SPRÁVA o návrhu nariadenia Rady, ktorým sa ustanovuje výnimka z nariadenia (ES) č. 1234/2007 (nariadenie o jednotnej spoločnej organizácii trhov), pokiaľ ide o intervenčné obdobia pre maslo a sušené odtučnené mlieko v rokoch 2009 a 2010

4.9.2009 - (KOM(2009)0354 – C7‑0103/2009 – 2009/0094(CNS)) - *

Výbor pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka
Spravodajca: Paolo De Castro
(Zjednodušený postup - článok 46 ods. 2 rokovacieho poriadku)


Postup : 2009/0094(CNS)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu :  
A7-0005/2009
Predkladané texty :
A7-0005/2009
Rozpravy :
Prijaté texty :

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu nariadenia Rady, ktorým sa ustanovuje výnimka z nariadenia (ES) č. 1234/2007 (nariadenie o jednotnej spoločnej organizácii trhov), pokiaľ ide o intervenčné obdobia pre maslo a sušené odtučnené mlieko v rokoch 2009 a 2010

(KOM(2009)0354 – C7‑0103/2009 – 2009/0094(CNS))

(Konzultačný postup)

Európsky parlament,

–   so zreteľom na návrh Komisie pre Radu (KOM(2009)0354),

–   so zreteľom na článok 37 Zmluvy o ES, v súlade s ktorým Rada konzultovala s Európskym parlamentom (C7‑0103/2009),

–   so zreteľom na článok 55 a článok 46 ods. 2 rokovacieho poriadku,

–   so zreteľom na správu Výboru pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka (A7‑0005/2009),

1.  schvaľuje zmenený a doplnený návrh Komisie;

2.  vyzýva Komisiu, aby zodpovedajúco zmenila svoj návrh v súlade s článkom 250 ods. 2 Zmluvy o ES;

3.  vyzýva Radu, aby oznámila Európskemu parlamentu, ak má v úmysle odchýliť sa od ním schváleného textu;

4.  žiada Radu o opätovnú konzultáciu, ak má v úmysle podstatne zmeniť návrh Komisie;

5.  poveruje svojho predsedu, aby túto pozíciu postúpil Rade a Komisii.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     1

Návrh nariadenia

Článok 2a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

Článok 2a

Zmena a doplnenie nariadenia (EC) č. 72/2009

Článok 4 bod 8 nariadenia Rady (ES) č. 72/2009 z 19. januára 2009 o úpravách spoločnej poľnohospodárskej politiky zmenením a doplnením nariadení (ES) č. 247/2006, (ES) č. 320/2006, (ES) č. 1405/2006, (ES) č. 1234/2007, (ES) č. 3/2008 a (ES) č. 479/2008 a zrušením nariadení (EHS) č. 1883/78, (EHS) č. 1254/89, (EHS) č. 2247/89, (EHS) č. 2055/93, (ES) č. 1868/94, (ES) č. 2596/97, (ES) č. 1182/2005 a (ES) č. 315/20071 sa vypúšťa.

_________

1Ú. v. EÚ L 30, 31.1.2009, s. 1.

Odôvodnenie

Vzhľadom na vážnu krízu v sektore mlieka a mliečnych výrobkov sa v tomto pozmeňujúcom a doplňujúcom návrhu požaduje obnoviť podporu na súkromné skladovanie syra.

POSTUP

Názov

Intervenčné obdobia pre maslo a sušené odtučnené mlieko v rokoch 2009 a 2010

Referenčné čísla

KOM(2009)0354 – C7-0103/2009 – 2009/0094(CNS)

Dátum konzultácie s EP

22.7.2009

Gestorský výbor

       dátum oznámenia na schôdzi

AGRI

Spravodajca

       dátum menovania

Paolo De Castro

21.7.2009

 

 

Zjednodušený postup - dátum rozhodnutia

21.7.2009

Prerokovanie vo výbore

2.9.2009

 

 

 

Dátum prijatia

2.9.2009