ДОКЛАД относно проект на коригиращ бюджет № 5/2009 на Европейския съюз за финансовата 2009 година

29.4.2009 - (9127/2009 – C6‑0157/2009 – 2009/2040(BUD))

Раздел III — Комисия
Комисия по бюджети
Докладчик: Jutta Haug

Процедура : 2009/2040(BUD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
A6-0282/2009
Внесени текстове :
A6-0282/2009
Разисквания :
Гласувания :
Приети текстове :

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно проект на коригиращ бюджет № 5/2009 на Европейския съюз за финансовата 2009 година, раздел III – Комисия

(9127/2009 – C6‑0157/2009 – 2009/2040(BUD))

Европейският парламент,

–   като взе предвид член 272 от Договора за ЕО и член 177 от Договора за Евратом,

–   като взе предвид Регламент (ЕО, Eвратом) № 1605/2002 на Съвета от 25 юни 2002 г. относно Финансовия регламент, приложим за общия бюджет на Европейските общности[1], и по-специално членове 37 и 38,

–   като взе предвид общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2009 година, окончателно приет на 18 декември 2008 г.[2],

–   като взе предвид Междуинституционалното споразумение от 17 май 2006 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията за бюджетната дисциплина и доброто финансово управление[3],

–   като взе предвид предварителния проект на коригиращ бюджет № 5/2009 на Европейския съюз за финансовата 2009 година, представен от Комисията на 15 април 2009 г. (COM(2009)0177),

–   като взе предвид проекта на коригиращ бюджет № 5/2009, утвърден от Съвета на 27 април 2009 г. (9127/2009 – C6-0157/2009),

–   като взе предвид член 69 от своя правилник и Приложение ІV към него,

–   като взе предвид доклада на комисията по бюджети (A6-0282/2009),

A. като има предвид, че проектът на коригиращ бюджет № 5 на общия бюджет за 2009 г. се отнася до записването в бюджета на излишъка, който произтича от изпълнението на бюджета за 2008 г.,

Б.  като има предвид, че целта на проекта на коригиращ бюджет № 5/2009 е официалното записване на тези бюджетни корекции в бюджета за 2009 г.,

1.  приема за сведение предварителния проект на коригиращ бюджет № 5/2009;

2.  одобрява без изменения проекта на коригиращ бюджет № 5/2009;

3.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета и Комисията.

  • [1]  OВ L 248, 16.9.2002 г., стр. 1.
  • [2]  ОВ L 69, 13.3.2009 г.
  • [3]  ОВ C 139, 14.6.2006 г., стр. 1.

ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

Според член 37, параграф 1 от Финансовия регламент Комисията може да представя предварителни проекти на коригиращи бюджети, ако са налице „неизбежни, извънредни или непредвидени обстоятелства”. След приключването на сметките за финансовата година n-1, следва да се приложи член 15, параграф 3 от Финансовия регламент. Този член предвижда салдото от всяка финансова година, независимо дали е излишък или дефицит, да се записва като приход или като разход в бюджета за следващата финансова година. Следователно е необходим коригиращ бюджет, който следва да се представи от Комисията на бюджетния орган в срок от 15 дни след представянето на междинните отчети.

Съдържание на предложението на Комисията

Изпълнението на бюджетната 2008 година показва излишък в размер на 1 796 151 821 евро, който Комисията предлага да се запише като приход в бюджета за 2009 г. Излишъкът е резултат от:

· Приходи за финансовата година (+ 121 584 382 284,55 евро)

· Плащания спрямо бюджетните кредити за текущата година (- 115 549 972 381,55 евро)

· Бюджетни кредити за плащания, пренесени за година N+1 (- 3 912 336 487,46 евро)

· Бюджетни кредити от ЕАСТ, пренесени от година N-1 (- 2 324 641,86 евро)

· Анулиране на неусвоените бюджетни кредити, пренесени от година N-1 (+ 187 895 817,94 евро)

· Разлики от обменните курсове за годината (- 497 711 435,90 евро)

През последните няколко години изпълнението на бюджета се подобри значително, за което свидетелстват предоставените в таблицата по-долу данни:

Записването на излишъка в бюджета ще намали в съответната степен общото финансово участие на държавите-членки във финансирането на бюджета на ЕС. Това общо намаление по държави-членки ще бъде повлияно и от актуализираната прогноза за собствените ресурси (ТСР, ДДС и БНД), включително от актуализирания размер на корекцията за Обединеното кралство.

Тъй като бюджетът на ЕС трябва да бъде балансиран през годината, допълнителните финансови средства се връщат на държавите-членки. Таблицата по-долу предоставя данни за върнатите финансови средства по държави-членки. Сумата се изчислява въз основа на брутния национален доход (БНД) на всяка страна.

 

милиони евро1

 

 

Държава-членка

Излишък от бюджета за 2008 г.

Белгия

49.7

България

5.0

Чешка република

20.7

Дания

34.4

Германия

356.7

Естония

2.5

Ирландия

23.6

Гърция

35.2

Испания

153.2

Франция

280.1

Италия

222.7

Кипър

2.4

Латвия

3.5

Литва

4.7

Люксембург

4.3

Унгария

14.5

Малта

0.8

Нидерландия

84.3

Австрия

40.3

Полша

52.4

Португалия

23.0

Румъния

19.9

Словения

5.2

Словашка република

9.1

Финландия

27.5

Швеция

49.9

Обединено кралство

270.7

 

 

Общо

1 796

 

 

(1) закръглени стойности

 

Докладчикът препоръчва проектът на коригиращ бюджет да се приеме без изменения.

РЕЗУЛТАТ ОТ ОКОНЧАТЕЛНОТО ГЛАСУВАНЕ В КОМИСИЯ

Дата на приемане

27.4.2009

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

17

 

Членове на ЕП, присъствали на окончателното гласуване

Reimer Böge, James Elles, Salvador Garriga Polledo, Alain Lamassoure, Liene Liepiņa, Alexandru Nazare, Nina Škottová, László Surján, Glenn Bedingfield, Brigitte Douay, Catherine Guy-Quint, Jutta Haug, Vladimír Maňka, Ralf Walter, Anne E. Jensen

Заместник(ци), присъствал(и) на окончателното гласуване

Michael Gahler, Paul Rübig