JELENTÉS a nyilvános páneurópai digitális cellás földi mobil rádiótávközlés összehangolt közösségi bevezetése számára fenntartandó frekvenciasávokról szóló 87/372/EGK tanácsi irányelv módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról

  2009.4.27 - (COM(2008)0762 – C6-0452/2008 – 2008/0214(COD)) - ***I

  Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság
  Előadó: Francisca Pleguezuelos Aguilar

  Eljárás : 2008/0214(COD)
  A dokumentum állapota a plenáris ülésen
  Válasszon egy dokumentumot :  
  A6-0276/2009
  Előterjesztett szövegek :
  A6-0276/2009
  Elfogadott szövegek :

  AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

  a nyilvános páneurópai digitális cellás földi mobil rádiótávközlés összehangolt közösségi bevezetése számára fenntartandó frekvenciasávokról szóló 87/372/EGK tanácsi irányelv módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról

  (COM(2008)0762 – C6‑0452/2008 – 2008/0214(COD))

  (Együttdöntési eljárás: első olvasat)

  Az Európai Parlament,

  –   tekintettel a Bizottságnak az Európai Parlamenthez és a Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2008)0762),

  –   tekintettel az EK-Szerződés 251. cikkének (2) bekezdésére és 95. cikkére, amely alapján a Bizottság javaslatát benyújtotta a Parlamenthez (C6‑0452/2008),

  –   tekintettel eljárási szabályzata 51. cikkére,

  –   tekintettel az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság jelentésére (A6‑0276/2008),

  1.  jóváhagyja a Bizottság módosított javaslatát;

  2.  felhívja a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez abban az esetben, ha javaslatát lényegesen módosítani kívánja, vagy helyébe másik szöveget szándékozik léptetni;

  3.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak.

  AZ EURÓPAI PARLAMENT MÓDOSÍTÁSAI[1]*

  a Bizottság javaslatához

  ---------------------------------------------------------

  AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS IRÁNYELVE

  a nyilvános páneurópai digitális cellás földi mobil rádiótávközlés összehangolt közösségi bevezetése számára fenntartandó frekvenciasávokról szóló 87/372/EGK tanácsi irányelv módosításáról

  (EGT-vonatkozású szöveg)

  AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

  tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 95. cikkére,

  tekintettel a Bizottság javaslatára,

  tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére[2],

  tekintettel a Régiók Bizottsága véleményére[3],

  a Szerződés 251. cikkében megállapított eljárással összhangban[4],

  mivel:

  (1)      A nyilvános páneurópai digitális cellás földi mobil rádiótávközlés összehangolt közösségi bevezetése számára fenntartandó frekvenciasávokról szóló, 1987. június 25-i 87/372/EGK tanácsi irányelv[5], valamint az azt kiegészítő, a nyilvános páneurópai digitális cellás földi mobil rádiótávközlés összehangolt közösségi bevezetéséről szóló, 1987. június 25-i tanácsi ajánlás[6] és a nyilvános páneurópai digitális cellás földi mobil rádiótávközlés (GSM) összehangolt közösségi bevezetésének befejező szakaszáról szóló, 1990. december 14-i tanácsi állásfoglalás[7] elismerte annak szükségességét, hogy a korszerű távközlő hálózatok – és különösen a mobil rádiótávközlés – által kínált erőforrások a Közösség gazdasági fejlődésének szolgálatában teljes mértékben ki legyenek használva. Az említett jogi aktusok felismerték továbbá azt az egyedülálló lehetőséget, amelyet a második generációs digitális cellás mobil rádiótávközlő rendszerre való áttérés a valóban páneurópai mobil rádiótávközlés megteremtésére nyújt.

  (2)      A 890–915 MHz-es és a 935–960 MHz-es frekvenciasáv ▌ mindeddig az egyes tagállamokban a GSM-ként ismert közös szabvánnyal összhangban nyújtott nyilvános páneurópai digitális cellás mobil rádiótávközlési szolgáltatások számára volt fenntartva. Később az úgynevezett kiterjesztő sávon (880–890 MHz és 925–935 MHz) is üzemelhetett a GSM, és ezek a frekvenciasávok együttesen a 900 MHz-es sávként váltak ismertté.

