articolul 142 alineatul (7) = articolul 142 alineatul (7) fără modificări

Articolul 141 alineatul (1) a doua teză, articolul 141 alineatul (2) a doua teză, articolul 143 alineatul (1) și articolul 143 alineatul (4) nu sunt încorporate în noul articol 142.

Amendamentul  31

Regulamentul de procedură al Parlamentului European

Articolul 142 – alineatul 3c (nou)

Textul în vigoare

Amendamentul

 

(3c) Președintele poate da cuvântul unor deputați care indică, prin ridicarea unui cartonaș albastru, dorința lor de a adresa o întrebare unui alt deputat în timpul luării de cuvânt a celui din urmă, dacă acesta este de acord și dacă Președintele este convins că acest lucru nu va tulbura dezbaterea.

 

 

 

Articolul 142 alineatul (3c) = nou [înlocuiește articolul 141 alineatul (4)]

Amendamentul  32

Regulamentul de procedură al Parlamentului European

Articolul 150 – alineatul 6 – paragraful 2a (nou)

Textul în vigoare

Amendamentul

În cazul în care sunt prezenți mai puțin de o sută de deputați, Parlamentul nu poate adopta o decizia contrară dacă o zecime dintre deputații prezenți se opun.

Justificare

Atunci când prezența în Parlament este foarte scăzută, pragul de patruzeci de deputați pentru respingerea amendamentelor orale este disproporționat și, în practică, este greu de atins.

Amendamentul  33

Regulamentul de procedură al Parlamentului European

Articolul 156

Textul în vigoare

Amendamentul

În cazul în care au fost depuse peste cincizeci de amendamente pentru un raport în vederea examinării în plen, Președintele poate invita comisia competentă, după consultarea președintelui acesteia, să se reunească în vederea examinării. Amendamentul care în această etapă nu întrunește votul favorabil al unei zecimi dintre membrii comisiei nu se supune la vot în plen.

(1) În cazul în care au fost depuse peste cincizeci de amendamente și cereri de vot separat sau pe părți pentru un raport în vederea examinării în plen, Președintele poate invita comisia competentă, după consultarea președintelui acesteia, să se reunească în vederea examinării amendamentelor sau a cererilor în cauză. Amendamentul sau cererea de vot separat sau pe părți care în această etapă nu întrunește votul favorabil al unei zecimi dintre membrii comisiei nu se supune la vot în plen.

 

(2) Fără a aduce atingere alineatului (1), fiecare grup politic are dreptul de a menține cereri către Parlament pentru un vot separat sau pe părți.

Justificare

Scopul acestui articol, de a reduce volumul de muncă în plen, se aplică și voturilor pe părți.

Amendamentul  34

Regulamentul de procedură al Parlamentului European

Articolul 157 – alineatul 1

Textul în vigoare

Amendamentul

(1) Votul pe părți poate fi solicitat de un grup politic sau de un număr de cel puțin patruzeci de deputați în cazul în care textul care trebuie supus la vot conține mai multe dispoziții, se referă la mai multe chestiuni sau poate fi divizat în mai multe părți, fiecare având un sens logic sau o valoare normativă proprie.

(1) Votul pe părți poate fi solicitat de un grup politic sau de un număr de cel puțin patruzeci de deputați în cazul în care textul care trebuie supus la vot conține mai multe dispoziții, se referă la mai multe chestiuni sau poate fi divizat în mai multe părți care au un sens diferit și/sau o valoare normativă proprie.

Justificare

În forma sa actuală, acest articol s-a dovedit a fi prea restrâns pentru nevoile practicii parlamentare.

Amendamentul  35

Regulamentul de procedură al Parlamentului European

Articolul 159a (nou)

Textul în vigoare

Amendamentul

 

Articolul 159a

 

Votul final

La votarea oricărei propuneri legislative indiferent dacă aceasta se face prin vot unic și/sau vot final, Parlamentul votează prin apel nominal, utilizând sistemul electronic de votare.

Justificare

Responsabilitatea față de cetățeni ar fi sporită dacă toate voturile finale asupra unui act legislativ se fac prin apel nominal, fără a aduce atingere cerinței suplimentare menționate la articolul 160.

