RAPORT Euroopa Liidu 2009. aasta paranduseelarve nr 6/2009 projekt, III jagu – Komisjon

28.7.2009 - (11888/2009 – C7‑0098/2009 – 2009/2047(BUD))

Eelarvekomisjon
Raportöör: Jutta Haug

Menetlus : 2009/2047(BUD)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :  
A7-0003/2009
Esitatud tekstid :
A7-0003/2009
Arutelud :
Vastuvõetud tekstid :

EUROOPA PARLAMENDI RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Euroopa Liidu 2009. aasta paranduseelarve nr 6/2009 projekti kohta, III jagu – Komisjon

(11888(2009)0288 – C7‑0098/2009 – 2009/2047(BUD))

Euroopa Parlament,

–   võttes arvesse EÜ asutamislepingu artiklit 272 ja Euratomi asutamislepingu artiklit 177;

–   võttes arvesse nõukogu 25. juuni 2002. aasta määrust (EÜ, Euratom) nr 1605/2002, mis käsitleb Euroopa ühenduste üldeelarve suhtes kohaldatavat finantsmäärust,[1] eriti selle artikleid 37 ja 38;

–   võttes arvesse Euroopa Liidu 2009. aasta üldeelarvet, mis võeti lõplikult vastu 18. detsembril 2008[2];

–   võttes arvesse 17. mai 2006. aasta institutsioonidevahelist kokkulepet Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni vahel eelarvedistsipliini ja usaldusväärse finantsjuhtimise kohta[3];

–   võttes arvesse komisjoni poolt 18. juunil 2009. aastal esitatud Euroopa Liidu 2009. aasta paranduseelarve nr 6/2009 esialgset projekti (KOM(2009)0288);

–   võttes arvesse nõukogu 13. juulil 2009. aastal koostatud paranduseelarve nr 6/2009 projekti (11888/2009 – C7‑0098/2009);

–   võttes arvesse kodukorra artiklit 75 ja V lisa;

–   võttes arvesse eelarvekomisjoni raportit (A7‑0003/2009),

A. arvestades, et 2009. aasta eelarve paranduseelarve nr 6 esialgne projekt hõlmab traditsiooniliste omavahendite prognoosi läbivaatamist, käibemaksu ja kogurahvatulu baasi, asjakohaste Ühendkuningriigi korrektsioonide eelarvestamist ja rahastamist ning 2009. aastal Madalmaade ja Rootsi kogurahvatulul põhineva makse vähendamise rahastamise läbivaatamist;

B.  arvestades, et paranduseelarve nr 6/2009 projekti eesmärk on kirjendada kõnealused eelarve korrigeerimised ametlikult 2009. aasta eelarvesse,

1.  kiidab paranduseelarve nr 6/2009 projekti muutmata kujul heaks;

2.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule ja komisjonile.

  • [1]  EÜT L 248, 16.9.2002, lk 1.
  • [2]  ELT L 69, 13.3.2009.
  • [3]  ELT C 139, 14.6.2006, lk 1.

SELETUSKIRI

2009. aasta eelarve paranduseelarve nr 6 esialgne projekt hõlmab traditsiooniliste omavahendite (s.o tollimaksud ja suhkrumaksud) prognoosi läbivaatamist, käibemaksu ja kogurahvatulu baasi, asjakohaste Ühendkuningriigi korrektsioonide eelarvestamist ja rahastamist ning 2009. aastal Madalmaade ja Rootsi kogurahvatulul põhineva makse vähendamise rahastamise läbivaatamist, mis toob kaasa liikmesriikide poolt ELi eelarvesse tehtavate omavahendite sissemaksete jaotuse muutumise.

Traditsiooniliste omavahendite, käibemaksu ja kogurahvatulu baasi prognoosi läbivaatamine on äärmiselt tehniline, ja sellega tehakse kohandusi viimaste majandusprognooside alusel, mis võeti vastu omavahendeid käsitleva nõuandva komisjoni koosolekul.

Eelarvetasakaalu hälvete Ühendkuningriigi kasuks korrigeerimine, mis tuleb kirjendada paranduseelarve nr 6/2009 esialgsesse projekti, puudutab aastaid 2005 ja 2008. Kuna teatud aasta Ühendkuningriigi korrektsiooni rahastatakse järgneval aastal, osalevad Ühendkuningriigi korrektsiooni rahastamisel kõik 27 liikmesriiki. Siiski puudutab 2005. aasta Ühendkuningriigi korrektsiooni rahastamine 2006. aastal 25 liikmesriiki.

Madalmaade ja Rootsi kogurahvatulul põhinevate maksete vähendamine 2009. aastaks kehtestati paranduseelarvega 3/2009. Summad kohandati praeguste hindadega, kohaldades ELi SKT deflaatorit eurodes, mis nähti ette komisjoni 2008. aasta kevade majandusprognoosis ehk mis oli kasutada 2009. aasta esialgse eelarveprojekti koostamise ajal. Madalmaade puhul on summaks 665,8 miljonit eurot ning Rootsi puhul 165,1 miljonit eurot ning need ei muutu. Vähendamisi rahastavad kõik liikmesriigid vastavalt oma kogurahvatulul põhineva makse osakaalule.

Raportööri seisukoht

Paranduseelarve nr 6/2009 esialgne projekt puudutab omavahendite süsteemi. Süsteem on äärmiselt tehniline ja selle arvutuseeskirjad on üksikasjalikult sätestatud asjaomastes õigusaktides. Seetõttu soovitab raportöör võtta paranduseelarve nr 6/2009 projekt vastu muutmata kujul.

MENETLUS  

Pealkiri

Euroopa Liidu 2009. aasta paranduseelarve nr 6/2009 projekt, III jagu – Komisjon

Viited

11888/2009 – C7-0098/2009 – 2009/2047(BUD)

Vastutav komisjon

  istungil teada andmise kuupäev

BUDG0.0.0000

 

Arvamuse esitaja(d)

  istungil teada andmise kuupäev

 

 

 

 

 

Raportöör(id)

  nimetamise kuupäev

Jutta Haug

24.1.2008

Endine raportöör / Endised raportöörid

 

Paranduseelarve projekti nõukogu poolt koostamise kuupäev

13.7.2009

Paranduseelarve projekti nõukogu poolt edastamise kuupäev

21.7.2009

Arutamine parlamendikomisjonis

21.7.2009

 

 

 

 

Vastuvõtmise kuupäev

21.7.2009

Lõpphääletuse tulemused

+:

–:

0:

35

 

 

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Damien Abad, Reimer Böge, José Manuel Fernandes, Salvador Garriga Polledo, Ingeborg Gräßle, Monika Hohlmeier, Alain Lamassoure, Janusz Lewandowski, Francesca Balzani, Göran Färm, Eider Gardiazábal Rubial, Jutta Haug, Jiří Havel, Edit Herczog, Ivaylo Kalfin, Vladimír Maňka, Alexander Alvaro, Carl Christoffer Haglund, Anne E. Jensen, Sergej Kozlík, Lajos Bokros, Miguel Portas, Claudio Morganti

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliige/asendusliikmed

Bendt Bendtsen, Pascale Gruny, Giovanni La Via, Paul Rübig, Theodor Dumitru Stolojan, Axel Voss, Frederic Daerden, Cătălin Sorin Ivan, Georgios Stavrakakis, Jutta Steinruck, Derek Vaughan, Riikka Manner

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliige/asendusliikmed (kodukorra art 178 lg 2)

 

Esitamise kuupäev

28.7.2009

Märkused(andmed on kättesaadavad ainult ühes keeles)

 

...