SPRAWOZDANIE w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącego ustanowienia systemu Eurodac do porównywania odcisków palców w celu skutecznego stosowania rozporządzenia (WE) nr […/…] [ustanawiającego kryteria i mechanizmy ustalania państwa członkowskiego odpowiedzialnego za rozpatrzenie wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej złożonego w jednym z państw członkowskich przez obywatela kraju trzeciego lub bezpaństwowca] (przekształcenie)

29.4.2009 - (COM(2008)0825 – C6‑0475/2008 – 2008/0242(COD)) - ***I

Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych
Sprawozdawca: Nicolae Vlad Popa
(Przekształcenie – art. 80 a Regulaminu)

Procedura : 2008/0242(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury :  
A6-0283/2009
Teksty złożone :
A6-0283/2009
Teksty przyjęte :

PROJEKT REZOLUCJI LEGISLACYJNEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącego ustanowienia systemu Eurodac do porównywania odcisków palców w celu skutecznego stosowania rozporządzenia (WE) nr […/…] [ustanawiającego kryteria i mechanizmy ustalania państwa członkowskiego odpowiedzialnego za rozpatrzenie wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej złożonego w jednym z państw członkowskich przez obywatela kraju trzeciego lub bezpaństwowca] (przekształcenie)

(COM(2008)0825 – C6‑0475/2008 – 2008/0242(COD))

(Procedura współdecyzji – przekształcenie)

Parlament Europejski,

–   uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2008)0825),

–   uwzględniając art. 251 ust. 2 oraz art. 63 ust. 1a traktatu WE, zgodnie z którymi wniosek został przedstawiony przez Komisję (C6‑0475/2008),

–   uwzględniając Porozumienie międzyinstytucjonalne z dnia 28 listopada 2001 r. w sprawie bardziej uporządkowanego wykorzystania techniki przekształcania aktów prawnych[1],

–   uwzględniając pismo Komisji Prawnej z dnia 3 kwietnia 2009 r. skierowane do Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych zgodnie z art. 80 a ust. 3 Regulaminu,

–   uwzględniając art. 80 a i art. 51 Regulaminu,

–   uwzględniając sprawozdanie Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych (A6‑0283/2009),

A. mając na uwadze, że grupa konsultacyjna złożona z odpowiednich służb prawnych Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji stwierdziła, że przedmiotowy wniosek nie zawiera żadnych zmian merytorycznych innych niż te określone jako takie we wniosku, oraz że w odniesieniu do niezmienionych przepisów istniejących tekstów wniosek ogranicza się do ich prostej kodyfikacji bez zmian merytorycznych,

1.  zatwierdza wniosek Komisji w wersji uwzględniającej zalecenia grupy konsultacyjnej służb prawnych Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji oraz w wersji zawierającej dostosowania techniczne zatwierdzone przez Komisję Prawną, z uwzględnieniem poniższych poprawek;

2.  zwraca się do Komisji o ponowne przekazanie mu sprawy, jeśli uzna ona za stosowne wprowadzenie znaczących zmian do swojego wniosku lub zastąpienie go innym tekstem;

3.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji.

Poprawka  1

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Punkt 2 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(2) Wspólna polityka azylowa, w tym wspólny europejski system azylowy, stanowi jedno z osiągnięć, do których doprowadzić ma realizacja celu Unii Europejskiej zakładającego stopniowe ustanowienie przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości, otwartej dla tych, którzy, zmuszeni okolicznościami, słusznie szukają ochrony we Wspólnocie.

(2) Wspólna polityka azylowa, w tym wspólny europejski system azylowy, stanowi jedno z osiągnięć, do których doprowadzić ma realizacja celu Unii Europejskiej zakładającego stopniowe ustanowienie przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości, otwartej dla tych, którzy słusznie szukają ochrony międzynarodowej we Wspólnocie.

Uzasadnienie

Zmiana zgodna z terminologią ogólną.

Poprawka  2

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Punkt 4 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

[Poprawka nie dotyczy polskiej wersji językowej.]

Poprawka  3

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Punkt 9 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(9) Konieczne jest precyzyjne określenie reguł przesyłania danych o takich odciskach palców do systemu centralnego, zapisu takich danych oraz innych właściwych danych w systemie centralnym, ich przechowywania, porównywania z innymi danymi o odciskach palców, przesyłania wyników takich porównań oraz blokowania i usuwania zapisanych danych; reguły te mogą być zróżnicowane dla różnych kategorii obywateli krajów trzecich lub bezpaństwowców oraz powinny być dostosowane do ich sytuacji.

(9) Konieczne jest precyzyjne określenie reguł przesyłania danych o takich odciskach palców do systemu centralnego, zapisu takich danych oraz innych właściwych danych w systemie centralnym, ich przechowywania, porównywania z innymi danymi o odciskach palców, przesyłania wyników takich porównań oraz oznaczania i usuwania zapisanych danych; reguły te mogą być zróżnicowane dla różnych kategorii obywateli krajów trzecich lub bezpaństwowców oraz powinny być dostosowane do ich sytuacji.

Uzasadnienie

Ponieważ pojęcie „blokowania danych” zostało zastąpione we wniosku Komisji pojęciem „oznaczania danych”, należy odpowiednio zmienić punkt preambuły.

Poprawka  4

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Punkt 11 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(11) Okres przechowywania danych o odciskach palców powinien być krótszy w niektórych szczególnych sytuacjach, w przypadku gdy nie ma potrzeby ich przechowywania przez tak długi czas. Dane o odciskach palców powinny być usuwane natychmiast po uzyskaniu przez obywateli krajów trzecich lub bezpaństwowców obywatelstwa państwa członkowskiego.

(11) Okres przechowywania danych o odciskach palców powinien być krótszy w niektórych szczególnych sytuacjach, w przypadku gdy nie ma potrzeby ich przechowywania przez tak długi czas. Dane o odciskach palców powinny być usuwane natychmiast po uzyskaniu przez obywateli krajów trzecich lub bezpaństwowców obywatelstwa państwa członkowskiego lub pozwolenia na pobyt długoterminowy w państwie członkowskim zgodnie z dyrektywą Rady 2003/109/WE z dnia 25 listopada 2003 r. dotyczącą statusu obywateli państw trzecich będących rezydentami długoterminowymi1.

______________

1 Dz.U. L 16 z 23.1.2004, s. 44.

Poprawka  5

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Punkt 19 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(19) Należy stosować rozporządzenie (WE) nr 45/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2000 r. o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje i organy wspólnotowe i o swobodnym przepływie takich danych. Należy jednakże wyjaśnić pewną kwestię dotyczącą odpowiedzialności za przetwarzanie danych i nadzoru nad ochroną danych.

(19) Przetwarzanie danych osobowych zgodnie z niniejszym rozporządzeniem przez instytucje i organy wspólnotowe podlega przepisom rozporządzenia (WE) nr 45/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2000 r. o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje i organy wspólnotowe i o swobodnym przepływie takich danych. Należy jednakże wyjaśnić pewne kwestie dotyczące odpowiedzialności za przetwarzanie danych i nadzoru nad ochroną danych.

Uzasadnienie

Poprawka ma na celu jaśniejsze sformułowanie.

Poprawka  6

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Punkt 22 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(22) Państwa członkowskie powinny wprowadzić system kar nakładanych za wykorzystanie danych zapisanych w systemie centralnym w sposób sprzeczny z celem systemu Eurodac.

(22) Państwa członkowskie powinny wprowadzić system skutecznych, proporcjonalnych i odstraszających kar nakładanych za wykorzystanie danych wprowadzonych do systemu centralnego w sposób sprzeczny z celem systemu Eurodac.

Uzasadnienie

Poprawka ma na celu zachowanie spójności z tekstem art. 29.

Poprawka  7

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1. Po okresie przejściowym odpowiedzialność za zarządzanie operacyjne systemem Eurodac spoczywać będzie na organie zarządzającym, finansowanym z budżetu ogólnego Unii Europejskiej. Organ zarządzający zapewnia, we współpracy z państwami członkowskimi, by w systemie centralnym stosowane były zawsze, gdy przemawiają za tym wyniki analizy kosztów i korzyści, najlepsze z dostępnych technologii.

