MIETINTÖ ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi taajuusalueista, jotka varataan yleiseurooppalaisen yleisen solukkojärjestelmäisen digitaalisen maanpäällisen matkaviestinliikenteen yhteen sovitettuun käyttöönottoon yhteisössä, annetun neuvoston direktiivin 87/372/ETY muuttamisesta

  27.4.2009 - (KOM(2008)0762 – C6‑0452/2008 – 2008/0214(COD)) - ***I

  Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta
  Esittelijä: Francisca Pleguezuelos Aguilar

  Menettely : 2008/0214(COD)
  Elinkaari istunnossa
  Asiakirjan elinkaari :  
  A6-0276/2009
  Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
  A6-0276/2009
  Hyväksytyt tekstit :

  LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

  ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi taajuusalueista, jotka varataan yleiseurooppalaisen yleisen solukkojärjestelmäisen digitaalisen maanpäällisen matkaviestinliikenteen yhteen sovitettuun käyttöönottoon yhteisössä, annetun neuvoston direktiivin 87/372/ETY muuttamisesta

  (KOM(2008)0762 – C6‑0452/2008 – 2008/0214(COD))

  (Yhteispäätösmenettely: ensimmäinen käsittely)

  Euroopan parlamentti, joka

  –   ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle (KOM(2008)0762),

  –   ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen 251 artiklan 2 kohdan ja 95 artiklan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan parlamentille (C6‑0452/2008),

  –   ottaa huomioon työjärjestyksen 51 artiklan,

  –   ottaa huomioon teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnan mietinnön (A6‑0276/2009),

  1.  hyväksyy komission ehdotuksen sellaisena kuin se on tarkistettuna;

  2.  pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se aikoo tehdä tähän ehdotukseen huomattavia muutoksia tai korvata sen toisella ehdotuksella;

  3.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle.

  PARLAMENTIN TARKISTUKSET[1]*

  komission ehdotukseen

  EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI

  taajuusalueista, jotka varataan yleiseurooppalaisen yleisen solukkojärjestelmäisen digitaalisen maanpäällisen matkaviestinliikenteen yhteen sovitettuun käyttöönottoon yhteisössä, annetun neuvoston direktiivin 87/372/ETY muuttamisesta

  (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

  PE 000.000

  EUROOPAN PARLAMENTTI JA EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, jotka

  ottavat huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 95 artiklan,

  ottavat huomioon komission ehdotuksen,

  ottavat huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunnon[2],

  ottavat huomioon alueiden komitean lausunnon[3],

  noudattavat perustamissopimuksen 251 artiklassa määrättyä menettelyä[4],

  sekä katsovat seuraavaa:

  (1)      Nykyaikaisten televerkkojen tarjoamia mahdollisuuksia olisi hyödynnettävä mahdollisimman tehokkaasti erityisesti matkaviestimissä yhteisön taloudelliseksi kehittämiseksi, todetaan 25 päivänä kesäkuuta 1987 annetussa neuvoston direktiivissä 87/372/ETY taajuusalueista, jotka varataan yleiseurooppalaisen yleisen solukkojärjestelmäisen digitaalisen maanpäällisen matkaviestinliikenteen yhteen sovitettuun käyttöönottoon yhteisössä[5], jota on täydennetty yleiseurooppalaisen yleisen solukkojärjestelmäisen digitaalisen maanpäällisen matkaviestinliikenteen yhteen sovitetusta käyttöönotosta yhteisössä 25 päivänä kesäkuuta 1987 annetulla neuvoston suosituksella[6] ja yleiseurooppalaisen maanpäällisen yleisen digitaalisen solukkojärjestelmäisen matkaviestinliikenteen (GSM) yhteensovitetun käyttöönoton viimeisestä vaiheesta yhteisössä 14 päivänä joulukuuta 1990 annetulla neuvoston päätöslauselmalla[7]. Yleisesti on tunnustettu, että siirtyminen toisen sukupolven solukkojärjestelmäiseen digitaaliseen matkaviestinjärjestelmään antoi ainutlaatuisen mahdollisuuden muodostaa todella yleiseurooppalaiset matkaviestinyhteydet.

