ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την τροποποίηση της οδηγίας 87/372/ΕΟΚ του Συμβουλίου σχετικά με τις ζώνες συχνοτήτων που θα διατεθούν για τη συντονισμένη εισαγωγή των πανευρωπαϊκών ψηφιακών κυψελωτών δημόσιων επίγειων κινητών επικοινωνιών στην Κοινότητα

  27.4.2009 - (COM(2008)0762 – C6‑0452/2008 – 2008/0214(COD)) - ***I

  Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας
  Εισηγήτρια: Francisca Pleguezuelos Aguilar

  Διαδικασία : 2008/0214(COD)
  Διαδρομή στην ολομέλεια
  Διαδρομή του εγγράφου :  
  A6-0276/2009
  Κείμενα που κατατέθηκαν :
  A6-0276/2009
  Κείμενα που εγκρίθηκαν :

  ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

  σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την τροποποίηση της οδηγίας 87/372/ΕΟΚ του Συμβουλίου σχετικά με τις ζώνες συχνοτήτων που θα διατεθούν για τη συντονισμένη εισαγωγή των πανευρωπαϊκών ψηφιακών κυψελωτών δημόσιων επίγειων κινητών επικοινωνιών στην Κοινότητα

  (COM(2008)0762 – C6‑0452/2008 – 2008/0214(COD))

  (Διαδικασία συναπόφασης: πρώτη ανάγνωση)

  Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

  –   έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2008)0762),

  –   έχοντας υπόψη το άρθρο 251, παράγραφος 2, και το άρθρο 95 της Συνθήκης ΕΚ, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C6‑0452/2008),

  –   έχοντας υπόψη το άρθρο 51 του Κανονισμού του,

  –   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας (A6‑0276/2009),

  1.  εγκρίνει την πρόταση της Επιτροπής όπως τροποποιήθηκε·

  2.  ζητεί από την Επιτροπή να του υποβάλει εκ νέου την πρόταση, αν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή να την αντικαταστήσει με νέο κείμενο·

  3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

  1

  1

  ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ[1]*

  στην πρόταση του Συμβουλίου για

  ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

  που αφορά την τροποποίηση της οδηγίας 87/372/ΕΟΚ του Συμβουλίου σχετικά με τις ζώνες συχνοτήτων που θα διατεθούν για τη συντονισμένη εισαγωγή των πανευρωπαϊκών ψηφιακών κυψελωτών δημόσιων επίγειων κινητών επικοινωνιών στην Κοινότητα

  (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

  PE 000.000

  ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

  Έχοντας υπόψη:

  τη Συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 95,

  την πρόταση της Επιτροπής,

  έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής[2],

  έχοντας υπόψη τη γνώμη της Επιτροπής Περιφερειών[3],

  αποφασίζοντας σύμφωνα με τη διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 251 της Συνθήκης[4],

  Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

  (1)      Στην οδηγία 87/372/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 25ης Ιουνίου 1987, σχετικά με τις ζώνες συχνοτήτων που θα διατεθούν για τη συντονισμένη εισαγωγή των δημόσιων πανευρωπαϊκών κυψελωτών ψηφιακών επίγειων κινητών επικοινωνιών στην Κοινότητα[5], η οποία συμπληρώνεται με τη σύσταση του Συμβουλίου, της 25ης Ιουνίου 1987, για τη συντονισμένη εγκατάσταση των δημόσιων πανευρωπαϊκών κυψελωτών ψηφιακών χερσαίων κινητών επικοινωνιών στην Κοινότητα[6], και με το ψήφισμα του Συμβουλίου, της 14ης Δεκεμβρίου 1990,σχετικά με το τελικό στάδιο της συντονισμένης εφαρμογής των πανευρωπαϊκών επίγειων δημόσιων ψηφιακών κινητών επικοινωνιών (GSM) [7], αναγνωρίζεται η ανάγκη για πλήρη αξιοποίηση των δυνατοτήτων που προσφέρουν τα σύγχρονα τηλεπικοινωνιακά δίκτυα, ιδίως των κινητών ραδιοεπικοινωνιών, προς όφελος της οικονομικής ανάπτυξης της Κοινότητας. Έχει αναγνωριστεί η μοναδική ευκαιρία που προσφέρει η μετάβαση στη δεύτερη γενιά των ψηφιακών κυψελωτών κινητών επικοινωνιών για την εγκατάσταση γνήσια πανευρωπαϊκών κινητών επικοινωνιών.

