ДОКЛАД относно проект на коригиращ бюджет № 7/2009 на Европейския съюз за финансовата 2009 година, Ураганът „Клаус” във Франция

  9.9.2009 - (12951/2009 – C7‑0130/2009 – 2009/2046(BUD))

  Комисия по бюджети
  Докладчик: Jutta Haug

  Процедура : 2009/2046(BUD)
  Етапи на разглеждане в заседание
  Етапи на разглеждане на документа :  
  A7-0009/2009
  Внесени текстове :
  A7-0009/2009
  Разисквания :
  Приети текстове :

  ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

  относно проект на коригиращ бюджет № 7/2009 на Европейския съюз за финансовата 2009 година, Ураганът „Клаус” във Франция

  (12951/2009 – C7‑0130/2009 – 2009/2046(BUD))

  Европейският парламент,

  –   като взе предвид член 272 от Договора за ЕО и член 177 от Договора за Евратом,

  –   като взе предвид Регламент (ЕО, Eвратом) № 1605/2002 на Съвета от 25 юни 2002 г. относно Финансовия регламент, приложим за общия бюджет на Европейските общности[1], и по-специално членове 37 и 38 от него,

  –   като взе предвид общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2009 г., приет окончателно на 18 декември 2008 г.[2],

  –   като взе предвид Междуинституционалното споразумение от 17 май 2006 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията за бюджетната дисциплина и доброто финансово управление[3],

  –   като взе предвид предварителния проект на коригиращ бюджет № 7/2009 на Европейския съюз за финансовата 2009 г., внесен от Комисията на 22 юни 2009 г. (SEC(2009)0827),

  –   като взе предвид проекта на коригиращ бюджет № 7/2009, съставен от Съвета на 7 септември 2009 (12951/2009 – C7‑0130/2009)

  –   като взе предвид член 75 и приложение V към своя правилник,

  –   като взе предвид доклада на комисията по бюджети (A7‑0009/2009),

  А. като има предвид, че проектът на коригиращ бюджет № 7 на общия бюджет за 2009 г. включва мобилизирането на средства от фонд „Солидарност“ на ЕС в размер на 109.4 милиона евро под формата на бюджетни кредити за поети задължения и за плащания, във връзка с последиците от урагана, връхлетял Франция през януари 2009 г.,

  Б.  като има предвид, че целта на проекта на коригиращ бюджет № 7/2009 е официално внасяне на тази бюджетна корекция в бюджета за 2009 г.,

  1.  отбелязва предварителния проект на коригиращ бюджет № 7/2009, който е четвъртият коригиращ бюджет, посветен единствено на фонд „Солидарност” на ЕС;

  2.  отбелязва, че финансирането на фонд „Солидарност” на ЕС ще бъде предоставено от глава 1 4 от приходната част на общия бюджет на Европейските общности във връзка със собствените ресурси, формирани въз основа на брутния национален доход съгласно член 2, параграф 1, буква в) от Решение 2007/436/ЕО, Евратом, за финансиране на глава 13 06 от бюджета за 2009 г. във връзка с фонд "Солидарност";

  3.  одобрява без изменения проекта на коригиращ бюджет № 7/2009;

  4.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета и на Комисията.

  • [1]  ОВ L 248, 16.9.2002 г., стр. 1.
  • [2]  ОВ L 69, 13.3.2009 г.
  • [3]  ОВ C 139, 14.6.2006 г., стр. 1.

  ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

  Според член 37, параграф 1 от Финансовия регламент Комисията може да представя предварителни проекти на коригиращи бюджети, ако са налице „неизбежни, извънредни или непредвидени обстоятелства”.

  Докладчикът има следните забележки по отделните елементи на проекта на коригиращ бюджет № 7/2009:

  1. Мобилизиране на средства от фонд „Солидарност” на ЕС

  На 22 юни 2009 г. Европейската комисия предложи Решение на Европейския парламент и на Съвета относно мобилизирането на фонд „Солидарност“, което се основава на разпоредбите на член 26 от Междуинституционалното споразумение (МИС) от 17 май 2006 г.

  Условията за финансиране от фонда са изложени подробно в член 26 на МИС, както и в Регламент № 2012/2002 на Съвета за създаване на фонд "Солидарност" на Европейския съюз. Важно е да се отбележи, че целта на фонда не е да се компенсират лични щети, а да се ремонтира инфраструктура, като той е средство за рефинансиране.

  Решението за мобилизиране на средства е предмет същевременно на доклад на председателя, който одобрява решението. Следва да се отбележи, че през финансовата 2009 година един път бяха мобилизирани средства от фонда, в полза на Румъния (11.8 милиона евро).