  (2)      Taajuusalueet 890–915 MHz ja 935–960 MHz ▌oli varattu julkiselle yleiseurooppalaiselle solukkojärjestelmäiselle digitaaliselle matkaviestinpalvelulle GSM:lle, jota oli tarjottava kaikissa jäsenvaltioissa yhteisten eritelmien mukaisesti. Tämän jälkeen nk. laajennettu taajuusalue (880–890 MHz ja 925–935 MHz) saatiin GSM-käyttöön ja yhdessä nämä taajuusalueet tunnetaan 900 MHz:n alueena.

  (3)      Vuoden 1987 jälkeen on kehitetty uusia digitaalisia viestintäteknologioita, jotka pystyvät tarjoamaan innovatiivisia yleiseurooppalaisia sähköisiä viestintäpalveluja, jotka voivat käyttää 900 MHz:n aluetta GSM:n rinnalla teknologian suhteen neutraalimman sääntelyn ansiosta. 900 MHz:n taajuusalueella on hyvät etenemisominaisuudet ja se voi kattaa suurempia etäisyyksiä kuin korkeammat taajuusalueet. Tällä alueella voidaan tarjota nykyaikaisia puheensiirto-, data- ja multimediapalveluja harvaanasutuille alueille ja maaseudulle.

  (4)      Samalla kun GSM olisi edelleen kaikkien käytettävissä Euroopassa, pitäisi 900 MHz:n alueen käytön olla mahdollista muille teknologioille, jotta voitaisiin tarjota muita yhteensopivia kehittyneitä yleiseurooppalaisia palveluja GSM:n rinnalla. Tällä on tarkoitus myötävaikuttaa sisämarkkinoiden sekä kasvua ja työllisyyttä edistävää eurooppalaista tietoyhteiskuntaa koskevan i2010-aloitteen[8] tavoitteiden saavuttamiseen.

  (4 a)   900 MHz:n taajuusalueen tuleva käyttö ja erityisesti kysymys siitä, kuinka kauan GSM säilyy viiteteknologiana tekniselle rinnakkainelolle tällä taajuusalueella, on sisämarkkinoita koskeva strategisesti merkittävä kysymys, jota olisi tarkasteltava yhdessä langattomien liittymien käyttömahdollisuuksia yhteisössä koskevien muiden kysymysten kanssa tulevissa radiotaajuuspoliittisissa ohjelmissa, joita on määrä hyväksyä Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2002/21/EY, annettu 7 päivänä maaliskuuta 2002, sähköisten viestintäverkkojen ja -palvelujen yhteisestä sääntelyjärjestelmästä (puitedirektiivi)[9], sellaisena kuin se on muutettuna, mukaisesti. Näissä ohjelmissa vahvistetaan poliittiset suuntaviivat ja tavoitteet radiotaajuuksien käytön strategiselle suunnittelulle tiiviissä yhteistyössä radiotaajuuspolitiikkaa käsittelevän ryhmän (RSPG) kanssa.

  (5)      900 MHz:n taajuusalueen käytön vapauttaminen voi mahdollisesti aiheuttaa kilpailun vääristymistä. Erityisesti sellaiset matkaviestinoperaattorit, joille ei ole osoitettu taajuusaluetta 900 MHz:n alueella, voisivat joutua kärsimään korkeammista kustannuksista ja tehokkuuden vähenemisestä verrattuna niihin operaattoreihin, jotka voivat tarjota kolmannen sukupolven palveluja kyseisellä taajuusalueella. Sähköisen viestinnän sääntelyjärjestelmän ja erityisesti sähköisiä viestintäverkkoja ja -palveluja koskevista valtuutuksista 7 päivänä maaliskuuta 2002 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2002/20/EY (valtuutusdirektiivi)[10] nojalla jäsenvaltiot voivat muuttaa ja/tai tarkastella uudelleen taajuusalueiden käyttöoikeuksia, ja niillä on siten välineet, joilla mahdollisiin vääristymisiin voidaan tarvittaessa puuttua.  

