Postopek : 2009/2066(BUD)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A7-0006/2009

Predložena besedila :

A7-0006/2009

Razprave :

Glasovanja :

PV 15/09/2009 - 5.4
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P7_TA(2009)0009

POROČILO     
PDF 171kWORD 134k
4.9.2009
PE 427.238v03-00 A7-0006/2009

o predlogu Sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o uporabi Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji v skladu s točko 28 medinstitucionalnega sporazuma z dne 17. maja 2006 med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o proračunski disciplini in dobrem finančnem poslovodenju

(KOM(2009)0371 – C7‑0115/2009 – 2009/2066(BUD))

Odbor za proračun

Poročevalec: Reimer Böge

PR_BUD_Funds

PREDLOG RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA
 PRILOGA: SKLEP EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA
 OBRAZLOŽITEV
 MNENJE ODBORA ZA ZAPOSLOVANJE IN SOCIALNE ZADEVE
 POSTOPEK

PREDLOG RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o predlogu Sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o uporabi Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji v skladu s točko 28 medinstitucionalnega sporazuma z dne 17. maja 2006 med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o proračunski disciplini in dobrem finančnem poslovodenju

(KOM(2009)0371 – C7‑0115/2009 – 2009/2066(BUD))

Evropski parlament,

–   ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (KOM(2009)0371 – C7‑0115/2009),

–   ob upoštevanju medinstitucionalnega sporazuma z dne 17. maja 2006 med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o proračunski disciplini in dobrem finančnem poslovodenju (MIS s 17. maja 2006)(1), še zlasti točke 28 tega sporazuma,

–   ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 1927/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. decembra 2006 o ustanovitvi Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji(2) (uredba o ESPG),

–   ob upoštevanju poročila Odbora za proračun ter mnenja Odbora za zaposlovanje in socialne zadeve (A7-0006/2009),

A. ker je Evropska unija uvedla ustrezne zakonodajne in proračunske instrumente za dodatno pomoč delavcem, ki so jih prizadele posledice velikih strukturnih sprememb v svetovnih trgovinskih tokovih, in za njihovo ponovno vključevanje na trg dela,

B.  ker mora biti finančna pomoč Evropske unije za presežne delavce dinamična ter na voljo čim hitreje in čim učinkoviteje v skladu s skupno izjavo Evropskega parlamenta, Sveta in Komisije, sprejeto na usklajevalni seji 17. julija 2008, in ob ustreznem upoštevanju določb medinstitucionalnega sporazuma z dne 17. maja 2006 glede sprejetja sklepov o uporabi sredstev sklada,

C. ker sta Španija in Portugalska zaprosili za pomoč zaradi odpuščanja presežnih delavcev v tekstilnem sektorju v Kataloniji(3) ter v severni in osrednji regiji. Portugalske(4) in izpolnjujeta merila za upravičenost iz uredbe o Evropskem skladu za prilagoditev globalizaciji (ESPG),

1.  od zadevnih institucij zahteva, naj združijo vse potrebne moči za pospešitev uporabe sredstev sklada;

2.  poudarja, da mora Evropska unija uporabiti vsa svoja sredstva pri soočanju s posledicami globalne gospodarske in finančne krize; v zvezi s tem opozarja, da ima lahko ESPG bistveno vlogo pri ponovnem vključevanju presežnih delavcev na trg dela;

3.  opozarja, da uporaba ESPG iz naslova odobritev plačil ne sme ogrožati financiranja Socialnega sklada Evropske unije; izraža dvom glede zagotavljanja komplementarnosti z drugimi obstoječimi instrumenti, kot je Socialni sklad EU;

4.  prevzema nalogo, da oceni delovanje in dodano vrednost ESPG v okviru splošne ocene programov in drugih instrumentov medinstitucionalnega sporazuma z dne 17. maja 2006, med postopkom proračunskega pregleda večletnega okvira 2007–2013;

5.  odobri sklep, priložen tej resoluciji;

6.  naroči svojemu predsedniku, da ta sklep podpiše skupaj s predsedujočim Svetu in poskrbi za njegovo objavo v Uradnem listu Evropske unije;

7.  naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo, vključno s prilogo, posreduje Svetu in Komisiji.