  (2)      Οι ζώνες συχνοτήτων των 890-915 MHz και των 935-960 MHz ▌ προορίζονταν αποκλειστικά για δημόσιες πανευρωπαϊκές κυψελωτές ψηφιακές κινητές επικοινωνίες που πρέπει να παρέχονται σε κάθε κράτος μέλος, σύμφωνα με κοινή προδιαγραφή, γνωστή ως GSM. Αργότερα, η λεγόμενη ζώνη επέκτασης (880-890 MHz και 925-935 MHz) έγινε διαθέσιμη και για τη λειτουργία GSM και, μαζί με τις προηγούμενες ζώνες, έγινε γνωστή ως "ζώνη των 900 MHz".

  (3)      Από το 1987 και μετά, έχουν αναπτυχθεί νέες τεχνολογίες ψηφιακών ραδιοεπικοινωνιών ικανές να παρέχουν καινοτόμες πανευρωπαϊκές ηλεκτρονικές επικοινωνίες, οι οποίες μπορούν να συνυπάρχουν με το GSM στη ζώνη των 900 MHz μέσα σε μάλλον τεχνολογικά ουδέτερο κανονιστικό πλαίσιο. Η ζώνη των 900 MHz διαθέτει καλά χαρακτηριστικά διάδοσης, καλύπτει μεγαλύτερη απόσταση από τις υψηλότερες ζώνες συχνοτήτων, και επιτρέπει την επέκταση σύγχρονων υπηρεσιών φωνής, δεδομένων και υπηρεσιών πολυμέσων σε αραιοκατοικημένες και αγροτικές περιοχές.

  (4)      Με παράλληλη διατήρηση της διάθεσης του GSM για χρήστες σε όλη την Ευρώπη, προκειμένου να συμβάλει στην επίτευξη των στόχων της εσωτερικής αγοράς και της πρωτοβουλίας i2010 «Ευρωπαϊκή κοινωνία της πληροφορίας για την ανάπτυξη και την απασχόληση»[8] και να βελτιστοποιήσει τον ανταγωνισμό, προσφέροντας στους χρήστες ευρεία επιλογή υπηρεσιών και τεχνολογιών, η χρήση της ζώνης των 900 MHz πρέπει να είναι διαθέσιμη και σε άλλες τεχνολογίες για την παροχή πρόσθετων συμβατών προηγμένων πανευρωπαϊκών υπηρεσιών που θα συνυπάρχουν με το GSM.

  (4α)    Η μελλοντική χρήση της ζώνης των 900 MHz, και ιδίως το ερώτημα για πόσον καιρό θα συνεχίσει το GSM να παραμένει η τεχνολογία αναφοράς για την τεχνική συνύπαρξη στη ζώνη αυτή, αποτελεί ζήτημα στρατηγικής σημασίας για την εσωτερική αγορά, το οποίο θα πρέπει να εξετασθεί μαζί με άλλα θέματα που αφορούν την κοινοτική πολιτική για την ασύρματη πρόσβαση στα μελλοντικά προγράμματα πολιτικής ραδιοφάσματος που θα εγκριθούν σύμφωνα με την οδηγία 2002/21/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 7ης Μαρτίου 2002, σχετικά με κοινό κανονιστικό πλαίσιο για δίκτυα και υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών (οδηγία πλαίσιο) [9], όπως έχει τροποποιηθεί. Τα προγράμματα αυτά θα προσδιορίζουν του προσανατολισμούς και τους στόχους του στρατηγικού σχεδιασμού της χρήσης του ραδιοφάσματος, σε στενή συνεργασία με την ομάδα για την πολιτική ραδιοφάσματος (RSPG).

