POROČILO o predlogu Uredbe Sveta o odstopanju od Uredbe (ES) št. 1234/2007 (Uredba o „enotni SUT“) kar zadeva intervencijski obdobji 2009 in 2010 za maslo in posneto mleko v prahu

4.9.2009 - (KOM(2009)0354 – C7‑0103/2009 – 2009/0094(CNS)) - *

Odbor za kmetijstvo in razvoj podeželja
Poročevalec: Paolo De Castro
(Poenostavljeni postopek – člen 46(2) Poslovnika)


Postopek : 2009/0094(CNS)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument :  
A7-0005/2009
Predložena besedila :
A7-0005/2009
Razprave :
Sprejeta besedila :

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o predlogu Uredbe Sveta o odstopanju od Uredbe (ES) št. 1234/2007 (Uredba o „enotni SUT“) kar zadeva intervencijski obdobji 2009 in 2010 za maslo in posneto mleko v prahu

(KOM(2009)0354 – C7‑0103/2009 – 2009/0094(CNS))

(Postopek posvetovanja)

Evropski parlament,

–   ob upoštevanju predloga Komisije Svetu (KOM(2009)0354),

–   ob upoštevanju člena 37 Pogodbe ES, v skladu s katerim se je Svet posvetoval s Parlamentom (C7‑0103/2009),

–   ob upoštevanju člena 55 in člena 46(2) Poslovnika,

–   ob upoštevanju poročila Odbora za kmetijstvo in razvoj podeželja (A7‑0005/2009),

1.  odobri predlog Komisije, kakor je bil spremenjen;

2.  poziva Komisijo, naj ustrezno spremeni svoj predlog, na podlagi člena 250(2) Pogodbe ES;

3.  poziva Svet, naj obvesti Parlament, če namerava odstopati od besedila, ki ga je Parlament odobril;

4.  poziva Svet, naj se ponovno posvetuje s Parlamentom, če namerava bistveno spremeniti predlog Komisije;

5.  naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji.

Predlog spremembe  1

Predlog uredbe

Člen 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Člen 2a

Sprememba Uredbe (ES) št. 72/2009

Člen 4(8) Uredbe Sveta (ES) št. 72/2009 z dne 19. januarja 2009 o spremembah skupne kmetijske politike s spremembo uredb (ES) št. 247/2006, (ES) št. 320/2006, (ES) št. 1405/2006, (ES) št. 1234/2007, (ES) št. 3/2008 in (ES) št. 479/2008 in razveljavitvi uredb (EGS) št. 1883/78, (EGS) št. 1254/89, (EGS) št. 2247/89, (EGS) št. 2055/93, (ES) št. 1868/94, (ES) št. 2596/97, (ES) št. 1182/2005 in (ES) št. 315/2007 se črta.

_________

1UL L 30, 31.1.2009, str.1.

Obrazložitev

Zaradi hude krize v sektorju mleka se s predlogom spremembe zahteva ponovna uvedba pomoči za zasebno skladiščenje sira.

POSTOPEK

Naslov

Intervencijski obdobji 2009 in 2010 za maslo in posneto mleko v prahu

Referenčni dokumenti

KOM(2009)0354 – C7-0103/2009 – 2009/0094(CNS)

Datum posvetovanja z EP

22.7.2009

Pristojni odbor

       Datum razglasitve na zasedanju

AGRI

Poročevalec/-ka

       Datum imenovanja

Paolo De Castro

21.7.2009

 

 

Poenostavljeni postopek - datum sklepa

21.7.2009

Obravnava v odboru

2.9.2009

 

 

 

Datum sprejetja

2.9.2009