(1)

UL C 139, 14.6.2006, str. 1.

(2)

UL L 406, 30.12.2006, str. 1.

(3)

EGF/2008/005 ES/Cataluña.

(4)

EGF/2009/001 PT/Norte-Centro.


PRILOGA: SKLEP EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA

z dne XX. septembra 2009

o uporabi Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji v skladu s točko 28 medinstitucionalnega sporazuma z dne 17. maja 2006 med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o proračunski disciplini in dobrem finančnem poslovodenju

EVROPSKI PARLAMENT IN SVET EVROPSKIH SKUPNOSTI STA

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju medinstitucionalnega sporazuma z dne 17. maja 2006 med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o proračunski disciplini in dobrem finančnem poslovodenju(1), še posebej točke 28 tega sporazuma,

ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 1927/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. decembra 2006 o ustanovitvi Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji(2) ter zlasti člena 12(3) te uredbe,

ob upoštevanju predloga Komisije

ter ob upoštevanju naslednjega:

(1)      Evropski sklad za prilagoditev globalizaciji (v nadaljnjem besedilu ESPG) je bil ustanovljen za zagotavljanje dodatne podpore presežnim delavcem, ki so jih prizadele posledice velikih strukturnih sprememb v svetovnih trgovinskih tokovih, ter za pomoč pri njihovi ponovni vključitvi na trg dela.

(2)      medinstitucionalni sporazum z dne 17. maja 2006 omogoča uporabo sredstev tega sklada do letne zgornje meje v višini 500 milijonov EUR.

(3)      Španija je 29. decembra 2008 vložila zahtevek za uporabo sredstev ESPG zaradi presežkov v tekstilnem sektorju. Zahtevek izpolnjuje pogoje za določitev finančnega prispevka, kot je opredeljeno v členu 10 uredbe (ES) št. 1927/2006, zato Komisija predlaga, da se v ta namen uporabi znesek 3.306.750 EUR.

(4)      Portugalska je 23. januarja 2008 vložila zahtevek za uporabo sredstev ESPG za presežke v tekstilnem sektorju. Zahtevek izpolnjuje pogoje za določitev finančnega prispevka, kot je opredeljeno v členu 10 uredbe (ES) št. 1927/2006, zato Komisija predlaga, da se v ta namen uporabi znesek 832.800 EUR.

(5)      Treba je uporabiti sredstva ESPG, da se zagotovi finančni prispevek za zahtevka, ki sta ju predložili Španija in Portugalska,

SKLENILA:

Člen 1

V okviru splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2009 se uporabijo sredstva iz Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji in tako zagotovi znesek 4.139.550 EUR v odobritvah za prevzem obveznosti in odobritvah plačil.

Člen 2

Ta sklep se objavi v Uradnem listu Evropske unije.

V Bruslju,

Za Evropski parlament                                 Za Svet

predsednik                                                    predsednik

(1)

              UL C 139, 14.6.2006, str. 1.

(2)

              UL L 406, 30.12.2006, str. 1.


OBRAZLOŽITEV

I. Okoliščine

Evropski sklad za prilagoditev globalizaciji je bil ustanovljen za dodatno pomoč delavcem, ki so jih prizadele posledice večjih strukturnih sprememb v svetovnih trgovinskih tokovih.

Sklad na podlagi določb točke 28 medinstitucionalnega sporazuma z dne 17. maja 2006 o proračunski disciplini in dobrem finančnem poslovodenju(1) ter člena 12 Uredbe (ES) št. 1927/2006(2) ne sme preseči najvišjega zneska 500 milijonov EUR, ki izhaja iz rezerve pod skupno zgornjo mejo odhodkov iz prejšnjega leta in/ali iz zapadlih sredstev za prevzem obveznosti iz prejšnjih dveh let, razen tistih, povezanih z razdelkom 1b. Ustrezni zneski bodo vključeni v proračun kot rezerva, takoj ko bodo določene zadostne rezerve in/ali zapadla sredstva za prevzem obveznosti.

