RAPORT Ettepanek võtta vastu nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 73/2009, millega kehtestatakse ühise põllumajanduspoliitika raames põllumajandustootjate suhtes kohaldatavate otsetoetuskavade ühiseeskirjad ja teatavad toetuskavad põllumajandustootjate jaoks, muudetakse määruseid (EÜ) nr 1290/2005, (EÜ) nr 247/2006, (EÜ) nr 378/2007 ning tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 1782/2003

3.9.2009 - (KOM(2009)0321 – C7‑0093/2009 – 2009/0084(CNS)) - *

Põllumajanduse ja maaelu arengu komisjon
Raportöör: Paolo De Castro
(Lihtsustatud menetlus – kodukorra artikli 46 lõige 1)

Menetlus : 2009/0084(CNS)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :  
A7-0004/2009
Esitatud tekstid :
A7-0004/2009
Arutelud :
Vastuvõetud tekstid :

EUROOPA PARLAMENDI ÕIGUSLOOMEGA SEOTUD RESOLUTSIOONI PROJEKT

ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 73/2009, millega kehtestatakse ühise põllumajanduspoliitika raames põllumajandustootjate suhtes kohaldatavate otsetoetuskavade ühiseeskirjad ja teatavad toetuskavad põllumajandustootjate jaoks, muudetakse määruseid (EÜ) nr 1290/2005, (EÜ) nr 247/2006, (EÜ) nr 378/2007 ning tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 1782/2003

(KOM(2009)0321 – C7‑0093/2009 – 2009/0084(CNS))

(Nõuandemenetlus)

Euroopa Parlament,

–   võttes arvesse komisjoni ettepanekut nõukogule (KOM(2009)0321);

–   võttes arvesse EÜ asutamislepingu artiklit 37, mille alusel nõukogu konsulteeris Euroopa Parlamendiga (C7‑0093/2009);

–   võttes arvesse kodukorra artiklit 55 ja artikli 46 lõiget 1;

–   võttes arvesse põllumajanduse ja maaelu arengu komisjoni raportit (A7‑0004/2009),

1.  kiidab komisjoni ettepaneku heaks;

2.  palub nõukogul Euroopa Parlamenti teavitada, kui nõukogu kavatseb Euroopa Parlamendi poolt heaks kiidetud teksti muuta;

3.  palub nõukogul Euroopa Parlamendiga uuesti konsulteerida, kui nõukogu kavatseb komisjoni ettepanekut oluliselt muuta;

4.  teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja komisjonile.

MENETLUS

Pealkiri

Ühise põllumajanduspoliitika raames kohaldatavad otsetoetuskavad põllumajandustootjate jaoks

Viited

KOM(2009)0321 – C7-0093/2009 – 2009/0084(CNS)

EPga konsulteerimise kuupäev

13.7.2009

Vastutav komisjon

       istungil teada andmise kuupäev

AGRI

16.7.2009

Arvamuse esitaja(d)

       istungil teada andmise kuupäev

BUDG

16.7.2009

 

 

 

Arvamuse esitamisest loobumine

       otsuse kuupäev

BUDG

1.9.2009

 

 

 

Raportöör(id)

       nimetamise kuupäev

Paolo De Castro

21.7.2009

 

 

Lihtsustatud menetlus - otsuse kuupäev

21.7.2009

Arutamine parlamendikomisjonis

2.9.2009

 

 

 

Vastuvõtmise kuupäev

2.9.2009