1. Po okresie przejściowym odpowiedzialność za zarządzanie operacyjne systemem Eurodac spoczywać będzie na organie zarządzającym, finansowanym z budżetu ogólnego Unii Europejskiej. Organ zarządzający zapewnia, we współpracy z państwami członkowskimi, by w systemie centralnym stosowane były zawsze, gdy przemawiają za tym wyniki analizy kosztów i korzyści, najlepsze z dostępnych technik.

Uzasadnienie

Jak wyjaśnił Europejski Inspektor Ochrony Danych w swojej opinii z dnia 18 lutego 2009 r., należy stosować szerszy termin „techniki”, który obejmuje zarówno stosowaną technologię, jak i sposób projektowania, budowania, utrzymywania oraz funkcjonowania obiektu.

Poprawka  8

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4 – ustęp 7

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

7. Organem zarządzającym, o którym mowa w niniejszym rozporządzeniu jest organ zarządzający właściwy ds. SIS II i VIS.

7. Organem zarządzającym, o którym mowa w niniejszym rozporządzeniu jest organ zarządzający właściwy ds. Eurodac, SIS II i VIS.

Uzasadnienie

Należy wymienić wszystkie trzy systemy informatyczne, za które będzie odpowiadał organ zarządzający.

Poprawka  9

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4 – ustęp 7 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

7a. Powołanie organu zarządzającego oraz interoperacyjność poszczególnych baz danych, w zakresie których organ ten ma uprawnienia, odbywa się bez uszczerbku dla osobnego i niezależnego działania tych baz danych.

Poprawka  10

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 5 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Pod koniec każdego roku przygotowuje się dane statystyczne w formie zestawienia miesięcznych statystyk za ten rok, włącznie ze wskazaniem liczby osób, w odniesieniu do których odnotowano trafienia na podstawie lit. b), c) i d).

Pod koniec każdego roku przygotowuje się dane statystyczne w formie zestawienia miesięcznych statystyk za ten rok, włącznie ze wskazaniem liczby osób, w odniesieniu do których odnotowano trafienia na podstawie lit. b), c), d) i g).

Uzasadnienie

Ponieważ obowiązek sporządzania statystyk przez organ zarządzający zgodnie z art. 5 ust. 1 obejmuje liczbę trafień w odniesieniu do osób, którym udzielono ochrony międzynarodowej, liczbę tę należy również wskazać w rocznym zestawieniu miesięcznych statystyk.

Poprawka  11

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 6 – tytuł i ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Pobieranie, przesyłanie i porównywanie odcisków palców

Pobieranie, przesyłanie i porównywanie danych o odciskach palców

1. Każde państwo członkowskie niezwłocznie po złożeniu wniosku określonego w art. 20 ust. 2 rozporządzenia dublińskiego pobiera odciski wszystkich palców od każdej osoby ubiegającej się o ochronę międzynarodową w wieku co najmniej 14 lat i w terminie 48 godzin od złożenia tego wniosku przesyła je, wraz z danymi, o których mowa w art. 7 ust. 1 lit. b)-g) do systemu centralnego.

1. Każde państwo członkowskie w ciągu 48 godzin od złożenia wniosku określonego w art. 20 ust. 2 rozporządzenia dublińskiego pobiera odciski wszystkich palców od każdej osoby ubiegającej się o ochronę międzynarodową w wieku co najmniej 14 lat i w ciągu 24 godzin od pobrania tych odcisków przesyła dane o odciskach palców, wraz z danymi, o których mowa w art. 7 ust. 1 lit. b)-g) niniejszego rozporządzenia do systemu centralnego.

W drodze wyjątku w przypadkach, w których odciski palców zostały poważnie, lecz jedynie tymczasowo uszkodzone i nie mogą być źródłem odpowiednich danych o odciskach palców, lub w przypadkach, w których istnieje konieczność wprowadzenia okresu kwarantanny z powodu poważnej choroby zakaźnej, termin 48 godzin na pobranie odcisków palców od osób ubiegających się o ochronę międzynarodową, o których mowa w tym ustępie, można wydłużyć do maksymalnie trzech tygodni. W uzasadnionych i sprawdzonych przypadkach siły wyższej państwa członkowskie mogą również wydłużyć termin 48 godzin o czas występowania tych okoliczności. Termin 24 godzin na przesłanie wymaganych danych stosuje się odpowiednio.

Uzasadnienie

Although it is of the utmost importance to introduce a specific deadline for the transmission of the fingerprint data, the deadline of 48 hours seems to be too short for taking and transmitting the fingerprint data to the Central System. A deadline of 48 hours for taking the fingerprints and a deadline of 24 hours for transmitting the fingerprint data seems to be more appropriate while still tackling the problem of late transmission of fingerprints by Member States. The second part of this amendment takes account of situations where the taking of fingerprints proves temporarily impossible.

Poprawka  12

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 6 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2. Na zasadzie odstępstwa od ust. 1, jeżeli osoba ubiegająca się o ochronę międzynarodową przybywa do odpowiedzialnego państwa członkowskiego w następstwie przekazania na mocy rozporządzenia dublińskiego, odpowiedzialne państwo członkowskie przesyła, zgodnie z wymogami łączności elektronicznej z systemem centralnym ustanowionymi przez organ zarządzający, wyłącznie informację o udanym przekazaniu właściwych danych zapisanych w systemie centralnym na mocy art. 6. Informacje te przechowywane są zgodnie z art. 8 w celu przekazywania ich na mocy art. 6 ust. 5.

2. Na zasadzie odstępstwa od ust. 1, jeżeli osoba ubiegająca się o ochronę międzynarodową przybywa do państwa członkowskiego odpowiedzialnego za rozpatrzenie wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej w następstwie przekazania na mocy art. 23 rozporządzenia dublińskiego, odpowiedzialne państwo członkowskie, zgodnie z wymogami łączności elektronicznej z systemem centralnym ustanowionymi przez organ zarządzający, jedynie zaznacza fakt udanego przekazania właściwych danych zapisanych w systemie centralnym na mocy art. 7 niniejszego rozporządzenia. Informacje te przechowywane są zgodnie z art. 8 w celu przekazywania ich na mocy ust. 5 niniejszego artykułu.

Uzasadnienie

Należy wprowadzić odniesienie do art. 7, zgodnie z którym zapisuje się właściwe dane. Pozostałe elementy poprawki mają na celu jaśniejsze sformułowanie.

Poprawka  13

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 6 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

5. System centralny automatycznie przesyła informacje o trafieniu lub negatywnym wyniku porównania do państwa członkowskiego pochodzenia. W przypadku gdy nastąpi trafienie, przesyła on wszystkie zestawy danych odpowiadające trafieniu oraz dane, o których mowa w art. 7 lit. a)-f) w odpowiednich przypadkach łącznie z oznaczeniem, o którym mowa w art. 14 ust. 1.

5. System centralny automatycznie przesyła informacje o trafieniu lub negatywnym wyniku porównania do państwa członkowskiego pochodzenia. W przypadku gdy nastąpi trafienie, przesyła on wszystkie zestawy danych odpowiadające trafieniu oraz dane, o których mowa w art. 7 lit. a)-g) w odpowiednich przypadkach łącznie z oznaczeniem, o którym mowa w art. 14 ust. 1.

Uzasadnienie

Numer identyfikacyjny operatora również powinien znaleźć się wśród przesyłanych danych.

Poprawka  14

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 9 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1. Dane odnoszące się do osoby, która uzyskała obywatelstwo któregokolwiek z państw członkowskich przed upływem okresu, o którym mowa w art. 8, usuwa się z systemu centralnego, zgodnie z art. 20 ust. 3, zaraz po tym, gdy państwo członkowskie pochodzenia uzyska informację, że dana osoba uzyskała takie obywatelstwo.

