Ziņojums - A6-0282/2009Ziņojums
A6-0282/2009

ZIŅOJUMS par Eiropas Savienības 2009. finanšu gada budžeta grozījuma Nr. 5/2009 projektu

29.4.2009 - (9127/2009 – C6‑0157/2009 – 2009/2040(BUD))

III iedaļa – Komisija
Budžeta komiteja
Referente: Jutta Haug

Procedūra : 2009/2040(BUD)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls :  
A6-0282/2009
Iesniegtie teksti :
A6-0282/2009
Debates :
Pieņemtie teksti :

EIROPAS PARLAMENTA REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

par Eiropas Savienības 2009. finanšu gada budžeta grozījuma Nr. 5/2009 projektu, III iedaļa – Komisija

(9127/2009 – C6‑0157/2009 – 2009/2040(BUD))

Eiropas Parlaments,

–   ņemot vērā EK līguma 272. pantu un Euratom līguma 177. pantu,

–   ņemot vērā Padomes 2002. gada 25. jūnija Regulu (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 par Finanšu regulu, ko piemēro Eiropas Kopienu vispārējam budžetam[1], un it īpaši tās 37. un 38. pantu,

–   ņemot vērā Eiropas Savienības 2009. gada vispārējo budžetu, ko galīgajā variantā pieņēma 2008. gada 18. decembrī[2],

–   ņemot vērā 2006. gada 17. maija Iestāžu nolīgumu starp Eiropas Parlamentu, Padomi un Komisiju par budžeta disciplīnu un pareizu finanšu pārvaldību[3],

–   ņemot vērā Eiropas Savienības 2009. finanšu gada budžeta grozījuma Nr. 5/2009 provizorisko projektu, ko Komisija iesniedza 2009. gada 15. aprīlī (COM(2009)0177),

–   ņemot vērā budžeta grozījuma Nr. 5/2009 projektu, ko Padome sagatavoja 2009. gada 27. aprīlī (9127/2009 – C6‑0157/2009),

–   ņemot vērā Reglamenta 69. pantu un IV pielikumu,

–   ņemot vērā Budžeta komitejas ziņojumu (A6‑0282/2009),

A. tā kā 2009. finanšu gada vispārējā budžeta grozījuma Nr. 5 projekts attiecas uz pārpalikumu, kas iegūts no 2008. gada budžeta izpildes;

B.  tā kā budžeta grozījuma Nr. 5/2009 projekts ir paredzēts, lai oficiāli iekļautu šīs korekcijas 2009. finanšu gada budžetā,

1.  pieņem zināšanai budžeta grozījuma Nr. 5/2009 provizorisko projektu;

2.  apstiprina budžeta grozījuma Nr. 5/2009 projektu bez grozījumiem;

3.  uzdod priekšsēdētājam šo rezolūciju nosūtīt Padomei un Komisijai.

  • [1]  OV L 248, 16.9.2002., 1. lpp.
  • [2]  OV L 69, 13.3.2009.
  • [3]  OV C 139, 14.6.2006., 1. lpp.

PASKAIDROJUMS

Saskaņā ar Finanšu regulas 37. panta 1. punktu Komisija var iesniegt budžeta grozījuma provizorisku projektu, ja „ir ārkārtēji vai neparedzēti apstākļi, no kuriem nav iespējams izvairīties”. Pēc kontu slēgšanas saistībā ar n-1 finanšu gadu ir jāpiemēro Finanšu regulas 15. panta 3. punkts. Finanšu regulas 15. pantā ir noteikts, ka katra finanšu gada pārpalikums vai iztrūkums jāiegrāmato kā nākamā finanšu gada budžeta ieņēmumi vai izdevumi. Tādēļ ir vajadzīgs budžeta grozījums, kurš Komisijai jāiesniedz budžeta lēmējinstitūcijai 15 dienu laikā pēc provizorisko pārskatu iesniegšanas.

Komisijas priekšlikuma saturs

2008. gada budžeta izpildē vērojams pārpalikums EUR 1 796 151 821, ko Komisija ierosina iekļaut 2009. gada budžeta ieņēmumos. Pārpalikumu veido

· finanšu gada ieņēmumi (+ EUR 121 584 382 284,55),

· maksājumi no kārtējā gada apropriācijām (– EUR 115 549 972 381,55),

· maksājumu apropriācijas, kas pārnestas uz n+1 gadu (– EUR 3 912 336 487,46),

· EBTA apropriācijas, kas pārnestas no n-1 gada (– EUR 2 324 641,86),

· anulētās no n-1 gada pārnestās neizlietotās apropriācijas (+ EUR 187 895 817,94),

· valūtas kursa starpība attiecīgajā gadā (– EUR 497 711 435,90).

Turpmāk iekļautās tabulas datos var redzēt, ka budžeta izpilde pēdējos dažos gados ir ievērojami uzlabojusies.

Pārpalikuma iekļaušana budžetā attiecīgi samazinās dalībvalstu kopējās iemaksas ES budžetā. Šo kopējo dalībvalstu iemaksu samazinājumu iespaidos arī atjauninātās pašu resursu prognozes (TPR, PVN un NKI), kas ietver Apvienotās Karalistes atjaunināto korekciju.

Tā kā ES gada budžetam jābūt līdzsvarotam, līdzekļu pārpalikumu atmaksā dalībvalstīm. Turpmāk redzamajā tabulā ir redzama dalībvalstīm atmaksātā summa. Attiecīgā summa ir aprēķināta, pamatojoties uz katras dalībvalsts NKI.

 

€ miljonos1

 

 

Dalībvalsts

2008. gada budžeta pārpalikums

Beļģija

49.7

Bulgārija

5.0

Čehijas Republika

20.7

Dānija

34.4

Vācija

356.7

Igaunija

2.5

Īrija

23.6

Grieķija

35.2

Spānija

153.2

Francija

280.1

Itālija

222.7

Kipras sala

2.4

Latvija

3.5

Lietuva

4.7

Luksemburga

4.3

Ungārija

14.5

Malta

0.8

Nīderlande

84.3

Austrija

40.3

Polija

52.4

Portugāle

23.0

Rumānija

19.9

Slovēnija

5.2

Slovākija

9.1

Somija

27.5

Zviedrija

49.9

Apvienotā Karaliste

270.7

 

 

Kopā

1 796

 

 

(1) Noapaļoti skaitļi.

 

Referents ierosina pieņemt budžeta grozījuma projektu bez grozījumiem.

KOMITEJAS GALĪGAIS BALSOJUMS

Pieņemšanas datums

27.4.2009

 

 

 

Galīgais balsojums

+:

–:

0:

17

 

Deputāti, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Reimer Böge, James Elles, Salvador Garriga Polledo, Alain Lamassoure, Liene Liepiņa, Alexandru Nazare, Nina Škottová, László Surján, Glenn Bedingfield, Brigitte Douay, Catherine Guy-Quint, Jutta Haug, Vladimír Maňka, Ralf Walter, Anne E. Jensen

Aizstājējs(-i), kas bija klāt galīgajā balsošanā

Michael Gahler, Paul Rübig