  (5)      Η ελευθέρωση της χρήσης της ζώνης των 900 MHz θα μπορούσε ενδεχομένως να οδηγήσει σε στρεβλώσεις του ανταγωνισμού. Ειδικότερα, στην περίπτωση που σε ορισμένους φορείς εκμετάλλευσης κινητών επικοινωνιών δεν έχει εκχωρηθεί ραδιοφάσμα στη ζώνη των 900 MHz, θα μπορούσαν να βρεθούν σε μειονεκτική θέση από άποψη κόστους και αποτελεσματικότητας σε σύγκριση με φορείς που θα είναι σε θέση να παρέχουν υπηρεσίες τρίτης γενιάς (3G) στην εν λόγω ζώνη. Σύμφωνα με το κανονιστικό πλαίσιο για τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες, και ιδίως την οδηγία 2002/20/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 7ης Μαρτίου 2002, για την αδειοδότηση δικτύων και υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών (οδηγία για την αδειοδότηση) [10], τα κράτη μέλη μπορούν να τροποποιήσουν ή/και να επανεξετάσουν δικαιώματα χρήσης του ραδιοφάσματος και έτσι διαθέτουν τα εργαλεία για την αντιμετώπιση, όπου αυτό απαιτείται, τέτοιων πιθανών στρεβλώσεων.  

  Τα κράτη μέλη θα πρέπει να μεταφέρουν την οδηγία στο εθνικό δίκαιό τους εντός έξη μηνών από την έναρξη ισχύος της. Η ενέργεια αυτή δεν επιβάλλει στα κράτη μέλη να τροποποιήσουν τα ισχύοντα δικαιώματα χρήσης ή να θέσουν σε κίνηση μια διαδικασία αδειοδότησης· ωστόσο, τα κράτη μέλη πρέπει να συμμορφωθούν με τις διατάξεις της οδηγίας για την αδειοδότηση μόλις η ζώνη συχνοτήτων γίνει διαθέσιμη σύμφωνα με την παρούσα οδηγία. Όταν το πράττουν, τα κράτη μέλη πρέπει ειδικότερα να εξετάσουν κατά πόσο η εφαρμογή της εν λόγω οδηγίας θα μπορούσε να έχει ως αποτέλεσμα στρέβλωση του ανταγωνισμού στις υπό εξέταση αγορές κινητής τηλεφωνίας. Σε περίπτωση που το διαπιστώσουν, πρέπει να εξετάσουν εάν είναι αντικειμενικά δικαιολογημένη και ανάλογη η τροποποίηση των δικαιωμάτων χρήσης των φορέων εκμετάλλευσης στους οποίους χορηγήθηκαν δικαιώματα χρήσης των συχνοτήτων στους 900 MHz και, όπου αυτό είναι αναλογικό, να επανεξετάσουν αυτά τα δικαιώματα χρήσης και να τα ανακατανείμουν, προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι εν λόγω στρεβλώσεις. Πριν από κάθε απόφαση για ανάληψη τέτοιας δράσης πρέπει να προηγείται δημόσια διαβούλευση .

  (5α)    Η ζώνη συχνοτήτων που θα διατεθεί δυνάμει της παρούσας οδηγίας πρέπει να κατανεμηθεί με διαφάνεια και κατά τρόπο που θα διασφαλίζει ισότιμους όρους ανταγωνισμού στις σχετικές αγορές.

  (6)      Προκειμένου συστήματα εκτός από το GSM να συνυπάρχουν με τα συστήματα GSM στην ίδια ζώνη, πρέπει να αποφεύγονται επιβλαβείς παρεμβολές με την εφαρμογή τεχνικών όρων χρήσης που ισχύουν για άλλες τεχνολογίες εκτός GSM οι οποίες χρησιμοποιούν τη ζώνη των 900 MHz.

  (7)      Με την απόφαση 676/2002/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 7ης Μαρτίου 2002, σχετικά με ένα κανονιστικό πλαίσιο για την πολιτική του ραδιοφάσματος στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα (εφεξής απόφαση για το ραδιοφάσμα) [11] παρέχεται στην Επιτροπή η δυνατότητα να θεσπίσει τεχνικά μέτρα για τη διάθεση και αποδοτική χρήση του φάσματος ραδιοσυχνοτήτων.