  Kuuden kuukauden kuluessa direktiivin voimaantulosta, jäsenvaltioiden olisi siirrettävä se osaksi kansallista lainsäädäntöään. Vaikka tämä ei sinänsä edellytä, että jäsenvaltioiden olisi muutettava nykyisiä käyttöoikeuksia tai käynnistettävä lupamenettely, jäsenvaltioiden on noudatettava valtuutusdirektiivin vaatimuksia heti, kun taajuusalue on tämän direktiivin mukaisesti annettu käyttöön. Niin tehdessään jäsenvaltioiden olisi erityisesti tutkittava, voisiko tämän direktiivin täytäntöönpano vääristää kilpailua kyseisillä matkaviestinmarkkinoilla. Jos ne tulevat siihen tulokseen, että näin voi tapahtua, niiden olisi harkittava, onko puolueettomasti katsoen perusteltua ja oikeasuhteista muuttaa niiden operaattorien käyttöoikeuksia, joille on annettu 900 MHz:n alueen käyttöoikeus, ja silloin kun se on oikeasuhteista, niiden olisi tarkasteltava ja jaettava tällaisia oikeuksia uudelleen puuttuakseen tällaisiin vääristymiin. Ennen kuin tällaisista toimista päätetään, on asiasta aina järjestettävä julkinen kuuleminen.

  (5 a)   Tämän direktiivin mukaisesti käyttöön annettava taajuusalue olisi varattava avoimesti ja siten, että voidaan varmistaa, että kilpailu ei vääristy kyseisillä markkinoilla.

  (6)      Jotta muut järjestelmät kuin GSM voivat toimia GSM:n kanssa samanaikaisesti samalla taajuusalueella, olisi häiriöitä torjuttava sellaisilla teknisillä käyttöehdoilla, joita sovelletaan muihin 900 MHz:n aluetta käyttäviin teknologioihin kuin GSM:ään.

  (7)      Euroopan yhteisön radiotaajuuspolitiikan sääntelyjärjestelmästä 7 päivänä maaliskuuta 2002 tehdyn Euroopan parlamentin ja neuvoston päätöksen N:o 676/2002/EY, jäljempänä ’radiotaajuuspäätös’[11], nojalla komissio voi antaa teknisiä täytäntöönpanotoimenpiteitä varmistaakseen radiotaajuuksien saatavuutta ja tehokasta käyttöä koskevat yhdenmukaistetut ehdot.

  (8)      Euroopan radio-, tele- ja postihallintojen yhteistyökonferenssi, jäljempänä ’CEPT’, on laatinut komission pyynnöstä teknisiä raportteja, joissa osoitetaan, että UMTS voisi käyttää samanaikaisesti GSM:n kanssa 900 MHz:n taajuusaluetta ▌. 900 MHz:n taajuusalue olisi sen vuoksi avattava UMTS:lle║ samoin kuin muille järjestelmille heti, kun voidaan osoittaa, että ne voivat käyttää samoja taajuusalueita kuin GSM. Tämä voidaan tehdä radiotaajuuspäätöksessä säädetyllä menettelyllä, jolla voidaan vahvistaa yhdenmukaistetut ehdot radiotaajuuksien saatavuudelle ja tehokkaalle käytölle. Jos jäsenvaltio päättää myöntää käyttöoikeuksia UMTS 900 -eritelmää käyttäville järjestelmille, radiotaajuuspäätöksen soveltamisella ja direktiivin 2002/21/EY määräyksillä varmistetaan, että kyseisiä järjestelmiä suojellaan muiden toiminnassa olevien järjestelmien aiheuttamilta haitallisilta häiriöiltä.

  (9)      Olisi varmistettava tässä direktiivissä säänneltyjen taajuusalueiden käyttäjien ja naapuritaajuusalueiden nykyisten käyttäjien välinen asianmukainen suoja. Lisäksi olisi otettava huomioon mahdolliset yli 960 MHz:n taajuuksilla toimivat ilmailuviestintäjärjestelmät, jotka vaikuttavat yhteisön politiikan tavoitteiden saavuttamiseen tällä sektorilla. CEPT on antanut asiaa koskevaa teknistä asiantuntija-apua.

