ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την κινητοποίηση του Ταμείου Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με το σημείο 26 της διοργανικής συμφωνίας της 17ης Μαΐου 2006 μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για τη δημοσιονομική πειθαρχία και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση

8.9.2009 - (COM(2009)0308 – C7-0051/2009 – 2009/2048(BUD))

Επιτροπή Προϋπολογισμών
Εισηγητής: Reimer Böge
PR_BUD_Funds

Διαδικασία : 2009/2048(BUD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
A7-0008/2009
Κείμενα που κατατέθηκαν :
A7-0008/2009
Συζήτηση :
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την κινητοποίηση του Ταμείου Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με το σημείο 26 της διοργανικής συμφωνίας της 17ης Μαΐου 2006 μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για τη δημοσιονομική πειθαρχία και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση

(COM(2009)0308 – C7‑0051/2009 – 2009/2048(BUD))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2009)0308 – C7-00051/2009),

–   έχοντας υπόψη τη διοργανική συμφωνία της 17ης Μαΐου 2006 μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για τη δημοσιονομική πειθαρχία και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση[1], και ιδίως το σημείο 26,

–   έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2012/2002 του Συμβουλίου, της 11ης Νοεμβρίου 2002, για την ίδρυση του Ταμείου Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης[2],

–   έχοντας υπόψη την κοινή δήλωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής, που εγκρίθηκε κατά τη συνεδρίαση συνεννόησης της 17ης Ιουλίου 2008, σχετικά με το Ταμείο Αλληλεγγύης,

–   έχοντας υπόψη τα αποτελέσματα του τριμερούς διαλόγου της 7ης Ιουλίου 2008,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Προϋπολογισμών και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης (A7-0008/2009),

1.  εγκρίνει την απόφαση που επισυνάπτεται στο παρόν ψήφισμα·

2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να υπογράψει την πράξη με τον Πρόεδρο του Συμβουλίου και να μεριμνήσει για τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα, περιλαμβανομένου του παραρτήματος, στο Συμβούλιο και την Επιτροπή.

  • [1]  EE C 139 της 14.6.2006, σελ. 1.
  • [2]  EE L 311 της 14.11.2002, σελ. 3.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

της xxx Σεπτεμβρίου 2009

σχετικά με την κινητοποίηση του Ταμείου Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με το σημείο 26 της διοργανικής συμφωνίας της 17ης Μαΐου 2006 μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για τη δημοσιονομική πειθαρχία και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

έχοντας υπόψη τη διοργανική συμφωνία της 17ης Μαΐου 2006 μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής σχετικά με τη δημοσιονομική πειθαρχία και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση[1], και ιδιαίτερα το σημείο 26,

έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2012/2002 του Συμβουλίου, της 11ης Νοεμβρίου 2002, για την ίδρυση του Ταμείου Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης[2],

έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)      Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ιδρύσει Ταμείο Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (εφεξής το "Ταμείο") με σκοπό να εκφράσει την αλληλεγγύη της προς τον πληθυσμό περιοχών που έχουν πληγεί από καταστροφές.

(2)      Η διοργανική συμφωνία της 17ης Μαΐου 2006 επιτρέπει την κινητοποίηση του Ταμείου εντός ετήσιου ανωτάτου ορίου 1 δισεκατομμυρίου ευρώ.

(3)      Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2012/2002 περιέχει τις διατάξεις που διέπουν την κινητοποίηση του Ταμείου.

(4)      Η Γαλλία υπέβαλε αίτηση για την κινητοποίηση του Ταμείου, για την αντιμετώπιση της καταστροφής που προκλήθηκε από καταιγίδα.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΝ:

Άρθρο 1

Το Ταμείο Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης κινητοποιείται στο πλαίσιο του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2009, με σκοπό να παράσχει το ποσό των 109.377.165 ευρώ σε πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων και πληρωμών.

Άρθρο 2

Η παρούσα απόφαση δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Βρυξέλλες,

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο                    Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος                                                  Ο Πρόεδρος

  • [1]  EE C 139 της 14.6.2006, σελ. 1.
  • [2]  EE L 311 της 14.11.2002, σελ. 3.