Amendamentul  36

Regulamentul de procedură al Parlamentului European

Articolul 160 – alineatul 1

Textul în vigoare

Amendamentul

(1) În plus față de cazurile prevăzute la articolul 99 alineatul (4) și articolul 100 alineatul (5), se procedează la vot prin apel nominal în cazul în care un grup politic sau un număr de cel puțin patruzeci de deputați au cerut în scris acest lucru în seara precedentă votului, cu excepția cazului în care Președintele a hotărât un alt termen.

(1) În plus față de cazurile prevăzute la articolul 99 alineatul (4), articolul 100 alineatul (5) și articolul 159a, se procedează la vot prin apel nominal în cazul în care un grup politic sau un număr de cel puțin patruzeci de deputați au cerut în scris acest lucru în seara precedentă votului, cu excepția cazului în care Președintele a hotărât un alt termen.

Justificare

Prezenta propunere este menită să adapteze regulile la practica existentă, deoarece voturile prin apel nominal se fac întotdeauna prin intermediul sistemului electronic.

Amendamentul  37

Regulamentul de procedură al Parlamentului European

Articolul 160 – alineatul 2 – paragraful 1

Textul în vigoare

Amendamentul

(2) Apelul nominal se face în ordine alfabetică și începe cu numele deputatului tras la sorți. Președintele votează ultimul.

(2) Votul prin apel nominal se efectuează prin sistemul electronic de votare. În cazul în care, din motive tehnice, acesta din urmă nu poate fi utilizat, apelul nominal se face în ordine alfabetică și începe cu numele deputatului tras la sorți. Președintele votează ultimul.

Justificare

Prezenta propunere este menită să adapteze regulile la practica existentă, deoarece voturile prin apel nominal se fac întotdeauna prin intermediul sistemului electronic.

Amendamentul  38

Regulamentul de procedură al Parlamentului European

Articolul 162 – alineatul 4 – paragraful 1

Textul în vigoare

Amendamentul

(4) Numărarea voturilor exprimate în cazul votului secret se face de către doi până la șase observatori trași la sorți dintre deputați.

(4) Numărarea voturilor exprimate în cazul votului secret se face de către doi până la opt observatori trași la sorți dintre deputați, cu excepția cazurilor în care se votează electronic.

Justificare

Oferă posibilitatea de a crește numărul de deputați care numără voturile, pentru a facilita buna desfășurare a voturilor secrete în ciuda creșterii numărului de deputați.

Amendamentul  39

Regulamentul de procedură al Parlamentului European

Articolul 172

Textul în vigoare

Amendamentul

(1) Procesul-verbal al fiecărei ședințe, cuprinzând deciziile Parlamentului și numele vorbitorilor, se distribuie cu cel puțin o jumătate de oră înainte de începutul următoarei ședințe de după-amiază.

(1) Procesul-verbal al fiecărei ședințe, care prezintă lucrările, deciziile Parlamentului și numele vorbitorilor, se distribuie cu cel puțin o jumătate de oră înainte de începutul următoarei ședințe de după-amiază.

Se consideră, de asemenea, „decizii, în cadrul procedurilor legislative, toate amendamentele adoptate de Parlament, chiar și în cazul respingerii finale a propunerii Comisiei, în conformitate cu articolul 52 alineatul (1), sau a poziției comune a Consiliului, în conformitate cu articolul 61 alineatul (3).

Se consideră, de asemenea, „decizii”, în cadrul procedurilor legislative, în sensul prezentului articol, toate amendamentele adoptate de Parlament, chiar și în cazul respingerii finale a propunerii Comisiei, în conformitate cu articolul 52 alineatul (1), sau a poziției Consiliului, în conformitate cu articolul 61 alineatul (3).

Textele adoptate de către Parlament se distribuie separat. În cazul în care textele cu caracter legislativ adoptate de către Parlament conțin amendamente, acestea se publică în versiunea consolidată.

 

(2) La începutul după-amiezii fiecărei ședințe, Președintele supune aprobării Parlamentului procesul-verbal al ședinței precedente.

(2) La începutul după-amiezii fiecărei ședințe, Președintele supune aprobării Parlamentului procesul-verbal al ședinței precedente.

