RAPORT Ettepanek võtta vastu nõukogu otsus Euroopa Ühenduse ja Mongoolia valitsuse vahelise teatavaid lennundusküsimusi käsitleva lepingu sõlmimise kohta

7.8.2009 - (KOM(2007)0731 – C7‑0001/2009 – 2007/0252(CNS)) - *

Transpordi- ja turismikomisjon
Raportöör: Brian Simpson
(Lihtsustatud menetlus – kodukorra artikli 46 lõige 1)

Menetlus : 2007/0252(CNS)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :  
A7-0001/2009
Esitatud tekstid :
A7-0001/2009
Arutelud :
Vastuvõetud tekstid :

EUROOPA PARLAMENDI ÕIGUSLOOMEGA SEOTUD RESOLUTSIOONI PROJEKT

ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu otsus Euroopa Ühenduse ja Mongoolia valitsuse vahelise teatavaid lennundusküsimusi käsitleva lepingu sõlmimise kohta

(KOM(2007)0731 – C7‑0001/2009 – 2007/0252(CNS))

(Nõuandemenetlus)

Euroopa Parlament,

–   võttes arvesse ettepanekut võtta vastu nõukogu otsus (KOM(2007)0731);

–   võttes arvesse EÜ asutamislepingu artikli 80 lõiget 2 ja artikli 300 lõike 2 esimese lõigu esimest lauset;

–   võttes arvesse EÜ asutamislepingu artikli 300 lõike 3 esimest lõiku, mille alusel nõukogu konsulteeris Euroopa Parlamendiga (C7‑0001/2009);

–   võttes arvesse kodukorra artiklit 55, artikli 90 lõiget 8 ja artikli 46 lõiget 1;

–   võttes arvesse transpordi- ja turismikomisjoni raportit (A7‑0001/2009),

1.  kiidab lepingu sõlmimise heaks;

2.  teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja komisjonile ning liikmesriikide ja Mongoolia valitsustele ja parlamentidele.

SELETUSKIRI

Vastavalt Euroopa Ühenduste Kohtu otsusele on ühendusel ainupädevus mitmetes välislennunduse küsimustes, mida tavapäraselt on reguleeritud liikmesriikide ja kolmandate riikide vaheliste kahepoolsete lennunduslepingutega.

Sellest tulenevalt volitas nõukogu 2003. aasta juunis komisjoni alustama kolmandate riikidega läbirääkimisi kehtivate kahepoolsete lepingute teatavate sätete asendamiseks ühendusega sõlmitavate lepingutega.

Seetõttu on komisjon pidanud Mongoolia valitsusega läbirääkimisi lepingu sõlmimiseks, millega asendatakse liikmesriikide ja Mongoolia vaheliste kehtivate kahepoolsete lennunduslepingute teatavad sätted.

Muudatused on seotud järgmiste artiklitega:

Artikkel 2 (määramissäte): ühenduse lennuettevõtjate vahelise diskrimineerimise vältimiseks asendatakse tavapärased, kahepoolse lennunduslepingu osaliseks oleva liikmesriigi lennuettevõtjatele viitavad määramissätted ühenduse määramissättega, milles viidatakse kõigile ühenduse, EMP ja Šveitsi lennuettevõtjatele.

Artikkel 4 (lennukikütuse maksustamine): kuigi tavapärased kahepoolsed lepingud üldjuhul vabastavad lennukikütuse maksudest, võimaldab nõukogu direktiiv 2003/96/EÜ (millega korraldatakse ümber energiatoodete ja elektrienergia maksustamise ühenduse raamistik) sellist maksustamist ühenduse territooriumil tegutsemise korral.

Artikkel 5 (hinnakujundus): lepingus sätestatakse, et tariifide suhtes, mida kohaldavad Mongoolia määratud lennuettevõtjad ühendusesiseste vedude puhul, kohaldatakse Euroopa Ühenduse õigust.

Artikkel 6 (konkurents): kahepoolsete lepingute selgelt konkurentsivastased sätted viiakse vastavusse ELi konkurentsiõigusega.

I ja II lisas on loetletud kahepoolsed lepingud ja nende artiklid, millele viidatakse kavandatava lepingu artiklites 1–6; need on lepingud Mongoolia ja Austria, Taani, Soome, Saksamaa, Ungari, Luksemburgi, Madalmaade, Poola, Rumeenia, Rootsi ning Ühendkuningriigi vahel.

III lisas on loetletud artiklis 2 viidatud teised riigid: Island, Liechtenstein ja Norra (Euroopa Majanduspiirkonna lepingu alusel) ning Šveits (Euroopa Ühenduse ja Šveitsi Konföderatsiooni vahelise lennutranspordilepingu alusel).

Leping, mille osas komisjon läbirääkimiste tulemusel kokkuleppele jõudis, allkirjastati ja seda tuleks ajutiselt kohaldada. Kavandatava nõukogu otsusega antakse nõukogu eesistujale volitused määrata isik või isikud, kes on pädev(ad) teavitama Mongooliat lepingu jõustamiseks vajalike ühendusesiseste menetluste lõpetamisest.

Parlamendil on õigus avaldada kõnealuse lepingu kohta arvamust nõuandemenetluse raames vastavalt kodukorra rahvusvahelisi lepinguid käsitleva artikli 90 lõikele 8, milles öeldakse järgmist:

„Parlament esitab oma arvamuse või annab oma nõusoleku Euroopa Ühenduse poolt rahvusvahelise lepingu või finantsprotokolli sõlmimise, pikendamise või muutmise kohta. Otsus võetakse vastu ühel hääletusel antud häälte enamusega; lepingu või protokolli teksti suhtes muudatusettepanekuid ei tehta.”

Ülaltoodut arvesse võttes soovitab raportöör transpordi- ja turismikomisjonil anda kõnealuse lepingu sõlmimisele heakskiidu.

MENETLUS

Pealkiri

EÜ ja Mongoolia vaheline teatavaid lennundusküsimusi käsitlev leping

Viited

KOM(2007)0731 – C7-0001/2009 – 2007/0252(CNS)

EPga konsulteerimise kuupäev

14.4.2009

Vastutav komisjon

       istungil teada andmise kuupäev

TRAN

14.7.2009

Raportöör(id)

       nimetamise kuupäev

Brian Simpson

15.7.2009

 

 

Lihtsustatud menetlus - otsuse kuupäev

9.7.2009

Vastuvõtmise kuupäev

21.7.2009