RAPORT referitor la propunerea de regulament al Consiliului privind derogarea de la Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 („Regulamentul unic OCP”) în ceea ce priveşte perioadele de intervenţie 2009 şi 2010 pentru unt şi laptele praf degresat

4.9.2009 - (COM(2009)0354 – C7‑0103/2009 – 2009/0094/(CNS)) - *

Comisia pentru agricultură şi dezvoltare rurală
Raportor: Paolo De Castro
[Procedura simplificată - articolul 46 alineatul (2) din Regulamentul de procedură]


Procedură : 2009/0094(CNS)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului :  
A7-0005/2009
Texte depuse :
A7-0005/2009
Dezbateri :
Texte adoptate :

PROIECT DE REZOLUŢIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitor la propunerea de regulament al Consiliului privind derogarea de la Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 („Regulamentul unic OCP”) în ceea ce priveşte perioadele de intervenţie 2009 şi 2010 pentru unt şi laptele praf degresat

(COM(2009)0354 – C7‑0103/2009 – 2009/0094/(CNS))

(Procedura de consultare)

Parlamentul European,

–   având în vedere propunerea Comisiei prezentată Consiliului (COM(2009)0354),

–   având în vedere articolul 37 din Tratatul CE, în temeiul căruia a fost consultat de către Consiliu (C7-0103/2009),

–   având în vedere articolul 55 şi articolul 46 alineatul (2) din Regulamentul său de procedură,

–   având în vedere raportul Comisiei pentru agricultură şi dezvoltare rurală (A7-0005/2009),

1.  aprobă propunerea Comisiei astfel cum a fost modificată;

2.  invită Comisia să-şi modifice propunerea în consecinţă, în conformitate cu articolul 250 alineatul (2) din Tratatul CE;

3.  invită Consiliul să informeze Parlamentul, în cazul în care intenţionează să se îndepărteze de la textul aprobat de acesta;

4.  solicită Consiliului să îl consulte din nou în cazul în care intenţionează să modifice în mod substanţial propunerea Comisiei;

5.  încredinţează Preşedintelui sarcina de a transmite Consiliului şi Comisiei poziţia Parlamentului.

Amendamentul  1

Propunere de regulament

Articolul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Articolul 2a

Modificarea Regulamentului (CE) nr. 72/2009

Articolul 4 punctul 8 din Regulamentul Consiliului (CE) nr. 72/2009 din 19 ianuarie 2009 privind modificările aduse politicii agricole comune prin modificarea Regulamentelor (CE) nr. 247/2006, (CE) nr. 320/2006, (CE) nr. 1405/2006, (CE) nr. 1234/2007, (CE) nr. 3/2008 şi (CE) nr. 479/2008 şi abrogarea Regulamentelor (CEE) nr. 1883/78, (CEE) nr.1254/89, (CEE) nr. 2247/89, (CEE) nr. 2055/93, (CE) nr.1868/94, (CE) nr. 2596/97, (CE) nr. 1182/2005 şi (CE) nr. 315/2007

1 se elimină.

_________

1JO L 30, 31.1.2009, p. 1.

Justificare

Având în vedere criza gravă din sectorul produselor lactate, amendamentul propus are ca scop restabilirea ajutorului destinat depozitării private a brânzeturilor.

PROCEDURĂ

Titlul

Perioadele de intervenție 2009 și 2010 pentru unt și laptele praf degresat

Referinţe

COM(2009)0354 – C7-0103/2009 – 2009/0094(CNS)

Data consultării PE

22.7.2009

Comisia competentă în fond:

Data anunţului în plen

AGRI

Raportor(i)

Data numirii

Paolo De Castro

21.7.2009

 

 

Procedură simplificată - data deciziei

21.7.2009

Examinare în comisie

2.9.2009

 

 

 

Data adoptării

2.9.2009