RAPORT referitor la propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului privind mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare, în conformitate cu punctul 28 din Acordul interinstituțional din 17 mai 2006 dintre Parlamentul European, Consiliu și Comisie privind disciplina bugetară și buna gestiune financiară

4.9.2009 - (COM(2009)0371 – C7‑0115/2009 – 2009/2066(BUD))

Comisia pentru bugete
Raportor: Reimer Böge
PR_BUD_Funds

Procedură : 2009/2066(BUD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului :  
A7-0006/2009
Texte depuse :
A7-0006/2009
Dezbateri :
Texte adoptate :

PROPUNERE DE REZOLUȚIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului privind mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare, în conformitate cu punctul 28 din Acordul interinstituțional din 17 mai 2006 dintre Parlamentul European, Consiliu și Comisie privind disciplina bugetară și buna gestiune financiară

(COM(2009)0371 – C7‑0115/2009 – 2009/2066(BUD))

Parlamentul European,

–   având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2009)0371 – C7–0115/2009),

–   având în vedere Acordul interinstituțional din 17 mai 2006 dintre Parlamentul European, Consiliu și Comisie privind disciplina bugetară și buna gestiune financiară (AII din 17 mai 2006)[1], în special punctul 28,

–   având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1927/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 decembrie 2006 privind crearea Fondului european de ajustare la globalizare[2] (Regulamentul FEG),

–   având în vedere raportul Comisiei pentru bugete și avizul Comisiei pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale (A7-0006/2009),

A. întrucât Uniunea Europeană a instituit instrumentele legislative și bugetare necesare pentru a oferi un sprijin suplimentar lucrătorilor afectați de schimbările structurale majore intervenite în practicile comerciale mondiale și pentru a le oferi asistență în procesul de reintegrare pe piața muncii;

B.  întrucât asistența financiară oferită de Uniunea Europeană lucrătorilor concediați ar trebui să fie dinamică și pusă la dispoziție cât mai rapid și mai eficient posibil, în conformitate cu Declarația comună a Parlamentului European, Consiliului și Comisiei adoptată cu ocazia reuniunii de concertare din 17 iulie 2008, precum și cu respectarea AII din 17 mai 2006 cu privire la adoptarea deciziilor de mobilizare a fondului;

C. întrucât Spania și Portugalia au solicitat asistență în ceea ce privește concedierile din sectorul produselor textile din regiunile Cataluña[3] și, respectiv, Norte-Centro[4] și îndeplinesc criteriile de eligibilitate instituite de Regulamentul FEG,

1.  solicită instituțiilor competente să depună eforturile necesare în vederea accelerării mobilizării fondului;

2.  subliniază că Uniunea Europeană ar trebui să utilizeze toate mijloacele de care dispune pentru a face față consecințelor crizei economice și financiare mondiale; observă, în acest sens, că FEG poate juca un rol crucial în reintegrarea pe piața muncii a lucrătorilor concediați;

3.  reamintește că mobilizarea creditelor de plată alocate FEG nu ar trebui să pună în pericol finanțarea Fondului social al Uniunii Europene; își exprimă îndoiala cu privire la garantarea complementarității cu alte instrumente existente, cum ar fi Fondul social al UE;

4.  se angajează să evalueze funcționarea și valoarea adăugată a FEG în contextul evaluării generale a programelor și a altor instrumente instituite prin AII din 17 mai 2006 care face parte din revizuirea bugetară a cadrului financiar multianual 2007-2013;

5.  aprobă decizia anexată la prezenta rezoluție;

6.  încredințează Președintelui sarcina de a semna decizia împreună cu Președintele Consiliului și de a asigura publicarea acesteia în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene;

7.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție, inclusiv anexa, Consiliului și Comisiei.

  • [1]  JO C 139, 14.6.2006, p. 1.
  • [2]  JO L 406, 30.12.2006, p. 1.
  • [3]  EGF/2008/005 ES/Cataluña.
  • [4]  EGF/2009/001 PT/Norte-Centro.