Kar zadeva postopek, bo Komisija, da bi omogočila uporabo sklada, v primeru pozitivne ocene zahtevka proračunskemu organu predložila predlog za uporabo sredstev sklada in tudi ustrezno zahtevo za prerazporeditev. Hkrati bodo organizirani tristranski pogovori, na katerih naj bi dosegli sporazum o uporabi sklada in zahtevanih zneskih. Ti pogovori lahko potekajo v poenostavljeni obliki.

II. Stanje: predlog Komisije

Predlog predvideva uporabo skupnega zneska 4.139.550 EUR iz Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji v korist Španije in Portugalske za kritje pomoči presežnim delavcem v tekstilnem sektorju v Kataloniji (Španija) in regiji Norte-Centro (Portugalska).

Oba zahtevka sta bila vložena na podlagi meril iz člena 2(b) uredbe (ES) št. 1927/2006 o splošnih merilih za pomoč (vsaj 1000 odpuščenih presežnih delavcev v obdobju devetih mesecev, zlasti v malih ali srednjih podjetjih v sektorju NACE 2 v eni regiji ali dveh sosednjih regijah na ravni NUTS II).

Zahtevek Španije EGF/2008/005/ES/Cataluña, ki je bil predložen Komisiji 29. decembra 2008 in z dodatnimi informacijami dopolnjen 13. marca 2009, se nanaša na 1.720 presežnih delavcev v 30 podjetjih v tekstilni panogi, ki imajo vsa sedež v eni regiji na ravni NUTS II, v Kataloniji. Španski organi so zaprosili za 3.306.750 EUR iz sklada.

Zahtevek Portugalske EGF/2009/001/PT/Norte-Centro, ki je bil predložen Komisiji 29. januarja 2007, se nanaša na 1.588 presežnih delavcev v 30 podjetjih portugalske tekstilne panoge (NACE 13) v dveh sosednjih regijah Norte in Centro. Portugalska je zaprosila za 832.800 EUR iz ESPG.

Da bi uporabila sredstva sklada, je Komisija proračunskemu organu predložila zahtevo za prerazporeditev (DEC18//2009) v celotnem znesku 4.139.550 EUR iz rezerve ESPG (40 02 43) iz naslova obveznosti ter iz proračunskih vrstic ESPG (04 02 17 – ESPG, konvergenca) iz naslova plačil v proračunski vrstici ESPG (04 05 01) za obveznosti in plačila.

Medinstitucionalni sporazum dopušča uporabo sredstev sklada do letne zgornje meje v višini 500 milijonov EUR. To je drugi predlog za uporabo sredstev sklada v letu 2009. Doslej sta bila odobrena dva zahtevka za financiranje v letu 2009 v skupnem znesku 3.384.300 EUR za Španijo (Castilla y Leon in Aragon) in za tehnično pomoč Komisije.

V skladu s členom 12(6) pravne podlage mora biti 1. septembra vsako leto na voljo vsaj 125 milijonov EUR (25 %) za pokrivanje potreb, ki bi nastale do konca leta. Po odbitku zneska, za katerega so bile sprejete obveznosti že leta 2009, ostane na voljo 496.615.700 EUR.

Pregled zahtevkov – proračun za leto 2009

Evropski sklad za prilagoditev globalizaciji (ESPG):

 

 

 

 

 

Referenčna številka

 

Država članica

Primer

 

Prispevek ESPG (€)

Presežni delavci

 

EGF/2008/004

Španija

Avtomobilska industrija/Castilla y Leon in Aragon

 

2 694 300

1 082

SEC(2008)2986

Komisija

Tehnična pomoč

690 000

---

EGF/2008/005

Španija

Tekstilna panoga/Katalonija

3 306 750

1 720

EGF/2009/001

Portugalska

Tekstilna panoga/Norte-Centro

832 800

1 588

 

 

SKUPAJ

Razlika do zgornje meje

7 523 850

492 476 150

 

 

 

 

 

 

Opomba: Sklad ne sme preseči najvišjega letnega zneska 500 milijonov EUR.

