SPRAWOZDANIE w sprawie projektu budżetu korygującego nr 4/2009 Unii Europejskiej na rok budżetowy 2009

29.4.2009 - (9126/2009 – C6‑0156/2009 – 2009/2039(BUD))

Sekcja III – Komisja
Komisja Budżetowa
Sprawozdawczyni: Jutta Haug

Procedura : 2009/2039(BUD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury :  
A6-0281/2009
Teksty złożone :
A6-0281/2009
Debaty :
Głosowanie :
Teksty przyjęte :

PROJEKT REZOLUCJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie projektu budżetu korygującego nr 4/2009 Unii Europejskiej na rok budżetowy 2009, Sekcja III – Komisja

(9126/2009 – C6 0156/2009 – 2009/2039(BUD))

Parlament Europejski,

–   uwzględniając art. 272 traktatu WE oraz art. 177 traktatu EWEA (Euratom),

–   uwzględniając rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich[1], a w szczególności jego art. 37 i 38,

–   uwzględniając budżet ogólny Unii Europejskiej na rok budżetowy 2009, w formie przyjętej ostatecznie w dniu 18 grudnia 2008 r.[2],

–   uwzględniając Porozumienie międzyinstytucjonalne między Parlamentem Europejskim, Radą oraz Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej i należytego zarządzania finansami z dnia 17 maja 2006 r.[3],

–   uwzględniając wstępny projekt budżetu korygującego nr 4/2009 Unii Europejskiej na rok budżetowy 2009 przedstawiony przez Komisję dnia 8 kwietnia 2009 r. (SEC(2009)0496),

–   uwzględniając projekt budżetu korygującego nr 4/2009 sporządzony przez Radę dnia 27 kwietnia 2009 r. (9126/2009 – C6‑0156/2009),

–   uwzględniając art. 69 i załącznik IV do Regulaminu,

–   uwzględniając sprawozdanie Komisji Budżetowej (A6-0281/2009),

A. mając na uwadze, że projekt budżetu korygującego nr 4 do budżetu ogólnego na rok 2009 obejmuje zmianę pułapów wieloletnich ram finansowych dla pozycji 1a i 2,

B.  mając na uwadze, że projekt budżetu korygującego nr 4/2009 służy formalnemu wprowadzeniu tej korekty do budżetu na rok 2009,

1.  przyjmuje do wiadomości wstępny projekt budżetu korygującego nr 4/2009;

2.  przyjmuje projekt budżetu korygującego nr 4/2009 bez poprawek;

3.  zobowiązuje swojego Przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie oraz Komisji.

  • [1]  Dz.U. L 248 z 16.9.2002, s. 1.
  • [2]  Dz.U. L 69 z 13.3.2009.
  • [3]  Dz.U. C 139 z 14.6.2006, s. 1.

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 37 ust. 1 rozporządzenia finansowego Komisja może złożyć wstępny projekt budżetu korygującego w przypadku „niemożliwych do uniknięcia, wyjątkowych lub nieprzewidzianych okoliczności”.

Treść wniosku Komisji

Podczas rozmów trójstronnych przeprowadzonych w dniu 2 kwietnia 2009 r. przez władze budżetowe oraz Komisję osiągnięto porozumienie dotyczące finansowania europejskiego planu naprawy gospodarczej w postaci propozycji dwóch rozporządzeń, odpowiednio w sprawie finansowania projektów w dziedzinie energii oraz w sprawie finansowania usług szerokopasmowych na obszarach wiejskich oraz wspierania rozwoju obszarów wiejskich w świetle przeglądu śródokresowego Wspólnej Polityki Rolnej (ocena funkcjonowania).

W następstwie osiągniętego porozumienia Komisja przedstawiła wstępny projekt budżetu korygującego (WPBK), w którym zaproponowała uwzględnienie w budżecie na 2009 r.:

- środków na zobowiązania w wysokości 2 mld oraz środków na płatności w wysokości 76,2 mln na projekty w dziedzinie energetyki wspomagające naprawę gospodarczą;

oraz

- środków na zobowiązania w wysokości 600 mln euro na infrastrukturę umożliwiającą szerokopasmowy dostęp do Internetu na obszarach wiejskich oraz na ocenę funkcjonowania polityki rolnej.

Jeżeli chodzi o propozycje rozporządzenia w sprawie projektów w dziedzinie energetyki, WPBK obejmuje następujące linie:

Nomenklatura

Tytuł

Środki na zobowiązania

2009 (w EUR)

Środki na płatności w 2009 r. (w EUR)

 

Projekty w dziedzinie energetyki wspomagające naprawę gospodarczą

2 000 000 000

76 200 000

06 01 04 13

Projekty w dziedzinie energetyki wspomagające naprawę gospodarczą – Wydatki na administrację i zarządzanie

1 200 000

1 200 000

06 04 14 01 

Projekty w dziedzinie energetyki wspomagające naprawę gospodarczą – sieci energetyczne

1 188 400 000

75 000 000

06 04 14 02

Projekty w dziedzinie energetyki wspomagające naprawę gospodarczą – wychwytywanie i przechowywanie CO2

526 400 000

 

06 04 14 03

Projekty w dziedzinie energetyki wspomagające naprawę gospodarczą – europejska sieć morskiej energii wiatrowej

284 000 000

 

Jeżeli chodzi o szerokopasmowy dostęp do Internetu oraz ocenę funkcjonowania polityki rolnej, to wzrost w środków na zobowiązania na 2009 r. przewidziany w WPBK 4/2009 wynosi 600 mln EUR dla pozycji 05 04 05 01.

Niniejszy budżet korygujący jest powiązany z projektem decyzji zmieniającej porozumienie międzyinstytucjonalne z dnia 17 maja 2006 r. dla wieloletnich ram finansowych (sprawozdanie Reimera Böge’a), na mocy którego pułap pozycji 1a zostanie w 2009 r. zwiększony o 2 mld EUR dzięki zmniejszeniu pozycji 2 o taką samą kwotę.

Jeżeli chodzi o ogólne porozumienie osiągnięte dnia 2 kwietnia 2009 r. co do 5 mld EUR przeznaczonych na plan naprawy gospodarczej, władze budżetowe ustaliły, że pozostałe 2,4 mld EUR zostanie zapewnione dzięki mechanizmowi kompensacyjnemu poprzez wykorzystanie wszystkich środków przewidzianych w jego ramach prawnych i bez szkody dla środków finansowych programów przyjmowanych w ramach procedury współdecyzji oraz rocznej procedury budżetowej w ramach negocjowania budżetu na rok 2010, a w razie potrzeby, najpóźniej podczas negocjowania budżetu na 2011 r.

Sprawozdawczyni proponuje przyjąć PBK 4/2009 bez poprawek

WYNIK GŁOSOWANIA KOŃCOWEGO W KOMISJI

Data przyjęcia

27.4.2009

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

18

 

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Reimer Böge, James Elles, Salvador Garriga Polledo, Alain Lamassoure, Liene Liepiņa, Alexandru Nazare, Nina Škottová, László Surján, Glenn Bedingfield, Brigitte Douay, Catherine Guy-Quint, Jutta Haug, Vladimír Maňka, Ralf Walter, Anne E. Jensen, Esko Seppänen

Zastępca(y) obecny(i) podczas głosowania końcowego

Michael Gahler, Paul Rübig