RAPPORT dwar il-proposta għal regolament tal-Kunsill li jidderoga mir-Regolament (KE) Nru 1234/2007 (Ir-Regolament Waħdieni dwar l-OKS) fir-rigward tal-perjodi tal-intervent tal-2009 u l-2010 għall-butir u l-ħalib xkumat tat-trab

4.9.2009 - (COM(2009)0354 – C7‑0103/2009 – 2009/0094(CNS)) - *

Kumitat għall-Agrikoltura u l-Iżvilupp Rurali
Rapporteur: Paolo De Castro
(Proċedura simplifikata - Artikolu 46(2) tar-Regoli ta' Proċedura)


Proċedura : 2009/0094(CNS)
Ċiklu ta' ħajja waqt sessjoni
Ċiklu relatat mad-dokument :  
A7-0005/2009
Testi mressqa :
A7-0005/2009
Dibattiti :
Testi adottati :

ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA TAL-PARLAMENT EWROPEW

dwar il-proposta għal regolament tal-Kunsill li jidderoga mir-Regolament (KE) Nru 1234/2007 (Ir-Regolament Waħdieni dwar l-OKS) fir-rigward tal-perjodi tal-intervent tal-2009 u l-2010 għall-butir u l-ħalib xkumat tat-trab

(COM(2009)0354 – C7‑0103/2009 – 2009/0094(CNS))

(Proċedura ta' konsultazzjoni)

Il-Parlament Ewropew,

–   wara li kkunsidra l-proposta tal-Kummissjoni lill-Kunsill (COM(2009)0354),

–   wara li kkunsidra l-Artikolu 37 tat-Trattat KE, li bi qbil miegħu huwa ġie kkonsultat mill-Kunsill(C7‑0103/2009),

–   wara li kkunsidra l-Artikolu 55 u l-Artikolu 46 tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

–   wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Agrikoltura u l-Iżvilupp Rurali (A7‑0005/2009),

1.  Japprova l-proposta tal-Kummissjoni hekk kif emendata;

2.  Jistieden lill-Kummissjoni biex temenda b'hekk il-proposta tagħha, bi qbil mal-Artikolu 250(2) tat-Trattat KE;

3.  Jitlob lill-Kunsill biex jinformah jekk ikollu l-ħsieb li jitbiegħed mit-test approvat mill-Parlament;

4.  Jitlob lill-Kunsill biex jerġa' jikkonsultah jekk ikollu l-ħsieb li jemenda l-proposta tal-Kummissjoni b'mod sustanzjali;

5.  Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu sabiex jgħaddi l-pożizzjoni tal-Parlament lill-Kunsill u lill-Kummissjoni.

Emenda  1

Proposta għal Regolament

Artikolu 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

Artikolu 2a

Emenda lir-Regolament (KE) Nru 72/2009

L-Artikolu 4(8) tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 72/2009 tad-19 ta' Jannar 2009 dwar modifiki għall-Politika Agrikola Komuni billi jemenda r-Regolamenti (KE) Nru 247/2006, (KE) Nru 320/2006, (KE) Nru 1405/2006, (KE) Nru 1234/2007, (KE) Nru 3/2008, u (KE) Nru 479/2008 u li jħassar ir-Regolamenti (KEE) Nru 1883/78, (KEE) Nru 1254/89, (KEE) Nru 2247/89, (KEE) Nru 2055/93, (KE) Nru 1868/94, (KE) Nru 2596/97, (KE) Nru 1182/2005 u (KE) Nru 315/2001 għandu jitħassar.

_________

1ĠU L 30, 31.1.2009, p. 1.

Ġustifikazzjoni

Minħabba kriżi serja fis-settur tal-ħalib, l-emenda proposta titlob li terġa' tiddaħħal l-għajnuna għall-ħażna privata tal-ġobon.

PROĊEDURA

Titolu

Perjodi ta’ intervent 2009 u 2010 għall-butir u t-trab tal-ħalib xkumat tat-trab

Referenzi

COM(2009)0354 – C7-0103/2009 – 2009/0094(CNS)

Data meta ġie kkonsultat il-PE

22.7.2009

Kumitat responsabbli

       Data tat-tħabbir fis-seduta plenarja

AGRI

Rapporteur(s)

       Data tal-ħatra

Paolo De Castro

21.7.2009

 

 

Proċedura simplifikata - data tad-deċiżjoni

21.7.2009

Eżami fil-kumitat

2.9.2009

 

 

 

Data tal-adozzjoni

2.9.2009

 

 

 

Data tat-tressiq

7.9.2009