III. Postopek

Komisija je predložila zahtevo za prerazporeditev(3) posebnih odobritev za prevzem obveznosti in odobritev plačil v proračun za leto 2009, kot zahteva točka 28 medinstitucionalnega sporazuma z dne 17. maja 2006.

Tristranski pogovori o predlogu Komisije o sklepu za uporabo sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji bodo lahko potekali v poenostavljeni obliki (izmenjava pisem), kot določa člen 12(5) pravne podlage, razen v primeru, če sporazum med Parlamentom in Svetom ne bo dosežen.

V skladu z notranjim dogovorom z Odborom za zaposlovanje in socialne razmere mora ta odbor sodelovati pri procesu, da bi konstruktivno podprl uporabo Evropskega sklada za prilagajanje globalizaciji.

Po oceni zahtev je odbor Evropskega parlamenta za zaposlovanje in socialne zadeve podal stališče o uporabi sredstev sklada, kot je navedeno v priloženem mnenju.

V skupni izjavi, sprejeti na usklajevalni seji 17. julija 2008, so Evropski parlament, Svet in Komisija potrdili, da je treba ob strogem upoštevanju medinstitucionalnega sporazuma zagotoviti hiter postopek sprejemanja sklepov o uporabi Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji.

(1)

UL C 139, 14.6.2006, str. 1.

(2)

UL L 406, 30.12.2006, str. 1.

(3)

DEC 18/2009 z dne 16. julija 2009


MNENJE ODBORA ZA ZAPOSLOVANJE IN SOCIALNE ZADEVE

Alain Lamassoure

predsednik Odbora za proračun

ASP 13 E 158

Zadeva: Mnenje Odbora za zaposlovanje in socialne zadeve o predlogu Evropske komisije o sklepu Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. julija 2009 o uporabi sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji (KOM(2009)371 konč.)

Spoštovani predsednik!

Zato, da evropski proračunski organ brez odlašanja sprejme predlog Komisije o sklepu Evropskega parlamenta in Sveta o uporabi sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji v primerih EGF/2008/005 ES/Cataluña in EGF/2009/001 PT/Norte-Centro, je Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve predlog posredoval svoji delovni skupini za Evropski sklad za prilagoditev globalizaciji (ESPG) in koordinatorjem. Delovna skupina se je pod mojim predsedstvom sestala 1. septembra 2009 ter me zadolžila, da posredujem naslednje mnenje:

Delovna skupina, specializirana za Evropski sklad za prilagoditev globalizaciji, ter koordinatorji Odbora za zaposlovanje in socialne zadeve se zavzemajo za uporabo sredstev ESPG v primeru vlog EGF/2008/005 ES/Cataluña in EGF/2009/001 PT/Norte-Centro. Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve ima naslednje pripombe, ki pa ne postavljajo pod vprašaj prenosa sredstev.

Elementi razprave:

a) Splošna opažanja

Vloge (člen 5 Uredbe 1927/2006)

Obe vlogi za uporabo sredstev sklada sta bili vloženi v roku 10 tednov od datuma, ko so bili izpolnjeni pogoji za uporabo sredstev ESPG. Vlogi, ki sta bili podani ena ob koncu leta 2008, druga pa na začetku leta 2009, ne zapadeta pod postopek za uporabo sredstev sklada, ki je bil pregledan preteklega 18. junija kot odgovor na krizo.

Merila za pomoč (člen 2 Uredbe 1927/2006)

Glede na dokumente na razpolago odbora obe vlogi izpolnjujeta temeljni pogoj za dodelitev pomoči ESPG: odpustitev vsaj 1000 delavcev v obdobju 9 mesecev, zlasti v malih in srednje velikih podjetjih, v sektorju NACE 2 v eni regiji ali dveh sosednjih regijah po ravni NUTS II, kot je navedeno v členu 2(b) Uredbe 1927/2006.

V Španiji je bilo odpuščenih 1720 delavcev, od katerih 1269 v obdobju 9 mesecev (od 28. februarja 2008 do 27. oktobra 2008 ) in 451 v dveh mesecih po referenčnem obdobju. Vsa odpuščanja so bila v regiji NUTS II v Kataloniji. Do izgube 1269 delovnih mest je prišlo v 30 podjetjih.