1. Dane odnoszące się do osoby, która uzyskała obywatelstwo któregokolwiek z państw członkowskich lub której państwo członkowskie wydało pozwolenie na pobyt długoterminowy zgodnie z dyrektywą 2003/109/WE przed upływem okresu, o którym mowa w art. 8, usuwa się z systemu centralnego, zgodnie z art. 20 ust. 3, zaraz po tym, gdy państwo członkowskie pochodzenia uzyska informację, że dana osoba uzyskała takie obywatelstwo lub wydano jej takie pozwolenie.

Poprawka  15

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 9 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2. System centralny informuje wszystkie państwa członkowskie pochodzenia o usunięciu przez inne państwo członkowskie pochodzenia danych, które doprowadziły do trafienia w połączeniu z danymi przesłanymi przez to państwo, dotyczącymi osób, o których mowa w art. 6 lub 10.

2. System centralny informuje wszystkie państwa członkowskie pochodzenia o usunięciu przez inne państwo członkowskie pochodzenia, z przyczyny określonej w ust. 1, danych, które doprowadziły do trafienia w połączeniu z danymi przesłanymi przez te państwa, dotyczącymi osób, o których mowa w art. 6 lub 10.

Uzasadnienie

Należy podkreślić związek z art. 9 ust. 1 (podobnie jak w art. 12 ust. 3 i 4 dotyczących kategorii drugiej osób podlegających procedurze Eurodac). Należy wyjaśnić, że ostatni fragment zdania odnosi się do wszystkich państw członkowskich pochodzenia, które przesłały dane, a nie do państwa członkowskiego pochodzenia, które usunęło dane.

Poprawka  16

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 10 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1. Każde państwo członkowskie, zgodnie z zabezpieczeniami ustanowionymi w europejskiej konwencji praw człowieka oraz w konwencji Narodów Zjednoczonych o prawach dziecka, niezwłocznie pobiera odciski wszystkich palców od wszystkich obywateli krajów trzecich lub bezpaństwowców w wieku co najmniej 14 lat, którzy przybyli z kraju trzeciego, zostali zatrzymani przez właściwe organy kontrolne w związku z nielegalnym przekroczeniem lądowej, morskiej lub powietrznej granicy tego państwa członkowskiego oraz nie zostali zawróceni.

1. Każde państwo członkowskie, zgodnie z zabezpieczeniami ustanowionymi w europejskiej Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności oraz w konwencji Narodów Zjednoczonych o prawach dziecka, pobiera odciski wszystkich palców od wszystkich obywateli krajów trzecich lub bezpaństwowców w wieku co najmniej 14 lat, którzy przybyli z kraju trzeciego, zostali zatrzymani przez właściwe organy kontrolne w związku z nielegalnym przekroczeniem lądowej, morskiej lub powietrznej granicy tego państwa członkowskiego oraz nie zostali zawróceni, w ciągu 48 godzin od terminu zatrzymania.

Uzasadnienie

Chociaż wprowadzenie konkretnego terminu na przesłanie danych o odciskach palców jest niezwykle istotne, termin 48 godzin wydaje się zbyt krótki na pobranie odcisków i przesłanie danych do systemu centralnego. Bardziej odpowiedni wydaje się termin 48 godzin na pobranie odcisków i 24 godzin na przesłanie danych o odciskach, choć wciąż trzeba rozwiązać problem późnego przesyłania odcisków palców przez państwa członkowskie.

Poprawka  17

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 10 – ustęp 2 – część wprowadzająca

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2. Dane państwo członkowskie w ciągu 48 godzin od daty zatrzymania przesyła do systemu centralnego następujące dane dotyczące każdego obywatela kraju trzeciego lub bezpaństwowca, o którym mowa w ust. 1 i który nie został zawrócony:

2. Dane państwo członkowskie w ciągu 24 godzin od pobrania odcisków palców od obywateli krajów trzecich lub bezpaństwowców, o których mowa w ust. 1, przesyła do systemu centralnego następujące dane dotyczące tych osób:

Uzasadnienie

Although it is of the utmost importance to introduce a specific deadline for the transmission of the fingerprint data, the deadline of 48 hours seems to be too short for taking and transmitting the fingerprint data to the Central System. A deadline of 48 hours for taking the fingerprints and a deadline of 24 hours for transmitting the fingerprint data seems to be more appropriate while still tackling the problem of late transmission of fingerprints by Member States. The objective of the second part of this amendment is to avoid repetition of a condition which is already laid down in the first paragraph of Article 10.

Poprawka  18

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 10 – ustęp 2 – akapit pierwszy a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

W drodze wyjątku w przypadkach, w których odciski palców zostały poważnie, lecz jedynie tymczasowo uszkodzone i nie mogą być źródłem odpowiednich danych o odciskach palców, lub w przypadkach, w których istnieje konieczność wprowadzenia okresu kwarantanny z powodu poważnej choroby zakaźnej, termin 48 godzin na pobranie odcisków palców od obywateli krajów trzecich lub bezpaństwowców, o których mowa w ust. 1, można wydłużyć do maksymalnie trzech tygodni. W uzasadnionych i sprawdzonych przypadkach siły wyższej państwa członkowskie mogą również wydłużyć termin 48 godzin o czas występowania tych okoliczności. Termin 24 godzin na przesłanie wymaganych danych stosuje się odpowiednio.

Uzasadnienie

Poprawka uwzględnia sytuację, w której pobranie odcisków palców okazuje się tymczasowo niemożliwe.

Poprawka  19

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 12 – ustęp 2 – część wprowadzająca

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2. Dane odnoszące się do obywatela kraju trzeciego lub bezpaństwowca, o których mowa w art. 10 ust. 1 zostają usunięte z systemu centralnego zgodnie z art. 21 ust. 3 niezwłocznie, jeżeli państwo członkowskie pochodzenia uzyska wiadomość o zaistnieniu jednej z następujących okoliczności przed upływem rocznego okresu wspomnianego w ust. 1:

2. Dane odnoszące się do obywatela kraju trzeciego lub bezpaństwowca, o których mowa w art. 10 ust. 1, zostają usunięte z systemu centralnego zgodnie z art. 20 ust. 3, gdy tylko państwo członkowskie pochodzenia uzyska wiadomość o zaistnieniu jednej z następujących okoliczności przed upływem okresu wspomnianego w ust. 1 niniejszego artykułu:

Uzasadnienie

Należy wprowadzić odniesienie do art. 20 ust. 3, zgodnie z którym jedynie państwo członkowskie pochodzenia jest uprawnione do usuwania danych. Celem drugiej części poprawki jest dostosowanie do tekstu art. 9 ust. 1, gdzie określono odpowiednie przepisy dotyczące kategorii pierwszej osób podlegających procedurze Eurodac. Celem skreślenia jest uniknięcie powtórzenia.

Poprawka  20

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 12 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3. System centralny informuje wszystkie państwa członkowskie pochodzenia o usunięciu przez inne państwo członkowskie pochodzenia, z przyczyn określonych w ust. 2 lit. a) i b), danych, które doprowadziły do trafienia w połączeniu z danymi przesłanymi przez to państwo, dotyczącymi osób, o których mowa w art. 10.

3. System centralny informuje wszystkie państwa członkowskie pochodzenia o usunięciu przez inne państwo członkowskie pochodzenia, z przyczyn określonych w ust. 2 lit. a) lub b), danych, które doprowadziły do trafienia w połączeniu z danymi przesłanymi przez te państwa, dotyczącymi osób, o których mowa w art. 10.

Uzasadnienie

Należy wyjaśnić, że ostatni fragment zdania odnosi się do wszystkich państw członkowskich pochodzenia, które przesłały dane, a nie do państwa członkowskiego pochodzenia, które usunęło dane.

Poprawka  21

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 12 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

4. System centralny informuje wszystkie państwa członkowskie pochodzenia o usunięciu przez inne państwo członkowskie pochodzenia, z przyczyny określonej w ust. 2 lit. c), danych, które zostały wyszukane i skojarzone z danymi przesłanymi przez to państwo, dotyczącymi osób, o których mowa w art. 6 lub 10.

4. System centralny informuje wszystkie państwa członkowskie pochodzenia o usunięciu przez inne państwo członkowskie pochodzenia, z przyczyny określonej w ust. 2 lit. c), danych, które zostały wyszukane i skojarzone z danymi przesłanymi przez te państwa, dotyczącymi osób, o których mowa w art. 6 lub 10.

