VERSLAG over het voorstel voor een verordening van de Raad tot afwijking van Verordening (EG) nr. 1234/2007 ("Integrale-GMO-verordening"), wat de interventieperioden 2009 en 2010 voor boter en mageremelkpoeder betreft

4.9.2009 - (COM(2009)0354 – C7‑0103/2009 – 2009/0094(CNS)) - *

Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling
Rapporteur: Paolo De Castro
(Vereenvoudigde procedure – Artikel 46, lid 2, van het Reglement)


Procedure : 2009/0094(CNS)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus :  
A7-0005/2009
Ingediende teksten :
A7-0005/2009
Debatten :
Aangenomen teksten :

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over het voorstel voor een verordening van de Raad tot afwijking van Verordening (EG) nr. 1234/2007 ("Integrale-GMO-verordening"), wat de interventieperioden 2009 en 2010 voor boter en mageremelkpoeder betreft

(COM(2009)0354 – C7‑0103/2009 – 2009/0094(CNS))

(Raadplegingsprocedure)

Het Europees Parlement,

–   gezien het voorstel van de Commissie aan de Raad (COM(2009)0354),

–   gelet op artikel 37 van het EG‑Verdrag, op grond waarvan het Parlement door de Raad is geraadpleegd (C7‑0103/2009),

–   gelet op artikel 55 en artikel 46, lid 2, van zijn Reglement,

–   gezien het verslag van de Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling (A7‑0005/2009),

1.  hecht zijn goedkeuring aan het Commissievoorstel, als geamendeerd door het Parlement;

2.  verzoekt de Commissie haar voorstel krachtens artikel 250, lid 2, van het EG‑Verdrag dienovereenkomstig te wijzigen;

3.  verzoekt de Raad, wanneer deze voornemens is af te wijken van de door het Parlement goedgekeurde tekst, het Parlement hiervan op de hoogte te stellen;

4.  wenst opnieuw te worden geraadpleegd ingeval de Raad voornemens is ingrijpende wijzigingen aan te brengen in het voorstel van de Commissie;

5.  verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad en de Commissie.

Amendement    1

Voorstel voor een verordening

Artikel 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Artikel 2 bis

Amendement op Verordening (EG) nr. 72/2009

 

Artikel 4, punt 8, van Verordening (EG) nr. 72/2009 van de Raad van 19 januari 2009 houdende wijzigingen van het gemeenschappelijk landbouwbeleid door wijziging van de Verordeningen (EG) nr. 247/2006, (EG) nr. 320/2006, (EG) nr. 1405/2006, (EG) nr. 1234/2007, (EG) nr. 3/2008 en (EG) nr. 479/2008 en tot intrekking van de Verordeningen (EEG) nr. 1883/78, (EEG) nr. 1254/89, (EEG) nr. 2247/89, (EEG) nr. 2055/93, (EG) nr. 1868/94, (EG) nr. 2596/97, (EG) nr. 1182/2005 en (EG) nr. 315/2007 wordt geschrapt.

 

_________

1PB L 30 van 31.1.2009, blz. 1.

Motivering

Ingevolge de ernstige crisis in de zuivelsector wil het voorgestelde amendement de steun voor de particuliere opslag van kaas herstellen.

PROCEDURE

Titel

Interventieperioden 2009 en 2010 voor boter en mageremelkpoeder

Document- en procedurenummers

COM(2009)0354 – C7-0103/2009 – 2009/0094(CNS)

Datum raadpleging EP

22.7.2009

Commissie ten principale

       Datum bekendmaking

AGRI

Rapporteur(s)

       Datum benoeming

Paolo De Castro

21.7.2009

 

 

Vereenvoudigde procedure - datum besluit

21.7.2009

Behandeling in de commissie

2.9.2009

 

 

 

Datum goedkeuring

2.9.2009

 

 

 

Datum indiening

7.9.2009