Na Portugalskem je v referenčnem obdobju (od 16. februarja 2008 do 15. novembra 2008) izgubilo službo 1588 delavcev. Poleg tega je bilo v desetih tednih po obdobju 9 mesecev odpuščenih še dodatnih 138 delavcev. Odpuščanje zadeva 49 podjetij v dveh bližnjih regijah Norte in Centro.

Kot je določeno v členu 2 Uredbe 1927/2006, sta po mnenju odbora Španija in Portugalska dokazali, da je do izgube delovnih mest prišlo zaradi večjih strukturnih sprememb v svetovnih trgovinskih tokovih, kar je privedlo do hudih gospodarskih motenj, predvsem do bistvenega povečanja uvoza v Evropsko unijo ali hitrega padca tržnega deleža Evropske unije v nekem sektorju ali preselitve proizvodnje v tretje države.

Obe vlogi prihajata iz tekstilnega sektorja, kjer se stanje močno slabša zaradi prenehanja veljavnosti mednarodnih pogodb o tekstilu in oblačilih. Zaradi tega so službe odbora na podlagi podatkov (ali datumov, v angleščini data, v francoščini "podatki" ali dejansko "datumi"?), ki sta jih sporočili Španija in Portugalska, prišle do zaključka, da obstaja povezava med omenjenimi odpuščanji in večjimi strukturnimi spremembami v svetovnih trgovinskih tokovih, kar je povzročilo povečanje uvoza tekstila v EU ter hitri padec tržnega deleža Unije v tekstilni proizvodnji ali preselitev proizvodnje v tretje države.

Delovna skupina odbora EMPL lahko sledi taki logiki.

Obrazložitev nepredvidene narave tehnoloških presežkov (člen 5(2)(a) Uredbe 1927/2006)

Španija in Portugalska opravičujeta ta vidik na eni strani s pričakovanjem stabilizacije sektorja, ki se je medtem prilagodil novim razmeram, na drugi strani pa z nepričakovano višjo vrednostjo evra v odnosu do ameriškega dolarja.

Zaradi opisanih lokalnih in regionalnih razmer je odbor pri obravnavi obeh vlog moral izpostaviti obrazložitev nepredvidene narave tehnoloških presežkov, kot to zahteva člen 5(2) uredbe.

Dopolnjevanje, skladnost in usklajevanje (člen 6 Uredbe 1927/2006)

Obe državi članici potrjujeta, da so opisani ukrepi dodatni k ukrepom, ki se financirajo iz strukturnih skladov. Državi jamčita administrativne ukrepe, da bi se izognili dvojnemu financiranju, ter spremljanje ukrepov ESS in ESPG.

Poleg tega Španija in Portugalska lahko dokažeta, da pomoč ESPG ne bo uporabljena za prestrukturiranje podjetij, ampak le za ukrepe v korist prizadetim delavcem.

Portugalski in španski organi so potrdili, da prispevek iz ESPG ne nadomešča ukrepov, za katere so odgovorna podjetja na podlagi nacionalne zakonodaje ali kolektivnih sporazumov.

Administrativni stroški v skladu s členom 3 uredbe

Obe državi članici potrjujeta, da se administrativni stroški v skladu s členom 3 Uredbe (ES) 1027/2006 nanašajo na financiranje priprave vloge, upravljanja, širjenja informacij in obveščanja javnosti ter nadzor nad izvajanjem določbe iz ESPG.

Enakost moških in žensk ter nerazlikovanje (člen 7 uredbe)

Na podlagi podatkov odbora Portugalska in Španija nista jasno navedli, ali sta posredovali dokaze, na podlagi katerih bi lahko sklepali, da je bilo v skladu z uredbo upoštevano vključevanje vidika spola na različnih stopnjah izvajanja ESPG. Prav tako ni mogoče soditi o nerazlikovanju.

b) Posebnosti obeh vlog

EGF/2008/005 ES/Cataluña

Pričakovan vpliv tehnoloških presežkov na lokalno, regionalno ali državno zaposlenost (člen 1 uredbe)

V Kataloniji se je v času med letoma 2004 in 2008 število brezposelnih delavcev v tekstilni industriji bistveno povečalo. V 5 od 12 okrajev v avtonomni pokrajini Kataloniji, kjer so nekatera področja znana po koncentraciji podjetij v tekstilnem sektorju, je 50 ali več odstotkov brezposelnih delavcev posledica odpuščanj v tekstilnem sektorju. Odpuščanja v tekstilnem sektorju imajo torej večje posledice kot drugod, za presežne delavce znotraj te panoge pa so možnosti za ponovno zaposlitev redke.

