ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με το σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 7/2009 της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2009, ο κυκλώνας Klaus στη Γαλλία

  9.9.2009 - (12951/2009 – C7-0130/2009 – 2009/2046(BUD))

  Επιτροπή Προϋπολογισμών
  Εισηγήτρια: Jutta Haug

  Διαδικασία : 2009/2046(BUD)
  Διαδρομή στην ολομέλεια
  Διαδρομή του εγγράφου :  
  A7-0009/2009
  Κείμενα που κατατέθηκαν :
  A7-0009/2009
  Συζήτηση :
  Κείμενα που εγκρίθηκαν :

  ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

  σχετικά με το σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 7/2009 της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2009, ο κυκλώνας Klaus στη Γαλλία

  (12951/2009 – C7‑0130/2009 – 2009/2046(BUD))

  Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

  –   έχοντας υπόψη το άρθρο 272 της Συνθήκης ΕΚ και το άρθρο 177 της Συνθήκης Ευρατόμ,

  –   έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου, της 25ης Ιουνίου 2002, για τη θέσπιση του δημοσιονομικού κανονισμού που εφαρμόζεται στο γενικό προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων[1], και ιδίως τα άρθρα 37 και 38,

  –   έχοντας υπόψη τον γενικό προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2009, όπως εγκρίθηκε οριστικά στις 18 Δεκεμβρίου 2008[2],

  –   έχοντας υπόψη τη διοργανική συμφωνία της 17ης Μαΐου 2006 μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για τη δημοσιονομική πειθαρχία και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση[3],

  –   έχοντας υπόψη το προσχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 7/2009 της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2009, το οποίο υπέβαλε η Επιτροπή στις 22 Ιουνίου 2009 (SEC(2009)0827),

  –   έχοντας υπόψη το σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 7/2009 που κατάρτισε το Συμβούλιο στις 7 Σεπτεμβρίου 2009 (12951/2009 – C7-0130/2009),

  –   έχοντας υπόψη το άρθρο 75 και το Παράρτημα V του Κανονισμού του,

  –   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Προϋπολογισμών (Α7-0009/2009),

  Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι το σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 7 στο γενικό προϋπολογισμό 2009 καλύπτει την κινητοποίηση του Ταμείου Αλληλεγγύης της ΕΕ για ποσό 109,4 εκατ. ευρώ σε πιστώσεις αναλήψεως υποχρεώσεων και πιστώσεις πληρωμών σε σχέση με τις συνέπειες της καταιγίδας που έπληξε τη Γαλλία τον Ιανουάριο του 2009,

  Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι σκοπός του σχεδίου διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 7/2009 είναι να εγγράψει επισήμως τη δημοσιονομική αυτή προσαρμογή στον προϋπολογισμό του 2009,

  1.  σημειώνει το προσχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 7/2009, ο οποίος είναι ο τέταρτος διορθωτικός προϋπολογισμός που είναι αποκλειστικά αφιερωμένος στο Ταμείο Αλληλεγγύης της ΕΕ·

  2.  σημειώνει ότι η χρηματοδότηση του Ταμείου Αλληλεγγύης της ΕΕ θα γίνει από το κεφάλαιο 1 4 των εσόδων του γενικού προϋπολογισμού των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, που αφορά τους ίδιους πόρους που βασίζονται στο ακαθάριστο εθνικό εισόδημα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2, παράγραφος 1, στοιχείο (γ), της απόφασης 2007/436/ΕΚ, Ευρατόμ για τη χρηματοδότηση του κεφαλαίου 13 06 του προϋπολογισμού 2009, που αφορά το Ταμείο Αλληλεγγύης·

  3.  εγκρίνει το σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 7/2009 χωρίς τροποποιήσεις·

  4.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

  • [1]  EE L 248 της 16.9.2002, σελ. 1.
  • [2]  EE L 69 της 13.3.2009.
  • [3]  EE C 139 της 14.6.2006, σελ. 1.

  ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

  Σύμφωνα με το άρθρο 37, παρ. 1 του Δημοσιονομικού Κανονισμού, η Επιτροπή μπορεί να υποβάλλει προσχέδια διορθωτικών προϋπολογισμών στην περίπτωση "αναπόφευκτων, εξαιρετικών ή απρόβλεπτων περιστάσεων".

  Όσον αφορά τα διάφορα σημεία του σχεδίου διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 7/2009, η εισηγήτρια έχει να κάνει τις ακόλουθες παρατηρήσεις:

  1. Κινητοποίηση του Ταμείου Αλληλεγγύης της ΕΕ

  Η Επιτροπή πρότεινε στις 22 Ιουνίου 2009 απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την κινητοποίηση του Ταμείου Αλληλεγγύης της ΕΕ η οποία βασίζεται στις διατάξεις του άρθρου 26 της διοργανικής συμφωνίας της 17ης Μαΐου 2006.

  Οι προϋποθέσεις επιλεξιμότητας για το Ταμείο ορίζονται επακριβώς στο άρθρο 26 της διοργανικής συμφωνίας και στον κανονισμό του Συμβουλίου αριθ. 2012/2002 για την ίδρυση του ΤΑΕΕ. Πρέπει να σημειωθεί ότι ο στόχος του Ταμείου δεν είναι η αντιστάθμιση των ζημιών ιδιωτικής περιουσίας αλλά η αποκατάσταση των υποδομών και ότι το ταμείο είναι εργαλείο αναχρηματοδότησης.

  Η απόφαση κινητοποίησης αποτελεί θέμα παράλληλης έκθεσης του προέδρου η οποία εγκρίνει την απόφαση. Να σημειωθεί ότι στη διάρκεια του οικονομικού έτους 2009 υπήρξε κινητοποίηση του ταμείου άπαξ υπέρ της Ρουμανίας (11,8 εκατ. ευρώ).

