BETÆNKNING om forslag til Rådets afgørelse om indgåelse af aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Mongoliets regering om visse aspekter af lufttrafik

7.8.2009 - (KOM(2007)0731 – C7-0001/2009 – 2007/0252(CNS)) - *

Transport- og Turismeudvalget
Ordfører: Brian Simpson
(Forenklet procedure - forretningsordenens artikel 46, stk. 1)

Procedure : 2007/0252(CNS)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb :  
A7-0001/2009
Indgivne tekster :
A7-0001/2009
Forhandlinger :
Vedtagne tekster :

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING

om forslag til Rådets afgørelse om indgåelse af aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Mongoliets regering om visse aspekter af lufttrafik

(KOM(2007)0731 – C7-0001/2009 – 2007/0252(CNS))

(Høringsprocedure)

Europa-Parlamentet,

–   der henviser til forslag til Rådets afgørelse (KOM(2007)0731),

–   der henviser til EF-traktatens artikel 80, stk. 2, og artikel 300, stk. 2, første afsnit, første punktum,

–   der henviser til EF-traktatens artikel 300, stk. 3, første afsnit, der danner grundlag for Rådets høring af Parlamentet (C7-0001/2009),

–   der henviser til forretningsordenens artikel 55, artikel 90, stk. 8, og artikel 46, stk. 1,

–   der henviser til betænkning fra Transport- og Turismeudvalget (A7-0001/2009),

1.  godkender indgåelsen af aftalen;

2.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til medlemsstaternes regeringer og parlamenter og til Mongoliets regering.

BEGRUNDELSE

Som fastslået af De Europæiske Fællesskabers Domstol har Fællesskabet enekompetence på en række områder inden for ekstern luftfart, som traditionelt har været underlagt bilaterale lufttrafikaftaler mellem medlemsstaterne og tredjelande.

Rådet bemyndigede derfor i juni 2003 Kommissionen til at indlede forhandlinger med tredjelande om fællesskabsaftaler, som skulle træde i stedet for visse bestemmelser i eksisterende bilaterale aftaler.

Kommissionen har således forhandlet sig frem til en aftale med Mongoliets regering, der skal erstatte visse bestemmelser i de eksisterende bilaterale lufttrafikaftaler mellem medlemsstaterne og Mongoliet.

Disse ændringer vedrører:

Artikel 2 (udpegningsbestemmelse): For at undgå forskelsbehandling mellem Fællesskabets luftfartsselskaber er de traditionelle udpegningsbestemmelser, som henviser til luftfartsselskaber fra den medlemsstat, der er part i den bilaterale aftale, erstattet med en bestemmelse om fællesskabsudpegning, som henviser til alle luftfartsselskaber fra Det europæiske Fællesskab, Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde og Schweiz.

Artikel 4 (beskatning af flybrændstof): Mens de traditionelle bilaterale aftaler har tendens til at fritage flybrændstof generelt for beskatning, giver Rådets direktiv 2003/96/EF om omstrukturering af EF-bestemmelserne for beskatning af energiprodukter og elektricitet mulighed for en sådan beskatning ved beflyvning af ruter inden for Fællesskabets område.

Artikel 5 (takster): Det hedder i aftalen, at de luftfartsselskaber, der udpeges af Mongoliet, skal opkræve takster for transport, som udelukkende finder sted inden for Det Europæiske Fællesskabs område, i overensstemmelse med Det Europæiske Fællesskabs lovgivning.

Artikel 6 (konkurrence): Med artikel 6 bringes bestemmelser i bilaterale aftaler, som tydeligt er konkurrenceforvridende, i overensstemmelse med EU's konkurrencelovgivning.

Bilag 1 og 2 indeholder en liste over de bilaterale aftaler og de artikler heri, som der henvises til i artikel 1-6 i den foreslåede aftale. Der er tale om aftaler mellem Mongoliet og Østrig, Danmark, Finland, Tyskland, Ungarn, Luxembourg, Nederlandene, Polen, Rumænien, Sverige og Det Forenede Kongerige.

Bilag 3 indeholder en liste over andre stater, som der henvises til i artikel 2: Island, Liechtenstein og Norge - som henhører under aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde - samt Schweiz, som er omfattet af aftalen om luftfart mellem Det Europæiske Fællesskab og Det Schweiziske Forbund.

Den aftale, som Kommissionen har forhandlet sig frem til, er blevet undertegnet og bør anvendes foreløbigt. Forslaget til Rådets afgørelse giver Rådets formand bemyndigelse til at udpege den eller de personer, som skal underrette Mongoliet om, at de interne procedurer, der er nødvendige for, at aftalen kan træde i kraft, er afsluttet.

Parlamentet har beføjelse til at afgive udtalelse om aftalen på grundlag af høringsproceduren, jf. forretningsordenens artikel 90 ("Internationale aftaler"), stk. 8, der har følgende ordlyd:

"Parlamentet afgiver ved en enkel afstemning med et flertal af de afgivne stemmer udtalelse eller samstemmende udtalelse om indgåelse, forlængelse eller ændring af internationale aftaler eller finansprotokoller indgået af Det Europæiske Fællesskab, og der kan ikke stilles ændringsforslag til aftalens eller protokollens tekst."

På baggrund af ovenstående foreslår ordføreren, at Transport- og Turismeudvalget afgiver positiv udtalelse om indgåelsen af denne aftale.

PROCEDURE

Titel

Aftale mellem EF og Mongoliet om visse aspekter af lufttrafik

Referencer

KOM(2007)0731 – C7-0001/2009 – 2007/0252(CNS)

Dato for høring af EP

14.4.2009

Korresponderende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

TRAN

14.7.2009

Ordfører

       Dato for valg

Brian Simpson

15.7.2009

 

 

Forenklet procedure - dato for afgørelse

9.7.2009

Dato for vedtagelse

21.7.2009

 

 

 

Dato for indgivelse

28.7.2009