Uzasadnienie

Należy wyjaśnić, że ostatni fragment zdania odnosi się do wszystkich państw członkowskich pochodzenia, które przesłały dane, a nie do państwa członkowskiego pochodzenia, które usunęło dane.

Poprawka  22

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 14 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1. Państwo członkowskie pochodzenia, które objęło ochroną międzynarodową osobę ubiegającą się ochronę międzynarodową, której dane zostały uprzednio zapisane na podstawie art. 6 w systemie centralnym, oznacza właściwe dane zgodnie z wymogami w zakresie łączności elektronicznej z systemem centralnym ustanowionymi przez organ zarządzający. Oznaczenie to przechowywane jest w systemie centralnym zgodnie z art. 8, w celu przekazywania go na mocy art. 6 ust. 5.

1. Państwo członkowskie pochodzenia, które objęło ochroną międzynarodową osobę ubiegającą się ochronę międzynarodową, której dane zostały uprzednio zapisane na podstawie art. 7 w systemie centralnym, oznacza właściwe dane zgodnie z wymogami w zakresie łączności elektronicznej z systemem centralnym ustanowionymi przez organ zarządzający. Oznaczenie to przechowywane jest w systemie centralnym zgodnie z art. 8, w celu przekazywania go na mocy art. 6 ust. 5.

Uzasadnienie

Należy wprowadzić odniesienie do art. 7, zgodnie z którym zapisuje się właściwe dane.

Poprawka  23

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 14 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2. Państwo członkowskie pochodzenia usuwa oznaczenie danych dotyczących obywatela kraju trzeciego lub bezpaństwowca, którego dane zostały uprzednio oznaczone zgodnie z ust. 1, jeżeli ochrona została cofnięta, wygasła lub odmówiono jej przedłużenia na podstawie art. 14 lub 19 dyrektywy Rady 2004/83/WE.

2. Państwo członkowskie pochodzenia usuwa oznaczenie danych dotyczących obywatela kraju trzeciego lub bezpaństwowca, którego dane zostały uprzednio oznaczone zgodnie z ust. 1, jeżeli ochrona została cofnięta, wygasła lub odmówiono jej przedłużenia na podstawie art. 14 lub 19 dyrektywy Rady 2004/83/WE lub jeżeli osoba taka przestaje być uchodźcą bądź przestaje kwalifikować się do ochrony uzupełniającej na mocy – odpowiednio – art. 11 i 16 tej dyrektywy.

Poprawka  24

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 16 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2. Państwa członkowskie powinny przesyłać dane, o których mowa w art. 7, art. 10 ust. 2 oraz art. 13 ust. 2 drogą elektroniczną. Dane, o których mowa w art. 7 oraz art. 10 ust. 2 są automatycznie zapisywane w systemie centralnym. W takim stopniu, w jakim jest to niezbędne do skutecznego działania systemu centralnego, organ zarządzający określa techniczne wymagania zapewniające właściwe przesyłanie danych drogą elektroniczną z państw członkowskich do systemu centralnego i w przeciwną stronę.

2. Państwa członkowskie przesyłają dane, o których mowa w art. 7, art. 10 ust. 2 oraz art. 13 ust. 2 drogą elektroniczną. Dane, o których mowa w art. 7 oraz art. 10 ust. 2 są automatycznie zapisywane w systemie centralnym. W takim stopniu, w jakim jest to niezbędne do skutecznego działania systemu centralnego, organ zarządzający określa techniczne wymagania zapewniające właściwe przesyłanie danych drogą elektroniczną z państw członkowskich do systemu centralnego i w przeciwną stronę.

Uzasadnienie

Ponieważ dane są przekazywane wyłącznie drogą elektroniczną, z wniosku Komisji usunięto wszelkie odniesienia do formy papierowej lub innych sposobów przekazywania danych. Elektroniczne przekazywanie danych powinno być zatem obowiązkowe.

Poprawka  25

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 16 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3. Numer referencyjny, o którym mowa w art. 7 lit. d) i art. 10 ust. 2 lit. d) umożliwia jednoznaczne przyporządkowanie danych do jednej określonej osoby oraz do państwa członkowskiego, które przesyła dane. Ponadto umożliwia stwierdzenie, czy dane te odnoszą się do osoby, o której mowa w art. 6, art. 10 lub art. 13.

3. Numer referencyjny, o którym mowa w art. 7 lit. d), art. 10 ust. 2 lit. d) oraz art. 13 ust. 1, umożliwia jednoznaczne przyporządkowanie danych do jednej określonej osoby oraz do państwa członkowskiego, które przesłało dane. Ponadto umożliwia stwierdzenie, czy dane te odnoszą się do osoby, o której mowa w art. 6, art. 10 lub art. 13.

Uzasadnienie

Numer referencyjny, jaki należy przesłać zgodnie z art. 13 ust. 1, również powinien spełniać powyższe warunki.

Poprawka  26

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 17 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2. System centralny przeprowadza porównania zgodnie z kolejnością napływania wniosków. Każdy wniosek musi zostać rozpatrzony w ciągu 24 godzin. W przypadku danych przesyłanych drogą elektroniczną państwo członkowskie może, ze względów związanych z prawem krajowym, wystąpić z wnioskiem o przeprowadzenie szczególnie pilnych porównań w ciągu godziny. Jeżeli nie można dotrzymać terminów określonych powyżej z uwagi na okoliczności niezależne od organu zarządzającego, system centralny rozpatruje taki wniosek w pierwszej kolejności, jak tylko ustaną te okoliczności. W takich przypadkach, w stopniu, w jakim jest to niezbędne do skutecznego działania systemu centralnego, organ zarządzający ustanawia kryteria zapewniające pierwszeństwo rozpatrzenia wniosków.

2. System centralny przeprowadza porównania zgodnie z kolejnością napływania wniosków. Każdy wniosek musi zostać rozpatrzony w ciągu 24 godzin. Państwo członkowskie może, ze względów związanych z prawem krajowym, wystąpić z wnioskiem o przeprowadzenie szczególnie pilnych porównań w ciągu godziny. Jeżeli nie można dotrzymać terminów określonych powyżej z uwagi na okoliczności niezależne od organu zarządzającego, system centralny rozpatruje taki wniosek w pierwszej kolejności, jak tylko ustaną te okoliczności. W takich przypadkach, w stopniu, w jakim jest to niezbędne do skutecznego działania systemu centralnego, organ zarządzający ustanawia kryteria zapewniające pierwszeństwo rozpatrzenia wniosków.

Uzasadnienie

Ponieważ dane są przesyłane wyłącznie drogą elektroniczną, należy odpowiednio zmienić tekst.

Poprawka  27

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 17 – ustęp 4 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Informacje otrzymane z systemu centralnego dotyczące innych danych, uznanych za niewiarygodne zostają usunięte lub zniszczone zaraz po stwierdzeniu niewiarygodności tych danych.

Informacje otrzymane z systemu centralnego dotyczące innych danych, uznanych za niewiarygodne zostają usunięte zaraz po stwierdzeniu niewiarygodności tych danych.

Uzasadnienie

Ponieważ dane są przekazywane wyłącznie drogą elektroniczną, z wniosku Komisji usunięto wszelkie odniesienia do formy papierowej lub innych sposobów przekazywania danych, a tekst należy odpowiednio zmienić.

Poprawka  28

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 17 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

5. Jeżeli ostateczna identyfikacja dokonana zgodnie z ust. 4 doprowadzi do ujawnienia, że wynik porównania otrzymany z systemu centralnego jest nieprawidłowy, państwa członkowskie informują o tym fakcie Komisję oraz organ zarządzający.

5. Jeżeli ostateczna identyfikacja dokonana zgodnie z ust. 4 doprowadzi do ujawnienia, że wynik porównania otrzymany z systemu centralnego jest nieprawidłowy, państwa członkowskie informują o tym fakcie Komisję, organ zarządzający oraz Europejskiego Inspektora Ochrony Danych.

