MIETINTÖ esityksestä Euroopan unionin lisätalousarvioksi nro 7/2009 varainhoitovuodeksi 2009, Klaus-myrsky Ranskassa

9.9.2009 - (12951/2009 – C7‑0130/2009 – 2009/2046(BUD))

Budjettivaliokunta
Esittelijä: Jutta Haug

Menettely : 2009/2046(BUD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari :  
A7-0009/2009
Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
A7-0009/2009
Keskustelut :
Hyväksytyt tekstit :

EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

esityksestä Euroopan unionin lisätalousarvioksi nro 7/2009 varainhoitovuodeksi 2009, Klaus-myrsky Ranskassa

(12951/2009 – C7‑0130/2009 – 2009/2046(BUD))

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen 272 artiklan ja Euratomin perustamissopimuksen 177 artiklan,

–   ottaa huomioon Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon sovellettavasta varainhoitoasetuksesta 25. kesäkuuta 2002 annetun neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002[1] ja erityisesti sen 37 ja 38 artiklan,

–   ottaa huomioon 18. joulukuuta 2008 lopullisesti vahvistetun Euroopan unionin yleisen talousarvion varainhoitovuodeksi 2009[2],

–   ottaa huomioon talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta ja moitteettomasta varainhoidosta 17. toukokuuta 2006 tehdyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välisen toimielinten sopimuksen[3],

–   ottaa huomioon komission 22. kesäkuuta 2009 esittämän alustavan esityksen Euroopan unionin lisätalousarvioksi nro 7 varainhoitovuodeksi 2009 (SEC(2009)0827),

–   ottaa huomioon neuvoston 7. syyskuuta 2009 laatiman esityksen lisätalousarvioksi nro 7/2009 (12951/2009 – C7‑0130/2009)

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 75 artiklan ja liitteen V,

–   ottaa huomioon budjettivaliokunnan mietinnön (A7‑0009/2009),

A. ottaa huomioon, että lisätalousarviolla nro 7 vuoden 2009 yleiseen talousarvioon katetaan Ranskaa tammikuussa 2009 koetelleen myrskyn johdosta solidaarisuusrahastosta maksusitoumus- ja maksumäärärahoina käyttöön otettavat 109,4 miljoonaa euroa,

B.  ottaa huomioon, että lisätalousarvioesityksen nro 7/2009 tarkoituksena on ottaa tämä mukautus virallisesti vuoden 2009 talousarvioon,

1.  ottaa huomioon alustavan lisätalousarvioesityksen nro 7/2009, joka on neljäs pelkästään EU:n solidaarisuusrahastoon osoitettu lisätalousarvio;

2.  panee merkille, että Euroopan unionin solidaarisuusrahaston rahoitus saadaan Euroopan yhteisöjen yleisen talousarvion tulojen luvusta 1 4, joka koskee päätöksen 2007/436/EY, Euratom 2 artiklan 1 kohdan c alakohdan mukaisia bruttokansantuloon perustuvia omia varoja, ja että varat otetaan vuoden 2009 talousarvion lukuun 13 06, joka koskee solidaarisuusrahastoa;

3.  hyväksyy lisätalousarvioesityksen nro 7/2009 sellaisenaan;

4.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle ja komissiolle.

  • [1]  EYVL L 248, 16.9.2002, s. 1.
  • [2]  EUVL L 69, 13.3.2009.
  • [3]  EUVL C 139, 14.6.2006, s. 1.

PERUSTELUT

Varainhoitoasetuksen 37 artiklan 1 kohdan mukaan komissio voi tehdä alustavia lisätalousarvioesityksiä "väistämättömissä, poikkeuksellisissa tai odottamattomissa olosuhteissa".

Esittelijä haluaa huomauttaa seuraavaa lisätalousarvioesityksen nro 7/2009 eri kohdista:

1. EU:n solidaarisuusrahaston varojen käyttöön ottaminen

Komissio ehdotti 22. kesäkuuta 2009 Euroopan parlamentin ja neuvoston päätöstä EU:n solidaarisuusrahaston varojen käyttöön ottamisesta. Ehdotus perustui 17. toukokuuta 2006 tehdyn toimielinten välisen sopimuksen 26 kohtaan.

Rahaston yksityiskohtaiset tukikelpoisuusehdot on vahvistettu toimielinten välisen sopimuksen 26 kohdassa ja Euroopan solidaarisuusrahaston perustamisesta annetussa neuvoston asetuksessa N:o 2012/2002. On tärkeää todeta, että rahaston tavoitteena ei ole yksityisten vahinkojen korvaaminen vaan infrastruktuurin korjaaminen ja uudelleenrahoituksen välineenä toimiminen.

Varojen käyttöön ottamista koskevaa päätöstä käsitellään puheenjohtajan rinnakkaisessa mietinnössä, jossa päätös hyväksytään. Rahaston varoja on otettu varainhoitovuonna 2009 käyttöön yhden kerran, ja niitä on myönnetty Romanialle (11,8 miljoonaa euroa).

