RAPORT referitor la propunerea de decizie a Parlamentului European şi a Consiliului privind mobilizarea Fondului de Solidaritate al Uniunii Europene în conformitate cu punctul 26 din Acordul interinstituţional din 17 mai 2006 dintre Parlamentul European, Consiliu şi Comisie privind disciplina bugetară şi buna gestiune financiară

8.9.2009 - (COM(2009)0308 – C7‑0051/2009 – 2009/2048(BUD))

Comisia pentru bugete
Raportor: Reimer Böge
PR_BUD_Funds

Procedură : 2009/2048(BUD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului :  
A7-0008/2009
Texte depuse :
A7-0008/2009
Dezbateri :
Texte adoptate :

PROPUNERE DE REZOLUŢIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la propunerea de decizie a Parlamentului European şi a Consiliului privind mobilizarea Fondului de Solidaritate al Uniunii Europene în conformitate cu punctul 26 din Acordul interinstituţional din 17 mai 2006 dintre Parlamentul European, Consiliu şi Comisie privind disciplina bugetară şi buna gestiune financiară

(COM(2009)0308 – C7‑0051/2009 – 2009/2048(BUD))

Parlamentul European,

–   având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European şi Consiliului (COM(2009)0308 – C7-00051/2009),

–   având în vedere Acordul interinstituţional din 17 mai 2006 dintre Parlamentul European, Consiliu şi Comisie privind disciplina bugetară şi buna gestiune financiară[1], în special punctul 26,

–   având în vedere Regulamentul (CE) nr. 2012/2002 al Consiliului din 11 noiembrie 2002 de instituire a Fondului de Solidaritate al Uniunii Europene[2],

–   având în vedere Declaraţia comună a Parlamentului European, a Consiliului şi a Comisiei, adoptată în cursul reuniunii de concertare din 17 iulie 2008 privind Fondul de Solidaritate,

–   având în vedere rezultatele trilogului din 7 iulie 2009,

–   având în vedere raportul Comisiei pentru bugete şi avizul Comisiei pentru dezvoltare regională (A7-0008/2009),

1.  aprobă decizia anexată la prezenta rezoluţie;

2.  încredinţează Preşedintelui sarcina de a semna această decizie împreună cu Preşedintele Consiliului şi de a asigura publicarea sa în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene;

3.  încredinţează Preşedintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluţie, împreună cu anexa, Consiliului şi Comisiei.

ANEXĂ: DECIZIA PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI A CONSILIULUI

din xxx septembrie 2009

referitoare la mobilizarea Fondului de Solidaritate al Uniunii Europene în conformitate cu punctul 26 din Acordul interinstituţional din 17 mai 2006 dintre Parlamentul European, Consiliu şi Comisie privind disciplina bugetară şi buna gestiune financiară

PARLAMENTUL EUROPEAN ŞI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Acordul interinstituţional din 17 mai 2006 dintre Parlamentul European, Consiliu şi Comisie privind disciplina bugetară şi buna gestiune financiară[3], în special punctul 26,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 2012/2002 al Consiliului din 11 noiembrie 2002 de instituire a Fondului de Solidaritate al Uniunii Europene[4],

având în vedere propunerea Comisiei,

întrucât:

(1)      Uniunea Europeană a creat un Fond de Solidaritate al Uniunii Europene („Fondul”) pentru a-şi exprima solidaritatea cu populaţia din regiunile afectate de dezastre naturale.

(2)      Acordul interinstituţional din 17 mai 2006 permite mobilizarea Fondului în limita unui plafon anual de 1 miliard de euro.

(3)      Regulamentul (CE) nr. 2012/2002 cuprinde dispoziţiile care permit mobilizarea fondului.

(4)      Franţa a depus o cerere pentru mobilizarea Fondului, în urma dezastrului cauzat de o furtună,

DECID:

Articolul 1

În cadrul bugetului general al Uniunii Europene aferent exerciţiului financiar 2009, se mobilizează din Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene suma de 109 377 165 EUR în credite de angajament şi de plată.

Articolul 2

Prezenta decizie se publică în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Adoptată la Bruxelles,

Pentru Parlamentul European                          Pentru Consiliu

Preşedintele                                                    Preşedintele

EXPUNERE DE MOTIVE

Comisia propune mobilizarea Fondului European de Solidaritate în favoarea Franţei, în conformitate cu punctul 26 din Acordul interinstituţional din 17 mai 2006. AII permite mobilizarea Fondului în limita plafonului anual de 1 miliard de euro. Aceasta este a doua propunere de mobilizare a Fondului din 2009. În 2009, 11,8 milioane de euro au fost deja alocate în urma cererii României, rămânând disponibilă suma de 988,2 milioane de euro.

În paralel cu această propunere, Comisia a înaintat un buget preliminar rectificativ (PPBR nr. 7/2009) pentru a înscrie în bugetul 2009 creditele de angajament şi de plată specifice, în conformitate cu punctul 26 din AII.

Raportorul salută faptul că mobilizarea Fondului a fost propusă de Comisie ca punct separat în PPBR nr. 7/2009, în conformitate cu Declaraţia comună a Parlamentului European şi a Consiliului din 17 iulie 2008.

Franţa a solicitat asistenţă din partea Fondului în urma unei furtuni care a afectat, în ianuarie 2009, 31 de departamente din partea de sud-vest a ţării, cauzând daune importante.