ANEXĂ: DECIZIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI

din XX septembrie 2009

privind mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare, în conformitate cu punctul 28 din Acordul interinstituțional din 17 mai 2006 dintre Parlamentul European, Consiliu și Comisie privind disciplina bugetară și buna gestiune financiară

PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Acordul interinstituțional din 17 mai 2006 între Parlamentul European, Consiliu și Comisie privind disciplina bugetară și buna gestiune financiară[1], în special punctul 28,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1927/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 decembrie 2006 privind crearea Fondului european de ajustare la globalizare[2], în special articolul 12 alineatul (3),

având în vedere propunerea Comisiei[3],

întrucât:

(1)      Fondul european de ajustare la globalizare (FEG) a fost creat pentru a furniza un sprijin suplimentar pentru lucrătorii concediați care suportă consecințele schimbărilor majore în structura comerțului mondial și a le acorda asistență pentru reintegrarea pe piața muncii.

(2)      Acordul interinstituțional din 17 mai 2006 permite mobilizarea fondului în limita unui plafon anual de 500 de milioane EUR.

(3)      La 29 decembrie 2008, Spania a prezentat o solicitare de mobilizare a FEG în ceea ce privește concedierile din sectorul produselor textile. Solicitarea îndeplinește condițiile pentru fixarea contribuțiilor financiare, astfel cum sunt enunțate în articolul 10 din Regulamentul (CE) nr. 1927/2006, în consecință Comisia propune mobilizarea unei sume de 3 306 750 EUR.

(4)      La 23 ianuarie 2009, Portugalia a prezentat o solicitare de mobilizare a FEG în ceea ce privește concedierile din sectorul produselor textile. Solicitarea îndeplinește condițiile pentru fixarea contribuțiilor financiare, astfel cum sunt enunțate în articolul 10 din Regulamentul (CE) nr. 1927/2006, în consecință Comisia propune mobilizarea unei sume de 832 800 EUR.

(5)      Prin urmare, FEG ar trebui să fie mobilizat pentru a oferi o contribuție financiară pentru solicitările depuse de Spania și Portugalia,

DECID:

Articolul 1

În cadrul bugetului general al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2009, Fondul european de ajustare la globalizare este mobilizat pentru a oferi suma de 4 139 550 EUR în credite de angajament și de plată.

Articolul 2

Prezenta decizie se publică în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Adoptată la Bruxelles,

Pentru Parlamentul European                     Pentru Consiliu

Președintele                                                  Președintele

  • [1]               JO C 139, 14.6.2006, p. 1.
  • [2]               JO L 406, 30.12.2006, p. 1.
  • [3]               JO C […], […], p. […].

EXPUNERE DE MOTIVE

I. Cadrul general

Fondul european de ajustare la globalizare a fost creat pentru a furniza un sprijin suplimentar lucrătorilor afectați de schimbările majore din structura comerțului mondial.

Potrivit dispozițiilor de la punctul 28 din Acordul interinstituțional din 17 mai 2006 privind disciplina bugetară și buna gestiune financiară[1] și dispozițiilor articolului 12 din Regulamentul (CE) nr. 1927/2006[2], fondul nu poate depăși o sumă maximă de 500 de milioane EUR, eliberată din marja rămasă sub plafonul de cheltuieli generale pentru exercițiul precedent și/sau din creditele de angajament anulate din cele două exerciții financiare precedente, cu excepția celor aferente rubricii 1b. Sumele necesare se înscriu în buget ca provizion de îndată ce sunt identificate marje suficiente și/sau angajamentele anulate.

În ceea ce privește procedura, pentru a activa fondul în cazul în care o solicitare este evaluată pozitiv, Comisia prezintă autorității bugetare o propunere de mobilizare a fondului și, concomitent, o cerere corespondentă de transfer. În paralel se organizează un trialog pentru a se ajunge la un acord privind utilizarea fondului și sumele solicitate. Trialogul poate îmbrăca o formă simplificată.

