Procedure : 2009/2046(BUD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A7-0009/2009

Indgivne tekster :

A7-0009/2009

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 15/09/2009 - 5.6
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P7_TA(2009)0011

BETÆNKNING     
PDF 144kWORD 71k
9.9.2009
PE 427.052v03-00 A7-0009/2009

om forslag til Den Europæiske Unions ændringsbudget nr. 7/2009 for regnskabsåret 2009, Stormen "Klaus" i Frankrig

(12951/2009– C7-0130/2009 – 2009/2046(BUD))

Budgetudvalget

Ordfører: Jutta Haug

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING
 BEGRUNDELSE
 PROCEDURE

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING

om forslag til Den Europæiske Unions ændringsbudget nr. 7/2009 for regnskabsåret 2009, Stormen "Klaus" i Frankrig

(12951/2009 – C7‑0130/2009 – 2009/2046(BUD))

Europa-Parlamentet,

–   der henviser til EF-traktatens artikel 272 og Euratom-traktatens artikel 177,

–   der henviser til Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 af 25. juni 2002 om finansforordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers(1) almindelige budget, særlig artikel 37 og 38,

–   der henviser til Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2009, endeligt vedtaget den 18. december 2008(2),

–   der henviser til den interinstitutionelle aftale af 17. maj 2006 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin og forsvarlig økonomisk forvaltning(3),

–   der henviser til det foreløbige forslag til Den Europæiske Unions ændringsbudget nr. 7/2009 for regnskabsåret 2009, forelagt af Kommissionen den 22. juni 2009 (SEK(2009)0827),

–   der henviser til forslag til ændringsbudget nr. 7/2009, vedtaget af Rådet den 7. september 2009 (12951/2009 – C7-0130/2009)

–   der henviser til forretningsordenens artikel 75 og bilag V,

–   der henviser til betænkning fra Budgetudvalget (A7-0009/2009),

A. der henviser til, at forslaget til ændringsbudget nr. 7 til det almindelige budget for 2009 omfatter anvendelsen af et beløb på 109,4 mio. EUR i forpligtelses- og betalingsbevillinger fra EU’s solidaritetsfond som følge af virkningerne af den storm, der ramte Frankrig i januar 2009,

B.  der henviser til, at formålet med forslaget til ændringsbudget nr. 7/2009 er formelt at opføre disse budgetmæssige tilpasninger i 2009-budgettet,

1.  noterer sig det foreløbige forslag til ændringsbudget nr. 7/2009, som er det fjerde ændringsbudget, der udelukkende vedrører EU's Solidaritetsfond;

2.  tager til efterretning, at midlerne til EU’s Solidaritetsfond vil blive stillet til rådighed over kapitel 14 i De Europæiske Fællesskabers almindelige budget, der vedrører de egne indtægter beregnet på basis af bruttonationalindkomsten i henhold til artikel 2, stk. 1, litra c), i afgørelse 2007/436/EF, Euratom, til finansiering af kapitel 13 06 i budgettet for 2009, der vedrører Solidaritetsfonden;

3.  godkender forslaget til ændringsbudget nr. 7/2009 uændret;

4.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet og Kommissionen.

(1)

EFT L 248 af 16.9.2002, s. 1.

(2)

EUT L 69 af 13.3.2009.

(3)

EUT C 139 af 14.6.2006, s. 1.


BEGRUNDELSE

I henhold til finansforordningens artikel 37, stk. 1, forelægger Kommissionen "i tilfælde af uundgåelige, helt usædvanlige eller uforudsete omstændigheder foreløbige forslag til ændringsbudget".

Ordføreren har følgende bemærkninger til de forskellige punkter i forslag til ændringsbudget nr. 7/2009.

1. Anvendelse af EU's Solidaritetsfond

Kommissionen forelagde den 22. juni 2009 et forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om anvendelse af EU's Solidaritetsfond, som er baseret på bestemmelserne i punkt 26 i den interinstitutionelle aftale af 17. maj 2006.

De nærmere regler for tildeling af støtte findes i punkt 26 i den interinstitutionelle aftale og Rådets forordning (EF) nr. 2012/2002 om oprettelse af Den Europæiske Unions Solidaritetsfond. Det er vigtigt at bemærke, at fondens formål ikke er at kompensere for private skader, men at reparere infrastruktur, og at fonden er et refinansieringsinstrument.

Afgørelsen om anvendelsen behandles i en parallel betænkning af formanden, hvori afgørelsen godkendes. Det kan konstateres, at fonden i regnskabsåret 2009 blev anvendt en gang til fordel for Rumænien (11,8 mio. EUR).