Uzasadnienie

W interesie ochrony danych Europejskiej Inspektor Ochrony Danych powinien także być informowany o nieprawidłowych identyfikacjach.

Poprawka  29

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 17 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

6. Państwo członkowskie, które przyjmuje odpowiedzialność zgodnie z art. 17 rozporządzenia dublińskiego przekazuje komunikat z oznaczeniem tego faktu w odniesieniu do właściwych danych zapisanych w systemie centralnym na mocy art. 6 niniejszego rozporządzenia, zgodnie z wymogami komunikacji elektronicznej z systemem centralnym ustanowionymi przez organ zarządzający. Informacje te przechowywane są zgodnie z art. 8 w celu przekazywania ich na mocy art. 6 ust. 5.

6. Państwo członkowskie, które przyjmuje odpowiedzialność zgodnie z art. 17 rozporządzenia dublińskiego, zaznacza ten fakt w odniesieniu do właściwych danych zapisanych w systemie centralnym na mocy art. 7 niniejszego rozporządzenia, zgodnie z wymogami komunikacji elektronicznej z systemem centralnym ustanowionymi przez organ zarządzający. Informacje te przechowywane są zgodnie z art. 8 w celu przekazywania ich na mocy art. 6 ust. 5.

 

(Powyższy ustęp należy wstawić do art. 6 jako nowy ustęp 2a.)

Uzasadnienie

Należy wprowadzić odniesienie do art. 7, zgodnie z którym zapisuje się właściwe dane. Pozostałe elementy poprawki mają na celu jaśniejsze sformułowanie.

Poprawka  30

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 19 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1. Odpowiedzialne państwo członkowskie zapewnia bezpieczeństwo danych przed przesłaniem danych do systemu centralnego i w trakcie ich przesyłania. Każde państwo członkowskie zapewnia bezpieczeństwo danych otrzymanych z systemu centralnego.

1. Państwo członkowskie pochodzenia zapewnia bezpieczeństwo danych przed przesłaniem danych do systemu centralnego i w trakcie ich przesyłania. Każde państwo członkowskie zapewnia bezpieczeństwo danych otrzymanych z systemu centralnego.

Uzasadnienie

Poprawka ma na celu jednolite sformułowanie w całym tekście.

Poprawka  31

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 19 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

2a. Wszystkie organy, które uczestniczą w systemie Eurodac, zapobiegają dostępowi do danych lub transferowi danych zapisanych w Eurodac do organów nieupoważnionego kraju trzeciego, szczególnie do kraju pochodzenia osób objętych zakresem niniejszego rozporządzenia.

Uzasadnienie

Dostarczanie danych zapisanych w systemie Eurodac organom jakiegokolwiek nieupoważnionego kraju trzeciego, a w szczególności kraju pochodzenia osób objętych zakresem niniejszego rozporządzenia, może pociągnąć za sobą poważne konsekwencje dla członków rodzin osób objętych zakresem rozporządzenia w sprawie Eurodac.

Poprawka  32

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 19 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

3a. Organ zarządzający ustanawia wspólny zestaw wymogów, których muszą przestrzegać osoby chcące otrzymać upoważnienie do dostępu do systemu Eurodac.

Uzasadnienie

W celu zagwarantowania, że osoby mające dostęp do Eurodac cechuje ten sam poziom wiarygodności, w całej UE powinien obowiązywać wspólny poziom wymogów.

Poprawka  33

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 20 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2. Organami państw członkowskich, które zgodnie z ust. 1 mają dostęp do danych zapisanych w systemie centralnym, są organy wyznaczone przez każde państwo członkowskie do celów art. 1 ust. 1. Przy wyznaczeniu określa się, która dokładnie jednostka odpowiada za realizację zadań związanych ze stosowaniem niniejszego rozporządzenia. Każde państwo członkowskie niezwłocznie przekazuje Komisji i organowi zarządzającemu wykaz tych organów oraz wszelkie zmiany w tym wykazie. Organ zarządzający publikuje kompletny wykaz w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Jeżeli w wykazie nastąpiły zmiany, organ zarządzający raz do roku publikuje zaktualizowany kompletny wykaz.

2. Organami państw członkowskich, które zgodnie z ust. 1 mają dostęp do danych zapisanych w systemie centralnym, są organy wyznaczone przez każde państwo członkowskie do celów art. 1 ust. 1. Przy wyznaczeniu określa się, która dokładnie jednostka odpowiada za realizację zadań związanych ze stosowaniem niniejszego rozporządzenia. Każde państwo członkowskie niezwłocznie przekazuje Komisji i organowi zarządzającemu wykaz tych organów oraz wszelkie zmiany w tym wykazie, a w przypadku zmian najpóźniej 30 dni od ich dokonania. Organ zarządzający publikuje kompletny wykaz w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Jeżeli w wykazie nastąpiły zmiany, organ zarządzający raz do roku publikuje zaktualizowany kompletny wykaz.

Uzasadnienie

Potrzebny jest konkretny termin, w którym zmiany dokonane w wykazie organów mających dostęp do danych zapisanych w systemie centralnym zostaną przekazane Komisji i organowi zarządzającemu.

Poprawka  34

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 21 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2. Rejestr ten można wykorzystywać tylko do monitorowania, czy operacje przetwarzania danych są dopuszczalne w świetle zasad ochrony danych oraz do zapewnienia bezpieczeństwa danych zgodnie z art. 19. Rejestr musi być zabezpieczony przed nieupoważnionym dostępem za pomocą właściwych środków a zawarte w nim zapisy usuwane po upływie jednego roku po zakończeniu okresu przechowywania, o którym mowa w art. 8 oraz art. 12 ust. 1, jeśli nie są konieczne do przeprowadzenia procedur monitorowania, które zostały już uruchomione.

2. Rejestr ten można wykorzystywać tylko do monitorowania, czy operacje przetwarzania danych są dopuszczalne w świetle zasad ochrony danych oraz do zapewnienia bezpieczeństwa danych zgodnie z art. 19. Rejestr jest zabezpieczony przed nieupoważnionym dostępem za pomocą właściwych środków, a zawarte w nim zapisy usuwane po upływie jednego roku po zakończeniu okresu przechowywania, o którym mowa w art. 8 oraz art. 12 ust. 1, jeśli nie są konieczne do przeprowadzenia procedur monitorowania, które zostały już uruchomione.

Uzasadnienie

Poprawka ma na celu jednolite sformułowanie w całym tekście.

Poprawka  35

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 23 – ustęp 1 – akapit pierwszy – część wprowadzająca

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1. Państwo członkowskie pochodzenia podaje osobie objętej zakresem niniejszego rozporządzenia na piśmie lub w odpowiednich przypadkach ustnie, w języku, który jak można racjonalnie oczekiwać, jest dla niej zrozumiały następujące informacje:

1. Państwo członkowskie pochodzenia podaje osobie objętej zakresem niniejszego rozporządzenia na piśmie lub w odpowiednich przypadkach ustnie, w języku, który osoba ta rozumie lub można w uzasadniony sposób przypuszczać, że jest dla niej zrozumiały, następujące informacje:

Uzasadnienie

Celem poprawki jest przyjęcie jednolitego podejścia w szeregu aktów prawodawstwa wspólnotowego z podobnym odniesieniem do wymaganego poziomu znajomości języka.

Poprawka  36

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 23 – ustęp 1 – akapit pierwszy – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b) cel, dla którego jej dane będą przetwarzane w systemie Eurodac, łącznie z opisem celów rozporządzenia dublińskiego, zgodnie z art. 4 tego rozporządzenia;

b) cel, dla którego dotyczące jej dane będą przetwarzane w systemie Eurodac, łącznie z opisem celów rozporządzenia dublińskiego, zgodnie z art. 4 tego rozporządzenia;

Uzasadnienie

Poprawka ma na celu jaśniejsze sformułowanie.

