RAPORT Ettepanek võtta vastu nõukogu määrus, millega sätestatakse erand määrusest (EÜ) nr 1234/2007 (ühise turukorralduse ühtne määrus) seoses 2009. ja 2010. aasta sekkumisperioodidega või ja lõssipulbri puhul

4.9.2009 - (KOM(2009)0354 – C7‑0103/2009 – 2009/0094(CNS)) - *

Põllumajanduse ja maaelu arengu komisjon
Raportöör: Paolo De Castro
                       (Lihtsustatud menetlus – kodukorra artikli 46 lõige 2)


Menetlus : 2009/0094(CNS)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :  
A7-0005/2009
Esitatud tekstid :
A7-0005/2009
Arutelud :
Vastuvõetud tekstid :

EUROOPA PARLAMENDI ÕIGUSLOOMEGA SEOTUD RESOLUTSIOONI PROJEKT

ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus, millega sätestatakse erand määrusest (EÜ) nr 1234/2007 (ühise turukorralduse ühtne määrus) seoses 2009. ja 2010. aasta sekkumisperioodidega või ja lõssipulbri puhul

(KOM(2009)0354 – C7‑0103/2009 – 2009/0094(CNS))

(Nõuandemenetlus)

Euroopa Parlament,

–   võttes arvesse komisjoni ettepanekut nõukogule (KOM(2009)0354);

–   võttes arvesse EÜ asutamislepingu artiklit 37, mille alusel nõukogu konsulteeris Euroopa Parlamendiga (C7‑0103/2009);

–   võttes arvesse kodukorra artiklit 55 ja artikli 46 lõiget 2;

–   võttes arvesse põllumajanduse ja maaelu arengu komisjoni raportit (A7‑0005/2009),

1.  kiidab komisjoni ettepaneku muudetud kujul heaks;

2.  palub komisjonil oma ettepanekut vastavalt muuta, järgides EÜ asutamislepingu artikli 250 lõiget 2;

3.  palub nõukogul Euroopa Parlamenti teavitada, kui nõukogu kavatseb Euroopa Parlamendi poolt heaks kiidetud teksti muuta;

4.  palub nõukogul Euroopa Parlamendiga uuesti konsulteerida, kui nõukogu kavatseb komisjoni ettepanekut oluliselt muuta;

5.  teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja komisjonile.

Muudatusettepanek    1

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

Artikkel 2 a

Määruse (EÜ) nr 72/2009 muudatusettepanek

Nõukogu 19. jaanuari 2009. aasta määruse (EÜ) nr 72/2009 (milles käsitletakse ühise põllumajanduspoliitika muudatusi ning millega muudetakse määruseid (EÜ) nr 247/2006, (EÜ) nr 320/2006, (EÜ) nr 1405/2006, (EÜ) nr 1234/2007, (EÜ) nr 3/2008 ja (EÜ) nr 479/2008, ning tunnistatakse kehtetuks määrused (EMÜ) nr 1883/78, (EMÜ) nr 1254/89, (EMÜ) nr 2247/89, (EMÜ) nr 2055/93, (EÜ) nr 1868/94, (EÜ) nr 2596/97, (EÜ) nr 1182/2005 ja (EÜ) nr 315/20071) artikli 4 punkt 8 jäetakse välja.

_________

1 ELT L 30, 31.1.2009, lk 1.

Selgitus

Piimandussektori ränga kriisi tõttu palutakse käesoleva muudatusettepanekuga taastada juustu eraladustusabi andmine.

MENETLUS

Pealkiri

2009. ja 2010. aasta sekkumisperioodid või ja lõssipulbri puhul

Viited

KOM(2009)0354 – C7-0103/2009 – 2009/0094(CNS)

EPga konsulteerimise kuupäev

22.7.2009

Vastutav komisjon

       istungil teada andmise kuupäev

AGRI

Raportöör(id)

       nimetamise kuupäev

Paolo De Castro

21.7.2009

 

 

Lihtsustatud menetlus - otsuse kuupäev

21.7.2009

Arutamine parlamendikomisjonis

2.9.2009

 

 

 

Vastuvõtmise kuupäev

2.9.2009