II. Situația actuală: Propunerea Comisiei

Propunerea vizează mobilizarea unui cuantum global de 4 139 550 EUR din Fondul european de ajustare la globalizare (FEG) în favoarea Spaniei și Portugaliei, pentru a acoperi sprijinul acordat lucrătorilor concediați din sectorul produselor textile din regiunile Cataluña (Spania) și Norte-Centro (Portugalia).

Ambele solicitări se bazează pe criteriile prevăzute la articolul 2 litera (b) din Regulamentul (CE) nr. 1927/2006 referitor la criteriile generale de intervenție (concedierea, pe parcursul unei perioade de 9 luni, a cel puțin 1 000 de salariați, în special din întreprinderi mici și mijlocii, într-un sector NACE 2 într-o regiune sau în două regiuni învecinate de nivel NUTS II).

Solicitarea Spaniei, EGF/2008/005/ES/Cataluña, adresată Comisiei la 29 decembrie 2008 și completată cu informații suplimentare la 13 martie 2009, vizează 1 720 de concedieri efectuate în 30 de întreprinderi din sectorul produselor textile, toate situate într-o singură regiune de nivel NUTS II în Cataluña. Autoritățile spaniole au solicitat o contribuție din partea fondului de 3 306 750  EUR.

Solicitarea Portugaliei, EGF/2009/001/PT/Norte-Centro, a fost adresată Comisiei la 29 ianuarie 2009. Solicitarea vizează 1 588 de concedieri efectuate în 49 de întreprinderi din sectorul portughez al produselor textile (NACE 13) situate în două regiuni învecinate, Norte și Centro. Autoritățile portugheze au solicitat o contribuție din partea FEG de 832 800 EUR.

În vederea mobilizării fondului, Comisia a prezentat autorității bugetare o cerere de transfer (DEC 18/2009) al unei sume globale de 4 139 550 EUR în credite de angajament din rezerva FEG (40 02 43) și de la liniile bugetare FSE (04 02 17 – FSE convergență) în credite de plată către liniile bugetare aferente FEG (04 05 01) pentru angajamente și plăți.

AII permite mobilizarea fondului în limita plafonului anual de 500 de milioane EUR. Aceasta este a doua propunere de mobilizare a fondului pentru exercițiul 2009. Până acum, în 2009 au fost aprobate două solicitări de finanțare pentru un cuantum global de 3 384 300 EUR în favoarea Spaniei (regiunile Castilla y Leon și Aragon) și a asistenței tehnice a Comisiei.

În conformitate cu articolul 12 alineatul (6) din temeiul juridic, la data de 1 septembrie a fiecărui exercițiu ar trebui să mai fie disponibile cel puțin 125 de milioane EUR (25%) pentru a răspunde nevoilor care apar până la sfârșitul exercițiului. După deducerea sumei deja angajate în 2009, rămân disponibile 496 615 700 EUR.

Prezentare generală a solicitărilor – bugetul 2009

Fondul european de ajustare la globalizare (FEG):

 

 

 

 

 

Referință

 

Stat membru

Caz

 

Contribuția FEG (€)

Concedieri

 

EGF/2008/004

Spania

Industria automobilelor

Castilla y Leon și Aragon

2 694 300

1 082

SEC(2008)2986

Comisia

Asistență tehnică

690 000

---

EGF/2008/005

Spania

Sectorul produselor textile / Cataluña

3 306 750

1 720

EGF/2009/001

Portugalia

Sectorul produselor textile / Norte - Centro

832 800

1 588

 

 

TOTAL

Marje

7 523 850

492 476 150

 

 

 

 

 

 

N.B. Fondul nu poate depăși o sumă maximă de 500 de milioane EUR anual.

III. Procedura

Comisia a prezentat o cerere de transfer[3] în vederea înscrierii în bugetul 2009 a unor credite de angajament și de plată specifice, conform cerințelor de la punctul 28 din Acordul interinstituțional din 17 mai 2006.

Trialogul privind propunerea de decizie prezentată de Comisie privind mobilizarea FEG ar putea eventual îmbrăca o formă simplificată (un schimb de scrisori), în conformitate cu articolul 12 alineatul (5) din temeiul juridic, exceptând cazul în care Parlamentul European și Consiliul nu ajung la un acord.