Valoarea totală a daunelor directe cauzate de furtună, astfel cum a fost estimată de către serviciile competente ale Comisiei, se ridică la 3,805 miliarde de euro. Astfel, dezastrul a fost calificat drept „dezastru natural major”, înscriindu-se astfel în principalul domeniu de aplicare al Fondului.

În urma verificării conformităţii acestei solicitări cu criteriile de eligibilitate din Regulamentul (CE) nr. 2012/2002 al Consiliului, Comisia a propus mobilizarea Fondului de Solidaritate al Uniunii Europene pentru suma totală de 109 377 165 EUR în credite de angajament şi de plată. Această sumă este mobilizată prin intermediul unui mecanism de flexibilitate, care furnizează resurse suplimentare. Acestea vor fi transferate din capitolul 1 4 de venituri din bugetul general al Uniunii Europene care vizează resursele proprii bazate pe VNB în temeiul articolului 2 alineatul (1) litera (c) din Decizia 2007/436/CE, EURATOM, la linia bugetară 13 06 01 de la rubrica 3b din cadrul financiar multianual: FSUE – Statele membre.

Cifre - Fondul de Solidaritate

Articolul Postul

Rubrica

FF

Credite 2009

Buget rectificativ nr. 7

Sumă nouă

CA

PA

CA

PA

CA

PA

13 06

Fondul de Solidaritate

 

 

 

 

 

 

 

13 06 01

Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene — State membre

3.2

11 785 377

11 785 377

109 377 165

109 377 165

121 162 542

121 162 542

 

Articolul 13 06 01 — Subtotal

 

11 785 377

11 785 377

109 377 165

109 377 165

121 162 542

121 162 542

În conformitate cu punctul 26 din AII, ar trebui organizat un trilog înainte ca cele două componente ale autorităţii bugetare să îşi dea acordul cu privire la mobilizarea fondurilor.

PPBR nr. 7/2009 s-a aflat pe ordinea de zi a trilogului pe probleme de buget din 7 iulie 2009, atunci când cele două componente ale autorităţii bugetare şi-au dat acordul cu privire la mobilizarea Fondului.

Comisia pentru dezvoltare regională a emis un aviz pozitiv în scrisoarea anexată la prezentul raport.

Raportorul recomandă aprobarea propunerii de decizie prezentată de Comisie şi anexată la prezentul raport.

AVIZUL COMISIEI PENTRU DEZVOLTARE REGIONALĂ

Dlui Alain Lamassoure

Preşedinte

Comisia pentru bugete

Obiect: Propunerea de decizie a Comisiei înaintată Parlamentului European şi Consiliului referitoare la mobilizarea Fondului de Solidaritate al Uniunii Europene în favoarea Franţei (COM(2009) 0308 final)

Stimate domnule Lamassoure,

Pentru a evita întârzierea aprobării acestei măsuri pe care Comisia de bugete intenţionează să o adopte cât mai repede posibil, am plăcerea să vă informez că nu există nicio obiecţie din partea Comisiei pentru dezvoltare regională în cazul mobilizării sumei de 109.377.163 EUR din cadrul Fondului de Solidaritate pentru Franţa, la propunerea Comisie Europene şi în conformitate cu normele prevăzute în acordul interinstituţional din 17 mai 2006 şi Regulamentul nr. 2012/2002.

Cu stimă,

Danuta Hübner

PROCEDURĂ

Titlul

Mobilizarea Fondului de Solidaritate al Uniunii Europene în conformitate cu punctul 26 din Acordul interinstituţional din 17 mai 2006 dintre Parlamentul European, Consiliu şi Comisie privind disciplina bugetară şi buna gestiune financiară

Referinţe

COM(2009)0308– C7-0051 – 2009/2048(BUD)

Comisia competentă în fond

  Data anunţului în plen

BUDG14.7.2009

 

Comisia (comisiile) sesizată(e) pentru avizare

  Data anunţului în plen

REGI14.7.2009

 

 

 

 

 

Raportor(i)

  Data numirii

Reimer Böge20.9.2004

 

Raportor(i) substituit (substituiţi)

 

Data stabilirii proiectului de buget rectificativ de către Consiliu

 

Data transmiterii proiectului de buget rectificativ de către Consiliu

 

Examinare în comisie

2.9.2009

 

 

 

 

Data adoptării

2.9.2009

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

34

1

 

Membri titulari prezenţi la votul final

Damien Abad, Alexander Alvaro, Francesca Balzani, Reimer Böge, Giovanni Collino, Andrea Cozzolino, Göran Färm, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazábal Rubial, Salvador Garriga Polledo, Jens Geier, Ivars Godmanis, Estelle Grelier, Carl Haglund, Jutta Haug, Jiří Havel, Monika Hohlmeier, Ivaylo Kalfin, Sergej Kozlík, Alain Lamassoure, Janusz Lewandowski, Vladimír Maňka, Barbara Matera, Nadezhda Mihaylova, Claudio Morganti, Miguel Portas, Vladimír Remek, Daniël van der Stoep, László Surján, Helga Trüpel, Angelika Werthmann, Jacek Włosowicz

Membri supleanţi prezenţi la votul final

Frederic Daerden, Cătălin Sorin Ivan, Riikka Manner

Membri supleanţi [articolul 178 alineatul (2)] prezenţi la votul final

 

Data depunerii

8.9.2009

Comentarii (date disponibile într-o singură limbă)

 

...

  • [1]  JO C 139, 14.6.2006, p. 1.
  • [2]  JO L 311, 14.11.2002, p. 3.
  • [3]               JO C 139, 14.6.2006, p. 1.
  • [4]               JO L 311, 14.11.2002, p. 3.