  (8)      Όπως ζήτησε η Επιτροπή, η Ευρωπαϊκή Διάσκεψη των Διοικήσεων Ταχυδρομείων και Τηλεπικοινωνιών (εφεξής CEPT) εκπόνησε τεχνικές εκθέσεις που αποδεικνύουν ότι το UMTS θα μπορούσε να συνυπάρχει με το GSM στη ζώνη των 900 MHz ▌. Η ζώνη των 900 MHz πρέπει επομένως να ανοίξει στο UMTS, ║ καθώς και σε άλλα συστήματα, μόλις αποδειχθεί ότι μπορούν να συνυπάρχουν με το GSM σύμφωνα με τη διαδικασία της απόφασης για το ραδιοφάσμα σχετικά με τη θέσπιση εναρμονισμένων όρων για τη διάθεση και αποδοτική χρήση του ραδιοφάσματος. Όταν ένα κράτος μέλος αποφασίζει να χορηγήσει δικαιώματα χρήσης για συστήματα που χρησιμοποιούν την προδιαγραφή UMTS 900, η εφαρμογή της απόφασης για το ραδιοφάσμα και των διατάξεων της οδηγίας 2002/21/ΕΚ θα εξασφαλίσει την προστασία των συστημάτων αυτών από τις επιβλαβείς παρεμβολές από άλλα συστήματα που βρίσκονται σε λειτουργία.

  (9)      Για τους χρήστες των ζωνών που καλύπτονται από την παρούσα οδηγία, καθώς και για τους σημερινούς χρήστες σε παρακείμενες ζώνες, πρέπει να εξασφαλίζεται κατάλληλη προστασία. Πρέπει, παράλληλα, να ληφθούν υπόψη μελλοντικά συστήματα επικοινωνιών για την αεροπορία, πάνω από τα 960 MHz, που συμβάλλουν στην τήρηση των στόχων της κοινοτικής πολιτικής στον τομέα αυτό. Η CEPT έχει διατυπώσει τεχνικές συστάσεις σχετικά με το θέμα αυτό.

  (9α)    Πρέπει να αυξηθεί η ευελιξία στη διαχείριση του ραδιοφάσματος, καθώς και η δυνατότητα πρόσβασης στο ραδιοφάσμα, ώστε να διευκολυνθεί η επίτευξη των στόχων της εσωτερικής αγοράς όσον αφορά τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες. Συνεπώς, η ζώνη των 900 MHz πρέπει να είναι ανοικτή σε άλλα συστήματα για την προσφορά άλλων πανευρωπαϊκής εμβέλειας υπηρεσιών, μόλις αποδεικνύεται ότι αυτά μπορούν να συνυπάρχουν με τα συστήματα GPS.

  (10)    Για να καταστεί δυνατή η εγκατάσταση νέων ψηφιακών τεχνολογιών στη ζώνη των 900 MHz, σε συνύπαρξη με τα συστήματα GSM, πρέπει να τροποποιηθεί ανάλογα η οδηγία 87/372/ΕΟΚ και πρέπει να αρθεί η αποκλειστική δέσμευση της ζώνης αυτής για GSM,

  ΕΞΕΔΩΣΑΝ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΟΔΗΓΙΑ:

  Άρθρο 1

  Η οδηγία 87/372/ΕΟΚ τροποποιείται ως ακολούθως :

  (1) Το άρθρο 1 αντικαθίσταται από τα ακόλουθα :

  "Άρθρο 1

  1. Τα κράτη μέλη καθιστούν διαθέσιμες τις ζώνες ραδιοσυχνοτήτων των 880-915 MHz και των 925-960 MHz (ζώνη των 900 MHz) για συστήματα GSM και για συστήματα UMTS, καθώς και για άλλα επίγεια συστήματα ικανά να παρέχουν υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών τα οποία μπορούν να συνυπάρχουν με συστήματα GSM, σύμφωνα με τα τεχνικά μέτρα εφαρμογής που έχουν θεσπιστεί κατ’ εφαρμογή της απόφασης αριθ. 676/2002/EΚ.

  2. Κατά την εφαρμογή της παρούσας οδηγίας, τα κράτη μέλη εξετάζουν κατά πόσο η υφιστάμενη εκχώρηση της ζώνης των 900 MHz σε ανταγωνιζόμενους φορείς εκμετάλλευσης κινητών επικοινωνιών στην επικράτειά τους είναι δυνατόν να νοθεύσει τον ανταγωνισμό στις σχετικές αγορές κινητής τηλεφωνίας, και στις αιτιολογημένες και αναλογικές περιπτώσεις, αντιμετωπίζουν τις εν λόγω στρεβλώσεις σύμφωνα με το άρθρο 14 της οδηγίας 2002/20/ΕΚ."