Potrivit unui acord intern cu Comisia pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale (EMPL), aceasta ar trebui să ia parte la acest proces pentru a oferi un sprijin și o contribuție constructive la execuția Fondului european de ajustare la globalizare.

În urma examinării solicitărilor, Comisia EMPL din cadrul Parlamentului European și-a exprimat poziția privind mobilizarea fondului, astfel cum se prezintă în avizul anexat la prezentul raport.

Declarația comună a Parlamentului European, Consiliului și Comisiei adoptată cu ocazia reuniunii de concertare din 17 iulie 2008 a confirmat importanța asigurării unei proceduri rapide pentru adoptarea deciziilor de mobilizare a fondului, cu respectarea Acordului interinstituțional.

  • [1]  JO C 139, 14.6.2006, p. 1.
  • [2]  JO L 406, 30.12.2006, p. 1.
  • [3]  DEC 18/2009 din 16 iulie 2009.

AVIZ AL COMISIEI PENTRU OCUPAREA FORȚEI DE MUNCĂ ȘI AFACERI SOCIALE

Dl Alain Lamassoure

Președintele Comisiei pentru bugete

ASP 13 E 158

Ref.: Aviz al Comisiei pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale privind propunerea Comisiei Europene de decizie a Parlamentului European și a Consiliului privind mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare din 16 iulie 2009 (COM(2009)371 final)

Domnule Președinte,

Pentru a facilita adoptarea fără întârziere de către autoritatea bugetară europeană a propunerii Comisiei referitoare la propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului privind mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare în cazurile EGF/2008/005 ES/Cataluña și EGF/2009/001 PT/Norte-Centro, Comisia pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale a transmis această propunere spre examinare grupului său de lucru privind Fondul european de ajustare la globalizare (FEG) și coordonatorilor. Grupul de lucru s-a reunit la 1 septembrie 2009 sub autoritatea mea și m-a însărcinat să vă comunic avizul următor:

Grupul de lucru specializat în Fondul european de ajustare la globalizare și coordonatorii Comisiei pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale sunt în favoarea mobilizării FEG în ceea ce privește cele două cereri EGF/2008/005 ES/Cataluña și EGF/2009/001 PT/Norte-Centro. Comisia pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale formulează observațiile de mai jos, care nu pun totuși sub semnul întrebării transferul plății.

Elementele examinării au fost următoarele:

a) Observații generale

Cereri [articolul 5 din Regulamentul (CE) nr. 1927/2006]

Cele două cereri de mobilizare a Fondului au fost prezentate în termenul de 10 săptămâni de la data la care erau îndeplinite condițiile de intervenție a FEG. Depuse la sfârșitul lui 2008 și, respectiv, la începutul lui 2009, aceste două cereri nu se înscriu în cadrul procedurii de mobilizare a fondului, astfel cum aceasta a fost revizuită la 18 iunie 2009 pentru a răspunde crizei.

Criterii de intervenție [articolul 2 din Regulamentul (CE) nr. 1927/2006]

Conform documentelor puse la dispoziție Comisiei, cele două cereri îndeplinesc o condiție esențială pentru o intervenție a FEG: concedierea, pe parcursul unei perioade de nouă luni, a cel puțin o mie de salariați, în special din întreprinderi mici și mijlocii, dintr-un sector NACE 2 într-o regiune sau două regiuni contigue de nivel NUTS II, în conformitate cu articolul 2 litera (b) din Regulamentul (CE) nr. 1927/2006.

În Spania, au fost concediate 1 720 de persoane, din care 1 269 într-o perioadă de 9 luni (28 februarie 2008 - 27 octombrie 2008), iar restul de 451 în cele două luni care au urmat perioadei de referință. Toate aceste concedieri au avut loc numai în regiunea NUTS II -Catalonia. Aceste 1 269 de pierderi de locuri de muncă au survenit în 30 de întreprinderi.

