RECOMANDARE referitoare la propunerea de decizie a Consiliului și Comisiei privind încheierea unui Acord de parteneriat și cooperare între Comunităţile Europene și statele lor membre, pe de o parte, și Republica Tajikistan, pe de altă parte

4.9.2009 - (12475/2004 – 11803/2004 – C6‑0118/2005 – 2004/0176(AVC)) - ***

Comisia pentru afaceri externe
Raportor: Alojz Peterle

Procedură : 2004/0176(AVC)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului :  
A7-0007/2009

PROIECT DE REZOLUŢIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la propunerea de decizie a Consiliului și Comisiei privind încheierea unui Acord de parteneriat și cooperare între Comunităţile Europene și statele lor membre, pe de o parte, și Republica Tajikistan, pe de altă parte

(12475/2004 – 11803/2004 – C6‑0118/2005 – 2004/0176(AVC))

(Procedura de aviz conform)

Parlamentul European,

–   având în vedere propunerea de decizie a Consiliului și Comisiei (COM(2004)0521),

–   având în vedere proiectul de Acord de parteneriat și cooperare între Comunităţile Europene și statele lor membre, pe de o parte, și Republica Tajikistan, pe de altă parte (12475/2004 şi 11803/2004),

–   având în vedere solicitarea de aviz conform adresată de Consiliu în conformitate cu articolul 300 alineatul (3) al doilea paragraf, articolul 44 alineatul (2), articolul 47 alineatul (2) ultima teză, articolul 55, articolul 57 alineatul (2), articolul 63 primul paragraf punctul 3, articolul 71, articolul 80 alineatul (2) şi articolele 93, 94, 133 şi 181a din Tratatul CE (C6-0118/2005),

–   având în vedere articolul 101 din Tratatul Euratom,

–   având în vedere articolul 81 și articolul 90 alineatul (8) din Regulamentul său de procedură,

–   având în vedere recomandarea Comisiei pentru afaceri externe (A7-0007/2009),

1.  își dă avizul conform cu privire la încheierea acordului;

2.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite poziția Parlamentului Consiliului și Comisiei, precum și guvernelor și parlamentelor statelor membre și ale Republicii Tadjikistan.

PROCEDURĂ

Titlu

Acordul de parteneriat și cooperare dintre Comunităţile Europene și statele lor membre, pe de o parte, și Republica Tajikistan, pe de altă parte

Referinţe

12475/2004 – C6-0118/2005 – COM(2004)05212004/0176(AVC)

Data cererii avizului conform al PE

29.4.2005

Comisia competentă în fond

       Data anunţului în plen

AFET

10.5.2005

Comisia (comisiile) sesizată(e) pentru avizare

       Data anunţului în plen

INTA

10.5.2005

 

 

 

Raportor(i)

       Data numirii

Alojz Peterle

21.7.2009

 

 

Examinare în comisie

21.7.2009

1.9.2009

 

 

Data adoptării

2.9.2009

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

55

7

0

Membri titulari prezenţi la votul final

Gabriele Albertini, Dominique Baudis, Bastiaan Belder, Frieda Brepoels, Arnaud Danjean, Mário David, Michael Gahler, Andrzej Grzyb, Takis Hatzigeorgiou, Heidi Hautala, Anneli Jäätteenmäki, Jelko Kacin, Ioannis Kasoulides, Tunne Kelam, Nicole Kiil-Nielsen, Maria Eleni Koppa, Paweł Robert Kowal, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Eduard Kukan, Alexander Graf Lambsdorff, Vytautas Landsbergis, Ryszard Antoni Legutko, Krzysztof Lisek, Sabine Lösing, Ulrike Lunacek, Barry Madlener, Mario Mauro, Jean-Luc Mélenchon, Willy Meyer, Francisco José Millán Mon, Aleksandrs Mirskis, María Paloma Muñiz De Urquiza, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Raimon Obiols, Ioan Mircea Paşcu, Vincent Peillon, Alojz Peterle, Athanasios Plevris, Bernd Posselt, Hans-Gert Pöttering, Cristian Dan Preda, Fiorello Provera, Libor Rouček, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Jacek Saryusz-Wolski, Werner Schulz, Ernst Strasser, Charles Tannock, Inese Vaidere, Johannes Cornelis van Baalen, Geoffrey Van Orden, Kristian Vigenin, Graham Watson, Boris Zala

Membri supleanţi prezenţi la votul final

Tokia Saïfi, David-Maria Sassoli, Marietje Schaake, György Schöpflin, Indrek Tarand, Dominique Vlasto, Luis Yañez-Barnuevo García

Membri supleanţi [articolul 187 alineatul (2)] prezenţi la votul final

Andrey Kovatchev