  (3)      1987 óta több olyan, innovatív páneurópai elektronikus hírközlési szolgáltatások nyújtására képes új digitális rádiótávközlő technológiát is kifejlesztettek, amely – technológiasemlegesebb környezetben – a 900 MHz-es sávban párhuzamosan üzemeltető a GSM-rendszerekkel. A 900 MHz-es sáv kedvező hullámterjedési tulajdonságokkal rendelkezik, és a magasabb frekvenciasávoknál nagyobb távolságok lefedésére alkalmas, ami lehetővé teszi a korszerű hang- és adatátviteli, valamint multimédia-szolgáltatások kisebb népsűrűségű és vidéki területekre való eljuttatását.

  (4)      Annak biztosítása mellett, hogy a GSM egész Európában a felhasználók rendelkezésére álljon, a belső piac és az „i2010: európai információs társadalom a növekedésért és a foglalkoztatásért” című kezdeményezés[8] célkitűzéseinek teljesítése érdekében, valamint abból a megfontolásból, hogy a felhasználóknak kínált széles szolgáltatás- és technológiaválasztéknak fokozott versenyt kell eredményeznie, indokolt lehetővé tenni, hogy – újabb korszerű és összeegyeztethető páneurópai szolgáltatások nyújtása céljából – a 900 MHz-es sávot egyéb, a GSM-rendszerekkel párhuzamosan üzemeltethető technológiák is igénybe vegyék.

  (4a)    A 900 MHz-es sáv jövőbeli használata és különösen az a kérdés, hogy a GSM meddig marad a műszaki megoldások párhuzamos üzemeltetésének referenciatechnológiája ebben a sávban a belső piac számára stratégiai fontosságú kérdések, amelyeket a Közösség vezeték nélküli frekvenciákhoz való hozzáférésére vonatkozó politikájának más kérdéseivel együtt kell vizsgálni az elektronikus hírközlő hálózatok és elektronikus hírközlési szolgáltatások közös keretszabályozásáról szóló, módosított 2002. március 7-i 2002/21/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvvel (keretirányelv)[9] összhangban elfogadandó jövőbeli rádióspektrum-politikai programokban. E programok fogják meghatározni – a rádióspektrum-politikával foglalkozó csoporttal (RSPG) szoros együttműködésben – a rádióspektrum-használat stratégiai tervezésének politikai irányvonalait és célkitűzéseit.

  (5)      A 900 MHz-es sáv használatának liberalizálása torzulásokat eredményezhet a piaci versenyben. Ha különösen bizonyos mobilhírközlési szolgáltatók részére nem osztanak ki spektrumot a 900 MHz-es sávban, akkor ezek a szolgáltatók a költségek és a hatékonyság szempontjából hátrányos helyzetbe kerülhetnek azokkal a szolgáltatókkal szemben, amelyeknek ugyanebben a sávban lehetőségük van harmadik generációs szolgáltatásokat nyújtani. A tagállamok az elektronikus hírközlés keretszabályozása, különösen pedig az elektronikus hírközlő hálózatok és az elektronikus hírközlési szolgáltatások engedélyezéséről szóló, 2002. március 7-i 2002/20/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv („engedélyezési irányelv”)[10] értelmében jogosultak módosítani és/vagy felülvizsgálni a spektrumhasználati jogokat, tehát rendelkeznek azokkal az eszközökkel, amelyekkel szükség esetén kezelni tudják az esetleges piactorzulásokat.