În Portugalia, 1 588 de persoane și-au pierdut locul de muncă în cursul perioadei de referință (16 februarie 2008 - 15 noiembrie 2008). În plus, în cele zece săptămâni care au urmat perioadei de 9 luni, au avut loc 138 de concedieri suplimentare. 49 de întreprinderi sunt afectate în cele două regiuni contigue din nord și din centru.

Astfel cum se prevede în articolul 2 din Regulamentul (CE) nr. 1927/2006, Spania și Portugalia au demonstrat, în opinia Comisiei, că pierderile de locuri de muncă erau legate de importante modificări ale structurii comerțului mondial care au condus la o tulburare economică gravă, îndeosebi o creștere substanțială a importurilor în Uniunea Europeană sau un declin progresiv al cotei de piață aparținând Uniunii Europene într-un anumit sector sau o delocalizare către o țară terță.

Cele două cereri se referă, de fapt, la sectorul producției de textile, un sector aflat într-un declin serios după expirarea acordurilor internaționale privind textilele și confecțiile. Prin urmare, serviciile Comisiei conchid, pe baza datelor comunicate de Spania și Portugalia, că se poate stabili o legătură între concedierile survenite și modificările importante ale structurii comerțului mondial care au condus la o creștere a importurilor de textile în UE și la o diminuare a cotei Uniunii în producția textilă sau la o delocalizare a producției către țări terțe.

Grupul de lucru al Comisiei EMPL poate urma acest raționament.

Explicația naturii neprevăzute a acestor concedieri [articolul 5 alineatul (2) litera (a) din Regulamentul (CE) nr. 1927/2006]

Spania și Portugalia justifică acest aspect, pe de o parte, prin așteptarea unei stabilizări a sectorului care se adaptase între timp la noua situație și, pe de altă parte, prin aprecierea neprevăzută a euro în raport cu dolarul american.

Având în vedere situația locală și regională amintită mai sus, ar fi fost util, pentru evaluarea celor două cereri, ca Comisia să pună un accent sporit pe explicația naturii neprevăzute a acestor concedieri, astfel cum se solicită la articolul 5 alineatul (2) din regulament.

Complementaritate, conformitate și coordonare [articolul 6 din Regulamentul (CE) nr. 1927/2006]

Cele două state membre confirmă că măsurile descrise sunt complementare cu acțiunile finanțate prin Fondurile structurale. Ele garantează măsuri administrative pentru a evita dubla finanțare și o monitorizare continuă a acțiunilor din cadrul FSE și FEG.

În plus, Spania și Portugalia pot demonstra că contribuția FEG nu va fi utilizată pentru restructurarea întreprinderilor, ci numai pentru acțiuni în favoarea lucrătorilor în cauză.

În fine, autoritățile spaniole și portugheze au confirmat că măsurile care țin de responsabilitatea întreprinderilor în temeiul legislației naționale sau convențiilor colective nu vor fi înlocuite de contribuția financiară din partea FEG.

Cheltuieli administrative în conformitate cu articolul 3 din regulament

Cele două state membre precizează că cheltuielile administrative în sensul articolului 3 din Regulamentul (CE) nr. 1027/2006 privesc pregătirea cererii, gestionarea, informarea și publicitatea, precum și controlul pentru punerea în aplicare a FEG.

Egalitatea dintre femei și bărbați și nediscriminarea (articolul 7 din regulament)

Pe baza informațiilor furnizate de Comisie, Portugalia și Spania nu precizează în mod clar dacă au pus la dispoziție elemente de probă care ar permite să se stabilească în ce măsură integrarea perspectivei de gen, pe parcursul diferitelor etape ale punerii în aplicare a FEG, a fost respectată astfel cum se prevede în regulament. Prin urmare, respectarea nediscriminării nu poate fi evaluată.

b) Particularități ale celor două cereri

EGF/2008/005 ES/Cataluña

Efecte așteptate în urma concedierilor asupra ocupării forței de muncă la nivel local, regional sau național (articolul 1 din regulament)

În Catalunia, din 2004 până în 2008, numărul lucrătorilor din industria textilă aflați în șomaj a crescut în mod semnificativ. În 5 din cele 12 regiuni ale comunității autonome Catalonia, în care anumite zone se caracterizează prin concentrația lor în întreprinderi din sectorul textilelor, 50% sau chiar mai mult dintre șomeri provin din concedieri din sectorul textilelor. Concedierile survenite în sectorul textilelor au, prin urmare, consecințe mai serioase decât în alte părți, iar posibilitățile de reconversie în sector pentru lucrătorii concediați sunt rare.