(3) În cazul în care procesul-verbal este contestat, Parlamentul hotărăște, dacă este necesar, asupra luării în considerare a modificărilor cerute. Niciun deputat nu poate interveni mai mult de un minut asupra procesului-verbal.

(3) În cazul în care procesul-verbal este contestat, Parlamentul hotărăște, dacă este necesar, asupra luării în considerare a modificărilor cerute. Niciun deputat nu poate interveni mai mult de un minut asupra subiectului.

(4) Procesul-verbal poartă semnătura Președintelui și a Secretarului General și se păstrează în arhivele Parlamentului. Procesul-verbal trebuie publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene în termen de o lună.

(4) Procesul-verbal poartă semnătura Președintelui și a Secretarului General și se păstrează în arhivele Parlamentului. Procesul-verbal trebuie publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Justificare

Adaptare a Regulamentului de procedură pentru a ține seama de faptul că procesele-verbale și textele adoptate sunt două documente distincte, care ar trebui să fie reglementate de articole diferite (a se vedea propunerea pentru noul articolul 172a).

Amendamentul  40

Regulamentul de procedură al Parlamentului European

Articolul 172a (nou)

Textul în vigoare

Amendamentul

 

Articolul 172a

 

Textele adoptate

 

(1) Textele adoptate de Parlament sunt publicate imediat după vot. Acestea se supun ratificării Parlamentului împreună cu procesul verbal al ședinței respective și sunt păstrate în arhivele Parlamentului.

 

(2) Textele adoptate de Parlament fac obiectul unei finalizări juridico-lingvistice sub responsabilitatea Președintelui. În cazul în care textele în cauză sunt adoptate în baza unui acord încheiat între Parlament și Consiliu, finalizarea este efectuată de cele două instituții în strânsă cooperare și de comun acord.

 

(3) Procedura prevăzută la articolul 204a se aplică atunci când, pentru a asigura coerența și calitatea textului în conformitate cu dorința exprimată de Parlament, sunt necesare adaptări care depășesc nivelul corectării greșelilor de dactilografiere sau corecturi menite să asigure concordanța între toate versiunile lingvistice, precum și corectitudinea lingvistică și coerența terminologică a acestora.

 

(4) Textele adoptate de Parlament în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 251 din Tratatul CE se prezintă sub forma unui text consolidat. În cazul în care votul Parlamentului nu a avut la bază un acord cu Consiliul, textul consolidat identifică toate amendamentele adoptate.

 

(5) După finalizare, textele adoptate se semnează de către Președinte și de Secretarul General și sunt publicate în Jurnalul Oficial.

Amendamentul  41

Regulamentul de procedură al Parlamentului European

Articolul 175

Textul în vigoare

Amendamentul

Constituirea comisiilor temporare

Constituirea comisiilor speciale

La propunerea Conferinței președinților, Parlamentul poate constitui, în orice moment, comisii temporare, ale căror atribuții, componență și mandat sunt stabilite în același timp cu decizia de constituire a acestora; mandatul acestor comisii este de cel mult douăsprezece luni, cu excepția cazului în care, la sfârșitul acestei perioade, Parlamentul hotărăște prelungirea mandatului.

La propunerea Conferinței președinților, Parlamentul poate constitui, în orice moment, comisii speciale, ale căror atribuții, componență și mandat sunt stabilite în același timp cu decizia de constituire a acestora; mandatul acestor comisii este de cel mult douăsprezece luni, cu excepția cazului în care, la sfârșitul acestei perioade, Parlamentul hotărăște prelungirea mandatului.

Întrucât atribuțiile, componența și mandatul comisiilor temporare sunt stabilite în același timp cu decizia de constituire a acestora, Parlamentul nu poate decide ulterior modificarea atribuțiilor, nici în sensul restrângerii, nici în sensul extinderii acestora.

Întrucât atribuțiile, componența și mandatul comisiilor speciale sunt stabilite în același timp cu decizia de constituire a acestora, Parlamentul nu poate decide ulterior modificarea atribuțiilor, nici în sensul restrângerii, nici în sensul extinderii acestora.

