Pranešimas - A6-0281/2009Pranešimas
A6-0281/2009

PRANEŠIMAS dėl 2009 finansinių metų Europos Sąjungos taisomojo biudžeto projekto Nr. 4/2009

29.4.2009 - (9126/2009 – C6-0156/2009 – 2009/2039(BUD))

III skirsnis. Komisija
Biudžeto komitetas
Pranešėja: Jutta Haug

Procedūra : 2009/2039(BUD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga :  
A6-0281/2009
Pateikti tekstai :
A6-0281/2009
Debatai :
Priimti tekstai :

PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO REZOLIUCIJOS

dėl 2009 finansinių metų Europos Sąjungos taisomojo biudžeto projekto Nr. 4/2009. III skirsnis. Komisija

(9126/2009 – C6-0156/2009 – 2009/2039(BUD))

Europos Parlamentas,

–   atsižvelgdamas į EB sutarties 272 straipsnį ir Euratomo sutarties 177 straipsnį,

–   atsižvelgdamas į 2002 m. birželio 25 d. Tarybos reglamentą (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 dėl Europos Bendrijų bendrajam biudžetui taikomo finansinio reglamento[1], ypač į jo 37 ir 38 straipsnius,

–   atsižvelgdamas į 2009 finansinių metų Europos Sąjungos bendrąjį biudžetą, galutinai patvirtintą 2008. m. gruodžio 18 d.[2],

–   atsižvelgdamas į Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos 2006 m. gegužės 17 d. tarpinstitucinį susitarimą dėl biudžetinės drausmės ir patikimo finansų valdymo[3],

–   atsižvelgdamas į 2009 finansinių metų Europos Sąjungos preliminarų taisomojo biudžeto projektą Nr. 4/2009, kurį Komisija pateikė 2009. m. balandžio 8 d. (SEC(2009)0496),

–   atsižvelgdamas į Taisomojo biudžeto projektą Nr. 4/2009, kurį Taryba patvirtino 2009 m. balandžio 27 d. (9126/2009 – C6-0156/2009)

–   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 69 straipsnį ir į IV priedą,

–   atsižvelgdamas į Biudžeto komiteto pranešimą (A6-0281/2009),

A. kadangi 2009 finansinių metų bendrojo biudžeto taisomojo biudžeto projekte Nr. 4/2009 persvarstomos daugiametės finansinės programos 1a ir 2 išlaidų kategorijos viršutinės ribos,

B.  kadangi pagal Taisomojo biudžeto Nr. 4/2009 projektą siekiama oficialiai įtraukti šiuos biudžeto pakeitimus į 2009 m. biudžetą,

1.  atsižvelgia į preliminarų Taisomojo biudžeto projektą Nr. 4/2009;

2.  pritaria Taisomojo biudžeto Nr. 4/2009 projektui be pakeitimų;

3.  paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai ir Komisijai.

  • [1]  OL L 248, 2002 9 16, p. 1.
  • [2]  OL L 69, 2009 3 13.
  • [3]  OL C 139, 2006 6 14, p. 1.

AIŠKINAMOJI DALIS

Pagal Finansinio reglamento 37 straipsnio 1 dalį Komisija gali pateikti preliminarius taisomųjų biudžetų projektus (PTBP), jei esama neišvengiamų, išimtinių ar nenumatytų aplinkybių.

Komisijos pasiūlymo turinys

Vykstant trišaliam biudžeto valdymo institucijos ir Komisijos susitikimui sutarta dėl Europos ekonomikos atkūrimo plano finansavimo, būtent dėl dviejų reglamentavimo pasiūlymų, susijusių su energetikos projektų finansavimu ir plačiajuosčio interneto įrengimo kaimo vietovėse finansavimu bei parama kaimo plėtrai atsižvelgiant į laikotarpio viduryje atliktą bendrosios žemės ūkio politikos padėties įvertinimą.

Po to, kai buvo pasiektas šis susitarimas, Komisija pateikė PTBP, kuriame siūloma į 2009 m. biudžetą įtraukti:

- 2 mlrd. eurų įsipareigojimų asignavimų ir 76,2 mln. eurų mokėjimų asignavimų, kurie būtų skiriami energetikos projektams įgyvendinti siekiant padėti atgaivinti ekonomiką;

taip pat

- 600 mln. eurų asignavimų, kurie būtų skiriami plačiajuosčio interneto infrastruktūrai kaimo vietovėse ir žemės ūkio politikos padėties įvertinimui finansuoti.

Toliau pateikiamos į PTBP įrašytos biudžeto eilutės, susijusios su energetikos projektų reglamentavimo pasiūlymu:

Nomenklatūra

Išlaidų kategorija

Įsipareigojimų asignavimai

2009 m. (eurais)

Mokėjimų asignavimai 2009 m. (eurais)

 

Energetikos projektai ekonomikos gaivinimui remti

2 000 000 000

76 200 000

06 01 04 13

Energetikos projektai ekonomikos gaivinimui remti. Administracinio valdymo išlaidos

1 200 000

1 200 000

06 04 14 01 

Energetikos projektai ekonomikos gaivinimui remti. Energetikos tinklai

1 188 400 000

75 000 000

06 04 14 02

Energetikos projektai ekonomikos gaivinimui remti. Anglies dioksido surinkimas ir saugojimas

526 400 000

 

06 04 14 03

Energetikos projektai ekonomikos gaivinimui remti. Europos jūrų vėjo energijos tinklų sistema

284 000 000

 

2009 m. įsipareigojimų asignavimų pagal 05 04 05 01 punktą padidinta 600 mln. eurų plačiajuosčio interneto infrastruktūrai ir išsamiam BŽŪP padėties įvertinimui finansuoti, kaip numatyta PTBP Nr. 4/2009.

Šis taisomasis biudžetas susijęs su sprendimo projektu, kuriuo siekiama iš dalies pakeisti 2006 m. gegužės 17 d. tarpinstitucinį susitarimą dėl Daugiametės finansinės programos (Böge pranešimas) ir pagal kurį 1a išlaidų kategorijos viršutinė riba 2009 m. turi būti padidinta 2 mlrd. eurų, o 2 išlaidų kategorijos viršutinė riba – sumažinta tokia pat suma.

Balandžio 2 d. pasiekus visuotinį susitarimą dėl to, kad Europos ekonomikos atkūrimo planui finansuoti būtų skirta 5 mlrd. eurų, biudžeto valdymo institucija pritarė, kad likę 2,4 mln. eurų būtų užtikrinti pagal kompensavimo sistemą panaudojant visas biudžeto sudarymo procedūrą reglamentuojančiuose teisės aktuose numatytas biudžetines priemones ir nepažeidžiant bendru sprendimu priimtų programų finansinių paketų ir metinės biudžeto sudarymo procedūros, vykdomos per derybas dėl 1010 m. biudžeto sudarymo ir, prireikus, ne vėliau kaip per derybas dėl 2011 m. biudžeto sudarymo.

Pranešėja siūlo patvirtinti 2009 m. TBP Nr. 4 be pakeitimų.

GALUTINIO BALSAVIMO KOMITETE REZULTATAI

Priėmimo data                  

27.4.2009

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

18

 

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Reimer Böge, James Elles, Salvador Garriga Polledo, Alain Lamassoure, Liene Liepiņa, Alexandru Nazare, Nina Škottová, László Surján, Glenn Bedingfield, Brigitte Douay, Catherine Guy-Quint, Jutta Haug, Vladimír Maňka, Ralf Walter, Anne E. Jensen, Esko Seppänen

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavęs (-ę) pavaduojantis (-ys) narys (-iai)

Michael Gahler, Paul Rübig