ZPRÁVA o návrhu nařízení Rady, kterým se stanoví odchylka od nařízení (ES) č. 1234/2007 („jednotné nařízení o společné organizaci trhů“), pokud jde o období intervence 2009 a 2010 u másla a sušeného odstředěného mléka

4. 7. 2009 - (KOM(2009)0354 – C7-0103/2009 – 2009/0094(CNS)) - *

Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova
Zpravodaj: Paolo De Castro
(Zjednodušený postup – čl. 46 odst. 2 jednacího řádu)


Postup : 2009/0094(CNS)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu :  
A7-0005/2009
Předložené texty :
A7-0005/2009
Rozpravy :
Přijaté texty :

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu nařízení Rady, kterým se stanoví odchylka od nařízení (ES) č. 1234/2007 („jednotné nařízení o společné organizaci trhů“), pokud jde o období intervence 2009 a 2010 u másla a sušeného odstředěného mléka

(KOM(2009)0354 – C7-0103/2009 – 2009/0094(CNS))

(Postup konzultace)

Evropský parlament,

–   s ohledem na návrh Komise předložený Radě (KOM(2009)0354),

–   s ohledem na článek 37 Smlouvy o ES, podle kterého Rada konzultovala s Parlamentem (C7-0103/2009),

–   s ohledem na článek 55 a čl. 46 odst. 2 jednacího řádu,

–   s ohledem na zprávu Výboru pro zemědělství a rozvoj venkova (A7-0005/2009),

1.  schvaluje pozměněný návrh Komise;

2.  vyzývá Komisi, aby návrh v souladu s čl. 250 odst. 2 Smlouvy o ES změnila odpovídajícím způsobem;

3.  vyzývá Radu, aby informovala Parlament, bude-li mít v úmyslu odchýlit se od znění schváleného Parlamentem;

4.  vyzývá Radu, aby znovu konzultovala Parlament, bude-li mít v úmyslu podstatně změnit návrh Komise;

5.  pověřuje svého předsedu, aby postoj Parlamentu předal Radě a Komisi.

Pozměňovací návrh    1

Návrh nařízení

Článek 2 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Článek 2a

Změna nařízení (ES) č. 72/2009

Čl. 4 bod 8 nařízení Rady (ES) č. 72/2009 ze dne 19. ledna 2009 o úpravách společné zemědělské politiky změnou nařízení (ES) č. 247/2006, (ES) č. 320/2006, (ES) č. 1405/2006, (ES) č. 1234/2007, (ES) č. 3/2008 a (ES) č. 479/2008 a zrušením nařízení (EHS) č. 1883/78, (EHS) č. 1254/89, (EHS) č. 2247/89, (EHS) č. 2055/93, (ES) č. 1868/94, (ES) č. 2596/97, (ES) č. 1182/2005 a (ES) č. 315/20071 se zrušuje.

_________

1Úř. věst. L 30, 31. 1. 2009, s. 1.

Odůvodnění

Vzhledem k vážné krizi v odvětví mléka a mléčných výrobků požaduje tento pozměňovací návrh obnovení podpory soukromého skladování sýra.

POSTUP

Název

Období intervence 2009 a 2010 u másla a sušeného odstředěného mléka

Referenční údaje

KOM(2009)0354 – C7-0103/2009 – 2009/0094(CNS)

Datum konzultace s EP

22.7.2009

Příslušný výbor

       Datum oznámení na zasedání

AGRI

Zpravodaj(ové)

       Datum jmenování

Paolo De Castro

21.7.2009

 

 

Zjednodušený postup - datum rozhodnutí

21.7.2009

Projednání ve výboru

2.9.2009

 

 

 

Datum přijetí

2.9.2009