Amendamentul  42

Regulamentul de procedură al Parlamentului European

Articolul 177 – alineatul 1 – interpretare (nouă)

Textul în vigoare

Amendamentul

Proporționalitatea între grupuri trebuie să respecte numărul întreg cel mai apropiat. Dacă un grup decide să nu ocupe locuri într-o comisie, locurile respective rămân vacante, iar comisia își reduce dimensiunile cu numărul corespunzător. Nu este permis schimbul de locuri între grupurile politice.

Amendamentul  43

Regulamentul de procedură al Parlamentului European

Articolul 179 – alineatul 2

Textul în vigoare

Amendamentul

(2) În cazul în care o comisie permanentă declară că nu are competență pentru examinarea unei chestiuni sau în cazul conflictului de competență între două sau mai multe comisii permanente, Conferința președinților este sesizată cu privire la chestiunea competenței în termen de patru săptămâni de activitate de la anunțarea în plen a sesizării comisiei. Conferința președinților de comisii este informată cu privire la aceasta și poate emite o recomandare la adresa Conferinței președinților. Aceasta hotărăște în termen de șase săptămâni de activitate de la sesizarea cu privire la chestiunea competenței. În caz contrar, chestiunea se înscrie, în vederea luării unei decizii, pe ordinea de zi a perioadei de sesiune următoare.

(2) În cazul în care o comisie permanentă declară că nu are competență pentru examinarea unei chestiuni sau în cazul conflictului de competență între două sau mai multe comisii permanente, Conferința președinților este sesizată cu privire la chestiunea competenței în termen de patru săptămâni de activitate de la anunțarea în plen a sesizării comisiei. Conferința președinților hotărăște în termen de șase săptămâni în temeiul recomandării Conferinței președinților de comisie sau, în lipsă, a președintelui acesteia din urmă. În cazul în care Conferința președinților nu a luat nicio decizie în termenul stabilit, recomandarea este considerată ca fiind aprobată.

Amendamentul  44

Regulamentul de procedură al Parlamentului European

Articolul 179 – alineatul 2 – interpretare (nouă)

Textul în vigoare

Amendamentul

 

Președinții de comisie pot încheia acorduri cu alți președinți de comisie cu privire la alocarea unui subiect unei comisii anume, sub rezerva autorizării, dacă este necesar, a procedurii comisiilor asociate, în conformitate cu articolul 47.

Amendamentul  45

Regulamentul de procedură al Parlamentului European

Articolul 182a (nou)

Textul în vigoare

Amendamentul

Articolul 182a

 

Coordonatori în cadrul comisiei și raportori alternativi

 

(1) Grupurile politice pot desemna pe unul dintre membrii lor în calitate de coordonator.

 

(2) Dacă este cazul, coordonatorii din cadrul unei comisii sunt convocați de către președintele comisiei pentru a pregăti deciziile care urmează a fi luate de către comisie, în special în cazul deciziilor privind procedura sau numirea raportorilor. Comisia poate să delege coordonatorilor competența de a lua anumite decizii, cu excepția deciziilor referitoare la adoptarea rapoartelor, avizelor și amendamentelor. Vicepreședinții pot fi invitați să participe la reuniunile coordonatorilor din cadrul comisiei, cu rol consultativ. Coordonatorii se străduiesc să ajungă la un consens. Atunci când nu se poate ajunge la un consens, aceștia pot hotărî doar cu o majoritate care reprezintă clar o majoritate largă a comisiei, ținând seama de reprezentarea proporțională a fiecărui grup politic.

 

(3) Grupurile politice pot să desemneze, pentru fiecare raport, un raportor alternativ care să urmărească evoluția raportului respectiv și să obțină compromisuri în cadrul comisiei în numele grupului său. Numele raportorilor alternativi sunt comunicate președintelui comisiei. La propunerea coordonatorilor, comisia poate decide în special să implice raportorii alternativi în eforturile de a ajunge la un acord cu Consiliul în procedurile de codecizie.

Justificare

Scopul amendamentului este de a ține seama de rolul pe care coordonatorii și raportorii alternativi îl au în practică, de a-l defini și de a-l oficializa.