  (9 a)   Sähköisen viestinnän sisämarkkinoiden edistämiseksi olisi lisättävä joustavuutta taajuusalueiden hallinnoinnissa ja taajuuksien saannissa. 900 MHz taajuusalueen olisi siten oltava avoin muille järjestelmille muiden yleiseurooppalaisten palvelujen tarjoamista varten heti, kun voidaan osoittaa, että ne voivat käyttää samoja taajuusalueita kuin GSM.

  (10)    Jotta 900 MHz:n taajuusalueella voitaisiin käyttää GSM-järjestelmien ohella myös uusia digitaalisia teknologioita, olisi direktiiviä 87/372/ETY muutettava, eikä kyseistä taajuusaluetta saisi enää varata yksinomaan GSM:lle,

  OVAT ANTANEET TÄMÄN DIREKTIIVIN:

  1 artikla

  Muutetaan direktiivi 87/372/ETY seuraavasti:

  (1) Korvataan 1 artikla seuraavasti:

  '1 artikla

  1. Jäsenvaltioiden on annettava 880–915 MHz:n ja 925–960 MHz:n taajuusalueet (900 MHz:n taajuusalue) GSM- ja UMTS-järjestelmien ja muidenkin sellaisten sähköisten viestintäpalveluiden tarjontaan pystyvien maanpäällisten järjestelmien käyttöön, jotka voivat toimia GSM:n rinnalla; tämä tehdään päätöksen 676/2002/EY nojalla annettavien teknisten täytäntöönpanotoimenpiteiden mukaisesti.

  2. Pannessaan tätä direktiiviä täytäntöön jäsenvaltioiden on tutkittava, voisiko 900 MHz:n taajuusalueen nykyinen varaaminen jäsenvaltion alueella toimiville kilpaileville matkaviestinoperaattoreille vääristää kilpailua kyseisillä matkaviestinmarkkinoilla, ja niiden on puututtava tällaisiin vääristymiin direktiivin 2002/20/EY 14 artiklan mukaisesti silloin kun se on perusteltua ja oikeasuhtaista.’

  (2) Korvataan 2 artikla seuraavasti:

  '2 artikla

  ’Tässä direktiivissä sovelletaan seuraavia määritelmiä:

  a) ’GSM-järjestelmällä’ tarkoitetaan sähköisen viestinnän verkkoa, joka noudattaa ETSI:n julkaisemia GSM-standardeja, erityisesti standardeja EN 301 502 ja EN 301 511;

  b) ’UMTS-järjestelmällä’ tarkoitetaan sähköisen viestinnän verkkoa, joka noudattaa ETSI:n julkaisemia UMTS-standardeja, erityisesti standardeja EN 301 908-1, EN 301 908-2, EN 301 908-3 ja EN 301 908-11'.

  (3) Korvataan 3 artikla seuraavasti:

  '3 artikla

  1. Jäsenvaltioiden on saatettava tämän direktiivin noudattamisen edellyttämät lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset voimaan viimeistään kuuden kuukauden kuluessa tämän direktiivin voimaantulopäivästä. Niiden on viipymättä toimitettava komissiolle kirjallisina nämä säännökset sekä kyseisiä säännöksiä ja tätä direktiiviä koskeva vastaavuustaulukko. Näissä jäsenvaltioiden antamissa säädöksissä on viitattava tähän direktiiviin tai niihin on liitettävä tällainen viittaus, kun ne virallisesti julkaistaan. Jäsenvaltioiden on säädettävä siitä, miten viittaukset tehdään.

  2. Jäsenvaltioiden on toimitettava tässä direktiivissä tarkoitetuista kysymyksistä antamansa keskeiset kansalliset säännökset kirjallisina komissiolle.’

  (4) Poistetaan 4 artikla.

