RAPORT Ettepanek võtta vastu nõukogu otsus protokolli kohta, millega muudetakse ühelt poolt Euroopa Ühenduse ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Hiina Rahvavabariigi valitsuse vahelist mereveolepingut

27.7.2009 - (8127/2009 – 13698/2008 – C7‑0030/2009 – 2008/0133(CNS)) - *

Transpordi- ja turismikomisjon
Raportöör: Brian Simpson
(Lihtsustatud menetlus – kodukorra artikli 46 lõige 1)

Menetlus : 2008/0133(CNS)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :  
A7-0002/2009
Esitatud tekstid :
A7-0002/2009
Arutelud :
Vastuvõetud tekstid :

EUROOPA PARLAMENDI ÕIGUSLOOMEGA SEOTUD RESOLUTSIOONI PROJEKT

ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu otsus protokolli kohta, millega muudetakse ühelt poolt Euroopa Ühenduse ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Hiina Rahvavabariigi valitsuse vahelist mereveolepingut (8127/2009 – 13698/2008 – C7‑0030/2009 – 2008/0133(CNS))

(Nõuandemenetlus)

Euroopa Parlament,

–   võttes arvesse komisjoni ettepanekut võtta vastu nõukogu otsus (KOM(2008)0405);

–   võttes arvesse ettepanekut võtta vastu nõukogu otsus (8127/2009);

–   võttes arvesse protokolli, millega muudetakse ühelt poolt Euroopa Ühenduse ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Hiina Rahvavabariigi valitsuse vahelist mereveolepingut (13698/2009);

–   võttes arvesse EÜ asutamislepingu artikli 80 lõiget 2 ja artikli 300 lõike 2 esimese lõigu esimest lauset;

–   võttes arvesse EÜ asutamislepingu artikli 300 lõike 3 esimest lõiku, mille alusel nõukogu konsulteeris Euroopa Parlamendiga (C7-0030/2009);

–   võttes arvesse kodukorra artiklit 55, artikli 90 lõiget 8 ja artikli 46 lõiget 1;

–   võttes arvesse transpordi- ja turismikomisjoni raportit (A7-0002/2009),

1.  kiidab lepingut muutva protokolli sõlmimise heaks;

2.  teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja komisjonile, liikmesriikide valitsustele ja parlamentidele ning Hiina Rahvavabariigi valitsusele ja parlamendile.

SELETUSKIRI

Bulgaaria ja Rumeenia ühinesid Euroopa Liiduga 1. jaanuaril 2007. Vastavalt Bulgaaria Vabariigi ja Rumeenia Euroopa Liiduga ühinemise tingimusi käsitleva akti artikli 6 lõikele 2 tuleb nende ühinemine ühelt poolt Euroopa Ühenduse ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Hiina Rahvavabariigi vahelise mereveolepinguga heaks kiita kõnealust lepingut muutva protokolli sõlmimise teel. Protokolli peab sama ühinemisakti artikli 6 lõikes 2 sätestatud lihtsustatud menetluse teel sõlmima Euroopa Liidu Nõukogu, kes tegutseb liikmesriikide nimel ja teeb otsuse ühehäälselt.

Komisjon ja Hiina esindajad parafeerisid protokolli eelnõu Pekingis 28. veebruaril 2008.

Protokolliga nähakse ette lepingusse tehtavad tehnilised ja keelelised kohandused, mis tulenevad kahe uue liikmesriigi ühinemisest.

Parlamendil on õigus avaldada protokolli kohta arvamust nõuandemenetluse raames vastavalt kodukorra rahvusvahelisi lepinguid käsitleva artikli 90 lõikele 8, milles öeldakse järgmist:

„Parlament esitab oma arvamuse või annab oma nõusoleku Euroopa Ühenduse poolt rahvusvahelise lepingu või finantsprotokolli sõlmimise, pikendamise või muutmise kohta. Otsus võetakse vastu ühel hääletusel antud häälte enamusega; lepingu või protokolli teksti suhtes muudatusettepanekuid ei tehta.”

Kõnealune protokoll allkirjastati 31. märtsil 2009 Brüsselis.

Ülaltoodust lähtudes ning võttes arvesse kõnealuse dokumendi tehnilist iseloomu, soovitab raportöör TRAN-komisjonil anda protokolli sõlmimisele heakskiidu.

MENETLUS

Pealkiri

EÜ ja Hiina vaheline mereveoleping

Viited

08127/2009 – C7-0030/2009 – KOM(2008)04052008/0133(CNS)

EPga konsulteerimise kuupäev

6.5.2009

Vastutav komisjon

       istungil teada andmise kuupäev

TRAN

14.7.2009

Raportöör(id)

       nimetamise kuupäev

Brian Simpson

15.7.2009

 

 

Lihtsustatud menetlus - otsuse kuupäev

9.7.2009

Vastuvõtmise kuupäev

21.7.2009