JELENTÉS az 1234/2007/EK rendelettől („az egységes közös piacszervezésről szóló rendelet”) a vajra és a sovány tejporra vonatkozó 2009-es és 2010-es intervenciós időszak tekintetében való eltérésről szóló tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

4.9.2009 - (COM(2009)0354 – C7‑0103/2009 – 2009/0094/(CNS)) - *

Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság
Előadó: Paolo De Castro
(Egyszerűsített eljárás – az eljárási szabályzat 46. cikkének (2) bekezdése)


Eljárás : 2009/0094(CNS)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot :  
A7-0005/2009
Előterjesztett szövegek :
A7-0005/2009
Viták :
Elfogadott szövegek :

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

az 1234/2007/EK rendelettől („az egységes közös piacszervezésről szóló rendelet”) a vajra és a sovány tejporra vonatkozó 2009-es és 2010-es intervenciós időszak tekintetében való eltérésről szóló tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

(COM(2009)0354 – C7‑0103/2009 – 2009/0094/(CNS))

(Konzultációs eljárás)

Az Európai Parlament,

–   tekintettel a Bizottságnak a Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2009)0354),

–   tekintettel az EK-Szerződés 37. cikkére, amelynek megfelelően a Tanács konzultált a Parlamenttel (C7–0103/2009),

–   tekintettel eljárási szabályzata 55. cikkére és 46. cikkének (2) bekezdésére,

–   tekintettel a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság jelentésére (A7–0005/2009),

1.  jóváhagyja a Bizottság javaslatát annak módosított formájában;

2.  felkéri a Bizottságot, hogy ennek megfelelően változtassa meg javaslatát az EK-Szerződés 250. cikkének (2) bekezdése értelmében;

3.  felhívja a Tanácsot, hogy tájékoztassa a Parlamentet, ha az általa jóváhagyott szövegtől el kíván térni;

4.  felkéri a Tanácsot a Parlamenttel való újbóli konzultációra abban az esetben, ha lényegesen módosítani kívánja a Bizottság javaslatát;

5.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament állásfoglalását a Tanácsnak és a Bizottságnak.

Módosítás  1

Rendeletre irányuló javaslat

2 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

2a. cikk

A 72/2009/EK rendelet módosítása

A közös agrárpolitika módosítása céljából a 247/2006/EK, a 320/2006/EK, az 1405/2006/EK, az 1234/2007/EK, a 3/2008/EK és a 479/2008/EK rendelet módosításáról, valamint az 1883/78/EGK, az 1254/89/EGK, a 2247/89/EGK, a 2055/93/EK, az 1868/94/EK, a 2596/97/EK, az 1182/2005/EK és a 315/2007/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2009. január 19-i 72/2009/EK tanácsi rendelet1 4. cikkének 8. pontját el kell hagyni.

_________

1HL L 30., 2009.1.31., 1. o.

Indokolás

A tejipari ágazat válsága miatt a javasolt módosítás a sajt magántárolására irányuló támogatás visszaállítását kéri.

ELJÁRÁS

Cím

A vajra és a sovány tejporra vonatkozó 2009-es és 2010-es intervenciós időszak

A hivatkozások értelmezése

COM(2009)0354 – C7-0103/2009 – 2009/0094(CNS)

Az Európai Parlamenttel folytatott konzultáció dátuma

22.7.2009

Illetékes bizottság

A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

AGRI

Előadó(k)

A határozathozatal időpontja:

Paolo De Castro

21.7.2009

 

 

Egyszerűsített eljárás - a határozat dátuma

21.7.2009

Szakbizottsági vita:

2.9.2009

 

 

 

Az elfogadás dátuma

2.9.2009