  (2) Το άρθρο 2 αντικαθίσταται από τα ακόλουθα :

  "Άρθρο 2

  Για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας, ισχύουν οι κατωτέρω ορισμοί:

  (α) Ως «σύστημα GSM» νοείται δίκτυο ηλεκτρονικών επικοινωνιών που συμμορφώνεται με τα πρότυπα GSM, όπως δημοσιεύονται από το ETSI, ιδίως τα EN 301 502 και EN 301 511,

  (β) Ως «σύστημα UMTS» νοείται δίκτυο ηλεκτρονικών επικοινωνιών που συμμορφώνεται με τα πρότυπα UMTS, όπως δημοσιεύονται από το ETSI, ιδίως τα EN 301 908-1, EN 301 908-2, EN 301 908-3 και EN 301 908-11".

  (3) Το άρθρο 3 αντικαθίσταται από τα ακόλουθα :

  "Άρθρο 3

  1. Τα κράτη μέλη θέτουν σε ισχύ τις αναγκαίες νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις για να συμμορφωθούν με την παρούσα οδηγία εντός έξι μηνών από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας οδηγίας. Κοινοποιούν αμέσως στην Επιτροπή το κείμενο των εν λόγω διατάξεων καθώς και έναν πίνακα αντιστοιχίας μεταξύ των διατάξεων αυτών και των διατάξεων της παρούσας οδηγίας. Όταν τα κράτη μέλη θεσπίζουν τις ανωτέρω διατάξεις, αυτές περιέχουν αναφορά στην παρούσα οδηγία ή συνοδεύονται από την αναφορά αυτή κατά την επίσημη έκδοσή τους. Οι λεπτομερείς διατάξεις για την αναφορά αυτή καθορίζονται από τα κράτη μέλη.

  2. Τα κράτη μέλη ανακοινώνουν στην Επιτροπή το κείμενο των ουσιωδών διατάξεων εσωτερικού δικαίου, τις οποίες θεσπίζουν στον τομέα που διέπεται από την παρούσα οδηγία.»

  (4) Το άρθρο 4 διαγράφεται.

  Άρθρο 2

  Η παρούσα οδηγία αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

  Άρθρο 3

  Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη μέλη.

  (Τόπος, ημερομηνία)

  Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο                               Για το Συμβούλιο

  Ο Πρόεδρος                                                             Ο Πρόεδρος

  • [1] *          Πολιτικές τροπολογίες: το νέο κείμενο και η αντικατάσταση κειμένου σημειώνονται με έντονους πλάγιους χαρακτήρες και η διαγραφή με το σύμβολο ▌. Τεχνικές διορθώσεις και προσαρμογές εκ μέρους των υπηρεσιών: το νέο κείμενο και η αντικατάσταση κειμένου σημειώνονται με πλάγιους χαρακτήρες και η διαγραφή με το σύμβολο ║.
  • [2]           ΕΕ C …
  • [3]                 ΕΕ C …
  • [4]           ΕΕ C …
  • [5]               ΕΕ L 196, 17.7.1987, σ. 85.
  • [6]               ΕΕ L 196 της 17.7.1987, σ. 81.
  • [7]               ΕΕ C 329, 31.12.1990, σ.25.
  • [8]               Ανακοίνωση της Επιτροπής στο Συμβούλιο, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών, COM(2005) 229 τελικό.
  • [9]               ΕΕ L 108, 24.4.2002, σ. 33.
  • [10]               ΕΕ L 108, 24.4.2002, σ. 21.
  • [11]             ΕΕ L 108, 24.4.2002, σ. 1.

  ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

  Η ύπαρξη μιας αποδοτικής πολιτικής για το ραδιοφάσμα στην Ευρωπαϊκή Ένωση απαιτεί ευέλικτη και συντονισμένη διαχείριση εκ μέρους των κρατών μελών και την εναρμόνιση των συχνοτήτων σε κοινοτικό επίπεδο, όταν αυτό απαιτείται για λόγους οικονομιών κλίμακας και διαλειτουργικότητας συσκευών και υπηρεσιών. Αυτός είναι ο μόνος τρόπος ώστε να διασφαλίζεται η προσφορά των μέγιστων δυνατών κοινωνικών και οικονομικών πλεονεκτημάτων από έναν σπάνιο δημόσιο πόρο, δηλαδή την επίτευξη χαμηλότερου λειτουργικού κόστους, τη διεύρυνση των επιχειρηματικών ευκαιριών για τους παρόχους υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών, την προσφορά περισσότερων και καλύτερων τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών προς τους καταναλωτές και τη βελτίωση των δημόσιών υπηρεσιών που προσφέρονται στους πολίτες.

