BETÆNKNING om forslag til Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 73/2009 om fælles regler for den fælles landbrugspolitiks ordninger for direkte støtte til landbrugere og om fastlæggelse af visse støtteordninger for landbrugere, om ændring af forordning (EF) nr. 1290/2005, (EF) nr. 247/2006, (EF) nr. 378/2007 og om ophævelse af forordning (EF) nr. 1782/2003

3.9.2009 - (KOM(2009)0321 – C7‑0093/2009 – 2009/0084(CNS)) - *

Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter
Ordfører: Paolo De Castro
(Forenklet procedure - forretningsordenens artikel 46, stk. 1)

Procedure : 2009/0084(CNS)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb :  
A7-0004/2009
Indgivne tekster :
A7-0004/2009
Forhandlinger :
Vedtagne tekster :

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING

om forslag til Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 73/2009 om fælles regler for den fælles landbrugspolitiks ordninger for direkte støtte til landbrugere og om fastlæggelse af visse støtteordninger for landbrugere, om ændring af forordning (EF) nr. 1290/2005, (EF) nr. 247/2006, (EF) nr. 378/2007 og om ophævelse af forordning (EF) nr. 1782/2003

(KOM(2009)0321 – C7‑0093/2009 – 2009/0084(CNS))

(Høringsprocedure)

Europa-Parlamentet,

–   der henviser til Kommissionens forslag til Rådet (KOM(2009)0321),

–   der henviser til EF-traktatens artikel 37, der danner grundlag for Rådets høring af Parlamentet (C7‑0093/2009),

–   der henviser til forretningsordenens artikel 55 og artikel 46, stk. 1,

–   der henviser til betænkning fra Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter (A7‑0004/2009),

1.  godkender Kommissionens forslag;

2.  opfordrer Rådet til at underrette Parlamentet, hvis det ikke agter at følge den tekst, Parlamentet har godkendt;

3.  anmoder Rådet om fornyet høring, hvis det agter at ændre Kommissionens forslag i væsentlig grad;

4.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen.

PROCEDURE

Titel

Den fælles landbrugspolitiks ordninger for direkte støtte til landbrugere

Referencer

KOM(2009)0321 – C7-0093/2009 – 2009/0084(CNS)

Dato for høring af EP

13.7.2009

Korresponderende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

AGRI

16.7.2009

Rådgivende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

BUDG

16.7.2009

 

 

 

Ingen udtalelse

       Dato for afgørelse

BUDG

1.9.2009

 

 

 

Ordfører

       Dato for valg

Paolo De Castro

21.7.2009

 

 

Forenklet procedure - dato for afgørelse

21.7.2009

Behandling i udvalg

2.9.2009

 

 

 

Dato for vedtagelse

2.9.2009

 

 

 

Dato for indgivelse

4.9.2009