Amendamentul  46

Regulamentul de procedură al Parlamentului European

Articolul 184

Textul în vigoare

Amendamentul

Procesul-verbal al fiecărei reuniuni a comisiei se distribuie tuturor membrilor comisiei și se supune aprobării acesteia la următoarea reuniune.

Procesul-verbal al fiecărei reuniuni a comisiei se distribuie tuturor membrilor comisiei și se supune aprobării acesteia.

Justificare

În cele mai multe cazuri, actualul termen este imposibil de respectat din motive tehnice (termene de traducere etc.).

Amendamentul  47

Regulamentul de procedură al Parlamentului European

Articolul 186

Textul în vigoare

Amendamentul

Articolele 11, 12, 13, 16, 17, 140, 141, 143 alineatul (1), articolele 146, 148, 150-153, 155, 157 alineatul (1), articolele 158, 159, 161, 162, 164-167, 170 și 171 se aplică mutatis mutandis reuniunilor comisiilor.

Articolele 11, 12, 13, 16, 17, 34-41, 140, 141, 143 alineatul (1), articolele 146, 148, 150-153, 155, 157 alineatul (1), articolele 158, 159, 161, 162, 164-167, 170 și 171 se aplică mutatis mutandis reuniunilor comisiilor.

Amendamentul  48

Regulamentul de procedură al Parlamentului European

Articolul 188 – alineatul 6a (nou)

Textul în vigoare

Amendamentul

 

(6a) Președintelui unei delegații i se oferă posibilitatea de a fi audiat de către o comisie specializată atunci când pe ordinea de zi se află un punct care ține de domeniul de competență al delegației. Același lucru se aplică președintelui sau raportorului unei comisii specializate în cazul reuniunilor unei delegații.

Amendamentul  49

Regulamentul de procedură al Parlamentului European

Articolul 192 – alineatul 1a (nou)

Textul în vigoare

Amendamentul

 

(1a) Atunci când raportul abordează în special aplicarea sau interpretarea legislației Uniunii Europene sau modificări propuse la legislația în vigoare, comisia competentă în fond este asociată în conformitate cu articolul 46 alineatul (1) și articolul 47 prima și a doua liniuță. Comisia competentă acceptă fără vot sugestiile referitoare la părțile din propunerea de rezoluție primite de la comisia competentă în fond, părți care abordează aplicarea sau interpretarea legislației Uniunii Europene, sau modificări ale legislației în vigoare. În cazul în care comisia competentă nu acceptă aceste sugestii, comisia asociată le poate prezenta direct Parlamentului.

 

[Prezentul amendament este complementar articolului 192 alineatul (1) sau articolului 192 alineatul (1), astfel cum este propus în raportul Onesta ((2006/2209(REG) - (A6-0027/2009) în cazul în care acesta din urmă este adoptat.]

Amendamentul  50

Regulamentul de procedură al Parlamentului European

Articolul 204 – litera ca (nouă)

Textul în vigoare

Amendamentul

(ca) orientări și coduri de conduită adoptate de organele relevante ale Parlamentului (anexele XVIa, XVIb și XVIe).

Justificare

Se cuvine să se prevadă o nouă categorie de anexe care sunt importante pentru funcționarea Parlamentului fără a fi parte din Regulamentul de procedură.

  • [1]  A se vedea anexa I.

REZULTATUL VOTULUI FINAL ÎN COMISIE

Data adoptării

22.4.2009

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

19

3

2

Membri titulari prezenți la votul final

Bastiaan Belder, Richard Corbett, Hanne Dahl, Jean-Luc Dehaene, Andrew Duff, Genowefa Grabowska, Anneli Jäätteenmäki, Aurelio Juri, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Timothy Kirkhope, Jo Leinen, Íñigo Méndez de Vigo, Andreas Mölzer, Ashley Mote, József Szájer, Riccardo Ventre, Johannes Voggenhuber, Andrzej Wielowieyski, Dushana Zdravkova

Membri supleanți prezenți la votul final

Costas Botopoulos, Catherine Boursier, Elmar Brok, Carlos Carnero González, Monica Frassoni, Alain Lamassoure, Klaus-Heiner Lehne