  Понастоящем Комисията предлага мобилизиране на средства от фонд „Солидарност” на обща стойност 109,4 милиона евро в полза на Франция, тъй като страната беше засегната от много силния ураган "Клаус" през януари 2009 г.

  В МИС от май 2006 г. е определен общ годишен размер до 1 милиард евро на сумите във фонд "Солидарност". Размерът на компенсацията за Франция ще остави поне 25 % от фонд „Солидарност“ на Европейския съюз в наличност за разпределяне през последното тримесечие на годината съгласно изискването в член 4, параграф 2 от Регламента за създаване на фонд "Солидарност" на Европейския съюз.

  Трябва да се припомни, че на 17 юли 2008 г., по време на заседанието по съгласуване Парламентът и Съветът посочиха в обща декларация, че „приветстват ангажимента на Комисията оттук-нататък всеки предварителен проект на коригиращ бюджет, наложен от мобилизирането на средства от фонд „Солидарност”, да се използва единствено за тази цел.”

  Това е четвъртият коригиращ бюджет – след приемането на декларацията – който се отнася единствено до мобилизиране на средства от фонд "Солидарност" на ЕС.

  Докладчикът приветства предложението на Комисията, тъй като то съответства на ангажимента, поет на 17 юли 2008 г.

  2. Финансиране

  Комисията предлага да се разпредели сума в размер на 109,4 милиона евро от глава 1 4 от приходната част на общия бюджет във връзка със собствените ресурси, формирани въз основа на брутния национален доход, съгласно член 2, параграф 1, буква в) от Решение 2007/436/EО, EВРАТОМ за финансиране на глава 13 06 от бюджета за 2009 г. във връзка с фонд "Солидарност". Кредитите за мобилизиране на средства от фонд "Солидарност" на Европейския съюз са т.нар. "свежи пари". Предложението на Комисията не предвижда намаляване на средствата по други бюджетни редове по функция 1б (Устойчив растеж - Сближаване за растеж и заетост) в полза на функция 3б (Гражданство) на многогодишната финансова рамка, какъвто обикновено е случаят при интервенциите на фонд "Солидарност".

  Вашият докладчик отбелязва съображенията, посочени в писмото на председателя на комисията по регионално развитие до председателя на комисията по бюджети, с което комисията по регионално развитие изразява положителното си становище относно мобилизирането на средства от фонд "Солидарност" на Европейския съюз.

  Докладчикът предлага проектът на коригиращ бюджет № 7/2009 да бъде приет.

  ПРОЦЕДУРА

  Заглавие

  Проект на коригиращ бюджет № 7/2009 на Европейския съюз за финансовата 2009 година, Ураганът „Клаус” във Франция

  Позовавания

  12951/2009– C7-0130/2009 – 2009/2046(BUD)

  Водеща комисия               

           Дата на обявяване в заседание

  BUDG0.0.0000

  г.

  Подпомагаща(и) комисия (и)

           Дата на обявяване в заседание

   

   

   

   

   

  Докладчик(ци)   

          Дата на назначаване

  Jutta Haug

  24.1.2008 г.

  Заместен(и) докладчик(ци)

   

  Дата на проекта на коригиращ бюджет, съставен от Съвета

  8.9.2009 г.

  Дата на изпращане от Съвета на проекта на коригиращ бюджет

  9.9.2009 г.

  Разглеждане в комисия

  2.9.2009 г.

   

   

   

   

  Дата на приемане

  2.9.2009 г.

  Резултат от окончателното гласуване

  +:

  –:

  0:

  33

  1

   

  Членове, присъствали на окончателното гласуване

  Damien Abad, Reimer Böge, Giovanni Collino, José Manuel Fernandes, Salvador Garriga Polledo, Alain Lamassoure, Janusz Lewandowski, Barbara Matera, Надежда Николова Михайлова, László Surján, Francesca Balzani, Andrea Cozzolino, Göran Färm, Eider Gardiazábal Rubial, Jens Geier, Estelle Grelier, Jutta Haug, Jiří Havel, Ivaylo Kalfin, Vladimír Maňka, Alexander Alvaro, Ivars Godmanis, Carl Haglund, Sergej Kozlík, Helga Trüpel, Jacek Włosowicz, Miguel Portas, Vladimír Remek, Claudio Morganti, Daniël van der Stoep, Angelika Werthmann.

  Заместник(ци), присъствал(и) на окончателното гласуване

  Frederic Daerden, Cătălin Sorin, Ivan, Riikka Manner.

  Заместник(ци) (чл. 178, пар. 2), присъствал(и) на окончателното гласуване

   

  Дата на внасяне

  9.9.2009 г.

  Забележки (данни, на разположение само на един език

  ...