  A tagállamoknak hatálybalépése után hat hónappal át kell ültetniük ezt az irányelvet jogrendszereikbe. Bár ez önmagában nem teszi szükségessé a tagállamok számára, hogy módosítsák a meglévő használati jogokat vagy engedélyezési eljárást kezdeményezzenek, a frekvenciasáv ezen irányelv szerinti rendelkezésre bocsátását követően a tagállamoknak eleget kell tenniük az engedélyezési irányelv előírásainak. Ennek során indokolt megvizsgálniuk különösen, hogy ezen irányelv végrehajtása torzíthatja-e az érintett mobilhírközlési piacokon folyó versenyt. Ha piactorzulást állapítanak meg, akkor kívánatos megfontolniuk, hogy objektív mércével mérve indokolt-e és arányos-e módosítani azon szolgáltatók használati jogait, amelyek a 900 MHz-es sávval kapcsolatban ilyen jogot kaptak, és – az arányosság szabta keretek között – indokolt ezeket a használati jogokat felülvizsgálniuk és oly módon újraelosztaniuk, hogy a szóban forgó piactorzulás megszűnjön. Minden ilyen tárgyú döntést nyilvános konzultációnak kell megelőznie.

  (5a)    Az ezen irányelv szerint rendelkezésre bocsátott spektrum felosztásának átlátható módon és úgy kell történnie, hogy az érintett piacokon biztosítsa a verseny torzulásának megakadályozását.

  (6)      Annak érdekében, hogy a GSM-től különböző rendszerek egyazon sávban párhuzamosan üzemeltethetők legyenek a GSM-mel, a GSM-től különböző, a 900 MHz-es sávot használó technológiákra indokolt olyan műszaki használati feltételeket alkalmazni, amelyek révén elkerülhető a káros zavarás.

  (7)      Az Európai Közösség rádióspektrum-politikájának keretszabályozásáról szóló, 2002. március 7-i 676/2002/EK európai parlamenti és tanácsi határozat (a továbbiakban: rádióspektrum-határozat)[11] értelmében a Bizottság a rádióspektrum rendelkezésre állása és hatékony használata harmonizált feltételeinek biztosítása érdekében műszaki végrehajtási intézkedéseket fogadhat el.

  (8)      A Bizottság felkérésére a Postai és Távközlési Igazgatások Európai Értekezlete (a továbbiakban: CEPT) olyan műszaki jelentéseket állított össze, amelyek kimutatják, hogy a 900 MHz-es sávban ▌ lehetőség van az UMTS GSM-mel párhuzamos üzemeltetésére. Ezért a 900 MHz-es sávot indokolt megnyitni ║az UMTS számára, továbbá egyéb rendszerek számára is, amint – a rádióspektrum-határozatban a rádióspektrum rendelkezésre állása és hatékony használata harmonizált feltételeinek kialakítását célzó műszaki végrehajtási intézkedések elfogadására előírt eljárással – kimutathatóvá válik, hogy az adott rendszerek párhuzamosan üzemeltethetők a GSM-mel. Amennyiben valamelyik tagállam úgy dönt, hogy használati jogot ad az UMTS 900 szabványt használó rendszereknek, a rádióspektrum-határozat és a 2002/21/EK irányelv rendelkezéseinek alkalmazása biztosítja, hogy ezek a rendszerek más üzemben lévő rendszerek káros zavaró hatásától védve legyenek.

  (9)      Indokolt megfelelő védelmet biztosítani az ezen irányelv hatálya alá tartozó sávok használói és a szomszédos sávok jelenlegi használói között. Emellett indokolt tekintetbe venni a 960 MHz feletti frekvenciatartományban később bevezetendő azon légiforgalmi hírközlő rendszereket, amelyek ebben az ágazatban hozzájárulnak a közösségi szakpolitikai célok teljesítéséhez. Erről a kérdésről a CEPT műszaki tanácsadással szolgált.

  (9a)    Az elektronikus hírközlési ágazat belső piacán kitűzött célok eléréséhez való hozzájárulás érdekében a rugalmas spektrumgazdálkodást és a spektrumhoz való hozzáférést meg kell erősíteni. Ezért a 900 MHz-es sávot indokolt megnyitni más páneurópai szolgáltatási rendszerek számára is, amint kimutathatóvá válik, hogy azok a GSM rendszerekkel párhuzamosan üzemeltethetők.

