Betänkande - A7-0008/2009Betänkande
A7-0008/2009

BETÄNKANDE om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om användning av Europeiska unionens solidaritetsfond i enlighet med punkt 26 i det interinstitutionella avtalet av den 17 maj 2006 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin och sund ekonomisk förvaltning

8.9.2009 - (KOM(2009)0308 – C7‑0051/2009 – 2009/2048(BUD))

Budgetutskottet
Föredragande: Reimer Böge
PR_BUD_Funds

Förfarande : 2009/2048(BUD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :  
A7-0008/2009
Ingivna texter :
A7-0008/2009
Debatter :
Antagna texter :

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS RESOLUTION

om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om användning av Europeiska unionens solidaritetsfond i enlighet med punkt 26 i det interinstitutionella avtalet av den 17 maj 2006 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin och sund ekonomisk förvaltning

(KOM(2009)0308 – C7‑0051/2009 – 2009/2048(BUD))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (KOM(2009)0308 – C7‑0051/2009),

–   med beaktande av det interinstitutionella avtalet av den 17 maj 2006 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin och sund ekonomisk förvaltning[1], särskilt punkt 26,

–   med beaktande av rådets förordning (EG) nr 2012/2002 av den 11 november 2002 om inrättande av Europeiska unionens solidaritetsfond[2],

–   med beaktande av Europaparlamentets, rådets och kommissionens gemensamma förklaring, som antogs vid medlingssammanträdet den 17 juli 2008, om EU:s solidaritetsfond,

–   med beaktande av resultatet av trepartsmötet den 7 juli 2009,

–   med beaktande av betänkandet från budgetutskottet och yttrandet från utskottet för regional utveckling (A7‑0008/2009).

1.  Europaparlamentet godkänner det bifogade beslutet.

2.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att tillsammans med rådets ordförande underteckna beslutet och se till att det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution, inklusive bilagan, till rådet och kommissionen.

  • [1]  EUT C 139, 14.6.2006, s. 1.
  • [2]  EGT L 311, 14.11.2002, s. 3.

BILAGA: EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT

av den … september 2009

om användning av Europeiska unionens solidaritetsfond i enlighet med punkt 26 i det interinstitutionella avtalet av den 17 maj 2006 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin och sund ekonomisk förvaltning

EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR BESLUTAT FÖLJANDE

med beaktande av det interinstitutionella avtalet av den 17 maj 2006 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin och sund ekonomisk förvaltning[1], särskilt punkt 26,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 2012/2002 av den 11 november 2002 om inrättande av Europeiska unionens solidaritetsfond[2],

med beaktande av kommissionens förslag, och

av följande skäl:

(1)      Europeiska unionen har inrättat Europeiska unionens solidaritetsfond (nedan kallad fonden) för att visa solidaritet med befolkningen i regioner som drabbats av katastrofer.

(2)      Enligt det interinstitutionella avtalet av den 17 maj 2006 får fonden tas i anspråk inom det årliga taket på 1 miljard EUR.

(3)      Förordning (EG) nr 2012/2002 innehåller bestämmelser för hur fonden får användas.

(4)      Frankrike har lämnat in en ansökan om att ta fonden i anspråk till följd av en katastrof som orsakades av en storm.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

I Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2009 ska Europeiska unionens solidaritetsfond belastas med 109 377 165 EUR i åtagande- och betalningsbemyndiganden.

Artikel 2

Detta beslut ska offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning.

Utfärdat i Bryssel den

På Europaparlamentets vägnar                   På rådets vägnar

Ordförande                                                   Ordförande

  • [1]  EUT C 139, 14.6.2006, s. 1.
  • [2]  EGT L 311, 14.11.2002, s. 3.

MOTIVERING

Kommissionen föreslår att Europeiska unionens solidaritetsfond ska utnyttjas till förmån för Frankrike på grundval av artikel 26 i det interinstitutionella avtalet av den 17 maj 2006. Det interinstitutionella avtalet gör det möjligt att utnyttja fonden inom det årliga taket på 1 miljard EUR. Detta är det andra förslaget om utnyttjande av fonden under 2009. Under 2009 har redan 11,8 miljoner EUR öronmärkts för Rumäniens ansökan, vilket innebär att det återstår ett belopp på 988,2 miljoner EUR.

Parallellt med detta förslag lade kommissionen fram en preliminär ändringsbudget (PFÄB nr 7/2009) för att i budgeten för 2009 införa motsvarande åtagande- och betalningsbemyndiganden, vilket föreskrivs i punkt 26 i det interinstitutionella avtalet.

Föredraganden välkomnar att kommissionen i det preliminära förslaget till ändringsbudget nr 7/2009 har föreslagit utnyttjandet av EU:s solidaritetsfond som enda ärende, i enlighet med Europaparlamentets och rådets gemensamma förklaring av den 17 juli 2008.

Frankrike ansökte om stöd från fonden till följd av en storm som i januari 2009 drabbade 31 departement i landets sydvästra del och som orsakade allvarliga skador.