  2 artikla

  Tämä direktiivi tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

  3 artikla

  Tämä direktiivi on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

  Tehty║

  Euroopan parlamentin puolesta                                   Neuvoston puolesta

  Puhemies                                                                   Puheenjohtaja

  • [1] *              Poliittiset tarkistukset: uusi tai muutettu teksti merkitään lihavoidulla kursiivilla, poistot symbolilla ▌.
                  Yksiköiden tekemät korjaukset ja tekniset mukautukset: uusi tai muutettu teksti merkitään kursiivilla, poistot symbolilla ║.
  • [2]               EUVL C […], […], s. […].
  • [3]               EUVL C […], […], s. […].
  • [4]               EUVL C […], […], s. […].
  • [5]               EYVL L 196, 17.7.1987, s. 85.
  • [6]               EYVL L 196, 17.7.1987, s. 81.
  • [7]               EYVL C 329, 31.12.1990, s. 25.
  • [8]               Komission tiedonanto neuvostolle, Euroopan parlamentille, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle, KOM(2005)0229 lopullinen.
  • [9]               EYVL L 108, 24.4.2002, s. 33.
  • [10]               EYVL L 108, 24.4.2002, s. 21.
  • [11]             EYVL L 108, 24.4.2002, s. 1.

  PERUSTELUT

  Tehokas radiotaajuuspolitiikka Euroopan unionissa edellyttää jäsenvaltioiden taholta joustavuutta ja yhteensovitettua hallintaa sekä taajuuksien käytön yhdenmukaistamista yhteisön tasolla silloin, kun se on perusteltua mittakaavasyistä ja laitteiden tai palvelujen yhteentoimivuuden kannalta. Tämä on ainoa tapa varmistaa, että voimme parhaalla mahdollisella tavalla hyötyä tämän niukan julkisen resurssin yhteiskunnallisista ja taloudellisista eduista alentuneina käyttökuluina ja parempina liiketoimintamahdollisuuksina sähköiseen viestinnän palveluntarjoajille, lisääntyneinä ja parempina viestintäpalveluina kuluttajille ja julkisten palvelujen parempana tarjoamisena kansalaisille.

  Tässä yhteydessä käsiteltävänä olevan lainsäädäntöehdotuksen tarkoituksena on saada enemmän hyötyä 900 MHz:n taajuusalueesta sallimalla sen käyttö GSM matkaviestintäteknologian lisäksi UMTS-teknologialle, jonka suorituskyky on parempi. Euroopan radio-, tele- ja postihallintojen yhteistyökonferenssin CEPTin tekemät tekniset selvitykset vahvistavat, että molempia teknologioita voidaan käyttää tällä taajuusalueella ilman häiriöitä.

  Matkaviestinnän palveluntarjoajien keskuudessa on myös yhteisymmärrys ja tunne asian kiireellisyydestä koskien tämän uuden käytön sallimisen haluttavuutta kyseisellä taajuusalueella, sillä se auttaisi palveluntarjoajia supistamaan UMTS-infrastruktuurin käyttöönottokustannuksia ja tarjoaisi niiden asiakkaille innovatiivisempia palveluja kohtuullisemmalla hinnalla. Tästä syystä eräät jäsenvaltiot ovat jo päättäneet sallia tämän taajuusalueen käytön UMTS-teknologialle ja odottavat yhteisön päätöstä voidakseen panna päätöksensä täytäntöön täysin oikeudellisin takuin.

  Edellä esitetyn johdosta esittelijä voi vain vahvistaa, että on soveliasta sallia tämä uusi käyttö, jolla pyritään tarjoamaan enemmän ja parempia matkaviestintäpalveluja kansalaisille edullisemmalla hinnalla, ja että se tehdään täysin avoimesti ja osapuolia kuullen.

  Esittelijä pitää lisäksi ilahduttavana sitä, että sen jälkeen kun parlamentti oli hylännyt komission alkuperäisen ehdotuksen kyseisen direktiivin kumoamisesta ja asian, siis 900 MHz:n taajuusalueen käytön sääntelystä komission päätöksellä komitologiamenettelyn mukaisesti, komissio on muuttanut alkuperäistä kantaansa ja ehdottaa nyt lainsäädäntömenettelyä. Toimielinten välinen tasapaino on siten palautettu ja vältetty tilanne, jossa toisen lainsäätäjän päätöstä olisi muutettu ilman sen osallistumista.