  (10)    Annak érdekében, hogy a 900 MHz-es sávban bevezethetők legyenek a GSM-rendszerekkel párhuzamosan üzemeltetendő új digitális technológiák, a 87/372/EGK irányelvet megfelelően módosítani kell, és gondoskodni kell arról, hogy a szóban forgó frekvenciasáv ne legyen kizárólagos módon fenntartva a GSM számára,

  ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET:

  1. cikk

  A 87/372/EGK irányelv a következőképpen módosul:

  (1) Az 1. cikk helyébe a következő szöveg lép:

  1. cikk

  (1)    A tagállamok a 880–915 MHz-es és a 925–960 MHz-es frekvenciasávot (a 900 MHz-es sáv) a 676/2002/EK határozattal elfogadott műszaki végrehajtási intézkedésekkel összhangban a GSM-rendszerek, az UMTS-rendszerek, valamint egyéb, a GSM-rendszerekkel párhuzamosan üzemeltethető, elektronikus hírközlési szolgáltatás nyújtására alkalmas földfelszíni rendszerek rendelkezésére bocsátják.

  2.      A tagállamok ezen irányelv végrehajtása alkalmával megvizsgálják, hogy a 900 MHz-es frekvenciasávban az egymással versengő mobilhírközlési szolgáltatók részére már lezajlott spektrumkijelölés várhatóan torzítani fogja-e az érintett mobilhírközlési piacokon folyó versenyt, és az esetleges versenytorzulással kapcsolatban – azokban az esetekben, amikor ez indokoltnak és arányosnak mutatkozik – a 2002/20/EK irányelv 14. cikke szerint járnak el.”

  (2) Az 2. cikk helyébe a következő szöveg lép:

  2. cikk

  Ezen irányelv alkalmazásában:

  a)      »GSM-rendszer«: az ETSI által kiadott GSM-szabványoknak, különösen az EN 301502-nek és az EN 301511-nek megfelelő elektronikus hírközlő hálózat;

  b)     »UMTS-rendszer«: az ETSI által kiadott UMTS-szabványoknak, különösen az EN 301908-1-nek, az EN 301908-2-nek, az EN 301908-3-nak és az EN 301908-11-nek megfelelő elektronikus hírközlő hálózat.”

  (3) A 3. cikk helyébe a következő szöveg lép:

  3. cikk

  (1)    A tagállamok hatályba léptetik azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy ennek az irányelvnek ezen irányelv hatálybalépésétől számítva legkésőbb hat hónappal megfeleljenek. E rendelkezések szövegét, valamint az e rendelkezések és az irányelv közötti megfelelést bemutató táblázatot haladéktalanul megküldik a Bizottságnak. A tagállamok által elfogadott rendelkezéseknek hivatkozniuk kell erre az irányelvre, vagy hivatalos kihirdetésük alkalmával ilyen hivatkozással együtt kell megjelenniük. A hivatkozás módját a tagállamok határozzák meg.

  2.      A tagállamok megküldik a Bizottságnak nemzeti joguk azon főbb rendelkezéseinek szövegét, amelyeket az irányelv tárgykörében elfogadnak.”

  (4) A 4. cikket el kell hagyni.

  2. cikk

  Ez az irányelv Az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

  3. cikk

  Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei.

  Kelt ║.

  az Európai Parlament részéről                                    a Tanács részéről

  az elnök                                                                     az elnök

  • [1] * Politikai módosítások: az új vagy módosított szöveget félkövér dőlt betűtípus, a törléseket pedig a ▌jel mutatja.
   Technikai módosítások és a szolgálatok változtatásai: az új vagy megváltoztatott szöveget dőlt betűtípus, a törléseket pedig a ║ jel mutatja.
  • [2]           HL C […]., […]., […]. o.
  • [3]           HL C […]., […]., […]. o.
  • [4]           HL C […]., […]., […]. o.
  • [5]           HL L 196., 1987.7.17., 85. o.
  • [6]           HL L 196., 1987.7.17., 81. o.
  • [7]           HL C 329., 1990.12.31., 25. o.
  • [8]           A Bizottság Közleménye a Tanácsnak, az Európai Parlamentnek, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak és a Régiók Bizottságának, COM(2005) 229 végleges.
  • [9]           HL L 108., 2002.4.24., 33. o.
  • [10]           OJ L 108, 24.4.2002, p. 21.
  • [11]          HL L 108., 2002.4.24., 1. o.