Kommissionens administration uppskattade de totala direkta skadorna till följd av stormen till 3,805 miljarder EUR. Katastrofen har kvalificerats som ”en större naturkatastrof” och faller inom ramen för den rättsliga grunden.

Efter att ha kontrollerat att denna ansökan överensstämmer med kriterierna för stödberättigande enligt rådets förordning (EG) nr 2012/2002, föreslog kommissionen att ett sammanlagt belopp på 109 377 165 EUR i åtagande- och betalningsbemyndiganden ska tas i anspråk ur fonden. Detta belopp ska tas i anspråk genom en flexibilitetsmekanism, och därmed ge ”nya pengar”: från kapitel 1 4 i inkomstdelen i Europeiska unionens allmänna budget, avseende egna medel beräknade på grundval av bruttonationalinkomsten i enlighet med artikel  2.1 c i beslut 2007/436/EG, Euratom, till budgetpost 13 06 01 i rubrik 3b i den fleråriga budgetramen: EUSF – Medlemsstater.

Siffror – solidaritetsfonden

Artikel Punkt

Rubrik

ff.

Anslag 2009

Ändringsbudget nr 7

Nytt belopp

ÅB

BB

ÅB

BB

ÅB

BB

13 06

Solidaritetsfonden

 

 

 

 

 

 

 

13 06 01

Europeiska unionens solidaritetsfond – Medlemsstater

3.2

11 785 377

11 785 377

109 377 165

109 377 165

121 162 542

121 162 542

 

Artikel 13 06 01 —Delsumma

 

11 785 377

11 785 377

109 377 165

109 377 165

121 162 542

121 162 542

Enligt punkt 26 i det interinstitutionella bör det hållas ett trepartsmöte innan budgetmyndighetens två grenar ger sitt godkännande till utnyttjandet.

Det preliminära förslaget till ändringsbudget nr 7/2009 diskuterades vid trepartsmötet om budgeten den 7 juli 2009, där budgetmyndighetens två grenar godkände utnyttjandet av fonden.

Utskottet för regional utveckling avgav ett positivt yttrande i en skrivelse som bifogas detta betänkande.

Föredraganden rekommenderar att kommissionens förslag till beslut, som bifogas detta betänkande, godkänns.

YTTRANDE FRÅN UTSKOTTET FÖR REGIONAL UTVECKLING

Alain Lamassoure

Ordförande

Budgetutskottet

Ärende: Europeiska kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets beslut om användning av Europeiska unionens solidaritetsfond till förmån för Frankrike (KOM(2009)0308)

För att undvika onödiga förseningar av godkännandet av denna åtgärd som budgetutskottet har för avsikt att anta så snart som möjligt är jag glad att kunna meddela att utskottet för regional utveckling inte har några invändningar om att solidaritetsfonden används till att tillhandahålla ett belopp på 109 377 163 euro till Frankrike, i enlighet med Europeiska kommissionens förslag och bestämmelserna i det interinstitutionella avtalet av den 17 maj 2006 och förordning nr 2012/2002.

Med vänlig hälsning

Danuta Hübner

ÄRENDETS GÅNG

Titel

Förslag till Europaparlamentets och rådets beslut om användning av Europeiska unionens solidaritetsfond i enlighet med punkt 26 i det interinstitutionella avtalet av den 17 maj 2006 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin och sund ekonomisk förvaltning

Referenser

KOM(2009)0308 – C7‑0051/2009 – 2009/2048(BUD))

Ansvarigt utskott

  Tillkännagivande i kammaren

BUDG

14.7.2009

Rådgivande utskott

  Tillkännagivande i kammaren

REGI

14.7.2009

 

 

 

 

Föredragande

  Utnämning

Reimer Böge

20.9.2004

Tidigare föredragande

 

Förslag till ändringsbudget fastställd av rådet

 

Förslag till ändringsbudget vidarebefordrad av rådet

 

Behandling i utskott

2.9.2009

 

 

 

 

Antagande

2.9.2009

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

34

1

 

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Damien Abad, Alexander Alvaro, Francesca Balzani, Reimer Böge, Giovanni Collino, Andrea Cozzolino, Göran Färm, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazábal Rubial, Salvador Garriga Polledo, Jens Geier, Ivars Godmanis, Estelle Grelier, Carl Haglund, Jutta Haug, Jiří Havel, Monika Hohlmeier, Ivaylo Kalfin, Sergej Kozlík, Alain Lamassoure, Janusz Lewandowski, Vladimír Maňka, Barbara Matera, Nadezhda Mihaylova, Claudio Morganti, Miguel Portas, Vladimír Remek, Daniël van der Stoep, László Surján, Helga Trüpel, Angelika Werthmann, Jacek Włosowicz

Slutomröstning: närvarande suppleant(er)

Frederic Daerden, Cătălin Sorin Ivan, Riikka Manner

Slutomröstning: närvarande suppleant(er) (art. 178.2)

 

Ingivande

8.9.2009

Anmärkningar (tillgängliga på ett enda språk)

...