Nyt komissio ehdottaa, että EU:n solidaarisuusrahaston varoja otetaan käyttöön yhteensä 109,4 miljoonaa euroa Ranskan hyväksi, koska tammikuussa 2009 Ranskaa koetteli erittäin ankara myrsky "Klaus".

Toukokuussa 2006 tehdyssä toimielinten välisessä sopimuksessa solidaarisuusrahaston kokonaismääräksi vuodessa on asetettu miljardi euroa. Ranskalle maksettavan korvaussumman jälkeen Euroopan unionin solidaarisuusrahaston varoista vähintään 25 prosenttia jää käytettäväksi vuoden viimeisen neljänneksen aikana, kuten Euroopan unionin solidaarisuusrahaston perustamisesta annetun asetuksen 4 artiklan 2 kohdassa säädetään.

On syytä muistuttaa, että parlamentti ja neuvosto antoivat 17. heinäkuuta 2008 pidetyssä neuvottelukokouksessa yhteisen lausuman, jossa ne "pitävät myönteisenä komission sitoumusta, jonka mukaan solidaarisuusrahaston varojen käyttöönoton edellyttämissä alustavissa lisätalousarvioesityksissä käsitellään tästä lähtien vain tätä tarkoitusta."

Tämä on julistuksen jälkeen annettu neljäs lisätalousarvio, jossa otetaan huomioon yksinomaan solidaarisuusrahaston käyttö.

Esittelijä pitää komission ehdotusta myönteisenä, koska se on komission 17. heinäkuuta 2008 tekemien sitoumusten mukainen.

2. Rahoitus

Komissio ehdottaa 109,4 miljoonan euron myöntämistä Euroopan yhteisöjen yleisen talousarvion tulojen luvusta 1 4, joka koskee päätöksen 2007/436/EY, Euratom 2 artiklan 1 kohdan c alakohdan mukaisia bruttokansantuloon perustuvia omia varoja, solidaarisuusrahastoa koskevan talousarvion 2009 luvun 13 06 rahoittamiseksi. Euroopan unionin solidaarisuusrahaston käyttöön annettavat varat ovat niin sanottua "uutta rahaa". Komission ehdotuksessa ei suunnitella monivuotisen rahoituskehyksen osakkeen 1b (Kestävä kasvu – Kasvua ja työllisyyttä edistävä koheesio) minkään muun budjettikohdan supistamista otsakkeen 3b hyväksi (Kansalaisuus), vaikka se on yleensä tapana solidaarisuusrahaston toimenpiteissä.

Esittelijä ottaa huomioon aluekehitysvaliokunnan puheenjohtajan budjettivaliokunnan puheenjohtajalle 9. lokakuuta 2008 lähettämässä kirjeessä olleet huomautukset; aluekehitysvaliokunta ilmaisee myönteisen kantansa Euroopan unionin solidaarisuusrahaston varojen käyttöön ottamiseen.

Esittelijä ehdottaa lisätalousarvioesityksen nro 7/2009 hyväksymistä.

ASIAN KÄSITTELY

Otsikko

Esitys Euroopan unionin lisätalousarvioksi nro 7/2009 varainhoitovuodeksi 2009, Klaus-myrsky Ranskassa

Viiteasiakirjat

12951/2009 – C7-0130/2009 – 2009/2046(BUD)

Asiasta vastaava valiokunta

  Ilmoitettu istunnossa (pvä)

BUDG0.0.0000

 

Valiokunnat, joilta on pyydetty lausunto

  Ilmoitettu istunnossa (pvä)

 

 

 

 

 

Esittelijä(t)

  Nimitetty (pvä)

Jutta Haug

24.1.2008

Alkuperäinen esittelijä

 

Neuvosto hyväksyi esityksen lisätalousarvioksi (pvä)

8.9.2009

Neuvosto toimitti esityksen lisätalousarvioksi (pvä)

9.9.2009

Valiokuntakäsittely

2.9.2009

 

 

 

 

Hyväksytty (pvä)

2.9.2009

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

33

1

 

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Damien Abad, Reimer Böge, Giovanni Collino, José Manuel Fernandes, Salvador Garriga Polledo, Alain Lamassoure, Janusz Lewandowski, Barbara Matera, Nadezhda Mihaylova, László Surján, Francesca Balzani, Andrea Cozzolino, Göran Färm, Eider Gardiazábal Rubial, Jens Geier, Estelle Grelier, Jutta Haug, Jiří Havel, Ivaylo Kalfin, Vladimír Maňka, Alexander Alvaro, Ivars Godmanis, Carl Haglund, Sergej Kozlík, Helga Trüpel, Jacek Włosowicz, Miguel Portas, Vladimír Remek, Claudio Morganti, Daniël van der Stoep, Angelika Werthmann.

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Frederic Daerden, Cătălin Sorin, Ivan, Riikka Manner.

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (178 art. 2 kohta)

 

Jätetty käsiteltäväksi (pvä)

9.9.2009

Huomautuksia (saatavilla vain yhdellä kielellä)

...