SPRÁVA o návrhu nariadenia Rady, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (ES) č. 73/2009, ktorým sa ustanovujú spoločné pravidlá režimov priamej podpory pre poľnohospodárov v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky a ktorým sa ustanovujú niektoré režimy podpory pre poľnohospodárov, ktorým sa menia a dopĺňajú nariadenia (ES) č. 1290/2005, (ES) č. 247/2006, (ES) č. 378/2007 a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1782/2003

3.9.2009 - (KOM(2009)0321 – C7‑0093/2009 – 2009/0084(CNS)) - *

Výbor pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka
Spravodajca: Paolo De Castro
(Zjednodušený postup - článok 46 ods. 1 rokovacieho poriadku)

Postup : 2009/0084(CNS)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu :  
A7-0004/2009
Predkladané texty :
A7-0004/2009
Rozpravy :
Prijaté texty :

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu nariadenia Rady, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (ES) č. 73/2009, ktorým sa ustanovujú spoločné pravidlá režimov priamej podpory pre poľnohospodárov v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky a ktorým sa ustanovujú niektoré režimy podpory pre poľnohospodárov, ktorým sa menia a dopĺňajú nariadenia (ES) č. 1290/2005, (ES) č. 247/2006, (ES) č. 378/2007 a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1782/2003

(KOM(2009)0321 – C7‑0093/2009 – 2009/0084(CNS))

(Konzultačný postup)

Európsky parlament,

–   so zreteľom na návrh Komisie pre Radu (KOM(2009)0321),

–   so zreteľom na článok 37 Zmluvy o ES, v súlade s ktorým Rada konzultovala s Európskym parlamentom (C7‑0093/2009),

–   so zreteľom na článok 55 a článok 46 ods. 1 rokovacieho poriadku,

–   so zreteľom na správu Výboru pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka (A7‑0004/2009),

1.  schvaľuje návrh Komisie;

2.  vyzýva Radu, aby oznámila Európskemu parlamentu, ak má v úmysle odchýliť sa od ním schváleného textu;

3.  žiada Radu o opätovnú konzultáciu, ak má v úmysle podstatne zmeniť návrh Komisie;

4.  poveruje svojho predsedu, aby túto pozíciu postúpil Rade a Komisii.

POSTUP

Názov

Priama podpora pre poľnohospodárov v rámci SPP

Referenčné čísla

KOM(2009)0321 – C7-0093/2009 – 2009/0084(CNS)

Dátum konzultácie s EP

13.7.2009

Gestorský výbor

       dátum oznámenia na schôdzi

AGRI

16.7.2009

Výbory požiadané o stanovisko

       dátum oznámenia na schôdzi

BUDG

16.7.2009

 

 

 

Bez predloženia stanoviska

       dátum rozhodnutia

BUDG

1.9.2009

 

 

 

Spravodajca

       dátum menovania

Paolo De Castro

21.7.2009

 

 

Zjednodušený postup - dátum rozhodnutia

21.7.2009

Prerokovanie vo výbore

2.9.2009

 

 

 

Dátum prijatia

2.9.2009