  Στο πλαίσιο αυτό, η υπό εξέταση νομοθετική πρόταση έχει ως στόχο να διευρύνει τη χρήση της ζώνης των 900 MHz, επιτρέποντας τη χρήση της από την τεχνολογία UMTS, η οποία προσφέρει μεγαλύτερες δυνατότητας, μαζί με την τεχνολογία κινητών επικοινωνιών GSM. Οι τεχνικές μελέτες που εκπόνησε η Ευρωπαϊκή Διάσκεψη των Διοικήσεων Ταχυδρομείων και Τηλεπικοινωνιών (CEPT) επιβεβαιώνουν ότι οι δύο αυτές τεχνολογίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν στη συγκεκριμένη ζώνη χωρίς προβλήματα παρεμβολών.

  Μεταξύ των φορέων παροχής υπηρεσιών κινητών επικοινωνιών παρατηρείται επίσης μια σύμπτωση απόψεων όσον αφορά την επείγουσα ανάγκη να επιτραπεί αυτή η νέα χρήση της συγκεκριμένης ζώνης συχνοτήτων, εφόσον θα τους επιτρέψει να μειώσουν το κόστος της ανάπτυξης υποδομών UMTS και να προσφέρουν πιο καινοτόμες υπηρεσίες στους πελάτες τους σε χαμηλότερες τιμές. Για τον λόγο αυτόν, ορισμένα κράτη μέλη έχουν ήδη αποφασίσει να επιτρέψουν τη χρήση της ζώνης αυτής για τεχνολογίες UMTS και περιμένουν την απόφαση της Κοινότητας ώστε να θέσουν σε εφαρμογή τα σχέδιά τους με πλήρη νομική κάλυψη.

  Από την άποψη αυτή, η εισηγήτρια δεν μπορεί παρά να επιβεβαιώσει τη σκοπιμότητα αυτής της νέας χρήσης, με στόχο την προσφορά περισσότερων και καλύτερων υπηρεσιών κινητών τηλεπικοινωνιών στους πολίτες σε χαμηλότερες τιμές, μέσω μιας νομοθετικής τροπολογίας, κατά τρόπο απολύτως διαφανή και μετά από δημόσια διαβούλευση.

  Η εισηγήτρια εκφράζει επίσης την ικανοποίησή της για το γεγονός ότι, μετά από την απόρριψη από το Κοινοβούλιο της αρχικής πρότασης της Επιτροπής για την κατάργηση της ισχύουσας οδηγίας και τη ρύθμιση του θέματός της, δηλαδή της χρήσης της ζώνης των 900 MHz, με μια απόφαση της Επιτροπής σύμφωνα με μια διαδικασία επιτροπολογίας, η Επιτροπή τροποποίησε την αρχική θέση της και προτείνει τώρα μια νομοθετική διαδικασία. Αποκαθίσταται έτσι η νομοθετική ισορροπία και αποφεύγεται το ενδεχόμενο αυτό που αποφάσισε ο συννομοθέτης να τροποποιηθεί ερήμην του.

  Η πρόταση της Επιτροπής περιλαμβάνει επίσης μια τροποποίηση στην οδηγία που θα κάνει δυνατή τη διάθεση στης ζώνης των 900 MHz και για νέες χρήσεις στο μέλλον, ανάλογα με τις τεχνολογικές εξελίξεις. Παρότι αυτή η ρήτρα ευελιξίας είναι ευπρόσδεκτη, δεν μπορεί να δοθεί ο ίδιος χαρακτηρισμός και στη διαδικασία που προτείνει η Επιτροπή: μια κανονιστική διαδικασία χωρίς πραγματικό έλεγχο από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Η εισηγήτρια δεν καταλαβαίνει γιατί η πρώτη αλλαγή στη χρήση της ζώνης γίνεται μέσα από τον νομοθετικό δίαυλο, αλλά οι επόμενες αποφάσεις για κατοπινές αλλαγές θα πρέπει να αποφύγουν τον κοινοβουλευτικό έλεγχο.