  INDOKOLÁS

  Ahhoz, hogy az Európai Unióban hatékony politikát lehessen folytatni a rádióspektrum terén, rugalmas és a tagállamok szintjén összehangolt spektrumgazdálkodásra van szükség, és közösségi szinten harmonizálni kell a frekvenciasávokat, ha azt nyomós gazdasági érv, illetve a rendelkezésre álló eszközök és szolgáltatások együttműködési képességének biztosítása indokolja. E nyilvános, de korlátozott forrásból csak úgy érhetjük el a lehető legnagyobb szociális és gazdasági hasznot, ha csökkentjük a működtetési költségeket és szélesebb kereskedelmi lehetőségeket kínálunk az elektronikus hírközlési szolgáltatások nyújtói számára, a fogyasztóknak több és jobb szolgáltatást, a polgároknak pedig színvonalasabb közszolgáltatást biztosítva.

  Ebben az összefüggésben a jogalkotási javaslat célja a 900 MHz-es frekvenciasáv lehető legjobb kiaknázása, lehetővé téve, hogy azt a GSM mobiltelefonos technológián kívül a magas szintű UMTS technológia is felhasználhassa. A Postai és Távközlési Igazgatások Európai Értekezlete (a CEPT) által végzett műszaki tanulmányok megerősítik, hogy a nevezett sávszélességet az interferencia problémájától mentesen mindkét technológia felhasználhatja.

  Ezenkívül a mobiltelefonos szolgáltatások nyújtói egyetértenek abban, hogy sürgősen lehetővé kellene tenni a nevezett sávszélesség ezen új felhasználását, mert ez lehetővé tenné a számukra az UMTS infrastruktúra kifejlesztési költségeinek csökkentését, továbbá azt, hogy az ügyfelek számára elfogadhatóbb áron kínálhassanak újító és korszerű szolgáltatásokat. Egyes tagállamok ezért már meg is hozták a döntést, hogy ezt a frekvenciasávot felszabadítják az UMTS technológia számára, és csak a közösségi határozatra várnak, hogy döntésüket az előírt jogi garanciák mellett megvalósíthassák.

  Az előadó a fentiek fényében csak megerősítheti, hogy a teljes átláthatóság és nyilvános konzultáció mellett végrehajtandó jogalkotási módosítás révén lehetővé kell tenni a nevezett új felhasználást, azzal a céllal, hogy a polgárok számára kedvezőbb áron több és jobb minőségű mobiltelefonos szolgáltatást lehessen nyújtani.

  Az előadó egyúttal örömmel üdvözli, hogy a Bizottság tekintetbe vette, hogy az Európai Parlament elutasította eredeti javaslatát – amely ezt az irányelvet hatályon kívül helyezte volna, és annak tárgyát, azaz a 900 MHz-es frekvenciasáv felhasználását bizottsági határozattal a komitológiai eljárás alá vonta volna –, és módosítva eredeti álláspontját, most jogalkotási eljárásra tesz javaslatot. Ennek köszönhetően helyreáll az intézmények közötti egyensúly és elkerülhető, hogy a társjogalkotó elhatározását a hozzájárulása nélkül módosítani lehessen.

  A Bizottság javaslata ezen kívül az irányelvnek egy olyan módosítását is tartalmazza, amely a jövőben a technikai fejlődés függvényében lehetővé tenné a 900 MHz-es frekvenciasáv más felhasználások előtt való megnyitását is. Ezzel a rugalmassági záradékkal egyetértünk ugyan, a Bizottság által javasolt eljárással azonban már nem: a szabályozási eljárás ugyanis kizárja a Parlament hatékony ellenőrzésének lehetőségét. Az előadó sehogyan sem érti, miként lehetséges az, hogy a sávszélesség felhasználására vonatkozó első módosítás jogalkotási úton történik, de a későbbi felhasználásokra vonatkozó döntést a Bizottság kivonná a Parlament ellenőrzése alól.

  A jogi eszköz rugalmasabbá tétele érdekében, és lehetővé téve az új technológiai vívmányokhoz való alkalmazkodást – de a szükséges parlamenti ellenőrzés csorbítása nélkül az előadó kompromisszumként javasolja az ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárás alkalmazását a nevezett sávszélesség új felhasználásaira vonatkozó határozatok meghozatala tekintetében. A javasolt módosítások célja, hogy a preambulumbekezdésekben igazolja, a rendelkező részben pedig bevezesse ezt az új eljárást, amely a parlamenti ellenőrzés tekintetében több biztosítékot nyújt.

  Összegezve: a mobil rádió-távközlési ágazat versenyképesebbé tétele érdekében, és egyúttal lehetővé téve, hogy a polgárok több és magasabb minőségű szolgáltatásban részesülhessenek, támogatni kell a 900 MHz-es frekvenciasáv rugalmas felhasználását engedélyező rendelkezéseket. Az átláthatóság és az intézmények közötti egyensúly tiszteletben tartása érdekében azonban egyúttal azt is biztosítani kell, hogy a Parlament ellenőrzést gyakorolhasson a nevezett sávszélesség egyéb felhasználásaira vonatkozó jövőbeli határozatok felett.

  ELJÁRÁS

  Cím

  A mobil kommunikáció számára fenntartandó frekvenciasávok

  Hivatkozások

  COM(2008)0762 – C6-0452/2008 – 2008/0214(COD)

  Az Európai Parlamentnek történő benyújtás dátuma

  19.11.2008

  Illetékes bizottság

    A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

  ITRE

  4.12.2008

  Véleménynyilvánításra felkért bizottság(ok)

    A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

  IMCO

  4.12.2008

   

   

   

  Nem nyilvánított véleményt

    A határozat dátuma

  IMCO

  1.12.2008

   

   

   

  Előadó(k)

    A kijelölés dátuma

  Francisca Pleguezuelos Aguilar

  2.12.2008

   

   

  Vizsgálat a bizottságban

  20.1.2009

   

   

   

  Az elfogadás dátuma

  21.4.2009

   

   

   

  A zárószavazás eredménye

  +:

  –:

  0:

  46

  0

  1

  A zárószavazáson jelen lévő tagok

  Jan Březina, Jerzy Buzek, Giles Chichester, Dragoş Florin David, Pilar del Castillo Vera, Den Dover, Lena Ek, Nicole Fontaine, Norbert Glante, Fiona Hall, Rebecca Harms, Erna Hennicot-Schoepges, Romana Jordan Cizelj, Anne Laperrouze, Pia Elda Locatelli, Eugenijus Maldeikis, Eluned Morgan, Angelika Niebler, Reino Paasilinna, Atanas Paparizov, Francisca Pleguezuelos Aguilar, Anni Podimata, Miloslav Ransdorf, Vladimír Remek, Herbert Reul, Paul Rübig, Catherine Trautmann, Claude Turmes, Nikolaos Vakalis, Adina-Ioana Vălean, Dominique Vlasto

  A zárószavazáson jelen lévő póttag(ok)

  Alexander Alvaro, Ivo Belet, Göran Färm, Juan Fraile Cantón, Françoise Grossetête, Malcolm Harbour, Gunnar Hökmark, Erika Mann, Vittorio Prodi, Hannes Swoboda, Silvia-Adriana Ţicău, Vladimir Urutchev, Lambert van Nistelrooij

  A zárószavazáson jelen lévő póttag(ok) (178. cikk (2) bekezdés)

  Bernard Lehideux, Zita Pleštinská, Carl Schlyter

  A benyújtás dátuma

  27.4.2009