Poprawka  37

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 23 – ustęp 1 – akapit pierwszy – litera e)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

e) o prawie dostępu do danych dotyczących tej osoby oraz prawie do żądania poprawienia nieprawidłowych danych dotyczących tej osoby lub usunięcia danych dotyczących tej osoby przetworzonych niezgodnie z prawem, łącznie z prawem otrzymania informacji na temat procedur korzystania z tych praw, jak również dane kontaktowe krajowych organów nadzorczych, o których mowa w art. 25 ust. 1, które rozpatrują skargi dotyczące ochrony danych osobowych.

e) prawo dostępu do dotyczących jej danych oraz prawo do żądania poprawienia nieprawidłowych dotyczących jej danych lub usunięcia dotyczących jej danych przetworzonych niezgodnie z prawem, a także procedury korzystania z tych praw, w tym dane kontaktowe administratora i krajowych organów nadzorczych, o których mowa w art. 24, które rozpatrują skargi dotyczące ochrony danych osobowych.

Uzasadnienie

As pointed out by the European Data Protection Supervisor in his opinion of 18 February 2009, it should be clarified that the data subject should be informed about the content and not only the existence of the right of access to data and the rights to correction or erasure of data as well as, separately, on the procedural steps he/she may take. The addition of the contact details of the relevant authorities takes account of the fact that the data controller is primarily responsible to ensure the application of the rights of the data subject. Reference should be made to Article 24 which contains the provisions about the supervision by the National Supervisory Authorities.

Poprawka  38

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 23 – ustęp 1 – akapit czwarty

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Jeżeli osobą ubiegającą się o ochronę międzynarodową jest małoletni, państwa członkowskie przekazują te informacje w sposób stosowny do jego wieku.

Jeżeli osobą objętą zakresem niniejszego rozporządzenia jest małoletni, państwa członkowskie przekazują te informacje w sposób stosowny do jego wieku.

Uzasadnienie

Obowiązek przekazywania informacji w sposób stosowny do wieku powinien dotyczyć wszystkich kategorii osób podlegających procedurze Eurodac, które są małoletnie, a nie tylko osób ubiegających się o ochronę międzynarodową.

Poprawka  39

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 23 – ustęp 9

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

9. W każdym przypadku, w którym osoba występuje o udostępnienie dotyczących jej danych zgodnie z ust. 1, właściwy organ odnotowuje w formie dokumentu pisemnego, że taki wniosek został złożony oraz, na żądanie krajowych organów nadzorczych, o których mowa w art. 25, niezwłocznie udostępnia im ten dokument.

9. W każdym przypadku, w którym osoba występuje o udostępnienie dotyczących jej danych zgodnie z ust. 2, właściwy organ odnotowuje w formie dokumentu pisemnego, że taki wniosek został złożony oraz, na żądanie krajowych organów nadzorczych, o których mowa w art. 24, niezwłocznie udostępnia im ten dokument.

Uzasadnienie

Należy wprowadzić odniesienie do art. 23 ust. 2, zgodnie z którym osoba, której dotyczą dane, może uzyskać dostęp do danych, a także do art. 24, który zawiera przepisy dotyczące nadzoru sprawowanego przez krajowe organy nadzorcze.

Poprawka  40

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 25 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1. Europejski Inspektor Ochrony Danych sprawdza, czy działania organu zarządzającego związane z przetwarzaniem danych osobowych przeprowadzane są zgodnie z niniejszym rozporządzeniem. Ma on w związku z tym obowiązki i uprawnienia, o których mowa w art. 46 i 47 rozporządzenia (WE) nr 45/2001.

1. Europejski Inspektor Ochrony Danych sprawdza, czy działania organu zarządzającego związane z przetwarzaniem danych osobowych przeprowadzane są zgodnie z niniejszym rozporządzeniem. Ma on w związku z tym obowiązki i uprawnienia, o których mowa w art. 46 i 47 rozporządzenia (WE) nr 45/2001. Europejski Inspektor Ochrony Danych może wymagać dostarczenia przez organ zarządzający wszelkich informacji, które uzna za konieczne do prowadzenia zadań powierzonych mu na mocy niniejszego rozporządzenia.

Uzasadnienie

Poprawka ta ma na celu zintensyfikowanie ogólnych kontroli ochrony danych oraz uściślenie uprawnień Europejskiego Inspektora Ochrony Danych w zakresie wymogu przekazywania informacji przez instytucje i organy Wspólnoty zgodnie z przepisami rozporządzenia (WE) nr 45/2001.

Poprawka  41

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 33 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3. Po zakończeniu przygotowań, o których mowa w ust. 2 lit. a), a w każdym przypadku nie później niż po 12 miesiącach od daty wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, państwa członkowskie zawiadamiają o tym Komisję

3. Po zakończeniu przygotowań, o których mowa w ust. 2 lit. a), co w żadnym wypadku nie powinno nastąpić później niż po 12 miesiącach od daty wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, państwa członkowskie zawiadamiają o tym Komisję

Uzasadnienie

Poprawka ma na celu jaśniejsze sformułowanie.

Poprawka  42

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 33 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

3a. W okresie przejściowym, o którym mowa w art. 4 ust. 4, odesłania do organu zarządzającego w niniejszym rozporządzeniu należy interpretować jako odesłanie do Komisji.

Uzasadnienie

Poprawka konieczna ze względu na bezpieczeństwo prawne. Ten sam przepis ustanawia art. 51 ust. 4 rozporządzenia w sprawie VIS (rozporządzenia WE nr 767/2008), które również zawiera szereg odniesień do organu zarządzającego.

  • [1]  Dz.U. L 77 z 28.3.2002, s. 1.

UZASADNIENIE

I. Kontekst ogólny

Eurodac rozpoczął działalność 15 stycznia 2003 r. jako ogólnowspólnotowy system informatyczny do porównywania odcisków palców osób ubiegających się o azyl oraz niektórych obywateli krajów trzecich lub bezpaństwowców. System zapewnia skuteczne stosowanie konwencji dublińskiej (zastąpionej później rozporządzeniem dublińskim), mającej na celu ustanowienie precyzyjnego i sprawnego mechanizmu ustalania odpowiedzialności za rozpatrywanie wniosków o udzielenie azylu złożonych w jednym z państw członkowskich UE.

„System dubliński”[1], jego rozporządzenie wykonawcze[2] oraz rozporządzenie w sprawie Eurodac[3] obowiązują obecnie w 27 państwach członkowskich, w Norwegii, na Islandii i w Szwajcarii, a wkrótce obejmą Liechtenstein.

System dubliński, który zajmuje się między innymi problemami wtórnej migracji i wielokrotnego składania wniosków o ochronę międzynarodową (tzw. „turystyka azylowa”) jest oparty na kryteriach związanych z: 1) zasadą łączenia rodzin; 2) wydawaniem zezwoleń na pobyt i wiz; 3) nielegalnym wjazdem lub nielegalnym pobytem na terytorium danego państwa członkowskiego; oraz 4) legalnym wjazdem na terytorium danego państwa członkowskiego. W celu zapewnienia niezbędnego poziomu elastyczności rozporządzenie dublińskie zawiera także dwie klauzule uznaniowe: „klauzulę suwerenności” oraz „klauzulę humanitarną”. Klauzula suwerenności” umożliwia państwu członkowskiemu rozpatrzenie wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej, nawet jeżeli państwo to nie jest odpowiedzialne za rozpatrzenie takiego wniosku na podstawie kryteriów ustanowionych w rozporządzeniu dublińskim (art. 3 ust. 2). „Klauzula humanitarna” zezwala państwu członkowskiemu na rozpatrzenie takiego wniosku ze względów rodzinnych lub kulturowych na żądanie innego państwa członkowskiego (art. 15), nawet jeżeli państwo to nie jest odpowiedzialne za rozpatrzenie takiego wniosku na podstawie kryteriów ustanowionych w rozporządzeniu.