  Komission ehdotus sisältää myös muutoksen direktiiviin, jolla sallitaan 900 MHz:n taajuusalueen avaaminen uusille käyttötavoille tulevaisuudessa teknologisen kehityksen mukaisesti. Vaikka tämä joustavuuslauseke on tervetullut, samaa ei voi sanoa komission ehdottamasta menettelystä, sääntelymenettelystä, joka sulkee pois parlamentin suorittaman tehokkaan valvonnan. Esittelijä ei voi ymmärtää, miksi myöhempiä käyttötapoja koskevan päätöksen pitäisi jäädä ilman parlamentin valvontaa, jos ensimmäinen muutos taajuusalueen käyttöön tehdään lainsäädäntöteitse.

  Jotta säädökselle annettaisiin lisää joustavuutta mukautua tekniseen kehitykseen vaarantamatta vaadittua parlamentaarista valvontaa, esittelijä ehdottaa kompromissina, että tämän taajuusalueen uusista käyttötavoista päätettäessä käytettäisiin valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä. Johdanto-osan kappaleissa ja artikloissa ehdotettujen tarkistusten tarkoituksena on perustella tätä uutta menettelyä, joka tarjoaa paremmat takeet parlamentin harjoittamalle valvonnalle

  Yhteenvetona voidaan sanoa, että tämän taajuusalueen käytön laajentamisen toivottavuutta tuetaan siksi, että kansalaisille voitaisiin tarjota enemmän ja parempia palveluja, mutta kiinnitetään samalla huomiota tarpeeseen varmistaa parlamentin harjoittama valvonta kaikissa tulevissa päätöksissä taajuusalueen muista käyttötavoista niin, että voidaan turvata avoimuus ja toimielinten välinen tasapaino.

  ASIAN KÄSITTELY

  Otsikko

  Maanpäälliseen matkaviestinliikenteeseen varattavat taajuusalueet

  Viiteasiakirjat

  KOM(2008)0762 – C6-0452/2008 – 2008/0214(COD)

  Annettu EP:lle (pvä)

  19.11.2008

  Asiasta vastaava valiokunta

         Ilmoitettu istunnossa (pvä)

  ITRE

  4.12.2008

  Valiokunnat, joilta on pyydetty lausunto

         Ilmoitettu istunnossa (pvä)

  IMCO

  4.12.2008

   

   

   

  Valiokunnat, jotka eivät antaneet lausuntoa

         Päätös tehty (pvä)

  IMCO

  1.12.2008

   

   

   

  Esittelijä(t)

         Nimitetty (pvä)

  Francisca Pleguezuelos Aguilar

  2.12.2008

   

   

  Valiokuntakäsittely

  20.1.2009

   

   

   

  Hyväksytty (pvä)

  21.4.2009

   

   

   

  Lopullisen äänestyksen tulos

  +:

  –:

  0:

  46

  0

  1

  Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

  Jan Březina, Jerzy Buzek, Giles Chichester, Dragoş Florin David, Pilar del Castillo Vera, Den Dover, Lena Ek, Nicole Fontaine, Norbert Glante, Fiona Hall, Rebecca Harms, Erna Hennicot-Schoepges, Romana Jordan Cizelj, Anne Laperrouze, Pia Elda Locatelli, Eugenijus Maldeikis, Eluned Morgan, Angelika Niebler, Reino Paasilinna, Atanas Paparizov, Francisca Pleguezuelos Aguilar, Anni Podimata, Miloslav Ransdorf, Vladimír Remek, Herbert Reul, Paul Rübig, Catherine Trautmann, Claude Turmes, Nikolaos Vakalis, Adina-Ioana Vălean, Dominique Vlasto

  Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

  Alexander Alvaro, Ivo Belet, Göran Färm, Juan Fraile Cantón, Françoise Grossetête, Malcolm Harbour, Gunnar Hökmark, Erika Mann, Vittorio Prodi, Hannes Swoboda, Silvia-Adriana Ţicău, Vladimir Urutchev, Lambert van Nistelrooij

  Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (178 art. 2 kohta)

  Bernard Lehideux, Zita Pleštinská, Carl Schlyter

  Jätetty käsiteltäväksi (pvä)

  27.4.2009