Pranešimas - A7-0004/2009Pranešimas
A7-0004/2009

PRANEŠIMAS dėl pasiūlymo dėl Tarybos reglamento, iš dalies keičiančio Tarybos reglamentą (EB) Nr. 73/2009, nustatantį bendrąsias tiesioginės paramos schemų ūkininkams pagal bendrą žemės ūkio politiką taisykles ir nustatantį tam tikras paramos schemas ūkininkams, iš dalies keičiantį Reglamentus (EB) Nr. 1290/2005, (EB) Nr. 247/2006, (EB) Nr. 378/2007 ir panaikinantį Reglamentą (EB) Nr. 1782/2003

3.9.2009 - (COM(2009)0321 – C7‑0093/2009 – 2009/0084(CNS)) - *

Žemės ūkio ir kaimo plėtros komitetas
Pranešėjas: Paolo De Castro
(Supaprastinta procedūra. Darbo tvarkos taisyklių 46 straipsnio 1 dalis)

Procedūra : 2009/0084(CNS)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga :  
A7-0004/2009
Pateikti tekstai :
A7-0004/2009
Debatai :
Priimti tekstai :

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl pasiūlymo dėl Tarybos reglamento, iš dalies keičiančio Tarybos reglamentą (EB) Nr. 73/2009, nustatantį bendrąsias tiesioginės paramos schemų ūkininkams pagal bendrą žemės ūkio politiką taisykles ir nustatantį tam tikras paramos schemas ūkininkams, iš dalies keičiantį Reglamentus (EB) Nr. 1290/2005, (EB) Nr. 247/2006, (EB) Nr. 378/2007 ir panaikinantį Reglamentą (EB) Nr. 1782/2003

(COM(2009)0321 – C7‑0093/2009 – 2009/0084(CNS))

(Konsultavimosi procedūra)

Europos Parlamentas,

–   atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Tarybai (COM(2009)0321),

–   atsižvelgdamas į EB sutarties 37 straipsnį, pagal kurį Taryba kreipėsi į Parlamentą dėl konsultacijos (C7‑0093/2009),

–   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 55 straipsnį bei 46 straipsnio 1 dalį,

–   atsižvelgdamas į Žemės ūkio ir kaimo plėtros komiteto pranešimą (A7‑0004/2009),

1.  pritaria Komisijos pasiūlymui;

2.  ragina Tarybą pranešti Parlamentui, jei ji ketina nukrypti nuo teksto, kuriam pritarė Parlamentas;

3.  ragina Tarybą dar kartą konsultuotis su Parlamentu, jei ji ketina iš esmės keisti Komisijos pasiūlymą;

4.  paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai ir Komisijai.

PROCEDŪRA

Pavadinimas

Tiesioginės paramos schemos ūkininkams pagal bendrą žemės ūkio politiką

Nuorodos

COM(2009)0321 – C7-0093/2009 – 2009/0084(CNS)

Konsultacijos su EP data

13.7.2009

Atsakingas komitetas

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

AGRI

16.7.2009

Nuomonę teikiantis (-ys) komitetas (-ai)

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

BUDG

16.7.2009

 

 

 

Nuomonė nepareikšta

       Nutarimo data

BUDG

1.9.2009

 

 

 

Pranešėjas(-ai)

       Paskyrimo data

Paolo De Castro

21.7.2009

 

 

Supaprastinta procedūra - nutarimo data

21.7.2009

Svarstymas komitete

2.9.2009

 

 

 

Priėmimo data

2.9.2009

 

 

 

Pateikimo data

4.9.2009