W celu rozwiązania problemów pojawiających się w praktyce oraz zaspokojenia potrzeb osób z krajów trzecich i bezpaństwowców, którzy czasem ubiegają się o azyl w więcej niż jednym państwie członkowskim, dane państwo członkowskie pobiera odciski palców i przesyła je drogą elektroniczną do systemu centralnego Eurodac. Eurodac jest skomputeryzowaną bazą zawierającą dane o odciskach palców osób w wieku co najmniej 14 lat ubiegających się o ochronę międzynarodową, obywateli krajów trzecich i bezpaństwowców w wieku co najmniej 14 lat zatrzymanych w związku z nielegalnym przekroczeniem lądowej, morskiej lub powietrznej granicy państwa członkowskiego oraz osób w wieku co najmniej 14 lat przebywających nielegalnie na terytorium państwa członkowskiego.

Wniosek państwa członkowskiego o porównanie przesłanych danych o odciskach palców z danymi przechowywanymi w bazie będzie przetwarzany w systemie centralnym Eurodac. W przypadku trafienia – np. dlatego, że osoba, której dotyczą dane, złożyła uprzednio wniosek w innym państwie członkowskim – informacja ta może być pomocna w celu ustalenia, które państwo członkowskie odpowiada za rozpatrzenie wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej.

Ponieważ Komisja Europejska ocenia, że charakter przepisów obu instrumentów – rozporządzenia w sprawie Eurodac i rozporządzenia wykonawczego – jest podobny, a procedura ich przyjęcia jest taka sama (tzn. współdecyzja), wniosek Komisji przewiduje uchylenie rozporządzenia wykonawczego i włączenie jego treści do rozporządzenia w sprawie Eurodac. Dlatego według Komisji wniosek w sprawie przekształcenia rozporządzenia w sprawie Eurodac ma w zamierzeniu:

· z jednej strony zapewnić skuteczniejsze korzystanie z bazy Eurodac poprzez:

– ustanowienie przepisów zapewniających szybkie przesyłanie odcisków palców do jednostki centralnej Eurodac, tak aby zagwarantować właściwą identyfikację państwa odpowiedzialnego na mocy rozporządzenia dublińskiego za rozpatrzenie wniosku;

– zaktualizowanie i sprecyzowanie opisu różnych etapów zarządzania bazą danych, co jest również zgodne z celem polegającym na wspomnianym w tytule IV TWE zebraniu wszystkich dużych systemów informatycznych w jednym miejscu pod wspólnym zarządem i wykorzystaniu do ich obsługi jednej platformy (co pozwoliłoby na zwiększenie wydajności i ograniczenie kosztów operacyjnych);

– odblokowanie danych o osobach, którym przyznano status uchodźcy, oraz umożliwienie krajowym organom azylowym ich wyszukiwania w celu uniknięcia sytuacji, w której osoba, której przyznano status uchodźcy w jednym państwie członkowskim, ubiega się o ochronę w innym państwie członkowskim; oraz

· z drugiej strony zająć się kwestią ochrony danych poprzez:

– ustanowienie przepisów technicznych gwarantujących, że państwa członkowskie usuwają dane, które są już niepotrzebne do celu, w jakim zostały zgromadzone, a także umożliwiających Komisji lepsze monitorowanie przestrzegania zasad ochrony danych;

– wyjaśnienie przepisów zapewniających skuteczne monitorowanie ze strony krajowych organów nadzorczych.

Te poprawki, opracowane we wniosku Komisji w sprawie rewizji rozporządzenia Eurodac, stanowią pierwsze konkretne propozycje przedstawione przez Komisję Europejską. Propozycje te są zapowiedzią wdrożenia planu polityki azylowej oraz paktu o imigracji i azylu, których celem jest zapewnienie wyższego stopnia harmonizacji i lepszych standardów ochrony we wspólnym europejskim systemie azylowym.

Przedmiotowy wniosek ma służyć przekształceniu rozporządzenia Rady (WE) nr 2725/2000 i jego rozporządzenia wykonawczego – rozporządzenia Rady (WE) nr 407/2002 – w celu dostosowania przepisów, jakiego wymagają praktyczne zmiany oraz potrzeba zapewnienia spójności z dorobkiem prawnym w dziedzinie azylu, który ewoluował od czasu przyjęcia rozporządzenia w sprawie Eurodac. Konieczne są również zmiany w celu dostosowania zarządzania operacyjnego systemem Eurodac do nowej struktury administracyjnej, a także zapewnienia lepszej ochrony danych osobowych.

II. Stanowisko sprawozdawcy

Sprawozdania na temat działania systemu Eurodac, sporządzone przez Komisję Europejską i inne instytucje mające kompetencje w dziedzinie ochrony danych osobowych i ochrony podstawowych praw człowieka, poświadczają jego użyteczność. Jednak wciąż konieczne wydają się pewne ulepszenia skuteczności systemu, a także rozwiązanie problemów, jakie pojawiają się w praktyce.

Po dyskusjach z przedstawicielami instytucji zaangażowanych w ten proces sprawozdawca skoncentrował się na następujących kwestiach:

· Potrzeba wypracowania skutecznego i praktycznego, kompromisowego rozwiązania problemu pobierania i przesyłania danych o odciskach palców przez państwa członkowskie, w oparciu o podział tego procesu na dwa etapy z odrębnymi terminami:

na pierwszym etapie cyfrowe odciski palców zostaną pobrane w ciągu 48 godzin, z wyjątkiem sytuacji, w której z uwagi na częściowe uszkodzenie odcisków lub konieczność wprowadzenia okresu kwarantanny z powodu poważnej choroby termin ten zostanie wydłużony do trzech tygodni, oraz

na drugim etapie uzyskane dane zostaną przekazane przez państwa członkowskie do systemu centralnego Eurodac bez wyjątku w ciągu 24 godzin.

· Potrzeba spójnego stosowania zasady, zgodnie z którą dane nie powinny być przechowywane dłużej niż jest to konieczne do osiągnięcia celu, w jakim zostały pobrane. W związku z tym sprawozdawca popiera skrócenie okresu przechowywania danych kategorii drugiej (CAT 2) z dwóch lat do jednego roku.

· Jak najszybsze utworzenie zdecentralizowanej agencji zarządzającej systemami Eurodac, VIS i SIS II.

· Agencja zarządzająca opracowuje wspólny zestaw wymogów, których muszą przestrzegać osoby, którym przyznano upoważnienie do dostępu do systemu Eurodac i zawartych w nim informacji.

W związku z powyższym sprawozdawca jest zdania, że wniosek Komisji Europejskiej dotyczący kodyfikacji i częściowej zmiany rozporządzenia w sprawie Eurodac (COM(2008)0825) może podnieść skuteczność całego systemu, poruszając również drażliwe kwestie, z jakimi borykają się niektóre państwa członkowskie narażone na napływ nielegalnych imigrantów.

Sprawozdawca uważa zatem, że podejście Komisji, polegające na równoczesnej zmianie rozporządzeń „Dublin II” i „Eurodac”, stanowi okazję do dostosowania i ujednolicenia przepisów zawartych w obu tych aktach, co zapewni kompleksowe i przejrzyste ramy prawne na rzecz urzeczywistnienia europejskiej przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości. W rezultacie sprawozdawca popiera szybkie i równoległe zakończenie prac nad sprawozdaniami Parlamentu Europejskiego w sprawie tych dwóch wniosków.

  • [1]  Rozporządzenie (WE) nr 343/2003 ustanawiające kryteria i mechanizmy określania państwa członkowskiego właściwego dla rozpatrywania wniosku o azyl (rozporządzenie dublińskie).
  • [2]  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1560/2003 z dnia 2 września 2003 r., Dz.U. L 222 z 5.9.2003.
  • [3]  Rozporządzenie Rady (WE) nr 2725/2000 z dnia 11 grudnia 2000 r. dotyczące ustanowienia systemu „Eurodac” do porównywania odcisków palców w celu skutecznego stosowania konwencji dublińskiej.

ZAŁĄCZNIK: PISMO KOMISJI PRAWNEJ

COMMITTEE ON LEGAL AFFAIRS

CHAIRMAN

Ref.: D(2009)19596

Mr Gérard DEPREZ

Chairman

Committee on Civil Liberties, Justice and Home Affairs

ASP 09G206

BRUSSELS

Subject:   Proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council concerning the establishment of 'Eurodac' for the comparison of fingerprints for the effective application of Regulation (EC) No […/…] [establishing the criteria and mechanisms for determining the Member State responsible for examining an application for international protection lodged in one of the Member States by a third-country national or a stateless person] (recast)

(COM(2008)825 - C6-0475/2008 - 2008/0242(COD

Dear Chairman,

The Committee on Legal Affairs, which I am honoured to chair, has examined the proposal referred to above, pursuant to Rule 80a on Recasting, as introduced into the Parliament's Rules of Procedure by its Decision of 10 May 2007.