Trebuie remarcat că documentele nu oferă cifre referitoare la rata șomajului în Catalonia, ceea ce face dificilă evaluarea procentajelor indicate.

Acțiuni eligibile (articolul 3 din regulament)

Spania a propus un ansamblu coordonat de servicii personalizate, destinat să îi reintegreze pe cei 1 100 de lucrători concediați care au nevoie de asistență pe piața muncii. Pachetul de măsuri include orientare profesională pentru toți cei 1 100 de lucrători în cauză. Celelalte măsuri nu îi privesc decât pe lucrătorii cu nevoi specifice. 550 de lucrători, spre exemplu, vor beneficia de o „formare și recalificare profesională”, care cuprinde o evaluare a nevoilor de formare ale lucrătorilor și o formare în sectoare în care s-au deschis oportunități.

În special, trebuie atrasă atenția asupra acțiunilor de „stimulare a reorientării profesionale”, care cuprind un ajutor financiar temporar în valoare de 2 500 de euro (respectiv 3 000 de euro în cazul lucrătorilor de peste 45 de ani) pentru lucrătorii care acceptă un contract de muncă pentru o perioadă de cel puțin șase luni. Acest ajutor nu va fi vărsat decât atunci când salariul oferit este mai mic de 38 000 euro pe an.

În ceea ce privește acest gen de măsuri, Regulamentul (CE) nr. 1927/2006 prevede la articolul 3 litera (c) măsuri care îi vizează în special pe lucrătorii defavorizați sau vârstnici pentru a le permite să rămână sau să se întoarcă pe piața muncii.

Cererea indică faptul că ar trebui să profite de această acțiune 435 de persoane, din care majoritatea au mai puțin de 45 de ani (cifră dată pe persoană foarte apropiată de 2 500 de euro), deci puțin peste o treime. Comisia nu specifică de ce un salariu de 38 000 euro pe an necesită în acest caz un stimulent pentru a accepta un loc de muncă. În plus, nu este sigur că acest gen de măsuri este acoperit de articolul 3.

EGF/2009/001 PT/Norte-Centro

Efecte așteptate în urma concedierilor asupra ocupării forței de muncă la nivel local, regional sau național (articolul 1 din regulament)

Autoritățile portugheze au comunicat că, în 2008, municipalitățile cele mai afectate de șomajul din sectorul textilelor afișează rate ale șomajului mai ridicate (9%/11%) decât media din interiorul Portugaliei sau chiar regiunea Norte în ansamblul său (5,8%/7%). Ele adaugă că aceste regiuni în mod particular tributare producției textile oferă puține alte oportunități de ocupare a forței de muncă care să fie cu ușurință accesibile persoanelor concediate.

Acțiuni eligibile (articolul 3 din regulament)

Explicațiile autorităților portugheze se referă la faptul că, în ceea ce privește caracteristicile lucrătorilor în cauză, ele au privilegiat adoptarea unor măsuri de informare și de motivare în favoarea persoanelor afectate care au un slab nivel de educație, au dificultăți în gestionarea carierei lor în mod activ și sunt puțin motivate să o facă.

Ansamblul coordonat de servicii personalizate este destinat reintegrării lucrătorilor pe piața muncii. Acestea se bazează pe planuri de muncă personale (PMP), concepute împreună cu lucrătorii înainte de prezentarea cererii către FEG și care, în special, nu fac parte din seria de măsuri FEG. PMP cuprinde servicii de consiliere, discuții de grup și un plan de motivare profesională, dezvoltare personală și strategii de integrare pe piața muncii. Măsurile includ, spre exemplu, un program pentru 300 de persoane care au fost școlarizate mai puțin de nouă ani în învățământul oficial. Programul prevede definirea de către persoanele avute în vedere în colaborare cu formatori a unui parcurs personalizat, de o durată variabilă, care va conduce la validarea experienței dobândite (VED) și a competențelor profesionale și la certificarea cunoștințelor școlare la un nivel elementar sau secundar.

Identificarea categoriilor de lucrători avuți în vedere [articolul 5 alineatul 2 litera (b)]

Faptul că autoritățile portugheze nu propun decât acțiuni pentru 1 000 de persoane, în condițiile în care 1 504 de lucrători sunt desemnați să beneficieze de măsurile finanțate prin FEG și că toate descrierile categoriilor de lucrători se referă la această cifră ridică semne de întrebare. Este dificil să se cunoască care dintre aceste persoane vor participa în cele din urmă la una din măsurile propuse.

Pe de altă parte, întrucât Comisia a indicat faptul că modul de prezentare a persoanelor care au dreptul să participe la măsurile finanțate prin FEG dovedește o bună gestiune financiară, aceasta ar putea servi ca exemplu pentru alte state membre.

Ar fi, deci, util ca specificarea persoanelor avute în vedere să corespundă cât mai mult cu putință grupului de participanți reali.

Observații referitoare la cooperarea pentru mobilizarea FEG

Procedura specială pentru mobilizarea FEG în vederea stimulării creșterii economice și generării unui număr sporit de locuri de muncă în Uniunea Europeană cere din partea tuturor părților implicate un efort și o voință de cooperare. Pentru Comisia EMPL, responsabilă de prezentarea unui aviz Comisiei pentru bugete în legătură cu transferul creditelor către țările membre, sunt imperativ necesare informații complete și oferite la timp. O mai bună planificare, în cadrul cooperării consolidate cu Comisia pentru bugete, este posibilă prin notificarea imediată de către Comisie a cererilor depuse de statele membre. Numai în acest mod se poate lua o decizie fondată și de calitate în favoarea cetățenelor și cetățenilor europeni.

Vă asigur, domnule Președinte, de înalta mea considerație.

                                                                                   Pervenche Berès

PROCEDURĂ

Titlu

Mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare, în conformitate cu punctul 28 din Acordul interinstituțional din 17 mai 2006 dintre Parlamentul European, Consiliu și Comisie privind disciplina bugetară și buna gestiune financiară

Referințe

COM(2009)0371– C7-0115/2009 – 2009/2066(BUD)

Comisia competentă în fond

       Data anunțului în plen

BUDG0.0.0000

 

Comisia (comisiile) sesizată(e) pentru avizare

       Data anunțului în plen

 

 

 

 

 

Raportor(i)

       Data numirii

Reimer Böge

24.1.2008

Raportor(i) substituit (substituiți)

 

Data stabilirii proiectului de buget rectificativ de către Consiliu

13.7.2009

Data transmiterii proiectului de buget rectificativ de către Consiliu

21.7.2009

Examinare în comisie

2.9.2009

 

 

 

 

Data adoptării

2.9.2009

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

37

1

1

Membri titulari prezenți la votul final

Damien Abad, Alexander Alvaro, Francesca Balzani, Reimer Böge, Giovanni Collino, Andrea Cozzolino, James Elles, Göran Färm, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazábal Rubial, Salvador Garriga Polledo, Jens Geier, Ivars Godmanis, Ingeborg Gräßle, Estelle Grelier, Carl Haglund, Jutta Haug, Jiří Havel, Edit Herczog, Monika Hohlmeier, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Ivaylo Kalfin, Sergej Kozlík, Alain Lamassoure, Janusz Lewandowski, Vladimír Maňka, Barbara Matera, Nadezhda Mihaylova, Claudio Morganti, Miguel Portas, Vladimír Remek, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Daniël van der Stoep, László Surján, Helga Trüpel, Angelika Werthmann, Jacek Włosowicz

Membri supleanți prezenți la votul final

Frederic Daerden, Georgios Stavrakakis

Membri supleanți [articolul 187 alineatul (2)] prezenți la votul final

 

Data depunerii

4.9.2009

Observații (date disponibile într-o singură limbă)

...