ZPRÁVA o návrhu nařízení Rady o změně nařízení (ES) č. 73/2009, kterým se stanoví společná pravidla pro režimy přímých podpor v rámci společné zemědělské politiky a kterým se zavádějí některé režimy podpor pro zemědělce a kterým se mění nařízení (ES) č. 1290/2005, (ES) č. 247/2006, (ES) č. 378/2007 a zrušuje nařízení (ES) č. 1782/2003

3. 9. 2009 - (KOM(2009)0321 – C7-0093/2009 – 2009/0084(CNS)) - *

Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova
Zpravodaj: Paolo De Castro
(Zjednodušený postup – čl. 46 odst. 1 jednacího řádu)

Postup : 2009/0084(CNS)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu :  
A7-0004/2009
Předložené texty :
A7-0004/2009
Rozpravy :
Přijaté texty :

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu nařízení Rady o změně nařízení (ES) č. 73/2009, kterým se stanoví společná pravidla pro režimy přímých podpor v rámci společné zemědělské politiky a kterým se zavádějí některé režimy podpor pro zemědělce a kterým se mění nařízení (ES)

č. 1290/2005, (ES) č. 247/2006, (ES) č. 378/2007 a zrušuje nařízení (ES) č. 1782/2003

(KOM(2009)0321 – C7-0093/2009 – 2009/0084(CNS))

(Postup konzultace)

Evropský parlament,

–   s ohledem na návrh Komise předložený Radě (KOM(2009)0321),

–   s ohledem na článek 37 Smlouvy o ES, podle kterého Rada konzultovala s Parlamentem (C7-0093/2009),

–   s ohledem na článek 55 a čl. 46 odst. 1 jednacího řádu,

–   s ohledem na zprávu Výboru pro zemědělství a rozvoj venkova (A7-0004/2009),

1.  schvaluje návrh Komise;

2.  vyzývá Radu, aby informovala Parlament, bude-li mít v úmyslu odchýlit se od znění schváleného Parlamentem;

3.  vyzývá Radu, aby znovu konzultovala Parlament, bude-li mít v úmyslu podstatně změnit návrh Komise;

4.  pověřuje svého předsedu, aby postoj Parlamentu předal Radě a Komisi.

POSTUP

Název

Systémy přímé podpory zemědělců v rámci SZP

Referenční údaje

KOM(2009)0321 – C7-0093/2009 – 2009/0084(CNS)

Datum konzultace s EP

13.7.2009

Příslušný výbor

       Datum oznámení na zasedání

AGRI

16.7.2009

Výbor(y) požádaný(é) o stanovisko

       Datum oznámení na zasedání

BUDG

16.7.2009

 

 

 

Nezaujaté stanovisko

       Datum rozhodnutí

BUDG

1.9.2009

 

 

 

Zpravodaj(ové)

       Datum jmenování

Paolo De Castro

21.7.2009

 

 

Zjednodušený postup - datum rozhodnutí

21.7.2009

Projednání ve výboru

2.9.2009

 

 

 

Datum přijetí

2.9.2009