Kommissionen foreslår nu at anvende Solidaritetsfonden til udbetaling af et beløb på i alt 109,4 mio. EUR til Frankrig, eftersom landet blev ramt af orkanen "Klaus" i januar 2009.

Solidaritetsfondens samlede beløb pr. år er fastsat til 1 mia. EUR i den interinstitutionelle aftale fra maj 2006. Kompensationsbeløbet til Frankrig vil efterlade mindst 25 % af Solidaritetsfonden til fordeling i årets sidste kvartal, som det er bestemt i artikel 4, stk. 2, i forordningen om oprettelse af Den Europæiske Unions Solidaritetsfond.

Det bør også erindres, at Parlamentet og Rådet den 17. juli 2008 i forbindelse med samrådet i en fælles erklæring hilste "Kommissionens tilsagn velkomment, ifølge hvilket ethvert foreløbigt forslag til ændringsbudget som følge af mobilisering af solidaritetsfonden fremover udelukkende vil have det formål."

Dette forslag er det fjerde ændringsbudget – siden erklæringen – der udelukkende omhandler anvendelsen af solidaritetsfondsmidler.

Ordføreren glæder sig over Kommissionens forslag, der ligger i forlængelse af det tilsagn, den gav den 17. juli 2008.

2. Finansiering

Kommissionen foreslår at afsætte 109,4 mio. EUR fra kapitel 14 i indtægtsdelen i det almindelige budget, der vedrører de egne indtægter beregnet på basis af bruttonationalindkomsten i henhold til artikel 2, stk. 1, litra c, i afgørelse 2007/436/EF, Euratom, til finansiering af kapitel 13 06 i budgettet for 2009, der vedrører Solidaritetsfonden. Bevillingerne til anvendelse af Solidaritetsfonden er såkaldte “friske penge”. Kommissionens forslag indebærer ingen nedskæring på andre budgetposter under udgiftsområde 1b (bæredygtig udvikling - samhørighed for vækst og beskæftigelse) til udgiftsområde 3b (unionsborgerskab) under den flerårige finansielle ramme, som det normalt er tilfældet i forbindelse med anvendelse af Solidaritetsfonden.

Ordføreren noterer sig bemærkningerne i skrivelsen fra formanden for Regionaludviklingsudvalget til formanden for Budgetudvalget, hvori REGI giver udtryk for, at det stiller sig positivt til anvendelsen af Den Europæiske Unions Solidaritetsfond.

Ordføreren foreslår, at forslaget til ændringsbudget nr. 7/2009 godkendes.


PROCEDURE

Titel

Forslag til Den Europæiske Unions ændringsbudget nr. 7/2009 for regnskabsåret 2009, Stormen "Klaus" i Frankrig

Referencer

12951/2009– C7-0130/2009 – 2009/2046(BUD)

Korresponderende udvalg

  Dato for meddelelse på plenarmødet

BUDG0.0.0000

 

Rådgivende udvalg

  Dato for meddelelse på plenarmødet

 

 

 

 

 

Ordfører(e)

  Dato for valg

Jutta Haug

24.1.2008

Oprindelig(e) ordfører(e)

 

Dato for Rådets vedtagelse af forslaget til ændringsbudget

8.9.2009

Dato for Rådets fremsendelse af forslag til ændringsbudget

9.9.2009

Behandling i udvalg

2.9.2009

 

 

 

 

Dato for vedtagelse

2.9.2009

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

33

1

 

Til stede ved den endelige afstemning – medlemmer

Damien Abad, Reimer Böge, Giovanni Collino, José Manuel Fernandes, Salvador Garriga Polledo, Alain Lamassoure, Janusz Lewandowski, Barbara Matera, Nadezhda Mihaylova, László Surján, Francesca Balzani, Andrea Cozzolino, Göran Färm, Eider Gardiazábal Rubial, Jens Geier, Estelle Grelier, Jutta Haug, Jiří Havel, Ivaylo Kalfin, Vladimír Maňka, Alexander Alvaro, Ivars Godmanis, Carl Haglund, Sergej Kozlík, Helga Trüpel, Jacek Włosowicz, Miguel Portas, Vladimír Remek, Claudio Morganti, Daniël van der Stoep, Angelika Werthmann.

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Frederic Daerden, Cătălin Sorin, Ivan, Riikka Manner.

Til stede ved den endelige afstemning stedfortrædere, jf. art. 178, stk. 2

 

Dato for indgivelse

9.9.2009

Bemærkninger

(foreligger kun på ét sprog)

...

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik