Procedūra : 2008/2332(ACI)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A6-0278/2009

Iesniegtie teksti :

A6-0278/2009

Debates :

PV 06/05/2009 - 2
CRE 06/05/2009 - 2

Balsojumi :

PV 06/05/2009 - 4.7

Pieņemtie teksti :

P6_TA(2009)0354

ZIŅOJUMS     
PDF 183kWORD 197k
29.4.2009
PE 423.868v01-00 A6-0278/2009

par grozīto priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam, ar ko groza 2006. gada 17. maija Iestāžu nolīgumu par budžeta disciplīnu un pareizu finanšu pārvaldību attiecībā uz daudzgadu finanšu shēmu (2007–2013)

(COM(2009)0171 – C6‑0508/2008 – 2008/2332(ACI))

Budžeta komiteja

Referents: Reimer Böge

EIROPAS PARLAMENTA REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS
 PIELIKUMS: EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES LĒMUMS
 PASKAIDROJUMS
 KOMITEJAS GALĪGAIS BALSOJUMS

EIROPAS PARLAMENTA REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

par grozīto priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam, ar ko groza 2006. gada 17. maija Iestāžu nolīgumu par budžeta disciplīnu un pareizu finanšu pārvaldību attiecībā uz daudzgadu finanšu shēmu (2007–2013)

(COM(2009)0171- C6-0508/2008 - 2008/2332(ACI))

Eiropas Parlaments,

–   ņemot vērā grozīto Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei (COM(2009)0171),

–   ņemot vērā Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas 2006. gada 17. maija Iestāžu nolīgumu par budžeta disciplīnu un pareizu finanšu pārvaldību(1) (2006. gada 17. maija Iestāžu nolīgums) un jo īpaši tā 21., 22. un 23. punktu,

–   ņemot vērā 2009. gada 25. marta rezolūciju par 2007.–2013. gada finanšu shēmas termiņa vidusposma pārskatīšanu(2) un 2009. gada 10. marta rezolūciju par 2010. gada budžeta procedūras pamatnostādnēm(3),

–   ņemot vērā 2009. gada 2. aprīļa trialoga sanāksmes secinājumus,

–   ņemot vērā Budžeta komitejas ziņojumu (A6-0278/2009),

1.   apstiprina 2009. gada 2. aprīļa trialoga sanāksmes secinājumus;

2.   uzsver, ka, pateicoties veiksmīgai iestāžu sadarbībai, kas ir atbildes reakcija uz finanšu un ekonomisko krīzi ES dalībvalstīs, ir panākta vienošanās par daudzgadu finanšu shēmas pārskatīšanu, veicinot solidaritāti energoresursu jomā un platjoslas internetu lauku apvidos, kā arī atbalstot lauksaimniecības nozari;

3.   atgādina, ka ar šo vienošanos Parlaments, izmantojot gan savas likumdevējas iestādes, gan budžeta lēmējiestādes pilnvaras, ir aizsargājis pašreizējās prioritātes, kā tas rīkojās arī 2008. gada budžeta procedūras laikā, kad tika panākta vienošanās par projekta „Galileo” finansēšanu;

4.   piekrīt politiskajam kompromisam, kas paredz ieviest kompensācijas mehānismu 2010. gada budžeta procedūrā, kā arī 2011. gada budžeta procedūrā, bet tikai tad, ja tāds būs nepieciešams; atgādina — kā minēts kopīgajā deklarācijā, ko pieņēma Eiropas Parlaments, Padome un Komisija 2009. gada 2. aprīļa trialoga sanāksmē, kompensācijas mehānisms neskars to programmu kopējo finansējumu, par kuriem lēmumi tiek pieņemti ar koplēmuma procedūru, kā arī ikgadējo budžeta procedūru, un to finansēs, izmantojot visus atbilstoši budžeta tiesiskajam regulējumam pieejamos līdzekļus;

5.   atkārto, ka deficīts un pārpalikumi ir jautājumi, kas sarunu noslēgumā par 2006. gada 17. maija Iestāžu nolīgumu ir joprojām neatrisināti, un ka jautājumi par deficītu būtu jāskata 2008.–2009. gada termiņa vidusposma pārskatīšanā, kā paredzēts 2006. gada 17. maija Iestāžu nolīguma 3. deklarācijā, kā arī ikgadējo budžeta procedūru laikā, ja iespējams, piemērojot lielāku elastību un jebkurā gadījumā izmantojot visus 2006. gada 17. maija Iestāžu nolīgumā paredzētos līdzekļus; atgādina — kā norādīts Parlamenta vienpusējā deklarācijā, ko tas sniedza 2009. gada 2. aprīļa trialoga sanāksmē, Komisijai termiņa vidusposma pārskatīšanā būtu jāņem vērā principi, kas noteikti Parlamenta 2009. gada 25. martā pieņemtajā rezolūcijā;

6.   brīdina regulāri neizmantot 2. izdevumu kategorijas rezerves citu izdevumu kategoriju finansēšanai, jo tas var apdraudēt lauksaimniecības nozares intereses, ņemot vērā tirgus cenu negaidīto samazināšanos;

7.   pauž nožēlu, ka vienošanās ar Padomi tika panākta tikai divus mēnešus pirms Parlamenta pilnvaru laika beigām, tādējādi samazinot laiku sarunām, un ka tas rada spiedienu uz iestādēm, neskatoties pat uz ierasto uzticīgas sadarbības atmosfēru;

8.   apstiprina šai rezolūcijai pievienoto lēmumu;

9.   uzdod priekšsēdētājam šo lēmumu parakstīt kopā ar Padomes priekšsēdētāju un nodrošināt tā publicēšanu “Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī”;

10. uzdod priekšsēdētājam šo rezolūciju, kā arī tās pielikumu nosūtīt Padomei un Komisijai.

(1)

OV C 139, 14.6.2006., 1. lpp.

(2)

Pieņemtie teksti, TA_P6(2009)0174.

(3)

Pieņemtie teksti, TA_P6(2009)0095 un 0096.


PIELIKUMS: EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES LĒMUMS

(2009. gada xx. xxxxx),

ar ko groza 2006. gada 17. maija Iestāžu nolīgumu par budžeta disciplīnu un pareizu finanšu pārvaldību attiecībā uz daudzgadu finanšu shēmu (2007–2013)

EIROPAS PARLAMENTS UN EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas 2006. gada 17. maija Iestāžu nolīgumu par budžeta disciplīnu un pareizu finanšu pārvaldību(1) un jo īpaši tā 21. punktu, 22. punkta pirmo un otro daļu un 23. punktu,

ņemot vērā Komisijas priekšlikumu,

tā kā:

(1)      Saistībā ar Eiropas Ekonomikas atveseļošanas plānu infrastruktūras modernizēšanai un solidaritātei enerģētikas jomā Eiropas Parlaments, Padome un Komisija 2009. gada 2. aprīļa trialoga sanāksmē vienojās par enerģētikas jomas un platjoslas interneta projektu finansēšanu, kā arī par darbību stiprināšanu saistībā ar „jaunajiem uzdevumiem”, kas definēti kopējās lauksaimniecības politikas 2003. gada reformas vidusposma izvērtēšanas („veselības pārbaudes”) kontekstā(2). Lai varētu veikt finansēšanu, pirmkārt, ir nepieciešams pārskatīt daudzgadu finanšu shēmu 2007.–2013. gadam saskaņā ar Iestāžu nolīguma 21., 22. un 23. punktu tā, lai 2009. gada saistību apropriāciju maksimālo apjomu 1.a izdevumu kategorijā palielinātu par EUR 2 000 000 000 pašreizējās cenās.

(2)      maksimālā apjoma palielinājumu 1.a izdevumu kategorijā pilnībā līdzsvaros, samazinot 2009. gada saistību apropriāciju maksimālo apjomu 2. izdevumu kategorijā par EUR 2 000 000 000.

(3)      Lai saglabātu atbilstīgu attiecību starp saistībām un maksājumiem, tiks pielāgots maksājumu apropriāciju gada maksimālais apjoms. Pielāgojums būs neitrāls.

(4)      Tāpēc attiecīgi būtu jāgroza I pielikums Iestāžu nolīgumā par budžeta disciplīnu un pareizu finanšu pārvaldību(3),

IR PIEŅĒMUŠI ŠĀDU LĒMUMU.

Vienīgais pants

Iestāžu nolīguma par budžeta disciplīnu un pareizu finanšu pārvaldību I pielikumu aizstāj ar šā lēmuma pielikumu.

Briselē, [..]

Eiropas Parlamenta vārdā                           Padomes vārdā

priekšsēdētājs                                               priekšsēdētājs

[…]  […]

(1)

OV C 139, 14.6.2006., 1. lpp.

(2)

COM(2008) 800.

(3)

Šim nolūkam summas minētajā nolīgumā pārrēķina 2004. gada cenās.


PASKAIDROJUMS

2008. gada 10. decembrī Komisija iesniedza priekšlikumu pārskatīt daudzgadu finanšu shēmu (DFS), lai finansētu Eiropas enerģētikas tīklu starpsavienojumus un platjoslas infrastruktūras projektus Eiropas ekonomikas atveseļošanas plāna kontekstā. Konkrētāk, Komisija ierosināja palielināt saistību apropriāciju gada maksimālo apjomu 1.a izdevumu kategorijā par 3 miljardiem eiro 2009. gadā un par 2 miljardiem eiro 2010. gadā. Attiecīgi šis palielinājums bija jālīdzsvaro, samazinot gada maksimālo apjomu 2. izdevumu kategorijā par 3,5 miljardiem eiro 2009. gadā un par 1,5 miljardiem eiro 2010. gadā.

2009. gada 28. janvārī Komisija iesniedza arī divus priekšlikumus regulām, lai paredzētu juridisko pamatu DFS pārskatīšanai un saistītajiem ieguldījumiem. Šie priekšlikumi paredz izmaiņas pirmajos budžeta noteikumus, ar kuriem groza DFS, kā paredzēts 2008. gada decembrī. Konkrētāk, Komisija ierosināja palielināt maksimālo apjomu 1.a izdevumu kategorijā par 3,5 miljardiem eiro enerģētikas jomas projektiem un 2. izdevumu kategorijas maksimālajā apjomā paredzēt 1,5 miljardus eiro platjoslas interneta attīstībai lauku apvidos, kā arī risināt uzdevumus, kas konstatēti, veicot lauksaimniecības politikas termiņa vidusposma reformu (t.s. veselības pārbaude).

Tā kā galvenās problēmas ar vienošanos Padomē nebija atrisinātas, bija jāgaida 20. marta Eiropadomes sanāksme, lai rastu iespējamu risinājumu tam, ka dažas dalībvalstīs atteicās finansēt abus iepriekšminētos priekšlikumus, kā arī bija domstarpības par enerģētikas jomas projektu sarakstu.

Kopīgajā deklarācijā, ko pieņēma 2. aprīļa budžeta lēmējinstitūcijas un Komisijas trialoga sanāksmes noslēgumā, tika panākta vienošanās par jauniem noteikumiem attiecībā uz regulu priekšlikumos paredzēto pasākumu finansēšanu un ņemot vērā DFS grozīšanu. Konkrētāk, vienošanās paredz divu posmu pieeju.

Summa EUR 5 miljardu apmērā tiks padarīta pieejama šādi.

1. posms. EUR 2,6 miljardi:

1.a izdevumu kategorijas maksimālais apjoms 2009. gadā jāpalielina par 2 miljardiem eiro, samazinot 2. izdevumu kategorijas maksimālo apjomu par tādu pašu summu; lauku attīstībai 2009. gada budžetā tiktu piešķirti papildu 600 miljoni.

2. posms. EUR 2,4 miljardi:

atlikušos 2,4 miljardus nodrošinās ar kompensācijas palīdzību 2010. un 2011. gada budžeta procedūras saskaņošanā, izmantojot visus budžeta tiesiskajā regulējumā paredzētos līdzekļus un neskarot to programmu kopējo finansējumu, par kuriem lēmumi tiek pieņemti ar koplēmuma procedūru, kā arī ikgadējo budžeta procedūru.

Attiecībā uz projektiem ir paredzēts šāds finansējuma sadalījums.

„Enerģētikas projektu finansēšanai darīs pieejamus EUR 3 980 miljonus saskaņā ar finanšu shēmas 1.a izdevumu kategoriju — EUR 2 000 miljonus 2009. gadā un EUR 1 980 miljonus 2010. gadā.

2. izdevumu kategorijā darīs pieejamus EUR 1 020 miljonus platjoslas interneta attīstībai lauku apvidos un ar „jauniem izaicinājumiem” saistītām atbalsta darbībām, kas definētas saistībā ar „veselības pārbaudi”.

Komisijas iesniegtais lēmuma priekšlikums ir atbilde uz 2009. gada budžeta nepieciešamību grozīt DFS, kā par to tika panākta vienošanās 2. aprīlī. Grozījums nozīmē, ka 1.a izdevumu kategorijas maksimālo apjomu palielinās par EUR 2 miljardiem un 2. izdevumu kategorijas maksimālo apjomu samazinās par tieši tādu pašu summu. Tā kā lauku attīstībai no 2009. gada budžeta tiktu piešķirti papildu 600 miljoni, atlikusī rezerve 2. izdevumu kategorijā 2009. gadam ir EUR 900 miljoni, kas būs pieejami, lai atlikušajā gada daļā tiktu galā ar neparedzētiem notikumiem lauksaimniecības nozarē.

2006. gada 17. maija Iestāžu nolīgums paredz iespēju grozīt DFS, lai reaģētu uz neplānotām situācijām. Iesniegtajā lēmuma priekšlikumā Komisija paredz pārskatīt DFS, lai palielinātu 1.a izdevumu kategorijas maksimālo apjomu par EUR 2 miljardiem, samazinot 2. izdevumu kategorijas saistību maksimālo apjomu 2009. gadā, un lai finansētu projektu enerģētikas jomā.

Referents iesaka pieņemt Komisijas iesniegto lēmuma priekšlikumu, kas ir pievienots rezolūcijas priekšlikumam.

Beigās ir tabula, kurā dota 2007.–2013. gada finanšu shēma, kas pārskatīta saistībā ar Eiropas ekonomikas atveseļošanas plānu (pašreizējās cenās).


KOMITEJAS GALĪGAIS BALSOJUMS

Pieņemšanas datums

27.4.2009

 

 

 

Galīgais balsojums

+:

–:

0:

18

0

0

Deputāti, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Glenn Bedingfield, Reimer Böge, Brigitte Douay, James Elles, Salvador Garriga Polledo, Catherine Guy-Quint, Jutta Haug, Anne E. Jensen, Alain Lamassoure, Liene Liepiņa, Vladimír Maňka, Alexandru Nazare, Esko Seppänen, Nina Škottová, László Surján, Ralf Walter

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Michael Gahler, Paul Rübig

Juridisks paziņojums - Privātuma politika