Paragraph 3 of that Rule reads as follows:

"If the committee responsible for legal affairs considers that the proposal does not entail any substantive changes other than those identified as such in the proposal, it shall inform the committee responsible.

In such a case, over and above the conditions laid down in Rules 150 and 151, amendments shall be admissible within the committee responsible only if they concern those parts of the proposal which contain changes.

However, amendments to the parts which have remained unchanged may be admitted by way of exception and on a case-by-case basis by the chairman of the above committee if he considers that this is necessary for pressing reasons relating to the internal logic of the text or because the amendments are inextricably linked to other admissible amendments. Such reasons must be stated in a written justification to the amendments".

Following the opinion of the Legal Service, whose representatives participated in the meetings of the Consultative Working Party examining the recast proposal, and in keeping with the recommendations of the draftsperson, the Committee on Legal Affairs considers that the proposal in question does not include any substantive changes other than those identified as such in the proposal or in the opinion of the Consultative Working Party and that, as regards the codification of the unchanged provisions of the earlier acts with those changes, the proposal contains a straightforward codification of the existing texts, without any change in their substance.

Furthermore, pursuant to Rules 80a(2) and 80(3), the Committee on Legal Affairs considered that the technical adaptations suggested in the opinion of the abovementioned Working Party were necessary in order to ensure that the proposal complied with the recasting rules.

In conclusion, after discussing it at its meeting of 31 March 2009, the Committee on Legal Affairs, by 17 votes in favour and no abstentions[1], recommends that your Committee, as the committee responsible, proceed to examine the above proposal in keeping with its suggestions and in accordance with Rule 80a.

Yours faithfully,

Giuseppe GARGANI

Encl.: Opinion of the Consultative Working Party.

  • [1]  The following Members were present: Giuseppe Gargani (Chairman), Carlo Casini, Bert Doorn, Klaus-Heiner Lehne, Hartmut Nassauer, Eva-Riitta Siitonen, Jaroslav Zvěřina, Tadeusz Zwiefka, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Manuel Medina Ortega, Aloyzas Sakalas, Diana Wallis, Francesco Enrico Speroni, Monica Frassoni, Jacques Toubon, Véronique Mathieu.

ZAŁĄCZNIK: OPINIA GRUPY KONSULTACYJNEJ SŁUŻB PRAWNYCH PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY I KOMISJI

 

 

 

GRUPA KONSULTACYJNA

SŁUŻB PRAWNYCH

 

                     Bruksela,

OPINIA

PRZEZNACZONA DLA                 PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

                                                       RADY

                                                       KOMISJI

Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącego ustanowienia systemu Eurodac do porównywania odcisków palców w celu skutecznego stosowania rozporządzenia (WE) nr […/…] [ustanawiającego kryteria i mechanizmy ustalania państwa członkowskiego odpowiedzialnego za rozpatrzenie wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej złożonego w jednym z państw członkowskich przez obywatela kraju trzeciego lub bezpaństwowca]

COM(2008)825 z 3.12.2008 – 2008/0242(COD)

Mając na uwadze Porozumienie międzyinstytucjonalne z dnia 28 listopada 2001 r. w sprawie bardziej uporządkowanego wykorzystania techniki przekształcania aktów prawnych, a w szczególności jego pkt 9, konsultacyjna grupa robocza, złożona z odpowiednich służb prawnych Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji, odbyła posiedzenie w dniu 21 stycznia 2009 r. w celu rozpatrzenia, między innymi, ww. wniosku przedstawionego przez Komisję.

Podczas wspomnianego posiedzenia[1], rozpatrując wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie Rady (WE) nr 2725/2000 z dnia 11 grudnia 2000 r. dotyczącego ustanowienia systemu Eurodac do porównywania odcisków palców w celu skutecznego stosowania konwencji dublińskiej, konsultacyjna grupa robocza, w wyniku wspólnego porozumienia, stwierdziła, co następuje:

1) W art. 12 ust. 2 odniesienie do „art. 21 ust. 3” należy dostosować tak, aby odniesienie dotyczyło „art. 20 ust. 3”.

2) Następujące fragmenty tekstu wniosku dotyczącego przekształcenia należało oznaczyć szarym wyróżnieniem używanym zazwyczaj do zaznaczania zmian merytorycznych:

- całość art. 13 ust. 4 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 2725/2000, która to litera została zaznaczona podwójnym przekreśleniem i występuje pomiędzy lit. a) i lit. b) art. 15 ust. 4 wniosku dotyczącego przekształcenia;

- w art. 20 ust. 4 akapit drugi wyrazy „Komisję i” (umieszczone w strzałkach oznaczających dostosowanie);

- w art. 22 proponowane zastąpienie wyrazu „Komisja” wyrazami „organ zarządzający lub inne państwo członkowskie”.

W rezultacie po dokonaniu analizy wniosku konsultacyjna grupa robocza stwierdziła jednogłośnie, że wniosek nie wprowadza żadnych zmian merytorycznych poza tymi, które są zaznaczone jako takie we wniosku lub w niniejszej opinii. Grupa robocza uznała również, że w odniesieniu do kodyfikacji niezmienionych przepisów wcześniejszych aktów prawnych z tymi istotnymi zmianami przedmiotowy wniosek dotyczy zwykłej kodyfikacji istniejącego tekstu, bez zmian merytorycznych.

C. PENNERA                       J.-C. PIRIS                           C.-F.DURAND

Dyrektor Generalny                Dyrektor Generalny                Dyrektor Generalny

Wydziału Prawnego                Wydziału Prawnego

  • [1]  Konsultacyjna grupa robocza miała do dyspozycji angielską, francuską i niemiecką wersję językową wniosku i pracowała w oparciu o wersję angielską, w której przedmiotowy wniosek został pierwotnie sporządzony.

PROCEDURA

Tytuł

Ustanowienie systemu Eurodac do porównywania odcisków palców (przekształcenie)

Odsyłacze

COM(2008)0825 – C6-0475/2008 – 2008/0242(COD)

Data przedstawienia w PE

3.12.2008

Komisja przedmiotowo właściwa

Data ogłoszenia na posiedzeniu

LIBE

3.2.2009

Komisja(e) wyznaczona(e) do wydania opinii

Data ogłoszenia na posiedzeniu

JURI

3.2.2009

 

 

 

Opinia niewydana

Data decyzji

JURI

31.3.2009

 

 

 

Sprawozdawca(y)

Data powołania

Nicolae Vlad Popa

20.1.2009

 

 

Rozpatrzenie w komisji

20.1.2009

16.3.2009

16.4.2009

27.4.2009

Data przyjęcia

27.4.2009

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

28

4

3

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Emine Bozkurt, Mihael Brejc, Carlos Coelho, Panayiotis Demetriou, Gérard Deprez, Bárbara Dührkop Dührkop, Claudio Fava, Armando França, Kinga Gál, Roland Gewalt, Jeanine Hennis-Plasschaert, Magda Kósáné Kovács, Roselyne Lefrançois, Claude Moraes, Martine Roure, Vladimir Urutchev

Zastępca(y) obecny(i) podczas głosowania końcowego

Simon Busuttil, Elisabetta Gardini, Sophia in ‘t Veld, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Jean Lambert, Antonio Masip Hidalgo, Nicolae Vlad Popa, Charles Tannock, Johannes Voggenhuber

Zastępca(y) (art. 178 ust. 2) obecny(i) podczas głosowania końcowego

Margrete Auken, Mariela Velichkova Baeva, Carmen Fraga Estévez, Anne E. Jensen, Helmuth Markov, Manolis Mavrommatis, Alexandru Nazare, Markus Pieper, Willem Schuth, Gabriele Zimmer