  Σε μια προσπάθεια να βρεθεί το νομικό μέσο που θα διαθέτει έναν μεγαλύτερο βαθμό ευελιξίας ώστε να προσαρμόζεται στις νέες τεχνολογικές εξελίξεις χωρίς να τίθεται σε κίνδυνο ο αναγκαίος κοινοβουλευτικός έλεγχος, η εισηγήτρια προτείνει, ως συμβιβαστική λύση, να χρησιμοποιείται η κανονιστική διαδικασία με έλεγχο για τη λήψη αποφάσεων σχετικά με νέες χρήσεις αυτής της ζώνης ραδιοφάσματος. Οι προτεινόμενες τροπολογίες αποσκοπούν στην αιτιολόγηση, στις αιτιολογικές σκέψεις, αυτής της νέας διαδικασίας, η οποία προσφέρει περισσότερες εγγυήσεις κοινοβουλευτικού ελέγχου, και της ενσωμάτωσής της στα άρθρα.

  Συμπερασματικά, η σκοπιμότητα της ευέλικτης χρήσης αυτής της ζώνης υποστηρίζεται για να γίνει δυνατή η διαμόρφωση ενός ανταγωνιστικότερου τομέα κινητών τηλεπικοινωνιών, που θα προσφέρει περισσότερες και καλύτερες υπηρεσίες στους πολίτες, ταυτόχρονα όμως εφιστάται η προσοχή στην ανάγκη εξασφάλισης του κοινοβουλευτικού ελέγχου όλων των μελλοντικών αποφάσεων για τη χρήση της ζώνης, ώστε να διασφαλισθεί η διαφάνεια και ο σεβασμός της ισορροπίας μεταξύ των θεσμικών οργάνων.

  ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

  Τίτλος

  Ζώνες συχνοτήτων προς δέσμευση για τις κινητές τηλεπικοινωνίες

  Έγγραφα αναφοράς

  KOM(2008)0762 – C6-0452/2008 – 2008/0214(COD)

  Ημερομηνία υποβολής στο ΕΚ

  19.11.2008

  Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

         Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

  ITRE

  4.12.2008

  Γνωμοδοτική(ές) επιτροπή(ες)

         Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

  IMCO

  4.12.2008

   

   

   

  Αποφάσισε να μη γνωμοδοτήσει

         Ημερομηνία της απόφασης

  IMCO

  1.12.2008

   

   

   

  Εισηγητής(ές)

         Ημερομηνία ορισμού

  Francisca Pleguezuelos Aguilar

  2.12.2008

   

   

  Εξέταση στην επιτροπή

  20.1.2009

   

   

   

  Ημερομηνία έγκρισης

  21.4.2009

   

   

   

  Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

  +:

  –:

  0:

  46

  0

  1

  Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

  Jan Březina, Jerzy Buzek, Giles Chichester, Dragoş Florin David, Pilar del Castillo Vera, Den Dover, Lena Ek, Nicole Fontaine, Norbert Glante, Fiona Hall, Rebecca Harms, Erna Hennicot-Schoepges, Romana Jordan Cizelj, Anne Laperrouze, Pia Elda Locatelli, Eugenijus Maldeikis, Eluned Morgan, Angelika Niebler, Reino Paasilinna, Francisca Pleguezuelos Aguilar, Miloslav Ransdorf, Vladimír Remek, Herbert Reul, Paul Rübig, Catherine Trautmann, Claude Turmes, Adina-Ioana Vălean, Dominique Vlasto, Νικόλαος Βακάλης, Άννυ Ποδηματά, Атанас Папаризов

  Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

  Alexander Alvaro, Ivo Belet, Göran Färm, Juan Fraile Cantón, Françoise Grossetête, Malcolm Harbour, Gunnar Hökmark, Erika Mann, Vittorio Prodi, Hannes Swoboda, Silvia-Adriana Ţicău, Lambert van Nistelrooij, Владимир Уручев

  Αναπληρωτές (άρθρο 178, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

  Bernard Lehideux, Zita Pleštinská, Carl Schlyter

  Ημερομηνία κατάθεσης

  27.4.2009