Poudariti je treba, da v dokumentih niso navedeni podatki o stopnji brezposelnosti v Kataloniji, zaradi česar je težko soditi o navedenih odstotkih.

Upravičeni ukrepi (člen 3 uredbe)

Španija je predlagala skupek usklajenih ukrepov, prilagojenih posamezniku, ki naj bi 1100 presežnim delavcem pomagali pri ponovnem vključevanju na trg delovne sile. Sveženj ukrepov obsega poklicno usmerjenost za vseh 1100 zadevnih delavcev. Drugi ukrepi so namenjeni delavcem, ki imajo posebne potrebe. 550 delavcev bo na primer deležno "usposabljanja in preusmeritve", ki obsega oceno potreb po usposabljanju delavcev ter usposabljanje za sektorje, kjer obstajajo dejanske možnosti zaposlovanja.

Zlasti je treba pritegniti pozornost na ukrepe, "ki spodbujajo zunanje zaposlovanje", ki obsegajo začasno finančno pomoč v višini 2500 evrov (3000 evrov za delavce, ki imajo več kot 45 let) za delavce, ki sprejmejo pogodbo o zaposlitvi za najmanj šest mesecev. Pomoč bo dodeljena le, če bo ponujena letna plača nižja od 38 000 evrov.

V skladu s temi ukrepi Uredba 1927/2006 v členu 3(c) predvideva ukrepe za ogrožene ali starejše delavce, da lahko ostanejo na trgu delovne sile ali se nanj ponovno vrnejo.

V vlogi je navedeno, da bi 435 delavcev, od katerih je večina mlajših od 45 let (izplačan znesek zelo blizu 2500 evrov na osebo), torej nekaj več kot ena tretjina delavcev, moralo biti koristnik teh ukrepov. Komisija ne pojasni, zakaj v tem primeru plača 38 000 evrov letno potrebuje spodbudo za sprejetje dela. Poleg tega ostaja dvom, ali ti ukrepi spadajo v člen 3.

EGF/2009/001 PT/Norte-Centro

Pričakovan vpliv tehnoloških presežkov na lokalno, regionalno ali državno zaposlenost (člen 1 uredbe)

Portugalske oblasti so sporočile, da so imele v letu 2008 občine, ki jih je brezposelnost v tekstilnem sektorju najbolj prizadela, veliko višje stopnje brezposelnosti (9 %/11 %), kot je znašalo povprečje za celinsko Portugalsko (5,8 %) ali celo za regijo Norte v celoti (5,8 %7 %). Poleg tega dodajajo, da je na območjih, ki so še posebno odvisna od tekstilne proizvodnje, malo drugih priložnosti za delo, ki bi bile brez težav dostopne za odpuščene presežne delavce.

Upravičeni ukrepi (člen 3 uredbe)

Portugalske oblasti pojasnjujejo, da so glede na značilnosti zadevnih delavcev zlasti spodbujale sprejetje ukrepov za obveščanje in spodbujanje delavcev z nižjo izobrazbo, ki težko dejavno gradijo svojo kariero in so za to slabo motivirani.

Skupek usklajenih ukrepov, prilagojenih posamezniku, je namenjen delavcem pri ponovnem vključevanju na trg delovne sile. Temeljijo na načrtih zaposlovanja za posameznika (NZP), nastalih v sodelovanju z delavci pred vložitvijo zahtevka za sredstva iz ESPG, ki niso sestavni del svežnja ukrepov iz ESPG. NZP vključujejo svetovalne službe, skupine za razpravo ter načrt za poklicno spodbujanje, osebni razvoj in razvoj strategij za vključevanje na trg delovne sile. Ukrepi vključujejo na primer program za 300 delavcev, ki imajo za seboj manj kot devet let rednega šolanja. Program predvideva, da zadevni delavci skupaj z osebjem za usposabljanje določijo poklicno pot, ki naj traja različno in ki naj privede do priznavanja pridobljenih izkušenj, poklicne usposobljenosti ter do priznavanja šolskega znanja na osnovnošolski ali srednješolski ravni.