  Τώρα η Επιτροπή προτείνει την κινητοποίηση του Ταμείου Αλληλεγγύης για συνολικό ποσό ύψους 109,4 εκατ. ευρώ υπέρ της Γαλλίας, καθώς η χώρα επλήγη από την πολύ ισχυρή καταιγίδα "Klaus" τον Ιανουάριο του 2009.

  Το συνολικό ποσό του Ταμείου Αλληλεγγύης κατ' έτος καθορίζεται σε 1 δισ. ευρώ στο ΔΣ του Μαΐου 2006. Με το ποσό της αποζημίωσης για τη Γαλλία παραμένει τουλάχιστον το 25% του ΤΑΕΕ για το τελευταίο τρίμηνο του έτους, όπως προβλέπεται από το άρθρο 4, παράγραφος 2, του κανονισμού για την ίδρυση του ΤΑΕΕ.

  Να υπομνησθεί ότι στις 17 Ιουλίου 2008 κατά τη συνεννόηση το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο δήλωσαν σε κοινή δήλωση ότι "χαιρετίζουν τη δέσμευση της Επιτροπής σύμφωνα με την οποία, στο εξής, οποιοδήποτε προσχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού απαιτούμενο για την κινητοποίηση του Ταμείου Αλληλεγγύης θα προορίζεται αποκλειστικά για το σκοπό αυτό."

  Η πρόταση αυτή αποτελεί τον τέταρτο διορθωτικό προϋπολογισμό -μετά τη δήλωση- που λαμβάνει υπόψη μόνο την κινητοποίηση του ΤΑΕΕ.

  Ο εισηγητής εκτιμά ότι η πρόταση της Επιτροπής συνάδει με τη δέσμευση που ανελήφθη στις 17 Ιουλίου 2008.

  2. Χρηματοδότηση

  Η Επιτροπή προτείνει να διατεθεί ποσό 109,4 εκατ. ευρώ από το κεφάλαιο 1 4 των εσόδων του γενικού προϋπολογισμού σχετικά με τους ίδιους πόρους που βασίζονται στο ΑΕΠ, σύμφωνα με το άρθρο 2, παράγραφος 1, εδάφιο (γ), της απόφασης 2007/436/ΕΚ, ΕΥΡΑΤΟΜ, για τη χρηματοδότηση του κεφαλαίου 13 06 του προϋπολογισμού 2009 που αφορά το Ταμείο Αλληλεγγύης. Οι πιστώσεις για την κινητοποίηση του ΤΑΕΕ είναι νέο χρήμα. Η πρόταση της Επιτροπής δεν προβλέπει μείωση σε άλλα κονδύλια του προϋπολογισμού στον τομέα 1β (Βιώσιμη ανάπτυξη - Συνοχή για ανάπτυξη και απασχόληση) υπέρ του τομέα 3β (Ιθαγένεια) του ΠΔΠ, όπως γίνεται συνήθως στις παρεμβάσεις του Ταμείου Αλληλεγγύης.

  Η εισηγήτρια λαμβάνει υπό σημείωση τις παρατηρήσεις που διατυπώνει ο πρόεδρος της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης σε επιστολή του προς τον πρόεδρο της Επιτροπής Προϋπολογισμών, σύμφωνα με τις οποίες η επιτροπή REGI τάσσεται υπέρ της κινητοποίησης του ΤΑΕΕ.

  Η εισηγήτρια προτείνει να γίνει δεκτό το προτεινόμενο σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 7/2009.

  ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

  Τίτλος

  Σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 7/2009 της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2009, ο κυκλώνας Klaus στη Γαλλία

  Έγγραφα αναφοράς

  12951/2009– C7-0130/2009 – 2009/2046(BUD)

  Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

           Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

  BUDG0.0.0000

   

  Γνωμοδοτική(ές) επιτροπή(ές)

    Ημερομηνία αναγγελίας στην ολομέλεια

   

   

   

   

   

  Εισηγητής(ές)

    Ημερομηνία ορισμού

  Jutta Haug

  24.1.2008

  Εισηγητής(ές) που αντικαταστάθηκε/καν

   

  Ημερομηνία κατάρτισης από το Συμβούλιο του σχεδίου διορθωτικού προϋπολογισμού

  8.9.2009

  Ημερομηνία διαβίβασης από το Συμβούλιο του σχεδίου διορθωτικού προϋπολογισμού

  9.9.2009

  Εξέταση στην επιτροπή

  2.9.2009

   

   

   

   

  Ημερομηνία έγκρισης

  2.9.2009

  Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

  +:

  –:

  0:

  33

  1

   

  Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

  Damien Abad, Reimer Böge, Giovanni Collino, José Manuel Fernandes, Salvador Garriga Polledo, Alain Lamassoure, Janusz Lewandowski, Barbara Matera, Nadezhda Mihaylova, László Surján, Francesca Balzani, Andrea Cozzolino, Göran Färm, Eider Gardiazábal Rubial, Jens Geier, Estelle Grelier, Jutta Haug, Jiří Havel, Ivaylo Kalfin, Vladimír Maňka, Alexander Alvaro, Ivars Godmanis, Carl Haglund, Sergej Kozlík, Helga Trüpel, Jacek Włosowicz, Miguel Portas, Vladimír Remek, Claudio Morganti, Daniël van der Stoep, Angelika Werthmann.

  Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

  Frederic Daerden, Cătălin Sorin, Ivan, Riikka Manner.

  Αναπληρωτές (άρθρο 178, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

   

  Ημερομηνία κατάθεσης

  9.9.2009

  Παρατηρήσεις(πληροφορίες που διατίθενται σε μία μόνον γλώσσα)

   

  ...