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η Επιτροπή προτείνει την κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Αλληλεγγύης υπέρ της Γαλλίας με βάση την παράγραφο 26 της Διοργανικής Συμφωνίας της 17ης Μαΐου 2006. Η Διοργανική Συμφωνία επιτρέπει την κινητοποίηση του Ταμείου εντός του ετήσιου ανώτατου ορίου του 1 δισεκατομμυρίου ευρώ. Είναι η δεύτερη πρόταση για κινητοποίηση του Ταμείου το 2009. Το 2009 έχουν ήδη διατεθεί 11,8 εκατ. ευρώ για την αίτηση της Ρουμανίας, με αποτέλεσμα να παραμένει διαθέσιμο ποσό 988,2 εκατ. ευρώ.

Παράλληλα με την παρούσα πρόταση η Επιτροπή έχει υποβάλει προσχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού (ΠΣΔΠ αριθ. 7/2009) για να εγγράψει στον προϋπολογισμό 2009 τις αντίστοιχες πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων και πληρωμών όπως προβλέπεται στην παράγραφο 26 της διοργανικής συμφωνίας.

Ο εισηγητής χαιρετίζει το ότι η Επιτροπή έχει προτείνει την κινητοποίηση του Ταμείου Αλληλεγγύης της ΕΕ ως μόνο θέμα στο ΠΣΔΠ 7/2009, σύμφωνα με την κοινή δήλωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Ιουλίου 2008.

Η Γαλλία υπέβαλε αίτηση για συνδρομή από το Ταμείο μετά την καταιγίδα που έπληξε, τον Ιανουάριο 2009, 31 διαμερίσματα στο νοτιοδυτικό τμήμα της χώρας, προκαλώντας σοβαρές καταστροφές.

Το σύνολο των άμεσων ζημιών που προκάλεσε η καταιγίδα, όπως εκτιμάται από αρμόδιες υπηρεσίες της Επιτροπής, ανέρχεται σε 3.805 δισ. ευρώ. Έτσι, η καταστροφή έχει χαρακτηριστεί ως "μείζων φυσική καταστροφή" και εμπίπτει στο κύριο πεδίο εφαρμογής της νομικής βάσης.

Αφού επαλήθευσε ότι η συγκεκριμένη αίτηση συμμορφούται προς τα κριτήρια επιλεξιμότητας που καθορίζονται με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2012/2002 του Συμβουλίου, η Επιτροπή πρότεινε την κινητοποίηση του Ταμείου Αλληλεγγύης της ΕΕ για συνολικό ποσό 109.377.165 ευρώ σε πιστώσεις αναλήψεως υποχρεώσεων και πληρωμών. Το ποσό αυτό θα κινητοποιηθεί μέσω ενός μηχανισμού ευελιξίας, παρέχοντας "νέο χρήμα" από το κεφάλαιο 1 4 των εσόδων του γενικού προϋπολογισμού σχετικά με τους ίδιους πόρους που βασίζονται στο ΑΕΠ, σύμφωνα με το άρθρο 2, παράγραφος 1, εδάφιο (γ) της απόφασης 2007/436/ΕΚ, ΕΥΡΑΤΟΜ στη γραμμή του προϋπολογισμού 13 06 01 του τομέα 3β του ΠΔΠ: ΤΑΕΕ - κράτη μέλη.

Στοιχεία - Ταμείο Αλληλεγγύης

Άρθρο Θέση

Ονομασία

ΔΠ

Πιστώσεις 2009

Διορθωτικός προϋπολογισμός αριθ. 7

Νέο ποσό

ΠΥ

ΠΠ

ΠΥ

ΠΠ

ΠΥ

ΠΠ

13 06

Ταμείο Αλληλεγγύης

 

 

 

 

 

 

 

13 06 01

Ταμείο Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης — Κράτη μέλη

3.2

11 785 377

11 785 377

109 377 165

109 377 165

121 162 542

121 162 542

 

Άρθρο 13 06 01 Μερικό σύνολο

 

11 785 377

11 785 377

109 377 165

109 377 165

121 162 542

121 162 542

Σύμφωνα με την παράγραφο 26 της διοργανικής συμφωνίας, για να συγκατατεθούν τα δύο σκέλη της αρμόδιας για τον προϋπολογισμό αρχής στην κινητοποίηση του Ταμείου, θα πρέπει να διεξαχθεί τριμερής διάλογος.

Το ΠΣΔΠ 7/2009 ήταν στην ημερήσια διάταξη του τριμερούς διαλόγου για τον προϋπολογισμό της 7ης Ιουλίου 2009, όταν τα δύο σκέλη της αρμόδιας για τον προϋπολογισμό αρχής συμφώνησαν σχετικά με την κινητοποίηση του Ταμείου.

Η Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης γνωμοδότησε θετικά με επιστολή που επισυνάπτεται στην παρούσα έκθεση.

Ο εισηγητής συνιστά να εγκριθεί η πρόταση της Επιτροπής για την έκδοση απόφασης η οποία επισυνάπτεται στην παρούσα έκθεση.

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Κύριο Alain Lamassoure

Πρόεδρο

Επιτροπής Προϋπολογισμών

Θέμα: Πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την κινητοποίηση του Ταμείου Αλληλεγγύης της ΕΕ (COM(2009)0308 τελικό)

Αξιότιμε κύριε Lamassoure,

Προκειμένου να αποφευχθεί αδικαιολόγητη καθυστέρηση στην έγκριση του μέτρου αυτού, το οποίο η Επιτροπή Προϋπολογισμών προτίθεται να εγκρίνει το συντομότερο δυνατόν, είμαι στην ευχάριστη θέση να σας ενημερώσω ότι η Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης δεν έχει αντίρρηση όσον αφορά την κινητοποίηση του Ταμείου Αλληλεγγύης με σκοπό την παροχή του ποσού των 109.377.163 ευρώ στη Γαλλία, όπως προτείνεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και σύμφωνα με τις διατάξεις που προβλέπονται στη Διοργανική Συμφωνία της 17ης Μαΐου 2006 και στον κανονισμό αριθ. 2012/2002.

(τύπος ευγενείας και υπογραφή)

Danuta Hübner

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Τίτλος

Κινητοποίηση του Ταμείου Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με το σημείο 26 της διοργανικής συμφωνίας της 17ης Μαΐου 2006 μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για τη δημοσιονομική πειθαρχία και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση

Έγγραφα αναφοράς

COM(2009)0308 – C7-0051/2009 – 2009/2048(BUD)

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

  Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

BUDG14.7.2009

 

Γνωμοδοτική(ές) επιτροπή(ες)

  Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

REGI14.7.2009

 

 

 

 

 

Εισηγητής(ές)

  Ημερομηνία ορισμού

Reimer Böge20.9.2004

 

Εισηγητής(ές) που αντικαταστάθηκε(καν)

 

Ημερομηνία κατάρτισης από το Συμβούλιο του σχεδίου διορθωτικού προϋπολογισμού

 

Ημερομηνία διαβίβασης από το Συμβούλιο του σχεδίου διορθωτικού προϋπολογισμού

 

Εξέταση στην επιτροπή

2.9.2009

 

 

 

 

Ημερομηνία έγκρισης

2.9.2009

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

34

1

 

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Damien Abad, Alexander Alvaro, Francesca Balzani, Reimer Böge, Giovanni Collino, Andrea Cozzolino, Göran Färm, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazábal Rubial, Salvador Garriga Polledo, Jens Geier, Ivars Godmanis, Estelle Grelier, Carl Haglund, Jutta Haug, Jiří Havel, Monika Hohlmeier, Ivaylo Kalfin, Sergej Kozlík, Alain Lamassoure, Janusz Lewandowski, Vladimír Maňka, Barbara Matera, Nadezhda Mihaylova, Claudio Morganti, Miguel Portas, Vladimír Remek, Daniël van der Stoep, László Surján, Helga Trüpel, Angelika Werthmann, Jacek Włosowicz

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Frederic Daerden, Cătălin Sorin Ivan, Riikka Manner

Αναπληρωτής(ές) (άρθρο 178, παρ. 2) παρών(όντες) κατά την τελική ψηφοφορία

 

Ημερομηνία κατάθεσης

8.9.2009

Παρατηρήσεις (διατίθενται μόνο σε μία γλώσσα)

 

...