Opredelitev kategorij prizadetih delavcev (člen 5(2)(b))

Zastavljajo se vprašanja ob dejstvu, da portugalske oblasti predlagajo ukrepe le za 1000 delavcev, medtem ko naj bi finančne ukrepe iz ESPG koristilo 1504 delavcev ter se tudi vsi opisi kategorij delavcev nanašajo na to število. Težko je izvedeti, kateri delavci bodo deležni enega od predlaganih ukrepov.

Ker pa je Komisija določila, da je način, kako se predstavi delavce, ki imajo pravico do finančnih ukrepov iz ESPG, dokaz dobrega gospodarjenja z denarjem, je to lahko dober zgled za druge države članice.

Opredelitev prizadetih delavcev bi zato morala čim bolj ustrezati tudi skupini dejanskih koristnikov.

Pripombe na sodelovanje za koriščenje sredstev iz ESPG

Poseben postopek za koriščenje sredstev iz ESPG za spodbujanje gospodarske rasti in ustvarjanje novih delovnih mest v Evropski uniji zahteva od vseh vpletenih strani prizadevanje in voljo po sodelovanju. Za Odbor EMPL, ki mora Odboru za proračun dati svoje mnenje o prerazporeditvi sredstev državam članicam, so nujno potrebne popolne informacije in pravočasno dobivanje podatkov. V prihodnosti bo v okviru povečanega sodelovanja z Odborom za proračun možno boljše načrtovanje, če bo Komisija takoj obvestila o vlogah držav članic. Le tako bo možno sprejemati kakovostne in utemeljene odločitve v prid državljanov in evropskih državljanov.

S spoštovanjem,

                                                                                   Pervenche Berès


POSTOPEK

Naslov

Uporaba Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji v skladu s točko 28 medinstitucionalnega sporazuma z dne 17. maja 2006 med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o proračunski disciplini in dobrem finančnem poslovodenju

Referenčni dokumenti

KOM(2009)0371– C7-0115/2009 – 2009/2066(BUD)

Pristojni odbor

  Datum razglasitve na zasedanju

BUDG0.0.0000

 

Odbori, zaprošeni za mnenje

         Datum razglasitve na zasedanju

 

 

 

 

 

Poročevalec/-ka

  Datum imenovanja

Reimer Böge

24.1.2008

Nadomeščeni/-a poročevalec/-ka

 

Svet je določil predlog spremembe proračuna dne

13.7.2009

Svet je predložil predlog spremembe proračuna dne

21.7.2009

Obravnava v odboru

2.9.2009

 

 

 

 

Datum sprejetja

2.9.2009

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

37

1

1

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Damien Abad, Alexander Alvaro, Francesca Balzani, Reimer Böge, Giovanni Collino, Andrea Cozzolino, James Elles, Göran Färm, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazábal Rubial, Salvador Garriga Polledo, Jens Geier, Ivars Godmanis, Ingeborg Gräßle, Estelle Grelier, Carl Haglund, Jutta Haug, Jiří Havel, Edit Herczog, Monika Hohlmeier, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Ivaylo Kalfin, Sergej Kozlík, Alain Lamassoure, Janusz Lewandowski, Vladimír Maňka, Barbara Matera, Nadezhda Mihaylova, Claudio Morganti, Miguel Portas, Vladimír Remek, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Daniël van der Stoep, László Surján, Helga Trüpel, Angelika Werthmann, Jacek Włosowicz

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Frederic Daerden, Georgios Stavrakakis

Namestniki (člen 178(2)), navzoči pri končnem glasovanju

 

Datum predložitve

4.9.2009

Pripombe (na voljo samo v enem jeziku)

...

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov